Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Helseetaten Kommunens ansvar for helsefremmende arbeid Kari Elisabeth Sletnes, dr.med. MHA Avdelingsdirektør/kommuneoverlege 12. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Helseetaten Kommunens ansvar for helsefremmende arbeid Kari Elisabeth Sletnes, dr.med. MHA Avdelingsdirektør/kommuneoverlege 12. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Helseetaten Kommunens ansvar for helsefremmende arbeid Kari Elisabeth Sletnes, dr.med. MHA Avdelingsdirektør/kommuneoverlege 12. november 2012

2 2 Mål samhandlingsreformen En friskere befolkning ved å: redusere sykelighet ved mer og bedre forebygging øke egen mestring Vi skal skape mer koordinerte tjenester og helhetlige pasientforløp Vi skal forebygge mer og gi tidligere hjelp Folk skal få mer av den helsehjelpen de trenger nær der de bor En større del av helseressursene skal brukes i kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten skal få større rom til å videreutvikle sin spisskompetanse Kommunene får et sørge-for-ansvar

3 3 Samhandlingsreformen En retningsreform Satse mer påforebyggende og helsefremmende arbeid Større del av tjenestene skal ytes i kommunene Større del av veksten i helsebudsjettene skal komme i kommunene Virkemidler Kommunen får et mer helhetlig ansvar for innbyggerens helse Helse- og omsorgstjenestelov (forebygging i helsetjenesten) Folkehelselov (”helse i alt vi gjør”) Økonomi (kommunal medfinansiering)

4 4 Ny folkehelselov Nye krav til oversikt over helsetilstanden Nye plankrav Konsekvens- vurderinger og tiltaksplikt

5 5 Formålet med ny folkehelselov Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller Sikre at folkehelse prioriteres Langsiktig kunnskapsbasert og systematisk arbeid Bedre samordning

6 6 5 grunnleggende prinsipper: 1.Utjevning 2.”Helse i alt vi gjør” 3.Bærekraftig utvikling 4.Føre-var-prinsippet 5.Medvirkning

7 7 Det systematiske folkehelsearbeidet Oversikt §5 Planstrategi §6 første ledd Fastsette mål i plan § 6 andre ledd Tiltak §§ 4 og 7 Evaluering §§ 30 og 5

8 8 Forebyggende arbeid Kommunene må ta et større ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid Forebygging kan bidra til å redusere antall kronikere og bidra til at funksjonsnivået opprettholdes på et høyere nivå over lenger tid

9 9 Forebyggende helsetjenester Ha oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer og gjennom dette medvirke overfor andre sektorer og i plansammenheng Styrking av forebyggende helsetjenester eks. Folkehelsekoordinator Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Miljørettet helsevern Lavterskeltilbud/ Frisklivssentral Hjemmebesøk til eldre for eksempel fallforebygging

10 10 Hva er utfordringsbildet fremover Vi blir flere eldre og sykdomsbildet endrer seg Forebygging og helsefremmende arbeid vil bli viktigere Flere og sykere pasienter vil bli overflyttet til kommunen fra sykehusene Omsorgsteknologi Økt pasientmedvirkning Kommunen får en sterkere rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Vi står overfor omfattende kompetanse- og rekrutteringsutfordringer

11 11 Tittel Oslo kommune Helseetaten

12 12 Endringer i sykdomsbildet fremover Flere med sammensatte, kroniske sykdommer Flere eldre betyr også flere med demens, psykiske lidelser, og kreft Livsstilsykdommer Diabetes, overvekt og fedme - også hos barn og unge Psykiske lidelser og plager hos voksne og barn Rusmisbruk og - avhengighet

13 13 | 13 Infeksjons- sykdommer Hjerteinfarkt år 1900 1950 2000 2050 Diabetes, rus, KOLS, overvekt, kreft, psykiske lidelser Sykdomsbildet endrer seg Helsedirektoratet Jon Hilmar Iversen

14 14 | 14 Kronisk syk Fra reparasjon til forebygging Framtid I dag ForebyggingTidlig fase Kostnader Komplikasjoner Fødsel Diagnose Diabetes, rus, kols, overvekt, psykiske lidelser Død Helsedirektoratet Jon Hilmar Iversen

15 15 Utfordringsbildet i Oslo i forhold til befolkningens helsetilstand Sosial ulikhet –Fattigdom –Inntekt –Utdanning Dødelighet Helsetilstand og risikofaktorer Døde per 100 000 innbyggere. Utvalgte årsaker. Aldersstandardiserte rater. Kvinner. Oslo og hele landet 2010 Kilde: Folkehelseinstituttet, Norgeshelsa

16 16 Barnefattigdom Andel barn 0-17 år i familier med vedvarende lavinntekt i Oslo, etter bydel. OECD-skala 2007-2009 Kilde: Statistisk sentralbyrå

