Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

P E R S O N A L U T V I K L I N G.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "P E R S O N A L U T V I K L I N G."— Utskrift av presentasjonen:

1 P E R S O N A L U T V I K L I N G

2 APS konferansen mars 2007 Hvordan bør attføringsbedrifter agere med sitt tjenestetilbud ut fra de signaler som AVI-meldingen og andre politiske signaler gir? Per Jonny Hanssen Personalutviklingssjef Eskoleia AS

3 ” Hjernen er en klump vi kan bruke til å lure på ting med” Per 4 år

4 Per Jonny Hanssen

5 Ressurs Kompetanse Jobb Attføringsbedriftene er svært
forskjellige, men har de samme 3 hovedfokus Ressurs Kompetanse Jobb

6 Attføringsbedriftenes rolle
”Attføringsarbeidet må bedres gjennom et samspill mellom ulike etater og tiltaksarrangører, og gjennom styrking av attføringsbedriftenes evne til å levere gode attføringstjenester” Soria Moria-erklæringen

7 Sitat fra tildelingsbrevet til NAV;
” Arbeids- og velferdsforvaltningen skal sette brukernes behov i sentrum. Det handler blant annet om service, respekt, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse og et godt tilpasset tjenestetilbud” Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

8 Bransjeforeningen Attføringsbedriftene kunne ha uttalt;
” Attføringsbedriftene skal sette brukernes behov i sentrum. Det handler blant annet om service, respekt, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse og et godt tilpasset tjenestetilbud” Direktør Attføringsbedriftene Johan-Martin Leikvoll

9 Interessant Nesten ingen offentlig debatt om AVI-meldingen
og dette feltet som betyr mye for mange og samfunnet ”Attføringsbedrifter som leverer resultater og som har attføring og brukerens interesse for øyet, kommer til å bli brukt mer i tiden fremover” Lise Christoffersen Saksordfører AVI-meldingen Rapport fra Riksrevisjonen viser at NAV må styrke attføringsarbeidet og arbeidet med oppfølging av arbeidssøkere

10 Hva ønsker vi å være? En profesjonell og seriøs aktør i et voksende marked Den foretrukne samarbeidspartner for Arbeids- og velferdsetaten Utviklingsorientert og fremtidsrettet En synlig aktør med et godt omdømme blant brukere og samarbeidspartnere En tydelig kompetansebedrift

11 Utfordring

12

13 Finnes det en rød tråd i AVI-meldingen og de politiske signalene?

14 Arbeidslinja

15 Utfordringer og muligheter for Attføringsbedriftene (AVI-meldingen)
Opphevelse av det tradisjonelle skillet mellom yrkeshemmede og ordinære arbeidssøkere Velferdskontrakter Mer arbeidsrettede tiltak Nytt kvalifiseringsprogram 5. Reell brukermedvirkning og god individuell oppfølging

16 6. NAV gis anledning til å anskaffe avklarings- og oppfølgingstiltak
7. Videreutvikle rehabiliteringsinstitusjonenes tilbud 8. Satsning på grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning) 9. Departementet vil prioritere resultatoppfølging og analyser av tiltak 10. Mer fleksibel bruk av virkemidler 11. Videreføring av arbeidslinjen som verktøy for bekjempelse av fattigdom

17 12. Utdanning som verktøy mot sosial dumping
Fokus på inkludering; - seniorer - nedsatt funksjonsevne - psykiske lidelser - rusavhengighet - ungdom - innvandrere 14. Antall som mottar helserelaterte ytelser, herunder sykepenger og uførerpensjon – øker mest i de yngste aldersgruppene 15. Kvalitet og kompetanse

18 Indikatorprosjektet Prosjektet har som målsetting å finne gode indikatorer som er tilgjengelige og felles for attføringsbedriftene i Norge. Med indikator menes nøkkelresultat som i en sammenheng vil kunne si noe om bedriftens utvikling og dens evne til å levere gode attføringstjenester. Disse indikatorene skal gjøre det mulig å sammenlikne bedriftene for å finne "best practice" og gjennomføre "benchmarking" og "benchlearning". Prosjektet har pågått i et år med å finne og spesifisere indikatorer, og vil i 2007 teste ut de indikatorene som er tatt frem samt utvikle interaktive måleverktøy.

19 Attføringsbedriftenes indikatorprosjekt
1. Egenkapitalprosent 2. Investeringsgrad 3. Likviditetsgrad 4. Resultatgrad 5. Antall tiltaksplasser (rammetall) 6. Formidling 7. Kjeding 8. Ventelister 9. Gjennomstrømming 10. Ekstern hospitering 11. Frafallsprosent 12. HMS-avvik 13. Sykefravær 14. Kompetanseutvikling 15. Antall medieoppslag 16. Antall forbedringstiltak 17. Antall Hospiteringspartnere 18. Antall Samarbeidspartnere 19. Kundetilfredshet 20. Ansattes tilfredshet 21. Deltakertilfredshet 22. Avvikstrend 23. Deltakelse 24. Returer 25. Samfunnsbidrag EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern godkjenning. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

20 En bransje i vinden Et godt utgangspunkt
En bransje med større aktualitet enn noen gang En bransje med en viss politisk gjennomslagskraft En bransje som har løftet seg faglig selv om mye står igjen En bransje som er blitt mer synlig i offentligheten

