Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen utvalgte undersøkelser og vurderingsredskaper

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen utvalgte undersøkelser og vurderingsredskaper"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen utvalgte undersøkelser og vurderingsredskaper
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

2 Kjernekompetansen i ergoterapi
Aktivitetsanalyse og funksjonsvurdering som ledd i undersøkelser og evaluering. Et viktig element i ergoterapeutisk undersøkelse er analyse av den innsamlede informasjonen. Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

3 Definisjoner på sentrale begreper
Undersøkelse: - en fortløpende prosess hvor en samler inn informasjon om en persons aktivitetsutførelse. Undersøkelsesmetoder: - handler om måten informasjonen samles inn på for eksempel intervju. Undersøkelsesredskap: omfatter standardiserte redskaper som er utviklet for å avdekke et avgrenset område. Evaluering er her en gjentakelse av tidligere undersøkelser for å avgjøre om intervensjonen har hatt virkning (Wæhrens,2008) Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

4 Undersøkelser og evaluering Metode Aktivitetsanalyse
Opplevd aktivitetsproblem Klient Arten og omfanget Spørreskjema Oppgaveanalyse kvaliteten Faktorer som påvirker Observert aktivitetsproblem Ergo-terapeut Observasjon Aktivitetsutførelsesanalyse Årsaksanalyse Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

5 Søker etter relevante redskaper
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset (Wæhrens,2008)

6 Valg av ergoterapeutiske undersøkelser og vurderingsredskaper
Søker etter relevante redskaper Vurdering av redskapets egnethet Vurdering av redskapets psykometriske egenskaper Wæhrens, E. (2008): Ergoterapeutiske redskaper – undersøkelse og evaluering.Munkgaard Danmark, Köbenhavn. Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

7 Undersøkelser og vurderingsredskap Tilgjengelighets- og funksjonsvurdering
Hva vurderes? Hva er hensikten med vurdering? Ulike metoder Utfordringer ved bruk av vurderingsredskaper Norsk Ergoterapeutforbunds råd ved bruk av vurderingsredskap Norsk Ergoterapeutforbunds oversikt over redskaper Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

8 Ulike teorier og modeller
Undersøkelse og vurderingsredskapene er basert på ulike teorier og modeller slik som: Model of Human Occupation (MoHO) Canadian Model of Performance (CMOP) International Clasifikation og Funktion (ICF) m.m. Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

9 Canadien Occupation Performance Measure (COPM)
Formålet er å avdekke aktuelle aktivitetsproblemer, å innhente informasjon om betydning av ulike aktiviteter, og få informantens vurdering av utførelse av og tilfredshet med aktivitetsutførelse COPM er basert på Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E), og utføres som et semistrukturert intervju Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

10 Perceive, Recall, Plan and Perform  – ergoterapeutisk kartleggingsmetode (PRPP)
Målet med kartlegging med PRPP er å forstå hvordan vansker med bearbeiding av informasjon påvirker utførelse av oppgaver i ulike virksomheter som er viktig for klienten og betydningsfulle andre. PRPP er utviklet i Australia og vurdert mht validitet og reliabilitet. Den er vokst frem gjennom kliniske studier rettet mot ulike klientgrupper, i ulike aktivitetssituasjoner og i nært samarbeid med ergoterapeuter i praksis. Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

11 Assessment of Motor and Process Skills (AMPS)
Kartlegger kvaliteten av PADL og IADL knyttet til motoriske ferdigheter og prosessferdigheter. AMPS har sitt utgangspunkt i Model of Human Occupation . AMPS er utviklet i USA og er standardisert og har en detaljert manual. Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

12 Impact on Participation and Autonomy Questionnaire (IPA)
IPA kartlegger personers deltagelse og autonomi (selvbestemmelse og valgmuligheter). IPA kan benyttes som et av flere kartleggingsredskap i en rehabiliteringsprosess, eks for å vurdere effekt av tiltak eller i forskningssammenheng. IPA kan brukes i forhold til ulike diagnoser, men er utviklet for voksne med kroniske tilstander. IPA er vurdert mht validitet, reliabilitet og sensitivitet. Validering har vært gjennomført i Nederland, Storbritannia og Sverige (Larsson Lund 2004) Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

13 Kartlegging av Daglige Aktiviteter (KDA) – Occupational Questionaire (OQ)
Redskapet er en selvvurdering over ett døgn inndelt i halvtimer. Brukeren skal skrive ned hva han/hun gjør i løpet av døgnet og hvilke aktivitetsområder aktivitetene tilhører (arbeid, omsorgsaktiviteter, hvile). Brukeren skal også vurdere aktivitetenes betydning (viktighet, interesse) og kvalitet på utføring. En oppsummering av kartleggingen gir et oversiktsbilde av brukerens aktivitetsmønster og kompetanse. Occupational Questionnaire (OQ) er oversatt av Mari Klokkerud og Camilla Fongen (Diakonhjemmets Sykehus) Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

14 Occupational Performance History Interview (OPHI II)
OPHI II kartlegger borgerens livshistorie (innen lek, arbeid, og selvomsorg) og hvordan funksjonshemming har påvirket livsutfoldelse (aktivitetshistorie). Egner seg for voksne som er i stand til å reflektere over sin livshistorie Instrumentet er utviklet med utgangspunkt i Modell of Human Occupation (MoHO). OPHI-II kartlegger tidligere og nåværende livssituasjon i fem områder: Aktivitetsroller, Daglige rutiner, Aktivitetsrammer (fysiske og sosiale omgivelser), Kortsiktige og langsiktige aktivitetsvalg, Kritiske (viktige) livshendelser. Det er gjort studier i forhold til validitet, reliabilitet og anvendelse. OPHI-II er oversatt til svensk OPHI-II-S av Lena Haglund og Hanna Wärnliks og til dansk av Birgit Randløv Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

