Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004. PEK Praksisnær elektronisk kunnskap Vigdis Heimly.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004. PEK Praksisnær elektronisk kunnskap Vigdis Heimly."— Utskrift av presentasjonen:

1 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004

2 PEK Praksisnær elektronisk kunnskap Vigdis Heimly

3 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 KITH KITH AS ble i 1990 etablert av sosial- og helsedept Aksjeeierne i dag: Helsedept: 59,5% KS: 30% Sosialdept: 10,5%

4 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 PEK- Praksisnær elektronisk kunnskap Verktøykasse for helsearbeidere Hjelpemiddel i forbindelse med diagnostisering og behandling av pasienter Kan omfatte mye fra retningslinjer i form av tekstdokumenter til beslutningsstøtteverktøy

5 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Bakgrunn for prosjektet 2001, nasjonal arbeidsgruppe nedsatt for å se på behovet for et verktøy til å distribuere retningslinjer til allmennpraksis Dette er også et behov som flere helse- personellgrupper har PEK startet i oktober 2003 Hovedmål Tilby verktøy for å distribuere retningslinjer Tilby en kunnskapsdatabase for flere brukergrupper Målgruppe Helsearbeidere i kommune- og spesialisthelsetjenesten

6 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Prosjektorganisering Prosjekteier er SHdir, avdeling for retningslinjer, prioritet og kvalitet. Prosjektet er et delprosjekt under hovedprosjektet Nasjonalt Helsebibliotek som også er forankret hos Kunnskapssenteret www.kunnskapssenteret.no

7 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 PEK Arbeidsgruppen KITH har vært ansvarlig for sekretariatet for arbeidsgruppen Arbeidsgruppen har bestått av følgende representanter Statens legemiddelverk, Steinar Madsen Apotekforeningen, Christian Lie Berg DNLF, Dag Nordvåg Sykepleierforbundet, Gunn-Elin Blakkisrud SHdir, Kirsten Petersen Kommunehelsetjensten, Trondheim kommune, Berit Overrein Spesialisthelsetjensten, Helse Sør, Morten Jacobsen

8 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Viktige aktiviteter i prosjektet Kartlegge brukernes behov Kartlegge hvilke aktuelle verktøy som fins Utarbeide en overordnet spesifikasjon av et felles verktøy

9 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Brukerbehov Tidligere gjennomført en undersøkelse om bruken av NEL ved Anders Grimsmo Undersøkelse om sykepleierenes behov ble gjennomført av, Gunn-Elin Blakkisrud Arbeidet ble delfinansiert av sykepleierforbundet I tillegg ble det gjennomført en del intervjuer med premissgivere i SHdir og spesialisthelsetjenesten ved Arnt Ole Ree og Magnus Alsaker fra KITH

10 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Noen funn Behov for å få nye retningslinjer rakst ut til helsearbeidere Verktøy som NEL og PPS er nyttige Behovet for integrasjon mot EPJ, men dette vil også kreve en langsiktig strategi Legene er skeptiske til ”Beslutnings- støttesystemer”, sykepleierne er mye mer positive Kvalitet på innholdet er viktig Redaksjonsansvar er viktig

11 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 NEL NEL er en medisinsk kunnskapsbank beregnet for bruk i en klinisk hverdag NEL oppdateres kontinuerlig, og innholdet er både erfarings- og vitenskapsbasert Hovedmengden av info i NEL omhandler diagnostisering og behandling av enkeltindividet NEL er ikke en prosedyresamling og er i liten grad imperativ Der faglig konsensus mangler, blir uenighet og ulike anbefalinger tydeliggjort. CD-ROM, Internett www.nhi.no

12 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004

13 Felleskatalogen Bygget opp etter en disposisjonsplan som primært tilgodeser de opplysninger som leger vil trenge ved forskrivning av preparatene Statens legemiddelverk har godkjent preparatomtalene (SPC) som Felleskatalogtekstene er basert på Internett www.felleskatalogen.no

14 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Legemiddelhåndboken Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell Terapiorientert Produsent- og myndighetsnøytral Oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ Spesielt beregnet på den allmennpraktiserende lege og institusjonslegen på områder hvor vedkommende ikke er spesialist Internett, CD-ROM www.legemiddelhandboka.no

15 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004

16 Medisinhåndboken Kortfattet omtale av legemidlene som finnes på det norske marked. Utgis av Felleskatalogen AS Medisinhåndboken har til hensikt å gi allmennheten, ikke minst pasientene, en kortfattet omtale av legemidler på det norske marked på et lett og forståelig språk. Ingen legemidler er fullstendig beskrevet Internett www.medisinhandboken.no

17 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Metodebok for turnusleger Lagt vekt på gjeldende retningslinjer for det er lagt vekt på gjeldende retningslinjer for turnustjenesten, aktuelle ferdighetslister osv Bygget dels på rutinesamlinger ved Avdeling for fordøyelsessykdommer og Medisinsk klinikk, Ullevål Sykehus Boken er ikke komplett rent faglig, den løser ikke alle medisinske problemer Internett http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=550