17 17 KvinnerMenn Forskjeller i forventet levealder ved fødsel i bydelene. 2006-2010 Kilde: Statistisk sentralbyrå Høyst Vestre Aker 81,6 Nordre Aker 81,0 Ullern 80,7 Høyst Vestre Aker 85,9 Ullern 84,2 Nordstrand 83,9 Lavest Sagene 73,2 Grünerløkka 73,3 Gamle Oslo 74,8 Lavest Grünerløkka 78,2 Sagene 78,8 Stovner 80,2

18 18 Dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Døde per 100 000 innbyggere. Aldersstandardiserte rater. Bydeler i Oslo. 2007-2009 Kilde: Statistisk sentralbyrå Menn Kvinner Høyest dødelighet Sagene Grünerløkka Lavest Ullern Søndre Nordstrand Lavest Vestre Aker Søndre Nordstrand

19 19 Dødelighet av ondartede svulster Døde per 100 000 innbyggere. Aldersstandardiserte rater. Bydeler i Oslo. 2007-2009 Kilde: Statistisk sentralbyrå Menn Kvinner Høyest Grünerløkka Sagene Høyest Grünerløkka Gamle Oslo Lavest Vestre Aker Søndre Nordstrand Lavest Vestre Aker Ullern

20 20 Oslohelsa

21 21 Diabetesforekomst, selvrapportert og oppdaget Bakgrunn for STORK-Groruddalen MoRo/InnvandrerHUBRO 2000-2002 MennKvinner Alarmerende høy forekomst: Sri Lanka og Pakistan 20-27%! Moderat forhøyet: Vietnam og Tyrkia Størst etnisk forskjell kvinner Mange i fertil alder Jenum et al, 2011

22 22 Alder (gj.snitt) ved diagnosen type 2 diabetes hos fastleger i Groruddalen 2005 Tran et. al 2010 15 år ! Debutalder 8-15 år lavere enn hos etnisk norske, tilsier komplikasjoner i yngre alder Tran AT et al, BMC Health Serv. Res. 2010;10:145

23 23 Overvekt Andel barn med overvekt blant 3.- og 7.-klassinger i Oslo skolene. 2004 Kilde: Undersøkelse ”Skolebarns vekt i Oslo 2004”. Bydel Gamle Oslo deltok ikke i undersøkelsen. Høyest Alna 29,9 % Grünerløkka 28,9 % Lavest Ullern 13,5 % Vestre Aker 14,5 %

24 24 Karies

25 25 Karies

26 26 Tiltaksplikt etter ny folkehelselov Kommunen må forholde seg aktivt til utfordringene og iverksette nødvendige tiltak. Tiltak kan være knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Oversikt Plan strategi Mål i plan Tiltak Evaluering

27 27 ”Helse i alt vi gjør” Kommunen og fylkeskommunen skal bruke alle sine virkemidler og sektorer til å fremme folkehelse eier av virksomheter og eiendommer arbeidsgiver myndighet (tilsyn mv.) planmyndighet og regulering av arealer mv. lokal utviklingsaktør (kultur, næring mv) tjenesteyter (helse, skole, teknisk) Denne arbeidsformen skal også gjelde for staten

28 28 Tjenesteavtale 8 samarbeid om forebygging mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Formålet med avtalen Sørge for at det eksisterer gode og forpliktende samarbeidsrutiner og samarbeidsarenaer omkring forebyggende og helsefremmende arbeid. Partene forplikter seg til å bidra til utviklingen av det forebyggende og helsefremmende arbeidet iht kravene i ny folkehelselov. Virkeområde Tjenesteavtalen regulerer samarbeidet om det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Avtalen omfatter både primær-, sekundær- og tertiærforebygging

29 29 Tjenesteavtale 8 samarbeid om forebygging Partene forplikter seg til å: Etablere møteplasser for erfaringsdeling og kompetanseoverføring. Videreutvikle pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med brukere og brukerorganisasjoner. Begge parter bidrar i utviklingen av nye tilbud der dette er relevant Bidra til kunnskapsutvikling - og kompetanseutveksling om folkehelse, helsefremming og forebyggingstiltak Utvikle helseindikatorer i fellesskap som kan følges over tid som del av helseovervåkningen for å forebygge utvikling av sykdom, komplikasjoner, forbedre prognose og hindre tilbakefall ved alvorlig sykdom Gjøre relevante helsedata og styringsinformasjon tilgjengelig for hverandre slik at det er mulig å følge opp kravene i ny folkehelselov


Laste ned ppt "Oslo kommune Helseetaten Kommunens ansvar for helsefremmende arbeid Kari Elisabeth Sletnes, dr.med. MHA Avdelingsdirektør/kommuneoverlege 12. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google