Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjenner du sykepleiernes pensjonsrettigheter? Beitostølen 11.11.2009 Ragnhild Lervik Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjenner du sykepleiernes pensjonsrettigheter? Beitostølen 11.11.2009 Ragnhild Lervik Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Kjenner du sykepleiernes pensjonsrettigheter? Beitostølen 11.11.2009 Ragnhild Lervik Johansen

4 Agenda Det norske pensjonssystemet AFP/ alderspensjon Attførings-/ uførepensjon Etterlattepensjon Min Side

5 KLP – ledende på offentlig tjenestepensjon  Pensjonsavtaler i selskapet: 2300 bedrifter 337 kommuner og fylkeskommuner 31 helseforetak Pensjonsordningen omfatter: 290 000 yrkesaktive medlemmer 140 000 pensjonister 110 000 oppsatte rettigheter Hver 8 nordmann er forsikret i KLP 185 milliarder i forvaltningskapital Ca 600 ansatte

6 Individuelle dekninger Kollektiv pensjonsforsikring Folketrygd Utbetales ofte fra 67 år Alderspensjon fra 67 år Mulighet for AFP fra 62 år Utbetales fra 67 år Det norske pensjonsystemet

7 Folketrygden Man sparer via skatteseddelen. Man får godskrevet all pensjonsgivende inntekt, ikke bare den som er registrert i KLP Full opptjening er 40 år Pensjonen er ca 50% av gjennomsnittlig lønn de 20 beste år Er utgangspunkt for AFP-pensjonens størrelse Pensjonen er for alle borgere i Norge

8 KLPs pensjonsordning Man sparer sammen med sin kommunale eller statlige arbeidsgiver. 2% som arbeidstaker, ca 12 - 14% som arbeidsgiver Full opptjening er 30 år Pensjonen beregnes ut i fra sluttlønnsprinsippet Pensjonsprosenten er 66% Pensjonen er tariff eller lovbestemt

9 Hva er pensjon ?

10 Hvordan sparer du? Fast ansatte meldes inn hvis de jobber 14 timer pr. uke Pliktig innmelding om man jobber 168 t pr kvartal. Fast stilling og eventuelle timer ”på toppen”. Innmeldingsreglene har variert!

11 Historiske innmeldingsregler - sykepleiere Fast ansatte: 01.07.1962: minst 50% stilling 01.05.1976: Minstekrav på 17 t pr uke 01.01.1977: Minstekrav på 15 t pr uke 01.01.1987: Minstekrav på 14 t pr uke 1999 - dd : 14 t pr uke, men ekstratimer skal også telle Midlertidige ansatte: Frem til 16.03.1987: Meldes inn etter 1 år i stillingen som fylte minstekravet Sykepleiere som i løpet av siste år var medlem av annen tjenestepensjonsordning skal meldes inn umiddelbart. Fra 16.03.1987: Meldes inn etter 6 mnd sammenhengende stilling som fylte minstekravet, med tilbakevirkende kraft. 1999 - dd : Alle ansatte meldes inn når de har arbeidet 168 t i løpet av et kvartal

12 Hva er det du sparer til? Alderspensjon AFP administreres av KLP Uførepensjon Ved sykdom (etter ett års sykepenger) Etterlattepensjon Til gjenlevende ektefelle Til barn under 20 år

13 Alderspensjon fra KLP

14 Pensjonens størrelse er avhengig av: Pensjonsprosenten = 66% Pensjonsgivende tjenestetid Pensjonsgrunnlaget Gjennomsnittlig deltid

15 Garantert pensjonsnivå Bruttoordning Nettoordning Folketrygd KLP dekker opp for manglende folketrygd- opptjening.

16 Pensjonsgivende tjenestetid 30 års medlemstid = full pensjon Den tiden du har vært medlem av pensjonsordningen i KLP Medlemskap i andre pensjonsordninger under overføringsavtalen

17 5 år 10 år 15 år Totalt 30 år Overføringsavtalen

18 Pensjonsgrunnlag Årslønn ved fratreden Faste tillegg ved fratreden Lønn utover 12 G (kr 874.572 ) medregnes ikke Dersom varierende stillingsstørrelser, beregnes gjennomsnittlig stillingsprosent

19 Lønnsøkning Lønnsøkning de siste 2 årene før uttak av alderspensjon: Generell oppnormering fastsatt ved sentrale eller lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 skal medregnes i sin helhet I tillegg medregnes individuelle tillegg innenfor 60% av G (etter dagens G utgjør dette kr 43.728,- ) Lønnsøkninger som følge av stillingsendringer medregnes ikke

20 KLP beregner gjennomsnittlig stillingsprosent av de 30 beste årene: 15 år i 100% stilling: 100% x 15/30 = 50% 15 år i 50% stilling: 50% x 15/30 = 25% 30 år75% 5 år 7 år 10 år 15 år 100% 50% Gjennomsnittlig stillingsprosent