15 WRI og WEIS Work Environment Impact Scale Brukermanua
Worker Role Interview Brukermanual (Brian Ellingham og Klara Jakobsen (2003 norsk versjon)  WEIS og WRI er oversatt, men ikke validert eller prøvd ut i Norske forhold. Return to work. Assessment of Subjective Psychososial and Environmental Factors. Elin Ekbladh (2008) har i sin doktorgradsavhandling, sett nærmere på både WRI og WEIS er anvendbare for å identifisere psykososiale og miljømessige behov knyttet til det å komme tilbake til arbeid Redskapene har god både validitet og reliabilitet. Og er normert for Svenske forhold. Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

16 Occupational Self Assessment (OSA)
OSA brukes for å samle informasjon om borgerens egen mening om verdier og behov, aktivitetskompetanse og prioriteringer. Instrumentet egner seg i en tilnærming der bruker og terapeut samarbeider om videre mål og tiltak. Redskapet kan også anvendes til å evaluere resultat av tiltakene. OSA er utviklet med utgangspunkt i MoHO OSA er utviklet i USA og er blitt vurdert mht validitet og reliabilitet i flere land (bla i Danmark), og er bla oversatt til svensk og dansk. Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

17 DOA Versjon 4.0 DOA kartlegger borgerens oppfattelse av sin arbeidsevne og kan brukes som ledd i en større kartlegging av arbeidsfunksjon Aktuelt for personer i arbeidsfør alder Instrumentet bygger på A Model of Human Occupation DOA er utviklet i Sverige og det er gjort studier i forhold til validitet og reliabilitet DOA har nå nettopp kommet ut i ny versjon 4.0 der det er gjort noen endringer i manualen og formuleringene. Denne versjonen inneholder også en CD. (Eva Norrby og Irene Linddahl (2010)) Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

18 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder Kartlegging av omgivelser Hefter gir grunnlag for å forstå prinsippene for universell utforming, eksempler, arkitektoniske planleggingselementer og sjekkpunkter innen, Bygningen planløsning, Bygningsdeler, installasjoner og innredning. Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

19 Metoder for bedre arbeidsmiljø Involvering og gode prosesser Peter Chr
Metoder for bedre arbeidsmiljø Involvering og gode prosesser Peter Chr. Koren, Preben Hempel Lindøe (2008) Presentasjon av 18 verktøy – fordeler og ulemper Verktøy 3. Spørreskjemaer Verktøy 4. Intervju Verktøy 10. Dialogkonferanse Verktøy 14. LØsningsFokusert Tilnærming (LØFT) Verktøyenes bruksområder Kap.6.3 Organisatorisk eller psykososialt arbeidsmiljø Kap.6.5 En inkluderende arbeidsplass – HMS eller forbedring? Prosesskunnskaper knyttet til bruksområder som er regulert av arbeidsmiljøloven og HMS forskrifter Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2011, Anita Engeset

20 Dialogkonferanse Dialogkonferanse er en metode som brukes for å sikre brukermedvirkning i analyse av et problem eller en oppgave. Metoden består av en rekke prosedyrer for å hente ideer på en måte som sikrer likeverd blant deltakerne.(Kohren m.fl. 2008) Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2011, Anita Engeset

21 LØFT – Løsningsfokusert tilnærming
Løsningsfokusert tilnærming er et alternativ til problemløsning. Det antas at det er mer hensiktsmessig å fokusere på det en allerede gjør og som fungerer fremfor det som ikke fungerer. Dette er baserten på en kognitiv tilnærming, Solution-Focused Therapy. Gro Langslet som lanserte begrepet og tilnærmingen i Norge. Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2011, Anita Engeset

22 Løsningsfokusert coaching
– ønsker en å holde fokus på det som virker for den som blir coachet, målet, styrkene og ressursene og de små tingene som skal til for å nå målet. Choching bygger på filosofi, kognitiv og humanistisk psykologi samt organisasjons- og arbeidspsykologi. Coaching er brukt som verktøy i ulike helsefremmende prosjekter (Østlandsforskning 06/ 2008). Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

23 Kielhofner G. (2008): Model of Human Occupation: Theory and Application. Fourt edition. Lippincott Williams & Wilkins. Kielhofner G. (2008): Model of Human Occupation: Theory and Application. Fourt edition. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, PA Kap. 7. Referanser: Authen, T., Berg M. & Eliasson, A. C. (2011).Pasienters og ergoterapeuters erfaring med bruk av kartleggingsinstrumentet Occupational Self Assessment (OSA). Ergoterapeuten s Kielhofner G. (2006): Modell for menneskelig aktivitet. Ergoterapi til uddannelse og praksis. Oversatt etter Model of Human Occupation, Gary Kielhofner 2002, 3.utgave. FADL´s. Forlag Aktieselskab, Copenhagen Kielhofner G. (2008): Model of Human Occupation: Theory and Application. Fourth edition. Lippincott Williams & Williams. Phi ladelpthia,PA Espedal, G., Andresen, T., Svendsen, T. (2008): Løsningsfokusert Coaching. 2. utgave (første utg.2006). Gyldendal Norsk Forlag AS. Oslo. Koren, P. Chr. & Lindøe, P.H. (2008) Metoder for bedre arbeidsmiljø. Involvering og gode prosesser. 1. utgave, 1. opplag, Gyldendal Akademiske Langslet, G.J. (2010): LØFT for ledere. Løsningsfokusert tilnærming til typiske ledelsesutfordringer. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

24 Takk for oppmerksomheten !
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset


Laste ned ppt "Noen utvalgte undersøkelser og vurderingsredskaper"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google