Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY LOV OM HELSEPERSONELL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY LOV OM HELSEPERSONELL"— Utskrift av presentasjonen:

1 NY LOV OM HELSEPERSONELL
§ 1-1 Lovens formål Sikkerhet for pasienter Kvalitet i helsetjenesten Tillit til helsepersonell og helsetjenesten

2 Sammenhengen mellom de nye helselovene, yrkesetiske retningslinjer og fagområdet psykiatri/psykisk helsevern Ola Hansen – bor i egen leilighet, uføretrygdet, isolerer seg, utrygg på andre mennesker, manisk depressiv sinnslidelse, har vært tvangsinnlagt mange ganger i manisk fase

3 Psykiatri-koordinator:
Ola: 1. Har en psykisk lidelse Må ha kunnskaper om psykiske lidelser, mennesker med psykiske lidelsers behov, og hvilke tiltak/handlinger som har best effekt 2. Har rettigheter som pasient Må ha kunnskap om pasientenes rettigheter Må kjenne sine plikter i henhold til helsepersonelloven. 3. er et menneske i en utsatt/sårbar situasjon Må ha kunnskap om yrkesetiske retningslinjer og evne til etisk refleksjon

4 § 3 Definisjoner Helsepersonell: Personell med autorisasjon etter § 48 eller lisens etter § 49 2. Personell i helsetjenesten eller i apotek som utfører helsehjelp 3. Elever og studenter som utfører helsehjelp

5 § 4 Forsvarlighet (individnivå)
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til FAGLIG FORSVARLIGHET og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig

6 2. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal INNHENTE BISTAND eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell

7 3. Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis MEDISINSKE og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient

8 § 16 Organisering av virksomhet som yter helsehjelp og internkontroll (systemnivå)
Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonell blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter

9 § 17 Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter
Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet: tiltak, rutiner, teknisk utstyr, svikt og mangler i organisering av helsetjenesten, helsepersonell med manglende personlige eller faglige kvalifikasjoner som representerer en fare for pasientene

10 Hva kan vi gjøre hvis det ikke er mulig å sikre faglig forsvarlighet?

11 § 21 Hovedregel om taushetsplikt
Utveksling av taushetsbelagt informasjon kan kun skje når det er nødvendig for behandling og oppfølging av pasienten § 22 Samtykke til å gi informasjon Den som har krav på taushet kan samtykke til å gi informasjon. NB: Informert samtykke! § 24 Opplysninger etter en persons død Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en persons død hvis ikke særlige grunner taler mot det.

12 § 25 Opplysninger til samarbeidende personell
Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell NB: Når det er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp § 32 Opplysninger til sosialtjenesten Opplysninger SKAL gis når det er grunn til å tro at gravid kvinne misbruker rusmidler § 33 Opplysninger til barneverntjenesten Opplysninger SKAL gis til barneverntjenesten ved mistanke om mishandling og/eller alvorlig omsorgssvikt

13 § 39 Plikt til å føre journal
Den som yter helsehjelp har plikt til å føre journal I helseinstitusjon skal det utpekes en person som har det overordnede ansvaret for den enkelte journal Pasientjournal

14 § 40 Krav til journalens innhold
Journalen skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene Journalen skal være et arbeidsverktøy

15 § 8 Krav til journalens innhold:
Forskrift om pasientjournal: § 8 Krav til journalens innhold: c. Samtykkekompetanse m. Pasientens fastlege n. Om individuell plan i. Om det er gitt råd og informasjon til pasient/pårørende j. Om pasienten har samtykket til eller motsatt seg helsehjelp l. Om det er utvekslet informasjon med annet helsepersonell

16 § 55 Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd
Pasienten kan be fylkeslegen om å vurdere en hendelse, en situasjon, et forhold for å avklare om det foreligger brudd på denne loven Fylkeslegen vurderer saken og sender den over til Statens helsetilsyn hvis det bør ilegges en reaksjon

17 § 57 Tilbakekall av autorisasjon
§ 56 Advarsel Hvis pliktbruddet medfører fare for sikkerheten i helsetjenesten eller påfører pasienten en betydelig belastning § 57 Tilbakekall av autorisasjon Skjer dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig: - Alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekket, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika, grov mangel på faglig innsikt, grove pliktbrudd


Laste ned ppt "NY LOV OM HELSEPERSONELL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google