18 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 GRUK - prosedyresamling Prosedyreperm for samhandling mellom leger i 1. og 2. linjetjenesten i Telemark Lokale retningslinjer om utvalgte kliniske problemer. Basert på lokal konsensus er en praktisk tilnærming til kvalitetssikring av klinisk arbeid Kan søke på nøkkelord Lokale prosedyrer eller påminnelser kan legges inn Egen applikasjon www.gruk.no/article/archive/40/

19 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 GRUK - Sykepleierråd Elektronisk oppslagsverk for medarbeidere ved legevakter og allmennlegekontorer Verket inneholder hjelp til kartlegging, rådgivning og prioritering ved de vanligste kontaktårsaker i en uselektert allmennlegepraksis eller legevakt Sikre en best mulig faglig praksis og en ensartet vurdering og prioritering av henvendelser til legevakten eller legekontoret. En hjelp til ikke å overse viktige spørsmål eller tilstander Henvisning til medisinsk indeks Egen applikasjon www.gruk.no/article/archive/39/

20 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 DRUID DRUID er en base med legemiddelinteraksjoner Administrert av Institutt for Farmakoterapi ved Universitetet i Oslo Søke etter klinisk relevante legemiddelinteraksjoner ved å bruke norske preparatnavn/handelsnavn Internett www.druid.uio.no/

21 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004

22 Akribe - PPS Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten Standarder for prosedyrer og rutiner i sykepleietjenesten Ledd i en nasjonal strategi for kvalitetssikring av helsetjenestene Internett www.akribe.no/sider/pps.html

23 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004

24 EQS for RHF Midt-Norge Et system som kvalitetssikrer dokumenter som omhandler kvaliteten på tjenestene sykehuset leverer

25 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Metodebok i skadebehandlingen Prosedyrer for primær behandling av brudd og bløtdelsskade Også et lite gipsekurs og små avsnitt om sår- brann- og hodeskader Internett, PDA www.legesiden.no/metodebok/

26 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Internasjonalt seminar gjennomført i regi av SHdir, NSEP og KITH Prodigy, England Nasjonale kjempesatsning, men foreløpig med begrenset utbredelse av produktet Har bla hatt utfordringer med: Omorganiseringer i sektoren Forankring hos leverandørene Har gjort mye i forhold til beslutningsstøtte og kopling til journal

27 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Internasjonalt seminar, forts Duodecim, Finland Stor satsing med forankring hos legeforeningen Har stor utbredelse Dyktige på redaksjonarbeid Jobber med koling mot EPJ, men foreløpig korth Tett knyttet mot Cochrane Sundhedsportalen, DK Har utarbeidet et grensesnitt mot NEL Foreløpig kommet kort

28 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Status Ingen av de eksisterende verktøyene dekker brukerbehovene Spesifikasjon er utarbeidet Denne inneholder krav som bør dekkes på kort og lang sikt Arbeidet integreres mot prosjektet Nasjonalt Helsebibliotek Fremdrift vil avhenge av finansieringen

29 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Nasjonalt helsebibliotek SHdir ønsker å igangsette Nasjonalt helsebibliotek i løpet av 2004, men er også avhengig av finansiering Markedsføring av tjenesten og tilgangsbegrensning vil bli vektlagt Kvalitet på tjenestene og redaksjonelt ansvar er også viktig

30 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Formål og målgrupper Målet er å etablere en nasjonal, elektronisk informasjonstjeneste med tilgang til systematisk oppsummert kunnskap og praksisnære råd og retningslinjer. Den primære målgruppen er personell i helsetjenesten (og studenter/forskere som er i klinisk praksis/turnustjeneste). Sekundær målgruppe er pasienter/brukere av tjenestene.

31 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 http://www.helsebibliotek.no Psykisk helse http://intranett.helsebiblioteket.no Lær å søke etter kunnskap Cochrane Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler På plakaten Lege Kreftomsorg Nye rapporter fra RHFene, SLV, Shdir osv Kurs arr. av samarbeidsparten e Anmeldertjeneste (Logo for samarbeidspartnere) Diabetes*Søk nåAvansert søik Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Brukerinformasjon Tidsskrift Lenker Databaser

32 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 http://www.helsebibliotek.no Psykisk helse http://intranett.helsebiblioteket.no Databaser - psykiatri Lær å søke etter kunnskap Tidsskrift - psykiatri Retningslinjer psykiatri Diagnostikk og terapi, psykiatri Legemidler På plakaten Lege Kreftomsorg Diabetes*Søk nåAvansert søik Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Brukerinformasjon - psykiatri Psykisk helse Ved å gå inn her vil du få tilgang til alt som kan være av relevans på dette fagområdet -databaser -tidsskrift -retningslinjer osv (Logo for samarbeidspartnere) Lenker

33 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 http://www.helsebibliotek.no Psykisk helse http://intranett.helsebiblioteket.no Tidsskrift Lær å søke etter kunnskap Databaser Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler På plakaten Lege Kreftomsorg Diabetes*Søk nåAvansert søik Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Brukerinformasjon Her får du tilgang til ulike databaser f.eks (Logo for samarbeidspartnere) Lenker