21 Moderne attføring - tiltakspakker

22 Moderne attføring - tiltakspakker

23 Moderne attføring – bredde i arenaer

24 Moderne attføring – bredde i målgrupper

25 Moderne attføring – bredde i målgrupper

26 Samfunnskontrakten Attføringsbedriftene er ikke en hvilken som helst
leverandør av tjenester, men en strategisk alliert for myndighetene Fag- og produktutvikling må gjøres i fellesskap mellom NAV og attføringsbedriftene lokalt og sentralt

27 AVI-meldingen Stolt av at AVI-meldingen bruker våre metoder som
modell for tre nye tiltak; - Avklaring - Kvalifisering - Oppfølging men undrende til at attføringsbedriftene forbigås i sin stillhet i meldingen. Likevel en individuell tilnærming som en positiv grunntone i meldingen Godt rammeverk

28 AVI-meldingen (2) Større fleksibilitet og muligheter for nye målgrupper bra, men må ikke gå utover rettighetene til yrkeshemmede Nye tiltak må ikke bli gjenstand for lettvint konkurranse- utsetting, basert på laveste pris Individenes bistandsbehov må være førende

29 Brev fra direktoratet om attføringsbedriftene av januar 2007
..”mener at kvaliteten på tiltakene i en viss grad påvirkes av at arbeidsmarkedsbedriftene er i en særstilling som tilbyder og at dette kan gi begrensede incitamenter i forhold til å heve kvaliteten på tjenestene, sammenlignet med å operere i et marked med konkurranse mellom flere ulike tilbydere..” Dette stemmer jo ikke med det som skjer lokalt hvor attføringsbedriftene allerede er konkurranseutsatt, og hvor det er tiltaksarrangørene som driver fagutvikling. Er dette et faglig eller politisk synspunkt fra NAV?

30 Målgruppe Målgruppen for attføringsbedriftene i dag er yrkeshemmede
Målgruppen for attføringsbedriftene og moderne attføring i morgen bør være yrkeshemmede, sosialhjelpsmottagere, langtidsledige m.m. og målet er å få og beholde arbeid. Attføringsbedriftene bør være et supplement i næringslivets IA-arbeid

31 Hva er moderne attføring?
Individuell tilnærming – gjennom kvalifisering, mestring og å sy innsatspakker for den enkelte Lese- og skriveopplæring, kostholdsveiledning, norskopplæring, økonomisk rådgivning, takle psykiske lidelser m.m Stor bredde i utprøvings- og kvalifiseringsarenaer internt og eksternt For personer med omfattende bistandsbehov Nettverk mot næringsliv, offentlig hjelpeapparat

32 Paradoks 1 Et godt arbeidsmarkedsmarked gir nye muligheter for
yrkeshemmede, men de som i dagens gode arbeidsmarked står utenfor trenger mestringsopplevelser, lengre løp og nye kvalifikasjoner. Likevel ser vi mer fokus på integrerende tiltak og kjappe løsninger. Kvalifiseringstiltak bygges ned Tilbakefallsprosenten vil øke

33 30% reduksjon fra 2000 – 2006 2000: 17,5 % av totalen
Kilde: NAV

34 Paradoks 2 20 år siden : vernede og ensidige bedrifter, men tett
knyttet opp mot statens arbeidsmarkedspolitikk I dag: moderne attførings- og kompetansebedrifter, men holdes på en armlengdes avstand

35 Komiteen om AVI-meldingen
Komiteen støtter opphevelse av skillet mellom ordinære og yrkeshemmede arbeidstakere, og viser til brevet fra Statsråd Hanssen om at utsatte grupper på arbeidsmarkedet fortsatt skal prioriteres ved tildeling av tjenester og tiltak Komiteen støtter opprettelse av nytt oppfølgingstiltak for utsatte grupper og mulighetene for kjøp av tjenester fra eksterne leverandører

36 Komiteen (forts) Komiteens flertall (regjeringspartiene) understreker at dette ikke innebærer økt bruk av anbud, men anbud tilrettelagt på en bedre måte. Flertallet vil understreke betydningen av at prosessene for kjøp av oppfølgings – og avklaringstjenester, arbeidsmarkedstiltak og yrkesrettet rehabilitering organiseres på en måte som sikrer kontinuitet, omstillingsevne og tjenester av god kvalitet. Flertallet mener det er viktig å unngå systemer som fører til hyppige skifter av tjenesteleverandører som kan bidra til å redusere den kompetansen som i dag ligger i de etablerte attføringsbedriftene.

37 Oppsummering Attføringsbedriftene må gjøres til en strategisk og
faglig alliansepartner for utvikling av fag og tilbud Verktøyene, de reelle bedriftsmiljøene og kompetansen finnes i dag i attføringsbedriftene

38 Konklusjon Ikke glem primæroppgavene våre ”Flere bein” å stå på
Skap nødvendige allianser til kommunene Vær en støttespiller for lokalt NAV Bygg nettverk Bygg egen kompetanse Synliggjør de gode historiene Lever resultater – med kvalitet Involver oppdragsgivere og deltakere i utviklingsarbeidet Tilpass organisasjonen også til nye brukergrupper

39 God påske!


Laste ned ppt "P E R S O N A L U T V I K L I N G."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google