Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppland fylkeskommune/ Statens vegvesen - Organisering SVV/arbeidsform - Drift, vedlikehold, forfall - Utfordringer Arild J. Evensen avdelingsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppland fylkeskommune/ Statens vegvesen - Organisering SVV/arbeidsform - Drift, vedlikehold, forfall - Utfordringer Arild J. Evensen avdelingsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppland fylkeskommune/ Statens vegvesen - Organisering SVV/arbeidsform - Drift, vedlikehold, forfall - Utfordringer Arild J. Evensen avdelingsdirektør Avdeling Oppland Komite for samferdsel i Oppland fylkeskommune 28.mars 2012

2 Vi utvikler og tar vare på et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem. Dette skjer på godt faglig grunnlag og i samspill med politikere, brukere og andre interessenter.

3  Lillehammer Oslo 2003: Produksjon ble skilt ut som MESTA 19 vegkontor ble endret til 5 regioner med 30 distrikter 2010:Forvaltningsreformen: Fortsatt en samlet etat 5 regioner med 19 vegavdelinger Store organisasjonsendringer i nyere tid…. Vi kan fortsatt bidra til koordinering over fylkesgrensene, hvis fylkeskommunen ønsker det !

4 Høytidelig overrekkelse av nye fylkesveger….

5 Felles vegadministrasjon »Statens vegvesen er felles vegadministrasjon for stat og fylke »Det innebærer at vi bistår både fylkene og staten med: Tilrettelegging for politiske beslutninger Investering Drift Vedlikehold Forvaltningsoppgaver »Regionene har det operative ansvaret for sams vegadministrasjon

6 Prinsippskisse: Felles vegadministrasjon på regionalt nivå STORTING Regjering Samferdsels- departement Vegdirektorat Regionvegsjef ”Sams” vegadministrasjon (”hører under” Veglovens §10 og instruksen) FYLKESTING Ulik organisering av politiske organer Fylkesrådmannen eller annen adm. leder Fylkesvegsaker Riksvegsaker Lover og bevilgninger. Kommuneprp. m.m. Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

7 Samlet kompetansemiljø i - Statens vegvesen Region øst »Strategi-, veg- og transportavdeling til overordnet planlegging og som som faglig støtte og styringshjelp for regionvegsjefen »Fem vegavdelinger med nærhet til fylkeskommune og kommuner. Ansvar for gjennomføring av de fleste vegoppgaver i aktuelt fylke (og i Oslo) »Prosjektavdeling for de store utbyggingsoppgavene »Ressursavdeling med fagkompetanse som brukes primært av vegavdelinger og prosjektavdeling »Trafikant- og kjøretøyavdeling »HR- og administrasjonsavdeling

8 Region øst - 2010

9 Statens vegvesen vegavdeling Oppland »Ca 65 medarbeidere på Lillehammer, Gjøvik, Otta og Fagernes »Organisatorisk delt i 3 fagseksjoner, Plan- og trafikk, Utbygging og Drift »Har det operative ansvaret (forvaltning og produksjon) i Oppland inklusive felles vegadministrasjon for fylkeskommunen »Kjøper administrative tjenester fra SVV’s regionale HR-og adm.avdeling og fra Vegdirektoratet »Kjøper tekniske tjenester fra SVV’s regionale ressursavdeling (dekker 12 fagområder) »Kjøper konsulentbistand fra private firmaer »Kjøper anleggs-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver fra private entreprenører etter åpen anbudskonkurranse

10 Økonomi – Region øst Tjener både Stat og Fylkeskommune 2010 - 10,7 mrd (61% Rv, 39% Fv) 2011 – 10,1 mrd (59% Rv, 41% Fv)

11 Driftskontrakter Gjøvik-Toten2008-13NCC Roads Land-Hadeland2011-16Mesta Valdres2010-15Mesta S.Gudbrandsdal2010-15Mesta N.Gudbrandsdal2009-14Mesta Ottadalen2011-16Mesta Elektro Vestoppland2009-14EG Energimont. Elektro Gudbr.dal2009-14Eidsiva Anlegg