21 Beregning av alderspensjon Pensjon = Pensjonsgrunnlag x gj.deltid x medlemstid /30 x 66%

22 Lønn 300.000 6062656770 Alderspensjon i folketrygden Fleksibel pensjonsalder i offentlig sektor

23 Lønn 300.000 60 62 65 67 70 Aldersgrense / pensjonsalder Fleksibel pensjonsalder i offentlig sektor

24 Lønn 300.000 60 62 65 67 70 Aldersgrense Den alder da du har rett og plikt til å fratre med alderspensjon Pensjonsalder Den alder da du tidligst kan fratre med alderspensjon Aldersgrense / pensjonsalder

25 Lønn 300.000 6062656770 Alderspensjon i folketrygden

26 Lønn 300.000 60626570 Alderspensjon i folketrygden Folketrygd 67

27 Folketrygden

28 Grunnpensjon Uavhengig av inntekt – avhengig av sivil status Tilleggspensjon Avhengig av inntekt – uavhengig av sivil status Særtillegg Gis ved ingen eller lav inntekt – avhengig av sivil status

29 Oppgjøret er i boks – hva nå?..............

30 Resultatet – offentlig tjenestepensjon Pensjon (brutto) tilsvarende 66% av sluttlønn videreføres Dagens AFP videreføres Ingen adgang til å ta ut AFP parallelt med folketrygd Offentlig tjenestepensjon skal understøtte folketrygden; Levealdersjustering Ny indeksering

31 Ingen levealdersjustering for: Ingen endring for de med 15 år eller mindre igjen til 67 år.

32 Fleksibilitet Pensjonsuttak tidligst fra 67 år (gjelder ikke AFP) Begrenset anledning til å kombinere pensjon og lønn AP: kr 140.000 AFP : kr 15.000 NyttI dag Pensjonsuttak mulig allerede fra 62 år Ingen begrensninger på å kombinere pensjon og lønn

33 Lønne seg å jobbe 40 år med inntekt gir full pensjon Like høy pensjon om man går av ved 62 (AFP) som ved 67 Gjennomsnitt av 20 beste inntektsår er grunnlag for pensjonsberegningen NyttI dag F.eks. 43 år gir høyere pensjon enn 40 år Lavere pensjon om man går av ved 62 enn ved 67 Gjennomsnitt av alle inntektsår er grunnlag for pensjonsberegningen

34 Ny regulering av alderspensjon Alderspensjonen oppreguleres årlig i samme takt som bl.a. uførepensjon og aktive rettigheter (G-reguleres) NyttI dag Alderspensjon skal ha ”dårligere” oppregulering (gjelder også dagens alderspensjonister) Lønnsvekst minus 0,75 prosentpoeng

35 AFP – avtalefestet pensjon

36 Lønn 300.000 60656770 Folketrygd AFP AFP-tillegg AFP = Folketrygd ved arbeid til fylte 67 år + 20.400 Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 62 Avtalefestet pensjon (AFP)

37 AFP fra 62 år Må ha rett til AFP i hht hovedtariffavtalen eller annen tariffavtale I lønnet arbeid Sammenhengende ansettelse de siste 3 år Minst 20% stilling siste 3 år Årsinntekt på minst 1 grunnbeløp siste 3 år 10 år med pensjonspoeng i folketrygden fra fylte 50 år Gjennomsnittinntekt 10 beste år, større eller lik 2 grunnbeløp Kan ikke motta ytelse fra folketrygden

38 Lønn 300.000 6062656770 Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg KLP AFP AFP-tillegg 70% begrensning

39 Den alminnelige aldersgrensen er 70 år Særaldersgrenser: 60 år og 65 år Når stillingen er spesielt fysisk eller psykisk belastende Dersom det settes spesielle krav til stillingsinnehaveren

40 Fleksibel pensjonsalder 85-årsregelen *Du kan fratre inntil 3 år tidligere hvis summen av alder og medlemstid er minst 85 år Alder:62 år Medlem i 23 år =85 år * Kun praktisk betydning for de med særaldersgrense

41 Lønn 300.000 60656770 FolketrygdAFP AFP-tillegg Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg Sum av alder og tjenestetid = 85 år 62 85 – års regelen KLP utbetaler hele pensjonen KLP

42 Lønn 300.000 6062656770 Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg KLP AFP AFP-tillegg V/fylte 65 år: Ny vurdering Hva lønner seg? AFP eller KLP Ved 65 år

43 Lønn 300.000 6062656770 Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg KLP AFP AFP-tillegg KLP Toleransebeløp Kr. 15.000 Inntekt ved siden av pensjon

44 Lønn 300.000 6062656770 Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg KLP AFP AFP-tillegg KLP Offentlig:13 t/uke eller 167 t/kvartal Privat: Ubegrenset Inntekt ved siden av pensjon

45 Lønn 300.000 6062656770 Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg KLP AFP AFP-tillegg KLP Folketrygden v/69 år: 2 G = kr. 145.762,- Fra 01.01.10: ubegrenset Inntekt ved siden av pensjon

