Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? Hvor ble det av forebygginga? Seniorrådgiver Ellen Margrethe Carlsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? Hvor ble det av forebygginga? Seniorrådgiver Ellen Margrethe Carlsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? Hvor ble det av forebygginga? Seniorrådgiver Ellen Margrethe Carlsen

2 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? | 2 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens sosiale trygghet og helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå

3 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? | 3 Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som • Fagorgan • Regelverksforvalter • Iverksetter av politikk på helse- og omsorgsområdet

4 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? Kommunehelsetjenesteloven 1982 • § 1-2. (Helsetjenestens formål) • Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.

5 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? Folkehelseutfordringer • Inaktivitet • 2 av 10 voksne er aktive 30 min daglig • Overvekt • 9 åringer 12% ♂ 14 % ♀ er overvektige og 3,5 % ♂ 4 % ♀ har fedme • Røyking • Nedgangen i røykingen ser ut til å ha flatet ut • Psykiske plager • 10 % av befolkningen over 16 år hadde symptomer på angst og depresjon ( 2008). • Alkoholkonsumet • Økt fra 4,6 liter (1993) til 6,7 liter(2008) økning særlig blant kvinner • Ensomhet • Mangel på aktivitet, opplever og følelsen av tilhørighet for mange

6 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? Samhandlingsreformen • Utfordringer: • Fragmenterte tjenester • Preges av forliten innsats for å begrense og forbygge sykdom • Demografisk utvikling – endring i sykdomsbilde gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne

7 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? Kronisk syk Fra reparasjon til forebygging Framtid I dag Forebygging Tidlig fase Kostnader Komplikasjoner Fødsel Diagnose Diabetes, rus, kols, overvekt, psykiske lidelser Død

8 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?

9 Ny kurs gjennom virkemidler • Ny helse – og omsorgslov • § 1-1 Lovens formål: 1. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne • Ny Folkehelselov • Nasjonal helse og omsorgsplan • Skal vise hvordan samhandlingsreformen kan gjennomføres • Spill inn høringssvar 18.01.11

10 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? Nasjonal helse og omsorgsplan -forebyggende helsetjenester • Mål for perioden • En større andel av innsatsen i helsetjenesten totalt sett skal skje i de forebyggende tjenestene • Økt egenmestring • En god helsestasjons- og skolehelsetjeneste, herunder tilbud om svangerskapsomsorg.

11 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? | 11 Samhandlingsreformen Kommunenes frie midler styrkes i 2010 med 230 mill. med målsetting å styrke det forebyggende arbeidet. Videreføres i rammen i 2011 Innenfor rammene av St. meld nr 47 (2008-2009), statsbudsjettet og oppdragsbrevet fra departementet, anbefalte Helsedirektoratet følgende prioriterte satsingsområder for 2010 og forslag i 2011: 1.Oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer 2.Styrking av forebyggende helsetjenester, herunder helsestasjons- og skolehelsetjenesten 3.Etablering og utvikling av frisklivstilbud Planforankring Helse- og Omsorgsdepartementet: Pressemelding, 13.10.2009 Nr.: 58/09

12 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? Utfordringer for forebyggende arbeid • Forebyggende helsetjenester er sårbar for økonomiske svingninger. • Tjenesten har ikke ventelister eller pressgrupper som påvirker kommunale beslutningsorganer i betydelig grad. Generelle krav til kommunale tjenestetilbud omforsvarlighet er i liten grad nok til å opprettholde forebyggende tjenester. • Effekten av manglende forebygging sees i et langt tidsperspektiv, noe som medfører at det er krevende å gjøre konkrete forsvarlighetsvurderinger.

13 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? Kommunene må organisatorisk ”ruste seg for ¨å ivareta forebygging på systemnivå • Kommunene må få oversikt over innbyggernes helsetilstand. Hvilke utfordringer står de overfor? • Økt kunnskap om forebygging: Hva virker og hvordan kan det inkluderes og prioriteres i helse- og omsorgstilbudet? • Etterspør de fire midlene • Kan dere bidra til å flytte resurser fra behandling til forebygging? • Frisklivstilbud • Forebyggende tiltak rettet mot eldre

14 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? Hva skal til for å lykkes? • Krever systematisk og langsiktig innsats. • Forebygging og tidlig intervensjon må ha en tydeligere forankring i kommunale planer og budsjetter • Bruk lovverket: • helsepersonelloven§ 17. Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet. • Bruk internkontroll og meld avvik blant annet for å oppretthold det unike helsestasjons- og skolehelsetjenestetilbudet • Synliggjør effekten av det forebyggende arbeidet

15 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? Hva er effekten av helsestasjons- og skolehelsetjenesten? • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er lokale lavterskeltilbud til 1,1 millioner barn, ungdom og deres foreldre. • Lav barnedødelighet antallet var i 2008 3,5 per 1000 levende fødte. • Norge har en av de høyeste ammefrekvensene • Vaksinasjonsdekningen i Norge er blant den høyeste i verden. • Kommunene har en høy og stabil dekningsgrad for helsestasjonsundersøkelser av små barn med 96 - 99 % av populasjonen. • I ungdomsskolene og videregående skole viser undersøkelser at der tjenesten er regelmessig til stede over tid, blir den benyttet av 50 % av elevene til drop in konsultasjoner. • Omdømmeundersøkelser viser at helsestasjonen i stor grad har befolkningens tillit.

16 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? Hvordan arbeide forebyggende mht eldre? • Frivillig hjemmebesøk Drammen • Målgruppen: innbyggere 75 år som ikke har hjemmesykepleie eller dagsenterplass • temaer som taes opp: nettverk, helse, bolig, ernæring, og egen oppfatning av tilværelsen. Eldre skal kunne opprettholde og utvikle helse, trivsel og trygghet. • Helsestasjon for eldre i Hamar tilbyr: • Råd og veiledningstjeneste Råd og veiledningstjeneste • Helsesamtaler Helsesamtaler • Samtalegrupper/støttegrupper Samtalegrupper/støttegrupper • Helseopplysningskurs Helseopplysningskurs • Nettverksgrupper/treningsgrupper Nettverksgrupper/treningsgrupper • Ulike tiltak gjennom "Trygge eldre" Ulike tiltak gjennom "Trygge eldre"

17 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?


Laste ned ppt "| 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? Hvor ble det av forebygginga? Seniorrådgiver Ellen Margrethe Carlsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google