12 Driftskontrakter – neste fornyelse Driftskontrakt Gjøvik-Toten fra 1.sept 2013 - Forberedende arbeid er godt i gang - Veiledende kunngjøring i DOFFIN mai 2012 - Konkurransegrunnlag mai-okt 2012 - Utlysing åpen anbudskonkurranse i Norge og EØS-området nov 2012 - Tilbudsfrist jan 2013 Omfatter rv4 Einavoll-Mjøsbrua, for øvrig fylkesveger. Konkurranseattraktiv. Event adskilt kontrakt forventes å gi økt kostnad.

13 Ny HB 111 – Driftsklasser vinter Driftsklasse A – DkA Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt). Driftsklasse B – DkB Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt), hard snø/is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom. Driftsklasse C – DkC Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) i milde perioder og hard snø/is i kalde perioder. Driftsklasse D – DkD Godkjent føreforhold er hard snø/is. Driftsklasse E – DkE Godkjent føreforhold er hard snø/is. Friksjon ned til 0,15 aksepteres. DkE skal ikke nyttes på riksveg. Driftsklasse A – DkA Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt). Driftsklasse B – DkB Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt), hard snø/is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom. Driftsklasse C – DkC Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) i milde perioder og hard snø/is i kalde perioder. Driftsklasse D – DkD Godkjent føreforhold er hard snø/is. Driftsklasse E – DkE Godkjent føreforhold er hard snø/is. Friksjon ned til 0,15 aksepteres. DkE skal ikke nyttes på riksveg.

14 Forfall ift gjeldende krav Riksveger i Norge 25-40 milliarder kr –50% >Tunneler –20% > Vegfundament/-dekker –15% > Bruer og kaier –10% > Vegutstyr og miljøtiltak – 5% > Drens- og avløpssystemer

15 Ta igjen forfall på riksveger Riksveger i Norge (NTP-forslaget) Forfall 25-40 milliarder kr –15-22 milliarder kr (60-88% av laveste anslag) Perioden 2014-2017: -5,7-8,7 milliarder kr (23-35% av laveste anslag) I tillegg økes midlene til vedlikehold for at forfallet ikke skal øke

16 Forfall ift gjeldende krav Fylkesveger i Oppland 1 140 mill kr –45% >Vegfundament –17% > Faste vegdekker –13% > Grusdekker –12% > Vegutstyr –10% > Drens- og avløpssystemer – 3% > Bruer og tunneler

17 Forfall Oppland

18 Årlig behov Oppland En del av forfallet vil fjernes gjennom det normale vedlikeholdet. Derfor er tilleggs-behovet for enkelte tiltaksområder lavere enn en tidel av forfallet. Herav 215 mill. til reinvestering i 4 vegstrekninger

19 Fylkesveger i Oppland – Årlig behov til drift, vedlikehold og fornyelse Utgangspunkt: Ta igjen dagens forfall på 10 år Øke vedlikeholdsomfanget for ikke å øke forfallet Dagens bevilgningsnivå261 mill kr Behov for økning167 mill kr Sum årlig behov428 mill kr eller 64 %

20 Utfordring for OFK framover Hvordan håndtere forfallet på fylkesvegene ? - Dagens budsjettnivå med økning av forfallet - Økt budsjett - ikke øke forfallet - Økt budsjett – ta igjen forfallet på X-Y-Z år Prioritering av drift/vedlikehold/fornyelse ift nybygging * - * som er :Nye veglinjer, mindre utbedringer, gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak, miljøtiltak,servicetiltak, kollektivtrafikktiltak Dette blir sentralt i arbeidet med nytt handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 med planleggingsprogram 2018-2019


Laste ned ppt "Oppland fylkeskommune/ Statens vegvesen - Organisering SVV/arbeidsform - Drift, vedlikehold, forfall - Utfordringer Arild J. Evensen avdelingsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google