34 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004

35

36 http://www.helsebibliotek.no Psykisk helse http://intranett.helsebiblioteket.no Databaser Lær å søke etter kunnskap Tidsskrift Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler På plakaten Lege Kreftomsorg Diabetes*Søk nåAvansert søik Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Brukerinformasjon her får du tilgang til en læringsarena for -forskningsmetode -hvordan søke etter kunnskap -hvordan kritisk vurdere det du finner (Logo for samarbeidspartnere) Lenker

37 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 http://www.helsebibliotek.no Psykisk helse http://intranett.helsebiblioteket.no Databaser Lær å søke etter kunnskap Tidsskrift Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler På plakaten Lege Kreftomsorg Diabetes*Søk nåAvansert søik Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Brukerinformasjon Her får du tilgang til ulike nasjonale og internasjonale tidsskrift som vi abbonerer på - opp til 900 (Logo for samarbeidspartnere) Lenker

38 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 http://www.helsebibliotek.no Psykisk helse http://intranett.helsebiblioteket.no Databaser Lær å søke etter kunnskap Tidsskrift Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler På plakaten Lege kreftomsorg Diabetes*Søk nåAvansert søik Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Brukerinformasjon Her får du tilgang til ulike prosedyrer og retningslinjer -prosedyrer for håndtering av teknisk utstyr, f.eks smertepumper -prosedyrer for ulike tiltak, katetrisering, sårskift osv -retningslinjer og prosedyrer for forberedelse og gjennomføring av røntgenundersøkelser -prosedyrer for forberedelse til ulike operasjoner -retningslinjer for røykeavvenning (Logo for samarbeidspartnere) Lenker

39 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 http://www.helsebibliotek.no Psykisk helse http://intranett.helsebiblioteket.no Databaser Lær å søke etter kunnskap Tidsskrift Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler På plakaten Lege Kreftomsorg Diabetes*Søk nåAvansert søik Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere) Her får du tilgang til praksisnære råd om behandling og diagnostikk ut fra symptom, diagnose osv f.eks Norsk Elektronisk Legehåndbok Lenker

40 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 http://www.helsebibliotek.no Psykisk helse http://intranett.helsebiblioteket.no Databaser Lær å søke etter kunnskap Tidsskrift Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler På plakaten Lege Kreftomsorg Diabetes*Søk nåAvansert søik Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Brukerinformasjon Her får du tilgang til -Legemiddelverkets terapianbefalinger (Logo for samarbeidspartnere) Lenker

41 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 http://www.helsebibliotek.no Psykisk helse http://intranett.helsebiblioteket.no Databaser Lær å søke etter kunnskap Tidsskrift Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler På plakaten Lege Kreftomsorg Diabetes*Søk nåAvansert søik Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Brukerinformasjon Her får du tilgang til alt av brukerinformasjon som er utarbeidet innenfor alle disse områder - må sees i sammenheng med prosjektet vedrørende bruker/pasientinformasjon som TITS har ansvar for (Logo for samarbeidspartnere) Lenker

42 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Organisering av prosjektet Styringsgruppe (de partene som finansierer) Samarbeidsråd (RHFene, Dnlf, NSF, SLV, NAF – KS og RTV) Prosjektansvarlig (Sosial-og helsedirektoratet v. i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter ) Prosjektmedarbeidere på delområde Redaksjonell profil Databaser og tidsskrift Praksisnære råd og retningslinjer Elektronisk læringsarena Nyhetstjeneste/Anmeldertjeneste Publiseringsløsning (Teknisk og visuelt) Bibliotekartjenester Psykisk helse

43 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 2004 Etablere prosjektorganisasjon Redaksjonell profil og krav til kvalitet på innholdstjenester Avtaler om tilgang til databaser og tidsskrift Klargjøre for anbudsutlysning - praksisnære råd og retningslinjer (prosedyrer, behandling) Anmeldertjeneste klargjøres for iverksetting Læringsarena testes ut Visuell profil og publiseringsløsning klargjort Styrt tilgang (IP-adresser)

44 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Fremtidig driftsorganisasjon Internasjonalt Finland (forlag under legeforeningen) Danmark (Sundhedsstyrelsen) England (egen virksomhet under NHS) Norge Redaksjon må sikres langsiktighet Publiseringsløsninger vil kunne endres Redaksjon Nasjonalt kunnskapssenter Publisering På sikt knyttes nært opp mot journalleverandører?

45 PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004 Finansiering 2004 Sosial- og helsedirektoratet, 3,4 mill kroner 2005 og fremover Delt finansiering mellom de samarbeidende parter, med forslag om 50% på de 5 RHFene og 50% på sentrale statlige instanser, med max 10 mill på hver av instansene i 2006.


Laste ned ppt "PEK Vigdis Heimly, Trondheim 21.10.2004. PEK Praksisnær elektronisk kunnskap Vigdis Heimly."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google