Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsreformen og AFP NHO Telemark og Fellesforbundet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsreformen og AFP NHO Telemark og Fellesforbundet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsreformen og AFP NHO Telemark og Fellesforbundet

2 Pensjonsreformen Ny folketrygd innføres i 2011 2 Pensjonsreformen er den største og viktigste omlegging av det norske pensjonssystemet siden innføringen av folketrygden i 1967 NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

3 Pensjonsreformen vil gjelde hele pensjonssystemet  Folketrygden  Alderspensjon  Uførepensjon  Etterlattepensjon  AFP i privat sektor  Tjenestepensjon i privat sektor  Offentlig tjenestepensjon og AFP  Skatteregler 3NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

4 Hvorfor ny folketrygd? Arbeids- og inkluderingsdepartementet har beskrevet pensjonsreformens mål som:  Et mer bærekraftig pensjonssystem  Levealdersjustering  Regulering  Et mer fleksibelt pensjonssystem  Når ønsker du å ta ut pensjon?  Hvor stor pensjon ønsker du å ta ut?  Vil du kombinere arbeid og pensjon?  Et mer rettferdig pensjonssystem  Opptjeningsregler 4 Et hovedmål er å få oss til å stå lenger i jobb NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

5 Bærekraftig pensjonssystem – hva er utfordringene? 5NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

6 Når bidrar vi til samfunnet? 6 0 Barndom Ungdom Utdanning Pensjon Helse Alderdom Yrkesdeltakelse  Lengre utdanning  Tidligere pensjonering  Høyere levealder NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

7 NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP7 Se her! Livet mitt i fire faser! 1.Spille gitar på videregående 2.Spille gitar på universitetet 3.Reise rundt i verden i 10 år 4.Gå av pensjon og nyte livet Det står ikke noe om hva du skal leve av her. Det er bare hovedtrekk. Et par små detaljer må jeg fylle ut senere. 12.07.2014

8 Gjenstående leveår ved 67 år Menn Kvinner + 1 år på 13 år + 2 år på 7 år + 0,8 år på 13 år + 1 år på 7 år Kraftig vekst i levealder etter 2000 Kilde: AID 8NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

9 Arbeid skal lønne seg!  Levealderjustering  Pensjonen justeres etter årskullets forventede levealder  Når vi lever lenger må vi jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået  Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år  det skal lønne seg å jobbe for de som er over 62 år  man skal kunne ta ut pensjon og jobbe videre parallelt uten avkorting  pensjonen kan tas ut gradert (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent)  Nøytralt uttak  Ny opptjeningsmodell  Alle år teller like mye (13 – 75 år) 9NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

10 Opptjening av alderspensjon i ny folketrygd 10NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

11 Innfasing av nye opptjeningsregler  1963-kullet – bare nytt system  1953-kullet – bare dagens system  Innfasing – årskullene 1954 til 1962 Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11 NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP 12.07.2014

12 Opptjeningsmodell  Pensjon tjenes opp med 18,1 pst. av inntekt opp til 7,1 G per år  Alle år skal telle like mye  Pensjon tjenes opp mellom 13 og 75 år  Rettighetene bygges opp til en pensjonsbeholdning  Opptjente rettigheter reguleres med lønn  Dagens folketrygd:  Pensjonspoeng - 40 opptjeningsår - besteårsregel (20 beste år)  Pensjonsalder 67 år 12NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

13 Opptjening av pensjon - II Garantipensjon  Sikrer et minstenivå for alle, tilsvarende dagens minstepensjon  Pensjonsopptjening fra første krone  Reduseres med 80 % av opptjent inntektspensjon Inntektsavhengig tilleggspensjon  Arbeidsinntekt opptil 7,1 G gir opptjening  Ulønnet omsorgsarbeid økes fra 4 til 4,5 G som gir opptjening  For barn: til barnet er 6 år. Tilbakevirkende i nytt system  For pleie av eldre, syke og funksjonshemmede  Førstegangstjeneste  2,5 G pr år hvis minst 6 måneder gir opptjening  Arbeidsledighet  Fra utbetalte dagpenger til tidligere inntekt (maks 7,1 G) G = 72 881 kr (dvs 7,1 G = 517 455 kr per 01.05.09) 13NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

14 Opptjeningsgrunnlag profil – eksempel 7,1 Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet 14NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

15 Så flott! Alle får mer, eller…  Husk det er lagt til grunn:  43 års opptjening  Levealdersjustering er ikke tatt med  Jevn inntekt  ”20 beste år” skjermer ikke lenger de med:  lønnsutvikling  deltidsarbeid / år med omsorg for barn  Hvorvidt du kommer bedre ut med ny modell eller ikke vil avhenge av bl.a.  Fødselsår  Hvor mange år du jobber  Lønnsnivå  Lønnsutvikling  Deltid / omsorg 15NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

