Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hva gir meg som bruker kvalitetsstjerner i øynene FFFR Gardemoen 19.3.12 Seksjon for kvalitetsutvikling Michael de Vibe,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hva gir meg som bruker kvalitetsstjerner i øynene FFFR Gardemoen 19.3.12 Seksjon for kvalitetsutvikling Michael de Vibe,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hva gir meg som bruker kvalitetsstjerner i øynene FFFR Gardemoen 19.3.12 Seksjon for kvalitetsutvikling Michael de Vibe, mfd@kunnskapssenteret.no

2 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

3 Hovedpunkter:  Konklusjon  Grunnlaget for jakten på kvalitet  Verdigrunnlag  Metode for å skape kvalitet  Første og Annen ordens endring  Vedvarende forbedring  Ledelse er avgjørende 3

4 Når kommer kvalitetsstjernene?  Når de som gir tjenester ønsker å skape den absolutt beste kvalitet i alle ledd sammen med meg! 4

5 Sannsynligheten for at bruker skal oppleve en feilfri behandlingsprosess Sann- synlig het for feilfritt forløp Antall trinn i prosessen % 100 80 60 40 20 0 5 10 15 20 25 30 40 50 Sannsynlighet for at hvert trinn i prosessen gjennomføres feilfritt 99 % 90 % 95 % 80 %

6 Styrke brukeren Styrke utøveren Forbedre ledelse og organisasjon Styrke forbedrings- kunnskapens plass i utdanningene Følge med og evaluere tjenestene

7 Kilde: Gro Jamtvedt

8 Alle har vi to jobber: ’Å utføre mitt arbeid på beste måte, og å forbedre den måten arbeidet utføres!’ Batalden og Stolz (93)

9 9 Verdigrunnlag : – Ressursfokusert (AI) Spørsmål Kunnskap Handling Fremtid Problemer Feil Redusere feil Regler, kontroll, styring Suksess, ideer Det beste/potensialet Utløse potensialet Kreativitet, endringsvilje

10 10 Verdigrunnlag: Medvirkningsbasert ”Brukermedvirkning er en realitet når brukeren får delta sammen med og på lik linje med fagkompetansen i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Gjennom respekt for hverandres ståsted og kunnskap kan de utfylle hverandre og sammen utvikle gode tjenester”

11 Brukermedvirkning er et avgjørende element for kvaliteten på tjenestene!

12 EPOC: Om 7 vanlige tiltak for endring av praksis Læringsmateriell: Ingen effekt på pasientutfall 4,3 prosent absolutt endring Praksisbesøk: Gir i snitt 4,8 % endring for forskrivningspraksis Varierende effekt for øvrig Opinionsledere: Gir i snitt 10 prosent praksisendring Revisjon/tilbakemelding: Små til moderate effekter Tiltak med pasienter som mellomledd: Gir i snitt 21 % endring Påminnelser: Gir i snitt 14,1 prosent endring Konferanser og workshops: Fra 0 til moderat effekt avhengig av interaktivitet EPOC - Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group

13 Outcome Rating Scale (ORS) - klientens vurdering av endring i terapi Gis på begynnelsen av timen eller jevnlig (f.eks en gang i uken) Legg sammen de 4 linjene for totalskåre

14 En historie om endring

15 18 77 106 Økt aktivitet – antall behandlet 1990-94 2000-04 2005- 09 5 år5 år 3år 4mnd

16  ”Mangel på opplæring er like alvorlig som mangel på medisiner og gode behandlingsformer. Opplæring er en forutsetning for mestring av livet som kronisk syk og for å hindre forverring av sykdommen og utviklingen av alvorlige komplikasjoner”  (Ot.prp. Nr. 10 1998-99 Lov om spesialisthelsetjenesten)

17 Pasientopplæring Hjertesvikt: Opplæring før utreise  Reduserer dødlighet (Koelling TM 2005 )  Bedrer funksjonsnivå (Mennick F 2006 )  Bedrer livskvalitet og velvære (Kutzleb J 2006 )  Bedre til å følge opp livsstilsendringer (Wong.J 1985)  Reduserer antall innleggelser (Mennick F 2006 ) Operasjon:191 studier fra perioden 1963–89 (Devine92)  Redusert postoperativ smerte og pre- og postoperativ angst  Redusert postoperativ kvalme og brekninger  Færre komplikasjoner  Mindre behov for fysioterapi  Redusert liggetid, Økt pasienttilfredshet

