Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De Facto Ny AFP NHO – Forsikringskonferansen 2008 11/11 - 08 Stein Stugu De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De Facto Ny AFP NHO – Forsikringskonferansen 2008 11/11 - 08 Stein Stugu De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte."— Utskrift av presentasjonen:

1 De Facto Ny AFP NHO – Forsikringskonferansen 2008 11/11 - 08 Stein Stugu De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte

2 De Facto Hovedgrep  Fra tidligpensjon til tilleggspensjon – Før: AFP til de som går av før fylte 67 – Ny AFP: AFP til alle med rett til AFP  Omfordeling fra de som trenger det til alle, uansett når de går av – Favoriserer de som har jobb som ”hobby” – eller ”hobby” som jobb

3 De Facto Virkning fra 2011?  Avtalt innført fra 2010, dvs. alle som er født i 1948 eller seinere  Regjeringen har utsatt innføring av pensjonsreformen et år – får også konsekvenser for når vi får ny AFP  Utsettelse medfører ingen endring av prinsipper

4 De Facto Hovedprinsipper  Opptjening etter samme prinsipper som i ny folketrygd – Flere år i arbeid – høyere pensjon  Ingen opptjening etter 62 år  Tidlig uttak, lavere årlig AFP-tillegg, sent uttak – høyere tillegg  Må tas ut før fylte 70

5 De Facto Hovedprinsipper  Livsvarig påslag til folketrygden  Ingen avkorting for inntekt etter pensjonsuttak – arbeid og pensjon kan kombineres fullt ut, også videre arbeid hos hovedarbeidsgiver  Rett for alle ansatte i bedrifter med tariffavtale  Må ha vært omfattet av AFP-ordningen 7 av siste 9 år før uttak

6 De Facto Reglene for opptjening  0,314 % av inntekt opp til 7,1 G (nå ca. 500 000)  Opptjening opp til 62 år  Eksempel: – 327 500 i et år = 1 028 – 30 år = 30 850 – 40 år = 41 134

7 De Facto Utbetaling  Utbetales på to nivåer – 19 200 mer årlig før fylte 67  Eksempel: – AFP ved avgang fra 67 – 41 134 årlig – Ved avgang ved 62 år (LOs infohefte om ny AFP)  Første 5 år – 46 000  Fra 67 år – 26 800 –Tilsvarer ca. 32 000 i året  Senere uttak, høyere årlig beløp – Uttak fra 69 år – ca. 47 000

8 De Facto I tillegg – kompensasjon fra staten  Livsvarig kompensasjon – skal forhindre ”tap” ved overgang til ny AFP – 10 000 skattefritt for 62-åringer i 2010 – Øker med 400 for hvert årskull tom. 1953 – kullet – Fases ut med 10 % i året fram til 1962 (parallelt med innfasing av nye opptjeningsregler i folketrygden) – Forskyves et år?  Senere uttak – høyere årlig tillegg  Ikke mer enn 50 % av AFP - tillegget  Betales av staten

9 De Facto Regulering av pensjon  AFP-tillegg levealderjusteres som folketrygd  Løpende pensjon reguleres som folketrygd – Mellom lønns- og prisvekst – 0,75 % lavere enn lønnsvekst  Kompensasjonsbeløpet fast i nominelle kroner

10 De Facto Kan regnes med i grunnlaget for rett til å gå av med tidligpensjon  Opptjening skal være høy nok til å dekke minstepensjon ved 67 år med ”egen” opptjening. Status 2010, andel bl. de som antas å ville ta ut AFP i dag: – Uten AFP vil ca. 45 % av kvinner og 5 % av ikke nå opptjeningskravene – Reduseres til ca.18 % av kvinner og ca. 2 % av alle menn – Andel uten mulighet vesentlig høyere med utgangspunkt i hele populasjonen  Med AFP medregnet, 35 % (kvinner), 6 % (menn) (Høringsnotat ny alderspensjon, mai 2008)

11 De Facto Pensjonsnivå Avgangsalder 626770 (rett før) Folketrygd 139 412178 991214 329 Årlig AFP (ikke nivådelt) 31 882 40 935 49 014 Kompensasjon 10 000 12 900 15 480 Samlet pensjon 181 294232 826278 823 Pensjon i % 54,3 69,7 83,5 •Født 1948 (beregning før utsettelse) •Inntekt 334 060 i 40 år •Folketrygd – Regjeringens tall •AFP og kompensasjon– De Facto beregninger •Ikke hensyntatt at kompensasjon er skattefritt •Konsekvenser av lønnsstigning og underregulering ikke hensyntatt

12 De Facto Arbeidslinja  Kraftig press for å stå lenge i arbeid  Nytt syn på rettferdighet  Bare den enkelte som må bære konsekvensene ved tidligpensjon – Finansieringen gir ingen incitamenter til god seniorpolitikk

13 De Facto Finansiering av AFP  2/3 skal dekkes av arbeidsgiverne  1/3 av staten – I tillegg dekker staten kompensasjon fullt ut  Anslag 1,8 % av brutto lønn (pensjonsgivende inntekt) (LO – NHO-ordningene)  I dag: – kr. 310,- pr. mnd. i full stilling (LO/NHO) – I tillegg egenandel – Staten dekker 40 % av utgiftene fra 64 til 67 år

14 De Facto Ingen egenandel ved uttak  Bedriften betaler ingen egenandel ved uttak av ny AFP – I dag, 25 % + arbeidsgiveravgift (NHO) – Enkelte andre ordninger, 100 %  Økonomisk motivasjon for seniorpolitikk vil forsvinne? – Avhengig av arbeidsmarkedet  Enklere å kombinere med sluttvederlag?


Laste ned ppt "De Facto Ny AFP NHO – Forsikringskonferansen 2008 11/11 - 08 Stein Stugu De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google