16 Pensjonsbeholdning Årlig pensjonsutbetaling: Pensjonsbeholdningen deles på et delingstall som uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Oppbygging av pensjonsbeholdning: * Årets inntekt oppad begrenset av 7,1 G Opptjeningsprosent 18,1 % av pensjonsgivende inntekt * + Regulering = Pensjonsbeholdning 16NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

17 Delingstall – for opptjening etter ny modell Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Delingstall avhenger av to hovedfaktorer: 1.Levealdersjustering  Hvor lenge forventes ditt årskull å leve?  Ungt årskull: Høyere delingstall (og lavere pensjon) 2.Tidspunkt for uttak av pensjon: Kan tas ut mellom 62 og 75 år  Hvis vi tar ut pensjon tidlig skal pensjonen betales ut over flere år og vi får mindre pensjon årlig.  Tidlig uttak: Høyere delingsstall (og lavere pensjon) Hvert årskull får et sett med delingstall for uttak 62 til 75 år Fastsettes ved 61 år basert på observert dødelighet for eldre årskull (10 års observasjonsperiode) 17 NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP 12.07.2014

18 Eksempel på delingstall for årskullene 1963 til 1973 (prognose) 18 Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

19 Forholdstall – for opptjening etter dagens modell For alderspensjon opptjent etter dagens modell kalles delingstallene for forholdstall  Forholdstallene er i størrelse rundt ”1”  1943 er det første årskullet som får tildelt forholdstall Forholdstall avhenger av to hovedfaktorer: 1.Levealdersjustering  Hvor lenge forventes ditt årskull å leve? Når vi lever lenger må vi jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået.  Gradvis innføring av levealdersjustering for årskullene 1943-1962 (opptjening dagens modell) som følge av lønnsoppgjøret 2008  Ungt årskull: Høyere forholdsstall (og lavere pensjon) 2.Tidspunkt for uttak av pensjon: Kan tas ut mellom 62 og 75 år  Hvis vi tar ut pensjon tidlig skal pensjonen betales ut over flere år og vi får mindre pensjon årlig.  Tidlig uttak: Høyere forholdsstall (og lavere pensjon)  Hvert årskull får et sett med forholdstall fra 62 til 75 år Fastsettes ved 61 år basert på observert dødelighet for eldre årskull (10 års observasjonsperiode) 19NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

20 Uttak av alderspensjon 20NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

21 Fleksibelt uttak av pensjon fra 62 år - innføres fra 2011  Krav for uttak av alderspensjon før 67 år:  Pensjonsbeholdningen (inkl. livsvarig del av AFP) må være stor nok til at pensjonen ved fylte 67 år tilsvarer full garantipensjon  Pensjonen kan tas ut delvis  Gradert pensjon (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent)  Pensjonsgraden kan endres  Løpende pensjon kan stanses og gjøres om til pensjonsbeholdning (Delingstall på endringstidspunkt benyttes)  Ved videre opptjening etter uttak omregnes pensjonen årlig  Økningen i pensjonsbeholdningen gjøres om til årlig ytelse ved hjelp av delingstallet ved omregningstidspunktet, og legges til inntektspensjonen  Kombinere arbeid og pensjon uten avkorting av pensjonen 21NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

22 Årlig pensjon øker med fortsatt arbeid og senere uttak (Født 1963 – lønn 6G – starter i jobb 22 år gammel) 22 Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

23 Årlig pensjon øker med senere uttak (Født 1949 – lønn 6G – starter i jobb 22 år gammel) 23 Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

24 En liten oppsummering… Alderspensjon i dagNy alderspensjon Besteårsregel (20 år) Maks 40 års opptjening Alleårsregel (mellom 13 og 75 år) Pensjonspoeng (opptjening av lønn inntil 12 G) Pensjonsbeholdning (18,1 % av lønn opp til 7,1 G) Uttak fra 67 årFleksibelt uttak fra 62 år Hel pensjonHel eller gradert pensjon (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent) Avkorting mot arbeidsinntekt (gradvis faset ut) Ingen avkorting Levealdersjustering 12.07.2014NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP24

25 AFP – Avtalefestet pensjon 25NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

26 AFP – privat sektor  Lønnsoppgjøret 2008 hadde AFP (privat sektor) som hovedsak  Lovforslag lagt frem september 2009. Trer i kraft 1.1.2011 Hovedendringer: 1.AFP går fra å være en tidligpensjonsordning til å bli en livsvarig tilleggspensjon 2.Kan kombinere uttak av AFP og alderspensjon med videre arbeid NB! I offentlig sektor vil brutto tjenestepensjon videreføres, sammen med dagens modell for AFP (ref. lønnsoppgjør juni 2009) 26NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

