Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune 1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 23. oktober 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune 1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 23. oktober 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune 1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 23. oktober 2007

2 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 2 HVORFOR KOMMUNEPLAN ? Kommuneloven og plan- og bygningsloven gir pålegg om kommuneplan En samordnet plan for virksomheten, samordning av den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling En plan som bygger på en realistisk vurdering av forventet utvikling og av de disponible økonomiske ressurser Løpende kommuneplanlegging – kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode vurdere om det er nødvendig å foreta endringer i den samlede kommuneplanen En langsiktig og en kortsiktig del Langsiktig:  Samfunnsdelen - mål for utviklingen og retningslinjer for sektorenes planlegging  Arealdelen - forvaltning av arealer og andre naturressurser Kortsiktig:  Samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år med prioritering av oppgavene  Økonomiplan – sannsynlige inntekter, forventede utgifter og fordeling av ressurser

3 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 3 MANDAT Samkommunestyret 14. juni 2007: Utarbeide arbeidsnotat: Identifisere problemstillinger, visjoner og hovedmål ved gjennomgang av eksisterende overordna/strategiske plandokumenter  Danner utgangspunkt for kommuneplanarbeidet Delprosjektgrupper som skal:  Lage ”En levende beskrivelse 2020”/alternative ”Levende beskrivelser 2020” og en beskrivelse av hvordan de har kommet hit.  Beskrive satsingsområder, langsiktige mål og strategier for sitt delområde.  Enheter/virksomheter skal involveres i arbeidet.

4 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 4 forts. MANDAT Prosjektgruppe som skal: Lage endelig forslag til kommuneplanens langsiktige/strategiske del, med  forslag til visjon, overordna mål, langsiktige mål og strategier  forslag til ajourhold i forhold til statlige planer, fylkeskommunale planer og samfunnets behov  beskrivelse av hvordan kommuneplanen skal benyttes i kommunenes styringssystem  beskrivelse av rulleringsrutiner (vurdere endringer hver valgperiode) Involvering av innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner, myndigheter, kommunestyrene, samkommunestyret, driftskomiteen, plan- og utviklingskomiteen, ansatte og tillitsvalgte. Frist for endelige prosjektrapport 01.03.2008.

5 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 5 HENSIKTEN MED KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Gjennomføre prosess hvor mulige fremtidsendringer studeres og vurderes slik at kommunene kan være forberedt når endringer kommer Planen innebærer langsiktige vurderinger som sikrer at valg vi tar i dag tar høyde for forventet utvikling fram i tid  feil valg låser mulighetene framover  hver million vi lånefinansierer i dag gir en årlig utgift på ca. 100.000 i driftsbudsjettet i 15-20 år framover Felles langsiktige mål og strategier samordner aktiviteten  sikre et best mulig tjenestetilbud og optimal utnyttelse av hver krone  manglende samordning gjør tilbudet dårligere og er dyrt for kommunen

6 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 6 KOMMUNENES PLAN- OG STYRINGSSTRUKTUR Kommunale planer skal være politikernes styringsverktøy. Fungerer de slik i dag? Status kommuneplanens samfunnsdel Verdal: Ingen gjeldende langsiktig kommuneplan, samfunnsdelen Levanger: Langsiktige kommuneplan, samfunnsdelen, vedtatt 27.09 00. Ikke revidert iht. plan- og bygningslovens bestemmelser. Status øvrige planer Levanger: Ca. 46 ulike planer Verdal: Ca. 45 ulike planer  I tillegg kommer andre typer utredninger

7 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 7 forts. KOMMUNENES PLAN- OG STYRINGSSTRUKTUR Status kommunenes plan- og styringsstruktur Fungerer ikke, pga. - mangler samfunnsdel med langsiktige mål og strategier - mange planer mangler vesentlige beskrivelser - prioritering, kostnader, oppfølgingsansvar, rullering m.m. - flere planer på samme sektor uten samordnet prioritering, risiko for at den ene planen slår den andre i hjel - mangler felles behandlingsrutiner for planer, risiko for at den ene planen slår den andre i hjel - en ikke-håndterbar planmengde, f.eks. når økonomiplan skal utarbeides - mengden plandokumenter gjør det vanskelig å ivareta rullering. Gir mange ”skuffeplaner”. - m.m.

8 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 8 SITUASJONSBESKRIVELSE Vi mangler i dag verktøy for å sikre at de valg som tas er langsiktige nok, og for å samordne aktiviteten! Dersom det skal ha en hensikt å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel, så må først en plan- og styringsstruktur som fungerer på plass. For å få en plan- og styringsstruktur som fungerer, må det  ryddes  forenkles  og utarbeides helhetlige, felles rutiner!

9 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 9 NY PLAN-/STYRINGSSTRUKTUR

10 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 10 ÅRSHJUL

11 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 11 KOMMUNEDELPLANER

12 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 12 Forts. KOMMUNEDELPLANER

13 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 13 Forts. KOMMUNEDELPLANER

14 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 14 Forts. KOMMUNEDELPLANER

15 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 15 Forts. KOMMUNEDELPLANER

16 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 16 Forts. KOMMUNEDELPLANER

17 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 17 Forts. KOMMUNEDELPLANER Nyskapings- og utviklingsplan for Verdal og strategisk landbruksplan for Verdal går ut i 2007. Dette samtidig med at det skal lages felles kommuneplan for Levanger og Verdal, gir et behov for samordning av prosesser. Det tas sikte på å få på plass første del av en strategisk næringsplan i kommuneplanprosessen. Dvs. beskrive fremtidsbilder for Innherred 2020 og fokus-/satsningsområder for en Strategisk næringsplan.

18 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 18 ORGANISERING AV ARBEIDET MED SAMFUNNSDELEN

19 www.innherred-samkommune.no Kommuneplanens samfunnsdel – Berit Hakkebo – Samkommunestyret 23.10.07 19 Forts. ORGANISERING AV ARBEIDET MED SAMFUNNSDELEN I tillegg kan det være aktuelt i involvere ungdomsskoler og videregående skoler ved hjelp av ungdomsrådene i Levanger og Verdal.


Laste ned ppt "Innherred samkommune 1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 23. oktober 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google