Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksisnær elektronisk kunnskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksisnær elektronisk kunnskap"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Praksisnær elektronisk kunnskap
PEK Praksisnær elektronisk kunnskap Vigdis Heimly

3 KITH AS ble i 1990 etablert av sosial- og helsedept Aksjeeierne i dag:
Sosialdept: 10,5%

4 PEK- Praksisnær elektronisk kunnskap
Verktøykasse for helsearbeidere Hjelpemiddel i forbindelse med diagnostisering og behandling av pasienter Kan omfatte mye fra retningslinjer i form av tekstdokumenter til beslutningsstøtteverktøy

5 Bakgrunn for prosjektet
2001, nasjonal arbeidsgruppe nedsatt for å se på behovet for et verktøy til å distribuere retningslinjer til allmennpraksis Dette er også et behov som flere helse-personellgrupper har PEK startet i oktober 2003 Hovedmål Tilby verktøy for å distribuere retningslinjer Tilby en kunnskapsdatabase for flere brukergrupper Målgruppe Helsearbeidere i kommune- og spesialisthelsetjenesten

6 Prosjektorganisering
Prosjekteier er SHdir, avdeling for retningslinjer, prioritet og kvalitet. Prosjektet er et delprosjekt under hovedprosjektet Nasjonalt Helsebibliotek som også er forankret hos Kunnskapssenteret

7 PEK Arbeidsgruppen KITH har vært ansvarlig for sekretariatet for arbeidsgruppen Arbeidsgruppen har bestått av følgende representanter Statens legemiddelverk, Steinar Madsen Apotekforeningen, Christian Lie Berg DNLF, Dag Nordvåg Sykepleierforbundet, Gunn-Elin Blakkisrud SHdir, Kirsten Petersen Kommunehelsetjensten, Trondheim kommune, Berit Overrein Spesialisthelsetjensten, Helse Sør, Morten Jacobsen

8 Viktige aktiviteter i prosjektet
Kartlegge brukernes behov Kartlegge hvilke aktuelle verktøy som fins Utarbeide en overordnet spesifikasjon av et felles verktøy

9 Brukerbehov Tidligere gjennomført en undersøkelse om bruken av NEL ved Anders Grimsmo Undersøkelse om sykepleierenes behov ble gjennomført av, Gunn-Elin Blakkisrud Arbeidet ble delfinansiert av sykepleierforbundet I tillegg ble det gjennomført en del intervjuer med premissgivere i SHdir og spesialisthelsetjenesten ved Arnt Ole Ree og Magnus Alsaker fra KITH

10 Noen funn Behov for å få nye retningslinjer rakst ut til helsearbeidere Verktøy som NEL og PPS er nyttige Behovet for integrasjon mot EPJ, men dette vil også kreve en langsiktig strategi Legene er skeptiske til ”Beslutnings-støttesystemer”, sykepleierne er mye mer positive Kvalitet på innholdet er viktig Redaksjonsansvar er viktig

11 NEL NEL er en medisinsk kunnskapsbank beregnet for bruk i en klinisk hverdag NEL oppdateres kontinuerlig, og innholdet er både erfarings- og vitenskapsbasert Hovedmengden av info i NEL omhandler diagnostisering og behandling av enkeltindividet NEL er ikke en prosedyresamling og er i liten grad imperativ Der faglig konsensus mangler, blir uenighet og ulike anbefalinger tydeliggjort. CD-ROM, Internett

12

13 Felleskatalogen Bygget opp etter en disposisjonsplan som primært tilgodeser de opplysninger som leger vil trenge ved forskrivning av preparatene Statens legemiddelverk har godkjent preparatomtalene (SPC) som Felleskatalogtekstene er basert på Internett

14 Legemiddelhåndboken Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell
Terapiorientert Produsent- og myndighetsnøytral Oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ Spesielt beregnet på den allmennpraktiserende lege og institusjonslegen på områder hvor vedkommende ikke er spesialist Internett, CD-ROM

15

16 Medisinhåndboken Kortfattet omtale av legemidlene som finnes på det norske marked. Utgis av Felleskatalogen AS Medisinhåndboken har til hensikt å gi allmennheten, ikke minst pasientene, en kortfattet omtale av legemidler på det norske marked på et lett og forståelig språk. Ingen legemidler er fullstendig beskrevet Internett

17 Metodebok for turnusleger
Lagt vekt på gjeldende retningslinjer for det er lagt vekt på gjeldende retningslinjer for turnustjenesten, aktuelle ferdighetslister osv Bygget dels på rutinesamlinger ved Avdeling for fordøyelsessykdommer og Medisinsk klinikk, Ullevål Sykehus Boken er ikke komplett rent faglig, den løser ikke alle medisinske problemer Internett

