Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
23. oktober 2007

2 HVORFOR KOMMUNEPLAN? Kommuneloven og plan- og bygningsloven gir pålegg om kommuneplan En samordnet plan for virksomheten, samordning av den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling En plan som bygger på en realistisk vurdering av forventet utvikling og av de disponible økonomiske ressurser Løpende kommuneplanlegging – kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode vurdere om det er nødvendig å foreta endringer i den samlede kommuneplanen En langsiktig og en kortsiktig del Langsiktig:  Samfunnsdelen - mål for utviklingen og retningslinjer for sektorenes planlegging  Arealdelen - forvaltning av arealer og andre naturressurser Kortsiktig:  Samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år med prioritering av oppgavene  Økonomiplan – sannsynlige inntekter, forventede utgifter og fordeling av ressurser

3 MANDAT Samkommunestyret 14. juni 2007:
Utarbeide arbeidsnotat: Identifisere problemstillinger, visjoner og hovedmål ved gjennomgang av eksisterende overordna/strategiske plandokumenter  Danner utgangspunkt for kommuneplanarbeidet Delprosjektgrupper som skal:  Lage ”En levende beskrivelse 2020”/alternative ”Levende beskrivelser 2020” og en beskrivelse av hvordan de har kommet hit.  Beskrive satsingsområder, langsiktige mål og strategier for sitt delområde.  Enheter/virksomheter skal involveres i arbeidet.

4 forts. MANDAT Prosjektgruppe som skal:
Lage endelig forslag til kommuneplanens langsiktige/strategiske del, med  forslag til visjon, overordna mål, langsiktige mål og strategier  forslag til ajourhold i forhold til statlige planer, fylkeskommunale planer og samfunnets behov  beskrivelse av hvordan kommuneplanen skal benyttes i kommunenes styringssystem  beskrivelse av rulleringsrutiner (vurdere endringer hver valgperiode) Involvering av innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner, myndigheter, kommunestyrene, samkommunestyret, driftskomiteen, plan- og utviklingskomiteen, ansatte og tillitsvalgte. Frist for endelige prosjektrapport

5 HENSIKTEN MED KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Gjennomføre prosess hvor mulige fremtidsendringer studeres og vurderes slik at kommunene kan være forberedt når endringer kommer Planen innebærer langsiktige vurderinger som sikrer at valg vi tar i dag tar høyde for forventet utvikling fram i tid  feil valg låser mulighetene framover  hver million vi lånefinansierer i dag gir en årlig utgift på ca i driftsbudsjettet i år framover Felles langsiktige mål og strategier samordner aktiviteten  sikre et best mulig tjenestetilbud og optimal utnyttelse av hver krone  manglende samordning gjør tilbudet dårligere og er dyrt for kommunen

6 KOMMUNENES PLAN- OG STYRINGSSTRUKTUR
Kommunale planer skal være politikernes styringsverktøy. Fungerer de slik i dag? Status kommuneplanens samfunnsdel Verdal: Ingen gjeldende langsiktig kommuneplan, samfunnsdelen Levanger: Langsiktige kommuneplan, samfunnsdelen, vedtatt Ikke revidert iht. plan- og bygningslovens bestemmelser. Status øvrige planer Levanger: Ca. 46 ulike planer Verdal: Ca. 45 ulike planer  I tillegg kommer andre typer utredninger

7 forts. KOMMUNENES PLAN- OG STYRINGSSTRUKTUR
Status kommunenes plan- og styringsstruktur Fungerer ikke, pga. mangler samfunnsdel med langsiktige mål og strategier mange planer mangler vesentlige beskrivelser - prioritering, kostnader, oppfølgingsansvar, rullering m.m. flere planer på samme sektor uten samordnet prioritering, risiko for at den ene planen slår den andre i hjel mangler felles behandlingsrutiner for planer, risiko for at den ene planen slår den andre i hjel en ikke-håndterbar planmengde, f.eks. når økonomiplan skal utarbeides mengden plandokumenter gjør det vanskelig å ivareta rullering. Gir mange ”skuffeplaner”. - m.m.

8 SITUASJONSBESKRIVELSE
Vi mangler i dag verktøy for å sikre at de valg som tas er langsiktige nok, og for å samordne aktiviteten! Dersom det skal ha en hensikt å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel, så må først en plan- og styringsstruktur som fungerer på plass. For å få en plan- og styringsstruktur som fungerer, må det  ryddes  forenkles  og utarbeides helhetlige, felles rutiner!

9 NY PLAN-/STYRINGSSTRUKTUR

10 ÅRSHJUL

11 KOMMUNEDELPLANER

12 Forts. KOMMUNEDELPLANER

13 Forts. KOMMUNEDELPLANER

14 Forts. KOMMUNEDELPLANER

15 Forts. KOMMUNEDELPLANER

16 Forts. KOMMUNEDELPLANER

17 Forts. KOMMUNEDELPLANER
Nyskapings- og utviklingsplan for Verdal og strategisk landbruksplan for Verdal går ut i Dette samtidig med at det skal lages felles kommuneplan for Levanger og Verdal, gir et behov for samordning av prosesser. Det tas sikte på å få på plass første del av en strategisk næringsplan i kommuneplanprosessen. Dvs. beskrive fremtidsbilder for Innherred 2020 og fokus-/satsningsområder for en Strategisk næringsplan.

18 ORGANISERING AV ARBEIDET MED SAMFUNNSDELEN

19 Forts. ORGANISERING AV ARBEIDET MED SAMFUNNSDELEN
I tillegg kan det være aktuelt i involvere ungdomsskoler og videregående skoler ved hjelp av ungdomsrådene i Levanger og Verdal.


Laste ned ppt "KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google