Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023 - om forslaget og framtidige utfordringer og muligheter for Hamarregionen Samrådsmøte Hamarregionen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023 - om forslaget og framtidige utfordringer og muligheter for Hamarregionen Samrådsmøte Hamarregionen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023 - om forslaget og framtidige utfordringer og muligheter for Hamarregionen Samrådsmøte Hamarregionen 28. mai 2013 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

2 • Noen bilder fra Vegdirektørens presentasjon av Nasjonal Transportplan • Noen bilder fra Hedmark og Oppland presentasjon ved høring i Stortingets transportkomite • Et utblikk mot framtidige utfordringer og muligheter for Hamarregionen i lys av NTP (slik vi antar den blir vedtatt) Presentasjonen vil inneholde:

3 Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013

4 Vegen til Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013

5 Fylkesveg ● Redusere forfallet ved å styrke rammen til fylkes- kommunene med 10 mrd. i planperioden (rammetilskuddet) ● Økt tilskudd til skredsikring – totalt 750 mill. kroner per år ● Bymiljøpakker kan brukes til fylkeskommunal infrastruktur 12.04.2013

6 Langsiktig strategi for togtilbudet Framtidens transportsystem ● Togtilbudet skal spille en sentral og strukturerende rolle i kollektivsystemet ● Bygge ut og modernisere jernbanen på Østlandet, i Bergensregionen og i Trøndelag ● Gjennomføre utbygging av IC-strekninger: - dobbeltspor innen 2024 til Tønsberg, Hamar og Fredrikstad - mål om ferdigstilling av hele IC Østlandet innen 2030 ● Effektivisering av godsterminaler, øke påliteligheten og kapasiteten for godstrafikken 12.04.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør s. 6

7 Korridor 6 12.04.2013

8 Nasjonal transportplan 2014-2023 tema for Hedmark

9 Mye positivt i NTP! NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 • Gjennomslag for «Lottorekka» (4, 6, 16, 3/25) • Sterk satsning på InterCity • Noe bedring for fylkesvegene • Viktig for landet - fordi Innlandet har transportårer av nasjonal betydning!

10 Riksveger: E6 Kolomoen - Lillehammer NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 • Hele strekningen Kolomoen-Lillehammer må være ferdig utbygd som 4-feltsveg i 2023. Utbyggingen nordover fra Kolomoen må skje kontinuerlig, slik at en unngår nedbygging av prosjektorganisasjonen • Ferdig regulert til Moelv (bortsett fra Åkersvika) • Plan/grunnerverv for 130 mill kan «utløpe på dato» • Byggestart i 2015 av Kolomoen-Brumunddal, og videre til Moelv • Stortinget må gi oppstartbevilgning. Alternativt må det gis en forpliktende tillatelse med nødvendig sikkerhet slik at bompengeselskapet kan forskottere statlige midler

11 Riksveger: E 16 NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 • E16 Kløfta – Kongsvinger Utbyggingen fortsetter med Herbergåsen-Nybakk i 2014-17 og fullføres i siste periode

12 Riksveger: Rv 3/25 NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 • Utbyggingen Løten-Elverum starter opp i 2014-17 og fullføres siste periode

13 Fylkesveger NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 • 10 mrd over neste 10-årsperiode er positivt, men behovet er betydelig større • 2014-2017: 2,75 mrd/4 år = 690 mill/år – Hedmarks andel: ca. 35 mill/år – Kartlagt forfall på fylkesvegene er 1,9 mrd – Konsekvens: Det vil ta ca. 50 år å innhente forfallet • Skjevheten i fordelingen av rammetilskuddene fylkene i mellom må bli rettet opp i tråd med Transport- og kommunikasjonskomitéens merknad til forrige NTP

14 InterCity NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 • IC-triangelet er ett helhetlig prosjekt • IC-triangelet er en forutsetning for mer gods på bane - for gods haster dette • Det må igangsettes planlegging av hele prosjektet • Det må vedtas et forpliktende tidspunkt for ferdigstillelse av hele IC-triangelet

15 Jernbane NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 NTP s. 64: Kapasitet og togtilbudet på de øvrige banestrekningene på Østlandet utvides i takt med etterspørselen. … Det vil bli satt i gang utredninger som fram mot rullering av NTP 2018-2027 vil gi bedre grunnlag for å prioritere tiltak på disse strekningene. • Kongsvingerbanen må inngå som del av IC-området og bygges ut med kapasitetsøkende tiltak (kryssingsspor, økt strømforsyning, fjerne planoverganger)

16 Jernbane, forts. NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 • Dovrebanen - en forutsetning for mer gods på bane – Kapasitetsøkende tiltak må prioriteres – Lange kryssingsspor, utvidet terminalkapasitet, fjerne planoverganger – Etablering av Jernbaneforum Dovrebanen Nord • Solør- og Rørosbanen – Viktig at planleggingsprosessen for å utrede konsekvensene med elektrifisering av Røros- og Solørbanen kommer i gang – viktig for tømmer- og flistransport samt transitt godstrafikk

17 Godstransport NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 • Viktig å arbeide videre med godshåndtering (jf NTP) • Viktige banestrekninger – elektrifisering og dobbeltspor • Kapasitetsutfordringer Oslo havn og Alnabruterminalen • Behov for å se på logistikkutfordringer på Østlandet • Transportårer til kontinentet • Skognæringens behov

18 Røros flyplass NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 • De regionale flyplassene må sikres og videreutvikles • Utvidet og markedsrettet rutetilbud er en forutsetning for økt trafikk

