Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De Facto Ny AFP NHO – Forsikringskonferansen 2008 11/11 - 08 Stein Stugu De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De Facto Ny AFP NHO – Forsikringskonferansen 2008 11/11 - 08 Stein Stugu De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte."— Utskrift av presentasjonen:

1 De Facto Ny AFP NHO – Forsikringskonferansen / Stein Stugu De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte

2 De Facto Hovedgrep  Fra tidligpensjon til tilleggspensjon – Før: AFP til de som går av før fylte 67 – Ny AFP: AFP til alle med rett til AFP  Omfordeling fra de som trenger det til alle, uansett når de går av – Favoriserer de som har jobb som ”hobby” – eller ”hobby” som jobb

3 De Facto Virkning fra 2011?  Avtalt innført fra 2010, dvs. alle som er født i 1948 eller seinere  Regjeringen har utsatt innføring av pensjonsreformen et år – får også konsekvenser for når vi får ny AFP  Utsettelse medfører ingen endring av prinsipper

4 De Facto Hovedprinsipper  Opptjening etter samme prinsipper som i ny folketrygd – Flere år i arbeid – høyere pensjon  Ingen opptjening etter 62 år  Tidlig uttak, lavere årlig AFP-tillegg, sent uttak – høyere tillegg  Må tas ut før fylte 70

5 De Facto Hovedprinsipper  Livsvarig påslag til folketrygden  Ingen avkorting for inntekt etter pensjonsuttak – arbeid og pensjon kan kombineres fullt ut, også videre arbeid hos hovedarbeidsgiver  Rett for alle ansatte i bedrifter med tariffavtale  Må ha vært omfattet av AFP-ordningen 7 av siste 9 år før uttak

6 De Facto Reglene for opptjening  0,314 % av inntekt opp til 7,1 G (nå ca )  Opptjening opp til 62 år  Eksempel: – i et år = – 30 år = – 40 år =

7 De Facto Utbetaling  Utbetales på to nivåer – mer årlig før fylte 67  Eksempel: – AFP ved avgang fra 67 – årlig – Ved avgang ved 62 år (LOs infohefte om ny AFP)  Første 5 år –  Fra 67 år – –Tilsvarer ca i året  Senere uttak, høyere årlig beløp – Uttak fra 69 år – ca

8 De Facto I tillegg – kompensasjon fra staten  Livsvarig kompensasjon – skal forhindre ”tap” ved overgang til ny AFP – skattefritt for 62-åringer i 2010 – Øker med 400 for hvert årskull tom – kullet – Fases ut med 10 % i året fram til 1962 (parallelt med innfasing av nye opptjeningsregler i folketrygden) – Forskyves et år?  Senere uttak – høyere årlig tillegg  Ikke mer enn 50 % av AFP - tillegget  Betales av staten

9 De Facto Regulering av pensjon  AFP-tillegg levealderjusteres som folketrygd  Løpende pensjon reguleres som folketrygd – Mellom lønns- og prisvekst – 0,75 % lavere enn lønnsvekst  Kompensasjonsbeløpet fast i nominelle kroner

10 De Facto Kan regnes med i grunnlaget for rett til å gå av med tidligpensjon  Opptjening skal være høy nok til å dekke minstepensjon ved 67 år med ”egen” opptjening. Status 2010, andel bl. de som antas å ville ta ut AFP i dag: – Uten AFP vil ca. 45 % av kvinner og 5 % av ikke nå opptjeningskravene – Reduseres til ca.18 % av kvinner og ca. 2 % av alle menn – Andel uten mulighet vesentlig høyere med utgangspunkt i hele populasjonen  Med AFP medregnet, 35 % (kvinner), 6 % (menn) (Høringsnotat ny alderspensjon, mai 2008)

11 De Facto Pensjonsnivå Avgangsalder (rett før) Folketrygd Årlig AFP (ikke nivådelt) Kompensasjon Samlet pensjon Pensjon i % 54,3 69,7 83,5 •Født 1948 (beregning før utsettelse) •Inntekt i 40 år •Folketrygd – Regjeringens tall •AFP og kompensasjon– De Facto beregninger •Ikke hensyntatt at kompensasjon er skattefritt •Konsekvenser av lønnsstigning og underregulering ikke hensyntatt

12 De Facto Arbeidslinja  Kraftig press for å stå lenge i arbeid  Nytt syn på rettferdighet  Bare den enkelte som må bære konsekvensene ved tidligpensjon – Finansieringen gir ingen incitamenter til god seniorpolitikk

13 De Facto Finansiering av AFP  2/3 skal dekkes av arbeidsgiverne  1/3 av staten – I tillegg dekker staten kompensasjon fullt ut  Anslag 1,8 % av brutto lønn (pensjonsgivende inntekt) (LO – NHO-ordningene)  I dag: – kr. 310,- pr. mnd. i full stilling (LO/NHO) – I tillegg egenandel – Staten dekker 40 % av utgiftene fra 64 til 67 år

14 De Facto Ingen egenandel ved uttak  Bedriften betaler ingen egenandel ved uttak av ny AFP – I dag, 25 % + arbeidsgiveravgift (NHO) – Enkelte andre ordninger, 100 %  Økonomisk motivasjon for seniorpolitikk vil forsvinne? – Avhengig av arbeidsmarkedet  Enklere å kombinere med sluttvederlag?


Laste ned ppt "De Facto Ny AFP NHO – Forsikringskonferansen 2008 11/11 - 08 Stein Stugu De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google