18 GRUK - prosedyresamling
Prosedyreperm for samhandling mellom leger i 1. og 2. linjetjenesten i Telemark Lokale retningslinjer om utvalgte kliniske problemer. Basert på lokal konsensus er en praktisk tilnærming til kvalitetssikring av klinisk arbeid Kan søke på nøkkelord Lokale prosedyrer eller påminnelser kan legges inn Egen applikasjon

19 GRUK - Sykepleierråd Elektronisk oppslagsverk for medarbeidere ved legevakter og allmennlegekontorer Verket inneholder hjelp til kartlegging, rådgivning og prioritering ved de vanligste kontaktårsaker i en uselektert allmennlegepraksis eller legevakt Sikre en best mulig faglig praksis og en ensartet vurdering og prioritering av henvendelser til legevakten eller legekontoret. En hjelp til ikke å overse viktige spørsmål eller tilstander Henvisning til medisinsk indeks Egen applikasjon

20 DRUID DRUID er en base med legemiddelinteraksjoner
Administrert av Institutt for Farmakoterapi ved Universitetet i Oslo Søke etter klinisk relevante legemiddelinteraksjoner ved å bruke norske preparatnavn/handelsnavn Internett

21

22 Akribe - PPS Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten Standarder for prosedyrer og rutiner i sykepleietjenesten Ledd i en nasjonal strategi for kvalitetssikring av helsetjenestene Internett

23

24 EQS for RHF Midt-Norge Et system som kvalitetssikrer dokumenter som omhandler kvaliteten på tjenestene sykehuset leverer

25 Metodebok i skadebehandlingen
Prosedyrer for primær behandling av brudd og bløtdelsskade Også et lite gipsekurs og små avsnitt om sår- brann- og hodeskader Internett, PDA

26 Internasjonalt seminar gjennomført i regi av SHdir, NSEP og KITH
Prodigy, England Nasjonale kjempesatsning, men foreløpig med begrenset utbredelse av produktet Har bla hatt utfordringer med: Omorganiseringer i sektoren Forankring hos leverandørene Har gjort mye i forhold til beslutningsstøtte og kopling til journal

27 Internasjonalt seminar, forts
Duodecim, Finland Stor satsing med forankring hos legeforeningen Har stor utbredelse Dyktige på redaksjonarbeid Jobber med koling mot EPJ, men foreløpig korth Tett knyttet mot Cochrane Sundhedsportalen, DK Har utarbeidet et grensesnitt mot NEL Foreløpig kommet kort

28 Status Ingen av de eksisterende verktøyene dekker brukerbehovene Spesifikasjon er utarbeidet Denne inneholder krav som bør dekkes på kort og lang sikt Arbeidet integreres mot prosjektet Nasjonalt Helsebibliotek Fremdrift vil avhenge av finansieringen

29 Nasjonalt helsebibliotek
SHdir ønsker å igangsette Nasjonalt helsebibliotek i løpet av 2004, men er også avhengig av finansiering Markedsføring av tjenesten og tilgangsbegrensning vil bli vektlagt Kvalitet på tjenestene og redaksjonelt ansvar er også viktig

30 Formål og målgrupper Målet er å etablere en nasjonal, elektronisk informasjonstjeneste med tilgang til systematisk oppsummert kunnskap og praksisnære råd og retningslinjer. Den primære målgruppen er personell i helsetjenesten (og studenter/forskere som er i klinisk praksis/turnustjeneste). Sekundær målgruppe er pasienter/brukere av tjenestene.

31 Helsebiblioteket.no (Logo for samarbeidspartnere) Psykisk helse
Psykisk helse Helsebiblioteket.no Lær å søke etter kunnskap Cochrane Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler På plakaten Lege Kreftomsorg Nye rapporter fra RHFene, SLV, Shdir osv Kurs arr. av samarbeidspartene Anmeldertjeneste (Logo for samarbeidspartnere) Diabetes* Søk nå Avansert søik Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Brukerinformasjon Tidsskrift Lenker Databaser

32 Helsebiblioteket.no (Logo for samarbeidspartnere) På plakaten
Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik På plakaten Lege Databaser - psykiatri Psykisk helse Ved å gå inn her vil du få tilgang til alt som kan være av relevans på dette fagområdet -databaser -tidsskrift -retningslinjer osv Psykisk helse Lær å søke etter kunnskap Kreftomsorg Tidsskrift - psykiatri Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer psykiatri Diagnostikk og terapi, psykiatri Legemidler Lenker Brukerinformasjon - psykiatri (Logo for samarbeidspartnere)

33 Helsebiblioteket.no (Logo for samarbeidspartnere) På plakaten
Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik På plakaten Lege Tidsskrift Psykisk helse Her får du tilgang til ulike databaser f.eks Lær å søke etter kunnskap Kreftomsorg Databaser Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

