Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av utfordringsbildet i Helse Nord-Trøndelag HF Kvalitet Respekt Trygghet Aud-Mai Sandberg, Personalsjef 21.oktober 2011 I og med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av utfordringsbildet i Helse Nord-Trøndelag HF Kvalitet Respekt Trygghet Aud-Mai Sandberg, Personalsjef 21.oktober 2011 I og med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av utfordringsbildet i Helse Nord-Trøndelag HF Kvalitet Respekt Trygghet Aud-Mai Sandberg, Personalsjef 21.oktober 2011 I og med at vi er en veldig forskjellig sammensatt gruppe velger jeg å ta en kort presentasjon av foretaket i innledningen.

2 Hovedoppgaver Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske
Lære opp pasienter og pårørende Basert på kvalitet, respekt og trygghet Velger å starte med å presentere Helseforetakets hovedoppgaver slik de tradisjonelt har vært. Vi er nå inne i en ny tid med ny helselovgivning hvor i alle fall siste kulepunkt er i betydelig endring.

3 Noen nøkkeltall 2500 medarbeidere Omsetning på nær 2 milliarder kroner
Dekker alle lokalsykehusoppgaver Enkelte regionale spissfunksjoner (spiseforstyrrelser, kikkhullskirurgi) Nedslagsfelt på om lag mennesker 27 kommuner i tre fylker som er fordelt på 6 kommuneregioner kvadratmeter egne bygg

4

5 Våre hovedinstitusjoner
Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Kolvereid DPS Stjørdal

6 Helses betydningen for folk flest
Det velferdsgodet befolkningen setter aller høyest Store samfunnsressurser satses på Helse Enorm oppmerksomhet fra Storting, regjering, departement, mediene, befolkningen Noen ganger forskjell mellom liv og død

7 Rus, kreft, diabetes, overvekt, KOLS, psykiske lidelser demens
Infeksjons- sykdommer Hjerteinfarkt SYKDOMSBILDET ENDRER SEG Flere blir gamle og mange lever lenger og bedre med sin sykdom Ca nordmenn har KOLS og antallet er økende. I 2020 vil KOLS være den tredje viktigste dødsårsaken i verden. med demens i Norge i personer rammes hvert år. Antallet dobles mot Halvparten vil ha behov for sykehjem, dvs alene ha behov for 50 pst. flere enn dagens sykehjemsplasser. Diabetes: 90  er diagnostisert. Nesten like mange kan tenkes å ha uoppdaget diabetes. Mellom 5-10 pst av 60- og 75-åringer har  diabetes. Kvinner med diabetes type 2, har 3-5 ganger økt risiko og menn har 2-4 ganger økt risiko for infarkt, hjerneslag og amputasjon dialysebehandlinger i 2007. Fedme: 50 pst av alle voksne og hvert femte barn i Europa er overvektig. Nord-Trøndelag er på linje med forekomsten i USA. Psykisk helse og rus økende omfang frem mot Dobbeltdiagnosene rus og psykiatri vil øke mest (Sintef Helse) og barn og unge med psykiske lidelser. Kreft: nye hvert år. En firedel av alle dødsfall skyldes kreft i Mange med følgetilstander på grunn av kreft. 1900 1900 1950 1950 2000 2000 2050 2050 7

8 Stadig bedre kontroll på kostnadene
Driften vår viser Stadig bedre kontroll på kostnadene Etter systematisk arbeid ser vi stadig bedre resultater på kvalitetsindikatorene Svært gode tilbakemeldinger etter nasjonale tilsyn Undersøkelser som på makronivå viser Tillit i befolkningen Tilfredshet blant pasienter Liten utrygghet i møte med oss Godt arbeidsmiljø Helseforetaket har hatt stor fokus på økonomisk driftsresultat, kvalitetsarbeidet og nasjonale tilsyn. Både vi og dere vet at stort sett scorer vi høyt, men vi har også avvik og vi har jobbet mye med læring av de avvikene vi har. På makronivå registrerer vi stor På tross av de avvik vi har opplever vi å ha høy tillit i befolkningen, høy tilfredshet blant pasienter og trygghet i møte med helseforetaket. Det skal imidlertid lite til for at alle de revisorer som er innom våre virksomheter iløpet av en dag også formidler negativt ladet omdømme.

9 Etablering av et personalnettverk mellom kommunene og helsefortaket (samhandlingsstrategien)
Målsetting: Rekrutterings- og kompetansefremmende strategier Dagens samhandlingsarena: Samarbeidsutvalget er pr i dag den formelle samhandlingsarena. Rapportering fra Personalnettverket: Personalnettverket rapporterer fortløpende om sitt arbeid til samarbeidsutvalget

10 Utfordringer Generasjonsskifte
Kombinerte stillinger mellom helseforetaket og kommuner/DMS/kommuneregioner Gjensidig behov for kartlegging av vilkår Kompetanseoverføring- gjensidig hospitering Større andel utenlandske arbeidstakere Nybegynnerstillinger (turnusleger) Lærlinger generelt og helsefagarbeideren spesielt Deltidsproblematikk Rekruttere og beholde riktig kompetanse i Nord-Trøndelag Generasjonsskifte påvirker spesielt innenfor legeyrket der det historisk har vært gjennomsnittlig høyt uketimetall, og ny generasjon som ønsker ordinære uker. Det å ha arbeidssted på begge sykehus med 12 mil mellom utfordrer, gir også krevende arbeidssitasjoner når dette skal kombineres med vaktarbeid. Kombinerte stillinger – si litt om godkjenningsordninger jfr notat fra Øyvind Store forskjeller i vilkår er utfordrende hvis en ikke er kjent med bakgrunnen for forskjellene. Derfor viktig å vite om, og da ikke nødvendigvis for at de skal samordnes. Kompetanseoverføring – gjensidig hospitering: Tidligere C-stillinger som var øremerket for kommunelegene var en ordning som tidligere ble benyttet. Etter at stillingsstrukturavtalen opphørte er denne muligheten bortfalt. Bør det etableres noe nytt både for legene og for andre yrkesgrupper? Utenlandske arbeidstakere – opplæring, kultur, språk osv.. Her bør vi vurdere noe i fellesrommet. Eksempelvis kan jeg nevne at når vi får nye utenlandske arbeidstakere har vi et eget kursopplegg via vdg.skole i nedslagsområdet med fokus på forbedring av språk og med kulturell tilpasning/dialektforståelse. Samordnes med kommuner med tilsvarende behov? Nybegynnerstillinger - tidligere turnusstillinger. Her er et nytt regelverk på tur inn. Slik forslaget ligger i dag 1 år sykehus og 1 år kommune inklusiv 6 mnd på sykeheim. Tildelingen foreslås opphørt og spesialisthelsetjenesten og kommunene må sammen velge ut og tilsette sine kandidater. Bør vi allerede nå begynne å tenke på samordning? Deltidsproblematikk: Sitt litt om frivillig og ufrivillig deltid.


Laste ned ppt "Presentasjon av utfordringsbildet i Helse Nord-Trøndelag HF Kvalitet Respekt Trygghet Aud-Mai Sandberg, Personalsjef 21.oktober 2011 I og med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google