27 Dagens AFP modell NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP27 AFP 67 år livsvarig Alderspensjon fra folketrygden Tjenestepensjon* 77 år 62 år Lønn *) Evt. opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP)  Tidligpensjon. Utbetaling 62 - 67 år  Folketrygd og tjenestepensjon tas ut fra 67 år  Avkorting hvis man jobber ved siden av 12.07.2014

28 Ny AFP modell (uttak etter 1.1.2011) NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP28 AFP 67 år livsvarig Alderspensjon fra folketrygden 77 år 62 år Lønn Lønn? Evt. heltid eller deltid Lønn? Evt. heltid eller deltid *) Evt. opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP) AFP Tjenestepensjon? Tjenestepensjon*  Tilleggspensjon  Livsvarig utbetaling. Nøytralt uttak og levealdersjustering  Kronetillegg (19 200 kr) fra 62-67  Kompensasjonstillegg årskullene 1948-1962  Kan kombinere AFP og alderspensjon fra folketrygden med arbeid uten avkorting 12.07.2014

29 Hvem har rett til ny AFP?  Må på uttakstidspunktet og i de siste tre årene før dette tidspunktet sammenhengende ha vært ansatt og reell arbeidstaker i bedrift som er med i AFP-ordningen  Minst 20 prosent av full stilling i samme periode  På uttakstidspunktet ha en inntekt, samt inntekt foregående år, som omregnet til årsinntekt overstiger grunnbeløpet  Den ansatte må ha vært med i ordningen i minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år (overgangsregler) NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP2912.07.2014

30 Ny AFP – opptjening Opptjening av pensjon  0,314 prosent av inntekt opptil 7,1 G (517’ kr.)  Opptjent pensjon er ikke en sikret rettighet i vanlig forstand  Reguleres med lønnsveksten Kan tjene opp pensjon ut kalenderåret man fyller 61 år Rett på ny opptjeningsmodell hvis uttak etter 1.1.2011  Ingen overgangsperiode med både ny og gammel opptjenings- modell slik som det er for alderspensjonen i folketrygden Foto: Jo Michael 1 G pr. 1. mai 2009 er 72.881 kr.  30NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

31 Ny AFP –uttak  Må kombineres med uttak av alderspensjon fra folketrygden  Ved uttak før fylte 70 år må AFP tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden  Må fylle krav til uttak før 67 år – nivå garantipensjon. Livsvarig del av AFP regnes med  Ikke gradert uttak av AFP – kan bare ta ut 100 prosent  Samtidig uttak av folketrygdens alderspensjon kan imidlertid være gradert 31NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

32 AFP – overgangsregler Nivå på AFP  Født før 1944: dagens AFP  Født 1944-48  Uttak før 1.1.2011 dagens modell  Uttak etter 1.1.2011 ny modell  1944 (67 år i 2011) 10 prosent  194520 prosent  194640 prosent  194760 prosent  1948100 prosent  Født 1949 eller senere: ny AFP Krav til antall år  Dagens regel 3 år  Ny modell 7 av siste 9 år før fylte 62 år  Overgangsregel  Født 1944-513 av siste 5 år  1952 4 av siste 6 år  19535 av siste 7 år  19546 av siste 8 år  1955 eller senere7 av siste 9 år 32 Foto: Jo Michael NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

33 Premie og egenandeler  Gammel og ny AFP må finansieres samtidig  Bare ny premie for bedrifter med tariffavtale etter 1.1.2011  Både gammel og ny for bedrifter med avtale før nyttår  Ny AFP  Premie 1,40% av 111A – innberettet lønnsmasse mellom 1G og 7,1 G (G= kr 75 641)  Ingen egenandeler  Gammel AFP  (160) (105) (92) kr pr mnd per ansatt på (30t) (20-29t) (4-19t)  Egenandel 25% av pensjonsutbetalingen  Vil gradvis reduseres og fases ut i 2015  Vil premien til ny AFP øke?

