Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Komite for samferdsel i Oppland fylkeskommune 28.mars 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Komite for samferdsel i Oppland fylkeskommune 28.mars 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Komite for samferdsel i Oppland fylkeskommune 28.mars 2012
Oppland fylkeskommune/ Statens vegvesen - Organisering SVV/arbeidsform - Drift, vedlikehold, forfall - Utfordringer Bare for å minne om tittelen…. Arild J. Evensen avdelingsdirektør Avdeling Oppland Komite for samferdsel i Oppland fylkeskommune mars 2012

2 Vi utvikler og tar vare på et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem.
Dette skjer på godt faglig grunnlag og i samspill med politikere, brukere og andre interessenter.

3 Store organisasjonsendringer i nyere tid….
2003: Produksjon ble skilt ut som MESTA 19 vegkontor ble endret til regioner med 30 distrikter 2010: Forvaltningsreformen: Fortsatt en samlet etat 5 regioner med 19 vegavdelinger Lillehammer Oslo Vi kan fortsatt bidra til koordinering over fylkesgrensene, hvis fylkeskommunen ønsker det !

4 Høytidelig overrekkelse av nye fylkesveger….

5 Felles vegadministrasjon
Statens vegvesen er felles vegadministrasjon for stat og fylke Det innebærer at vi bistår både fylkene og staten med: Tilrettelegging for politiske beslutninger Investering Drift Vedlikehold Forvaltningsoppgaver Regionene har det operative ansvaret for sams vegadministrasjon

6 Prinsippskisse: Felles vegadministrasjon på regionalt nivå
Lover og bevilgninger. Kommuneprp. m.m. STORTING FYLKESTING Regjering Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Ulik organisering av politiske organer Samferdsels-departement Fylkesrådmannen eller annen adm. leder Vegdirektorat Fylkesvegsaker Riksvegsaker Regionvegsjef ”Sams” vegadministrasjon (”hører under” Veglovens §10 og instruksen)

7 Samlet kompetansemiljø i - Statens vegvesen Region øst
Strategi-, veg- og transportavdeling til overordnet planlegging og som som faglig støtte og styringshjelp for regionvegsjefen Fem vegavdelinger med nærhet til fylkeskommune og kommuner. Ansvar for gjennomføring av de fleste vegoppgaver i aktuelt fylke (og i Oslo) Prosjektavdeling for de store utbyggingsoppgavene Ressursavdeling med fagkompetanse som brukes primært av vegavdelinger og prosjektavdeling Trafikant- og kjøretøyavdeling HR- og administrasjonsavdeling

8 Region øst

9 Statens vegvesen vegavdeling Oppland
Ca 65 medarbeidere på Lillehammer, Gjøvik, Otta og Fagernes Organisatorisk delt i 3 fagseksjoner, Plan- og trafikk, Utbygging og Drift Har det operative ansvaret (forvaltning og produksjon) i Oppland inklusive felles vegadministrasjon for fylkeskommunen Kjøper administrative tjenester fra SVV’s regionale HR-og adm.avdeling og fra Vegdirektoratet Kjøper tekniske tjenester fra SVV’s regionale ressursavdeling (dekker 12 fagområder) Kjøper konsulentbistand fra private firmaer Kjøper anleggs-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver fra private entreprenører etter åpen anbudskonkurranse

10 Økonomi – Region øst Tjener både Stat og Fylkeskommune
,7 mrd (61% Rv, 39% Fv) 2011 – 10,1 mrd (59% Rv, 41% Fv)

11 Driftskontrakter Gjøvik-Toten 2008-13 NCC Roads
Land-Hadeland Mesta Valdres Mesta S.Gudbrandsdal Mesta N.Gudbrandsdal Mesta Ottadalen Mesta Elektro Vestoppland EG Energimont. Elektro Gudbr.dal Eidsiva Anlegg

12 Driftskontrakter – neste fornyelse
Driftskontrakt Gjøvik-Toten fra 1.sept 2013 - Forberedende arbeid er godt i gang - Veiledende kunngjøring i DOFFIN mai 2012 - Konkurransegrunnlag mai-okt 2012 - Utlysing åpen anbudskonkurranse i Norge og EØS-området nov 2012 - Tilbudsfrist jan 2013 Omfatter rv4 Einavoll-Mjøsbrua, for øvrig fylkesveger. Konkurranseattraktiv. Event adskilt kontrakt forventes å gi økt kostnad.

13 Ny HB 111 – Driftsklasser vinter
Driftsklasse A – DkA Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt). Driftsklasse B – DkB Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) , hard snø/is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom. Driftsklasse C – DkC Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) i milde perioder og hard snø/is i kalde perioder. Driftsklasse D – DkD Godkjent føreforhold er hard snø/is. Driftsklasse E – DkE Friksjon ned til 0,15 aksepteres. DkE skal ikke nyttes på riksveg. Driftsklasse A – DkA Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt). Driftsklasse B – DkB Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) , hard snø/is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom. Driftsklasse C – DkC Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) i milde perioder og hard snø/is i kalde perioder. Driftsklasse D – DkD Godkjent føreforhold er hard snø/is. Driftsklasse E – DkE Friksjon ned til 0,15 aksepteres. DkE skal ikke nyttes på riksveg.

14 Forfall ift gjeldende krav
Riksveger i Norge 25-40 milliarder kr 50% >Tunneler 20% > Vegfundament/-dekker 15% > Bruer og kaier 10% > Vegutstyr og miljøtiltak 5% > Drens- og avløpssystemer

15 Ta igjen forfall på riksveger
Riksveger i Norge (NTP-forslaget) Forfall milliarder kr 15-22 milliarder kr (60-88% av laveste anslag) Perioden : 5,7-8,7 milliarder kr (23-35% av laveste anslag) I tillegg økes midlene til vedlikehold for at forfallet ikke skal øke

16 Forfall ift gjeldende krav
Fylkesveger i Oppland 1 140 mill kr 45% >Vegfundament 17% > Faste vegdekker 13% > Grusdekker 12% > Vegutstyr 10% > Drens- og avløpssystemer 3% > Bruer og tunneler

17 Forfall Oppland

18 Årlig behov Oppland En del av forfallet vil fjernes gjennom det normale vedlikeholdet. Derfor er tilleggs-behovet for enkelte tiltaksområder lavere enn en tidel av forfallet. Herav 215 mill. til reinvestering i 4 vegstrekninger

19 Fylkesveger i Oppland – Årlig behov til drift, vedlikehold og fornyelse
Utgangspunkt: Ta igjen dagens forfall på 10 år Øke vedlikeholdsomfanget for ikke å øke forfallet Dagens bevilgningsnivå 261 mill kr Behov for økning mill kr Sum årlig behov mill kr eller 64 %

20 Utfordring for OFK framover
Hvordan håndtere forfallet på fylkesvegene ? - Dagens budsjettnivå med økning av forfallet - Økt budsjett - ikke øke forfallet - Økt budsjett – ta igjen forfallet på X-Y-Z år Prioritering av drift/vedlikehold/fornyelse ift nybygging * - * som er :Nye veglinjer, mindre utbedringer, gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak, miljøtiltak,servicetiltak, kollektivtrafikktiltak Dette blir sentralt i arbeidet med nytt handlingsprogram for fylkesveger med planleggingsprogram


Laste ned ppt "Komite for samferdsel i Oppland fylkeskommune 28.mars 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google