46 Delvis AFP Etter dagens regler vil det ikke lenger være nødvendig at arbeidstakeren har 100% stilling for å kunne ta ut delvis AFP Alle kan da, etter avtale med arbeidsgiver, velge å trappe ned til så stor deltidsstilling som passer Stillingsreduksjonen må være på minst 10 prosentpoeng ”Arbeidstakere som har fylt 62 år, fratrer med minst 10% av full stilling og fyller vilkårene i § 3 har rett til avtalefestet pensjon i samsvar med § 5, første ledd”

47 Full AFP 170.400 Lønn 300.000 AFP 110.000 Lønn 40% 120.000 Lønn 60% 180.000 AFP 71.000 Lønn 80% 240.000 AFP 37.000 57% 92% 84% 77% Kombinasjon av arbeidsinntekt og AFP

48 Søknadsskjema Si opp stillingen i god tid før du skal slutte Søknadsskjema sendes 3 mnd før fratreden Pensjonen utbetales fra den dagen lønnen opphører

49 Attførings- / Uførepensjon

50 Bortfall av lønn Fortsetter i uendret stillingsbrøk Årsak til inntektstap er helsemessige årsaker Utgjør 66% av inntektstapet (ved full opptjening i pensjonsordningen)

51 Uføre-/attføringspensjon Etter ett års sykemelding Ingen nedre grense for uførhet Medlemstid frem til aldersgrensen 2 år karens

52 Pensjonsgrunnlaget Lønn på sykemeldingstidspunkt X Pensjonsprosenten 66% X Pensjonsgivende tjenestetid Medlemstid fram til aldersgrense = Pensjon fra KLP

53 Permisjon -Ved avtalt permisjon i inntil 2 år, uten eller med delvis lønn, er vedkommende dekket i tilfelle død eller uførhet som om de ikke hadde permisjon. Det betales ikke premie for denne risikodekningen. -Dersom vedkommende blir medlem av en annen pensjonsordning i permisjonstiden, gjelder ikke risikodekningen -Jfr KLP’s vedtekter § 2-9

54 Inntektsregler Attføringspensjon/rehabiliteringspenger –Ingen inntekt ved siden av pensjon fra KLP Tidsbegrenset uførestønad/uførepensjon –Innen offentlig ordning; ikke lov til å tjene noe –Privat; Friinntekt på 1 grunnbeløp x deltid x grad

55 Etterlattepensjon

56 Ektefellepensjon Enke/enkemann Registrert partner Fraskilt ektefelle kan ha rett Barnepensjon til barn under 20år Samboer har IKKE rett til etterlattepensjon

57 Ektefellepensjon Ektefellepensjon = 9 % Etter dagens regler utgjør full ektefellepensjonen 9 % av pensjonsgrunnlaget. Pensjonen samordnes ikke, den kommer i tillegg til egen pensjon eller inntekt. (Reglene for ektefellepensjon ble endret 1.1.2001.)

58 Barnepensjon – nye regler Barnepensjon = 15 % Full barnepensjonen utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget for hvert barn. Pensjonen skal løpe til barnet blir 20 år og blir ikke samordnet eller inntektsprøvd. (Nye regler pr 1.1.2001)

59 Etterlattepensjon - bruttopensjon ( medlem f ø r 01.01.2001 og enke/enkemann f ø dt f ø r 01.07.1950) Ektefellepensjon 60% av avdødes alderspensjon Reduseres pga. inntekt og egen tjenestepensjon (unntak: mann medlem før 01.10.76) Samordnes med folketrygden Reglene for ektefellepensjon før 1.1.2001.

60 Min Side Pensjon

61 Vi har lagt vekt på brukervennlighet

62 Min Side Pensjon - din personlige pensjonsopptjening i KLP Her kan du på en enkel måte, og når som helst: Kontrollere din pensjonsopptjening Beregne din fremtidige pensjon Finne annen relevant informasjon om pensjon

63 Forsiden

64 Min opptjening

65 Boliglån

66 Lån til bolig, hytte, bil, refinansiering, oppussing Valgfri tilbakebetalingstid – inntil 30 år Kan velge mellom annuitetslån, serielån, fast eller flytende rente Saksbehandlingstid på 1- 2 uker God service Seniorlån (Litt ekstra) Boliglån

67 Vi har gode produkter med enkle løsninger. Ta kontakt: privatkunde@klp.no KLP tilbyr skadeforsikringer til ansatte! Hus Bil Hytte Reise m.m. (E24-28.08.08)

68 Kontakt KLP

69 Pensjonsspørsmåltlf: 05554 Medlemsspørsmål tlf: 22 03 37 00 KLPs nettsiderwww.KLP.nowww.KLP.no Boliglåntlf: 22 03 79 00 Fondssparingtlf: 22 03 78 00 Servicetilbud

70


Laste ned ppt "Kjenner du sykepleiernes pensjonsrettigheter? Beitostølen 11.11.2009 Ragnhild Lervik Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google