Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal planlegging Vi er her nå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal planlegging Vi er her nå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal planlegging Vi er her nå

2 Hva er en kommuneplan? En kommuneplan er en overordnet plan for kommunen og er en del av kommunens langsiktige planlegging. Den behandler ikke detaljer. Dette gjøres på lavere plannivå. Dette medfører at vi kan ikke si i detalj hvordan og hvor mye den enkelte grunneier blir berørt av et tiltak

3 Bussvei 2020 Status i Sandnes kommune
Fv 44 Forussletta; Strekningen Stavanger gr. – Hans og Gretestien - under reguleringsplanlegging Fv 44 Forussletta; Stokkaveien (Kvadrat) – Hans – og Gretestien – anleggsarbeid pågår Kvadrat – Fv 509 Oalsgata; Korridor foreslått i kommuneplan. Behandles i kommuneplanen i løpet av 2014. Fv 509 Oalsgata; Regulering pågår. Plan forventes sluttbehandlet høst Skal på ny høring inkludert kontordag.

4 Status fors. St. Olavs gt. – Julie Eges gate; Trase vedtatt som kollektivgate i kommunedelplan for sentrum. Julie Eges gate – Gravarsveien; Reguleringsplanlegging pågår. Ses i sammenheng med pågående reguleringsplanlegging av Varnerområdet (Område B i KDP Sentrum) Fv 332 Gravarsveien – Hanaveien; Kollektivfelt opparbeidet Fv 332 Skippergata; Strekningen Hanaveien – Vatnekrossen; Kommundelplan utarbeidet. Behandles samtidig med kommuneplanen

5 Trase Kvadrat - Sentrum
Forslag til trase for bybane behandlet i forbindelse med forrige kommuneplan. Smeaheia anbefalt. I gjeldende kommuneplan har en hensynssone i området mellom E 39 og Gandsfjorden. Trase er også vurdert i forbindelse med kommunedelplan for bybane som ikke ble fullført som følge av endret konsept (bussvei). Etter ny kvalitetssikring av valg av trase i 2013 behandlet kommuneplankomiteen et foreløpig notat i jan Det ble der enstemmig vedtatt: Kommuneplankomiteen tar foreløpig notat til orientering og anbefaler at foreslått bussveitrase mellom Kvadrat og Sandnes sentrum dvs. Kvadrat – Varatun – Smeaheia skole – Oalsgata – Ruten legges til grunn i det videre arbeid med kommuneplanen. Dette ble fulgt opp i forbindelse med forslag til revidert kommuneplan som ble lagt frem 1 gang for kommuneplankomiteen i mars.

6 KPK 10.mars Etter arbeidsmøte med Statens vegvesen har en kommet frem til at det er behov for å utvide hensynssonen noe i sør Revidert hensynssone som vil bli foreslått i kommuneplan

7 Kommuneplanen vil legges ut på høring i mai.
Informasjonsmøter avholdes i høringsperioden Mulighet for å komme med innspill til planforslaget. Merknader sendes til: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes eller elektronisk via kommunenes nettside, Innen 18. juni 2014.

8

9 Videre prosess etter vedtatt kommuneplan
Oppstart av reguleringsplan planlagt i 2015, i regi av Statens vegvesen Utarbeidelse og behandling av reguleringsplan ca Her er det også mulig å komme med innspill underveis. Nå vil detaljer bli mer avklart. Prosjektering og grunnerverv ca Utbyggingsperiode ca

10 Saksgangen i en reguleringsplan
Avklare rammer for planforslaget Merknader til planvarsel Utarbeide planforslag (plankart og regulerings-bestemmelser) Offentlig ettersyn Bearbeide planforslag (plankart og reguleringsbestem-melser) Evt. klagebeh. Oppstartmøte og startpakke Varsel om planoppstart Høringsfrist Politisk 1.g. beh. i utvalg for byutvikling Høringsfrist Politisk 2.g. beh. i utvalg for byutvikling Bystyret Kunngjøring

11 Kommunens videre engasjement
Utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger Myndighetsrolle mhp. plan, VA, forurensning Deltaker i forbindelse med planlegging, prosjektering og utbygging Ivareta kommunens innbyggere underveis

12 Takk for meg…..


Laste ned ppt "Kommunal planlegging Vi er her nå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google