34

35

36 Helsebiblioteket.no (Logo for samarbeidspartnere) På plakaten
Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik På plakaten Lege Databaser her får du tilgang til en læringsarena for forskningsmetode hvordan søke etter kunnskap hvordan kritisk vurdere det du finner Psykisk helse Lær å søke etter kunnskap Kreftomsorg Tidsskrift Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

37 Helsebiblioteket.no (Logo for samarbeidspartnere) På plakaten
Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik På plakaten Lege Databaser Psykisk helse Her får du tilgang til ulike nasjonale og internasjonale tidsskrift som vi abbonerer på - opp til 900 Lær å søke etter kunnskap Kreftomsorg Tidsskrift Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

38 Helsebiblioteket.no (Logo for samarbeidspartnere) På plakaten
Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik På plakaten Lege Databaser Psykisk helse Her får du tilgang til ulike prosedyrer og retningslinjer prosedyrer for håndtering av teknisk utstyr, f.eks smertepumper prosedyrer for ulike tiltak, katetrisering, sårskift osv retningslinjer og prosedyrer for forberedelse og gjennomføring av røntgenundersøkelser prosedyrer for forberedelse til ulike operasjoner retningslinjer for røykeavvenning Lær å søke etter kunnskap kreftomsorg Tidsskrift Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

39 Helsebiblioteket.no (Logo for samarbeidspartnere) På plakaten
Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik På plakaten Lege Databaser Psykisk helse Lær å søke etter kunnskap Her får du tilgang til praksisnære råd om behandling og diagnostikk ut fra symptom, diagnose osv f.eks Norsk Elektronisk Legehåndbok Kreftomsorg Tidsskrift Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

40 Helsebiblioteket.no (Logo for samarbeidspartnere) På plakaten
Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik På plakaten Lege Databaser Psykisk helse Her får du tilgang til Legemiddelverkets terapianbefalinger Lær å søke etter kunnskap Kreftomsorg Tidsskrift Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

41 Helsebiblioteket.no (Logo for samarbeidspartnere) På plakaten
Helsebiblioteket.no Diabetes* Søk nå Avansert søik På plakaten Lege Databaser Psykisk helse Her får du tilgang til alt av brukerinformasjon som er utarbeidet innenfor alle disse områder - må sees i sammenheng med prosjektet vedrørende bruker/pasientinformasjon som TITS har ansvar for Lær å søke etter kunnskap Kreftomsorg Tidsskrift Dette er en tenkt modell for forsiden til “helsebibliotek.no. Fra denne forsiden skal man kunne navigere til kvalitetssikret kunnskap fra samarbeidspartnerne Eks SHDIR, Legemiddelverket, Apotekforeningen osv Retningslinjer og Prosedyrer Diagnostikk og terapi Legemidler Lenker Brukerinformasjon (Logo for samarbeidspartnere)

42 Organisering av prosjektet
Styringsgruppe (de partene som finansierer) Samarbeidsråd (RHFene, Dnlf, NSF, SLV, NAF – KS og RTV) Prosjektansvarlig (Sosial-og helsedirektoratet v. i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter ) Prosjektmedarbeidere på delområde Redaksjonell profil Databaser og tidsskrift Praksisnære råd og retningslinjer Elektronisk læringsarena Nyhetstjeneste/Anmeldertjeneste Publiseringsløsning (Teknisk og visuelt) Bibliotekartjenester Psykisk helse

43 2004 Etablere prosjektorganisasjon
Redaksjonell profil og krav til kvalitet på innholdstjenester Avtaler om tilgang til databaser og tidsskrift Klargjøre for anbudsutlysning - praksisnære råd og retningslinjer (prosedyrer, behandling) Anmeldertjeneste klargjøres for iverksetting Læringsarena testes ut Visuell profil og publiseringsløsning klargjort Styrt tilgang (IP-adresser)

44 Fremtidig driftsorganisasjon
Internasjonalt Finland (forlag under legeforeningen) Danmark (Sundhedsstyrelsen) England (egen virksomhet under NHS) Norge Redaksjon må sikres langsiktighet Publiseringsløsninger vil kunne endres Redaksjon Nasjonalt kunnskapssenter Publisering På sikt knyttes nært opp mot journalleverandører?

45 Finansiering 2004 2005 og fremover
Sosial- og helsedirektoratet, 3,4 mill kroner 2005 og fremover Delt finansiering mellom de samarbeidende parter, med forslag om 50% på de 5 RHFene og 50% på sentrale statlige instanser, med max 10 mill på hver av instansene i 2006.


Laste ned ppt "Praksisnær elektronisk kunnskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google