Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland Hjalmar Solbjør, ass. fylkesrådmann Oppland

2 Mye positivt i NTP! NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Gjennomslag for «Lottorekka» (4, 6, 16, 3/25) Sterk satsning på InterCity Noe bedring for fylkesvegene Viktig for landet - fordi Innlandet har transportårer av nasjonal betydning!

3 Riksveger: E6 Kolomoen - Lillehammer NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Hele strekningen Kolomoen-Lillehammer må være ferdig utbygd som 4-feltsveg i 2023. Utbyggingen nordover fra Kolomoen må skje kontinuerlig, slik at en unngår nedbygging av prosjektorganisasjonen Ferdig regulert til Moelv (bortsett fra Åkersvika) Plan/grunnerverv for 130 mill kan «utløpe på dato» Byggestart i 2015 av Kolomoen-Brumunddal, og videre til Moelv Stortinget må gi oppstartbevilgning. Alternativt må det gis en forpliktende tillatelse med nødvendig sikkerhet slik at bompengeselskapet kan forskottere statlige midler

4 Riksveger: E 16 NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 E16 Kløfta – Kongsvinger Utbyggingen fortsetter med Herbergåsen-Nybakk i 2014-17 og fullføres i siste periode E16 Bjørum – Skaret E16 Fagernes – Hande E16 Eggemoen – Jevnaker - Olum

5 Riksveger: Rv 4 NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Rv 4 Gjøvik – Mjøsbrua – 4-felts veg bygges i perioden Sikrer et fullverdig transportsystem mellom Mjøsbyene – avlastning for Oslo-regionen Rv 4 i Akershus/Oslo – Nødvendig med utbygging med 4 felt i Nittedal og løsning i Oslo for å få nødvendig effekt av utbyggingen på Hadeland

6 Riksveger: Rv 3/25 NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Utbyggingen Løten-Elverum starter opp i 2014-17 og fullføres siste periode

7 Riksveger: Rv 15 NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Viktig øst/vest-forbindelse, som har fått økt betydning etter åpning av Kvivsvegen (E39)

8 Fylkesveger NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 10 mrd over neste 10-årsperiode er positivt, men behovet er betydelig større 2014-2017: 2,75 mrd/4 år = 690 mill/år – Hedmarks og Opplands andel: ca. 65-70 mill/år – Kartlagt forfall på fylkesvegene er 1,9 og 1,5 mrd – Konsekvens: Det vil ta ca. 50 år å innhente forfallet Skjevheten i fordelingen av rammetilskuddene fylkene i mellom må bli rettet opp i tråd med Transport- og kommunikasjonskomitéens merknad til forrige NTP

9 InterCity NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 IC-triangelet er ett helhetlig prosjekt IC-triangelet er en forutsetning for mer gods på bane - for gods haster dette Det må igangsettes planlegging av hele prosjektet Det må vedtas et forpliktende tidspunkt for ferdigstillelse av hele IC-triangelet

10 Jernbane NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 NTP s. 64: Kapasitet og togtilbudet på de øvrige banestrekningene på Østlandet utvides i takt med etterspørselen. … Det vil bli satt i gang utredninger som fram mot rullering av NTP 2018-2027 vil gi bedre grunnlag for å prioritere tiltak på disse strekningene. Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen må inngå som del av IC-området og bygges ut med kapasitetsøkende tiltak som sikrer 1-timesfrekvens (kryssingsspor, økt strømforsyning, fjerne planoverganger) Det må gjennomføres planarbeid for fullverdig IC-standard for Gjøvikbanen med tanke på full utbygging i neste NTP-periode. Sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen utredes og vurderes som et viktig tiltak for å utvikle Mjøsregionen, øke kapasiteten for gods på bane og styrke robustheten og øke beredskapen.

11 Jernbane, forts. NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Dovrebanen - en forutsetning for mer gods på bane – Kapasitetsøkende tiltak må prioriteres – Lange kryssingsspor, utvidet terminalkapasitet, fjerne planoverganger – Etablering av Jernbaneforum Dovrebanen Nord Solør- og Rørosbanen – Viktig at planleggingsprosessen for å utrede konsekvensene med elektrifisering av Røros- og Solørbanen kommer i gang – viktig for tømmer- og flistransport samt transitt godstrafikk

12 Godstransport NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Viktig å arbeide videre med godshåndtering (jf NTP) Viktige banestrekninger – elektrifisering og dobbeltspor Kapasitetsutfordringer Oslo havn og Alnabruterminalen Behov for å se på logistikkutfordringer på Østlandet Transportårer til kontinentet Skognæringens behov

13 Fagernes lufthavn, Leirin Røros flyplass NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 De regionale flyplassene må sikres og videreutvikles Utvidet og markedsrettet rutetilbud er en forutsetning for økt trafikk

14 Skred og flom NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Fremtidige bevilgninger må ta hensyn til at klimaendringer vil gi ekstremvær med store skader på veg- og jernbanenettet Positivt at skredsikring er foreslått styrket med 7,5 mrd i perioden. Viktig å huske på at det også Innlandet, og ikke bare kystfylker, har utfordringer knyttet til skred og flom På kort sikt har Oppland behov for nær ½ mrd kroner til å sikre «Skåbuvegen», fjellover-gangen på fv 53 Tyin – Årdal og fv 33 langs vestsiden av Mjøsa Hedmark har må sikres midler til skredsikring på fv 28 langs Storsjøen og utbedre skader etter flom

15 Mjøsbyregionen som motor i Innlandet NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Felles mål å utvikle Mjøsbyregionens potensiale for næringsutvikling og befolkningsvekst Jernbanen og 4-felts veger på E6, Rv 4 og Rv 3/25 er en forutsetning. Styrket kollektivtrafikktilbudet er like viktig, men byene er ikke kvalifisert for dagens belønningsordningen. Transport er en nøkkelfaktor

16 Vi har forventninger til NTP! NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Innlandet står sammen om de viktigste prioriteringene for samferdsel Lykke til med innspurten og sluttbehandling!


Laste ned ppt "NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google