18 Opplæring av pasienter med astma – Gallefoss 2002  2x2timer i gruppe + 1-2gg individuelt  12mndrs oppfølging viste: –Betydelig bedret livskvalitet –Dobling av antall symptomfrie dager –70% nedgang i fastlegebesøk –70% nedgang i sykemeldinger –34% økonomisk besparelse Gallefoss F et al, Tidsk Nor Legeforen 2002

19 Hvem tar egentlig avgjørelsene? Kontroll Alvorlighetsgrad Systemet Pasient /Familie 0 LavHøy 100 Southcentral Foundation

20 Pasientinformasjon med båndspiller (RCT)  50 pas med førstegangs hjerteinfarkt  26 lånte hjem båndopptak av utskrivningssamtalen. 24 pasienter var kontroller.  Oppfølging: 1 uke, 8 uker og 1 år.  Færre langtidssykmeldte, reinnleggelser og akutte legekontakter  Økt trygghet i familien Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120:1402-4. Rønning EJ et al

21 Hva kan vi lære av SCF?  Sterk visjon  Ny brukerrolle –Fra brikke til aktør –Ansvar for egen helse  Ny medarbeiderrolle –Fra kontroll til dialog –Fra anklager til forståelse –Fra pålegg til muligheter –Se brukerens ressurser  Bygger relasjon gjennom klare verdier  Fokus på helse, velvære og forebygging

22 … og bedre har det blitt!  Både brukere og ansatte er tilfredse  Det forebyggende arbeidet har økt  Over 40 % reduksjon i legevakt og ø. hjelp  30% reduksjon i innleggelser på sykehus  50 % reduksjon i forbruk av enkelte spesialisthelsetjenester  20% reduksjon i bruk av primærhelsetjeneste http://www.southcentralfoundation.com/

23 Malm, Ivarsson, Allebeck, Falloon, Acta Psychiatr Scand 2003;107:415-423 Kommunebaserte oppfølgingsprogrammer for personer med schizofreni (RCT over 2 år) GAF-F, p=0.032 Sosial funksjon UKU-ConSat, p= 0.026 Brukertilfredshet

24 Elementer in delte beslutninger  Kunnskap om sykdom og behandling  Påvirkning og makt til å ta beslutninger gjennom strukturert trening i problemløsning og kommunikasjon  En rolle i å planlegge og evaluere resultater  Sosial nettverksgruppe  Enighet om individuell utviklingsplan

25 Antonowski: Helbredets mysterium Helsefremmende faktorer ForståelighetJeg forstår Jeg vil - mening, tro, tillit Jeg kan Sammenheng

26 26 Salutogenese: gjensidig endring av fokus, roller, relasjoner, identitet Diagnoser, svikt, begrensninger – terapi, behandling: andre/ekspertstyrt… Hele personen: Jeg-styrt – Mine talenter, muligheter, motivasjon, håp, drømmer: vennskap, relasjoner, ansvar, likeverd

27 Medvirkning – vårt sikkerhetsbelte for kvalitet i helsetjenesten

28 ”Den andre samhandlingsreformen”  De ressursene som må bygges på finnes i mellomrommene mellom offentlige ordninger, organisasjoner, lokalsamfunn og familie, og i samarbeidet mellom det offentlige og sivilsamfunnet  Stikkord: –Næromsorg –Medborgerskap –Samskaping

29 Verdigrunnlag- personlig kvalitet og systemkvalitet  Personlig kvalitet –Det jeg bidrar med i verdiskapingen  System kvalitet –Utstyr og bygninger –Personell (kompetanse) –Arbeidsprosesser –Kultur –Ressurser

30 30 Verdigrunnlag - Personlig kvalitet

31 Mindfulness - Oppmerksomt nærvær  Fem faktorer –1)Observere, 2)beskrive, og 3)handle med oppmerksomhet –Holdning av 4)ikke-dømming og 5)ikke-reaktivitet  Positivt forbundet med (p<0.001): –Psykisk helse og livskvalitet, Åpenhet for erfaringer, Emosjonell intelligens, empati og selvomsorg  Negativt forbundet med (p<0.001): –Psykologiske plager, Nevrotisisme, tankesurr, dårlig emosjonell styring og fortrengning Baer RA et al. Assessment. 2006 og 2008