19 Skred og flom NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 • Fremtidige bevilgninger må ta hensyn til at klimaendringer vil gi ekstremvær med store skader på veg- og jernbanenettet • Viktig å huske på at det også Innlandet, og ikke bare kystfylker, har utfordringer knyttet til skred og flom • Hedmark har må sikres midler til skredsikring på fv 28 langs Storsjøen og til å utbedre skader etter flom

20 Mjøsbyregionen som motor i Innlandet NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 • Felles mål å utvikle Mjøsbyregionens potensiale for næringsutvikling og befolkningsvekst • Jernbanen og 4-felts veger på E6, Rv 4 og Rv 3/25 er en forutsetning. • Styrket kollektivtrafikktilbudet er like viktig, men byene er ikke kvalifisert for dagens belønningsordningen. • Transport er en nøkkelfaktor

21 Vi har forventninger til NTP! NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 • Innlandet står sammen om de viktigste prioriteringene for samferdsel • Lykke til med innspurten og sluttbehandling!

22 Utfordringer og muligheter for Hamarregionen

23

24 Innen 2024: • Dobbeltsporet jernbane – snau time til Oslo • Firefelts E6 til Oslo • Delvis firefelts 3/25 til Elverum Hvordan får Hamar, Ringsaker, Stange og Løten best mulig utbytte av investeringen? 10-talls milliarder

25 1.Attraktivitet 2.Boligområder 3.Næringsområder og næringsutvikling 4.Bo- og arbeidsmarkedsregion 5.Transportløsninger og infrastruktur lokalt 6.Samfunnsplanlegging og samarbeid som nøkkelfaktorer Hamarregionens utfordringer og muligheter

26 • Å konkurrere med Oslo og andre byer – krever noen av byens kvaliteter • Supplert med noe av det byen ikke kan tilby – Mjøsa og de «Hedmarkske kvaliteter» • Hva betyr det for byutvikling, sentrumsutvikling, næringsutvikling, rekreasjonsmuligheter … ? 1. Attraktivitet

27 • Konkurrerer med områder som delvis har fått samme infrastruktur 10-15 år tidligere • Flyttebevegelser viser fortsatt sentralisering – både i stort og smått • Hvordan utvikle byer og sentra som konkurrerer med Drammen, Tønsberg, Fredrikstad og Jessheim? 1. Attraktivitet

28 Hvordan utnytte at: • Tangen får «45 min til byen» - samme som bussen fra Prinsdal for 25 år siden … • Ringsaker ligger «midt i» Mjøsregionen • Løten – kulturmangfold «midt i alt» • Hamars sterke satsning på bolig, næring og kultur 1. Attraktivitet

29 • Kommunale tjenestetilbud er viktige for folks hverdag • Kommunene er folks bosteder • Attraktivitet skapes i kommunene • Fylkeskommunen har virkemidler til – og politikk for – å bidra sammen med kommunene 1. Attraktivitet

30 • Hvorfor skal folk ønske å bo i Hamarregionen istedenfor andre steder? • Hva er de mest attraktive boligtilbudene? • Hvordan tiltrekke seg de «gode hodene» som skaper arbeidsplasser rundt seg? 2. Boligområder

31 • Næringsområder som bygger opp under byer og tettsteder hvor pulserende folkeliv skaper attraksjon • Hvordan skaper vi sammen innovasjon og næringsvirksomhet for framtida? 3. Næringsområder og næringsutvikling

32 • Hamarregionen OG Mjøsbyområdet som vekstkraft • Det er stort potensiale i fortsatt Innlandssamarbeid om infrastruktur, næringsutvikling og transportløsninger => Innlandsoffensiven 4. Bo- og arbeidsmarkedsregion

33 • Nasjonalt mål av transportbehovene som følge av befolkningsvekst befolkningsveksten skal tas kollektivt i byområdene • Ny infrastruktur og kollektive løsninger gir stort potensiale for bo- og arbeidsmarkedsregionen i Mjøsområdet 5. Transportløsninger og infrastruktur lokalt

34 Mulighetenes Oppland Arbeidsplasser (<45 minutter)  Mjøsområdet framstår som sterkt  Stort potensiale:

35 • Fylkesrådet foreslår å investere nær 90 mill i Ringgatas forlengelse. • Nær 10 mill i fv 24 i neste periode • Betydelige midler til gang- og sykkelveger. • 300 mill årlig i kollektivtilbud • Sterk satsning på Hamarregionen gjennom det nye anbudet fra 2012 5. Transportløsninger og infrastruktur lokalt

36 • I kommunenes og fylkeskommunens overordnede planlegging er det viktig å ta inn spørsmålene om utviklingspotensialet som følger av infrastrukturutbyggingen … • … og legge inn konkrete løsninger som skal svare opp hvordan muligheten kan utnyttes 6. Samfunnsplanlegging og samarbeid som nøkkelfaktorer

37

38 Verdiskaping og bærekraft KLIMA, ENERGI OG NATURRESSURSER KLIMA, ENERGI OG NATURRESSURSER

39 • Effektivt, miljøvennlig og universelt utformet transportsystem • Investeringer i riksveg, fylkesveg og jernbanenettet. • Fremtidsrettet og effektivt kollektivtilbud. • Redusere forfallet på fylkesveger. • Videreutvikle en god senterstruktur i en samordnet areal og transportplanlegging. • Utbygging av gang- og sykkelveier. • Infrastruktur for ladbare kjøretøy. Infrastruktur

40 Verdiskaping og bærekraft – takk for meg! KLIMA, ENERGI OG NATURRESSURSER KLIMA, ENERGI OG NATURRESSURSER


Laste ned ppt "Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023 - om forslaget og framtidige utfordringer og muligheter for Hamarregionen Samrådsmøte Hamarregionen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google