Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel i Trysil kommune Plan- og bygningslovkonferansen 2006 Scandic Hotel, Hamar 25.01.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel i Trysil kommune Plan- og bygningslovkonferansen 2006 Scandic Hotel, Hamar 25.01.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel i Trysil kommune Plan- og bygningslovkonferansen 2006 Scandic Hotel, Hamar 25.01.2006

2 Revisjon av kommuneplanens arealdel  Gjeldende arealplan vedtatt i 2000  Vedtak om oppstart januar 2005  Kunngjøring av oppstart juni 2005  Vedtak av planprogram januar 2006  Første gangs behandling av planforslag juni 2006  Vedtak av arealplan desember 2006

3 Forskrift om konsekvensutredninger  Ny forskrift fra 1. april 2005  § 1: Sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres  Kommuneplanens arealdel skal alltid behandles etter forskriften

4 Planprogram - hensikt  Tidligst mulig under forberedelse av planen skal det utarbeides et forslag til planprogram – høring / fastsetting  Planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag  Planprogrammet skal: Beskrive opplegg for informasjon og medvirkning Avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med planarbeidet Beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert og antatte problemstillinger som vil bli belyst

5 Planprogram Trysil kommune  Valgte å utarbeide planprogram etter kunngjøring av oppstart og frist for innspill Mangel på veiledningsmateriell til forskriften før oppstart Kunne være lettere å vurdere antatte problemstillinger og utredningsbehov etter første runde med innspill  Offentlig ettersyn i 6 uker  6 skriftlige merknader

6 Hovedtrekk i merknadene  Planprogrammet berører de hovedspørsmål som bør utredes  Hovedinnvending at overordnete helhetlige strategier og kriterier for vurdering av nye tiltak ikke er en del av planprogrammet Vanskeliggjør å gi konkrete og avklarende innspill nå  Supplering og mer detaljering av enkelte utredningstemaer  Kritisk til evt. å utarbeide retningslinjer for dispensasjonsbehandling i ”milde” LNF-områder  Temakart viktig hjelpemiddel for å synliggjøre konsekvenser  Regionale myndigheter har store ambisjoner på kommunens vegne!

7 Anbefalinger  Viktig å fastsette overordnete prinsipper for arealforvaltningen, og som en del av planprogrammet  Planprogram bør fastsettes før en inviterer til innspill i planarbeidet


Laste ned ppt "Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel i Trysil kommune Plan- og bygningslovkonferansen 2006 Scandic Hotel, Hamar 25.01.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google