32 Singh et al 2006 Effekt av trening i ON for medarbeidere Personale i 3 boliger for psykisk utv.hemmede Mindre aggressiv atferd, økt oppnåelse av læringsmål, økt fornøydhet hos pårørende og medarbeidere Mekanismer: –Jeg-du møter –Ikke-dømmende holdning fremmet likeverd –Stille væren reduserte aggresjon –Uten faste meninger om den andre, kunne uventede ting skje –Spontantitet fremmet positiv samhandling

33 Egenskaper som fremmes av Oppmerksomt Nærvær Er helt til stede Mot til å se virkeligheten slik den er Tåler egne og andres følelser Nysgjerrighet overfor det man ikke vet Ydmykhet og toleranse for egne og andres svakheter Empati og medfølelse basert på innsikt Epstein RM. Mindful Practice. JAMA 1999; 282: 833-9.

34 Det kreves motivasjon og trening for å oppnå nye resultater Studie from MIT viser at Autonomi Mestring Mening Motiverer mer enn penger

35 Metode for kvalitetsutvikling ved å involvere brukerne og gi dem innflytelse 1.Metoden 2.4 eksempler på bruk av metoden 3.25 korte eksempler som illustrerer arbeid for å styrke brukerne http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbedring/Br ukermedvirkning

36 www.kvalitetsforbedring.no

37 37 Forankring

38 38 Involvere ledere, ansatte og brukere i hele prosessen  Informasjon + aktiv involvering  Personalmøter  Utvikle en felles forståelse og kultur  Refleksjonsgrupper

39 Kvaliteten skapes i mikrosystemene  er den minste, funksjonelle byggesteinen i helsetjenesten  Er der pasientene møter helsepersonellet  inkluderer både pasienter, pårørende og en tverrfaglig personellgruppe Lederes viktigste oppgave: Støtte mikrosystemene

40  Analysemodell Side 15 KS FoU – 2010. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

41 Handlinger Intensjoner For- forståelse Hvordan ser vi på hverandre? ? Hva vil vi oppnå? Hva skal vi gjøre…? Målarbeid

42 Målformuleringer SMARTE mål I:  Spesifikt –Klar, konkret, entydig angivelse av forventet resultat, - tallfestet.  Målbart –Man skal kunne vite når målet er oppnådd.  Ansporende –Være utfordrende, gi mulighet for egenutvikling, inspirere til nytenkning.

43 Gjennombruddsprosjektene Målformuleringer SMARTE mål II:  Realistisk –Oppnåelig i forhold til andre oppgaver og ressurser.  Tidsbestemt –Angi når resultatet skal være nådd.  Enighet –Enighet om målet, forankring i gruppen og hos ledelsen.

44 Hvis vi fortsetter å tenke slik vi alltid har tenkt, vil vi få tilnærmet de samme resultatene som vi alltid har fått. Edward de Bono.

45 16.9.10 Michael de Vibe 45

46 Bjørnar Nyen, 26.11.09 46 Eksempel 2: Aggregerte data. Ny prosedyre innført fra januar 1999 19991998

47 Bjørnar Nyen, 26.11.09 47 Samme data satt inn i en tidsserie

48 48 70 % av alle forsøk på å skape forbedringer i organisasjoner ikke er holdbare over tid. Organizational Behavior. Daft RL, Noe RA, 2000. Vedvarende forbedring?

49 Toppledelsens engasjement Involvering og opplæring Holdning til endring Fagledelsens engasjement Endringer er tilpasset mål og kultur Infrastruktur støtter endringer Måle utvikling Tilpasningsevne Troverdige resultater Fordeler - i tillegg til fordelene for pasientene Ansatte og ledere Organisasjon Prosess Faktorer for vedvarende forbedring! http://www.institute.nhs.uk/sustainability_model/introduction/substainability_videos. htmlwww.Centerforkvalitetsudvikling.rm.dk http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/Verktoykasse/Forankre_og_organis ere_forbedringsarbeidet/Sustainability 49

50 Helsetjenesten LedelseForbedring Ledelse av forbedring av helsetjenesten http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Allsidig+lederkom petanse.4740.cms

51 Spredning av ny praksis Inovatører Vei- visere Tidlig majoritet Sen majoritet Etter- nølere Everett M Rogers : Diffusion of innovation 2.5%13.5%34% 16%


Laste ned ppt "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hva gir meg som bruker kvalitetsstjerner i øynene FFFR Gardemoen 19.3.12 Seksjon for kvalitetsutvikling Michael de Vibe,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google