34 Premie mv….  Det skal fortsatt betales som før til  Sluttvederlagsordningen  Opplysnings- og utviklingsfondet  Gode nettsider  www.lo-nho-ordningene.no www.lo-nho-ordningene.no

35 Pensjonsreformen - stort behov for råd og informasjon Hjelp! - hva skal vi velge? - hva lønner seg for oss? 35 Kanskje det… Så kan vi redusere arbeidstiden til 60% slik at vi får bedre tid til å kose oss på hytta. Kanskje det… Så kan vi redusere arbeidstiden til 60% slik at vi får bedre tid til å kose oss på hytta. Skal vi ta ut 100% pensjon fra vi er 62 år? Vi vet jo ikke hvor lenge vi kommer til å leve… NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

36 Pensjonsreformen og seniortiltak 36NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

37 Valgfrihet  Ny og stor valgfrihet mht. penger og uttak  Hva med arbeidstidsordninger?  Forutsigbarhet  Fleksibilitet  Holde arbeidstid og penger fra hverandre  Arbeidsmiljøloven § 10-2 (4)  62 år og uten vesentlig ulempe for bedriften  Hovedavtalen kap 9.  Drøftinger om seniorpolitikk  www.pensjon2011.no – filmer/eksempler www.pensjon2011.no

38 Offentlig NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP3812.07.2014

39 Offentlig - to hovedmodeller i forhandlingene Ytelsesbasert påslagsordning  Robust politisk og økonomisk  Forutsigbare kostnader  Oversiktlige fordelingsvirkninger  Godt tilpasset ny folketrygd og ny AFP  Begrenser ikke mobiliteten mellom offentlig/privat sektor  Et pensjonssystem som ville kunne henge sammen med private tjenestepensjoner  Ikke samordning Modifisert bruttoordning  Dagens ordning godt innarbeidet  Bruttogaranti  ⅔ av sluttlønn  Forutsigbarhet  Enklere å fase inn OfTP- utvalget 39NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

40 Avtalen 4. juni om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor  I hovedsak videreføring av dagens bruttoordning  Levealdersjustering  Skjerming av årskull frem til og med 1958  Regulere pensjoner som folketrygden  Mindre stimulanser til arbeid enn i ny folketrygd  Fortsatt 66 prosent av sluttlønn etter 30 år, samordning og avkorting videreføres  Kan ha uheldige virkninger når det gjelder mobilitet i arbeidslivet mellom privat og offentlig sektor NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP40 Lønnsoppgjøret 2009 12.07.2014

41 Offentlig tjenestepensjon – ny modell fra 1.1.2011 12.07.2014NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP41  Beholder dagens bruttoordning  66% ved 67 år etter 30 års opptjening  Samordning videreføres  Avkorting mot arbeidsinntekt videreføres  Beholder dagens AFP modell  Kan ta ut folketrygdberegnet AFP fra 62 år og tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år  Utbetales til 67 år  Dagens avkortingsregler gjelder  Kan ikke jobbe parallelt med AFP uten avkorting  Man kan evt. velge å ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden fra 62 år  Alderspensjon fra folketrygden kan kombineres med arbeid uten avkorting  Kan da ikke ta ut AFP i tillegg Lønnsoppgjøret 2009

42 Ytelsesbasert påslagsordning / Kombinasjonsalternativet  Regjeringens forslag fikk ikke gjennomslag, og vi fikk dermed ikke…  Muligheten til å få et bedre samordnet pensjonssystem mellom folketrygd, offentlig og privat sektor  En modell for offentlig sektor som på god måte stimulerer til å stå i arbeid  Alle var ikke like fornøyd blant arbeidstakerorganisasjonene  Mulig omkamp på sikt???  Og de som kunne kommet vel så godt ut med regjeringens forslag er de med…  lav lønn  jevne inntekter  personer med lang yrkeskarriere på heltid  personer med hele yrkeskarrieren i offentlig sektor Modifisert bruttoordning  Bl.a. Unio, NTL (LO Stat) og Akademikerne kjempet for videreføring av bruttoordning  Og best ut av lønnsoppgjøret kom de med…  middels / høy lønn  sterk lønnsvekst på slutten av karrieren  kort yrkeskarriere  personer som også har opptjening i privat tjenestepensjon, for eksempel frem til alder 37… Lønnsoppgjøret 2009 42NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014 Lønnsoppgjøret : Videreføring av bruttoordning

43 Tilpasning av tjenestepensjoner i privat sektor  Forslag til nytt regelverk under utarbeidelse  Tidlig uttak fra 62 år  Eller vente til man er 75 år  Gradert uttak (ikke fripoliser)  Kan starte uttak sammen med fortsatt arbeid  Lettere å tilpass innskuddpensjon enn ytelses  Opptjening så lenge man er i jobb  Slutter i bedriften med AFP og/eller pensjon ska ikke kunne være med i bedriftens tjenestepensjonsordning 43NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014

44 Videre arbeid med pensjonsreformen  Uførepensjon  Lovforslag skal legges frem i 2010  Etterlattepensjon  Foreløpig sagt lite om 44NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP12.07.2014


Laste ned ppt "Pensjonsreformen og AFP NHO Telemark og Fellesforbundet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google