Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samordning av statlige innsigelser – forsøk 12. november 2013 - Steinkjer Plankoordinator Tor Sæther Kommunal og samordningsstaben Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samordning av statlige innsigelser – forsøk 12. november 2013 - Steinkjer Plankoordinator Tor Sæther Kommunal og samordningsstaben Fylkesmannen i Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samordning av statlige innsigelser – forsøk 12. november 2013 - Steinkjer Plankoordinator Tor Sæther Kommunal og samordningsstaben Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

2 IVERKSETTING Kommuneplanens AREALDEL Reguleringsplan Kommunal planlegging av arealbruk – rettskraftige dokumenter

3 Regjeringens forsøk med statlig samordning av innsigelser Fylkesmannen ansvarlig for å samordne og fremme innsigelser 01. sept. 2013 -01. sept. 2016 FYLKESMANNEN 1.Landbruk 2.Miljø 3.Barn og unge 4.Folkehelse 5.Universell utforming 6.Risiko og sårbarhet/ samfunnssikkerhet 7.Reindrift fra 01.01.1 EKSTERNE FAGMYNDIGHETER 1.Avinor AS 2.Biskopene/bispedømmerådene 3.Direktoratet for mineralforvaltning 4.Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap 5.Fiskeridirektoratets regionkontor 6.Forsvarsbygg 7.Mattilsynet 8.Oljedirektoratet 9.Politidistriktene 10.Luftfartstilsynet 11.Kystverket 12.Jernbaneverket 13.Norges vassdrags- og energidir. (NVE) 14.Statens vegvesen 15.Statsbygg

4 Informasjon om piloten KommuneneStatlige sektormyndigheter • Brev sendt i august • Orientering på årets dialogkonferanse 3-4 september • Brev sendt i august • Fortløpende enkeltvis møter mellom fylkesmannen og de viktigste etatslederne • Etatsjefsmøte avholdt 05.09.13 • Etablert kontakt på saksbehandlernivå i løpet av september Reindriftsforvaltningen inngår i piloten 01.01.2014

5 FORMÅL: Kommunens planarbeid skal bli mer effektivt og dialogen med sektormyndigheter skal bli enklere. 1.Det arbeides med å tydeliggjøre innslagspunkt for innsigelser fra ulike fagdepartement – 2.Staten skal være på tilbudssiden - tidlig deltakelse (før høringsperioden) for å veilede om nasjonal politikk og formidle kravene iht. plan- og bygningsloven 3.Kommunene skal motta ett brev/planuttalelse fra én samla stat. 4.Det er også et mål at forsøket vil bidra til å styrke kvaliteten på og gjennomførbarheten av de kommunale arealplanene. FM har fått koordineringsansvar og avskjæringsmyndighet. Det forventes at dette fører til færre innsigelser – fokus på viktige konfliktsaker.

6 Fylkesmannen, inkl. reindrift har de fleste innsigelsene til kommuneplan. De øvrige har forholdsvis flere på reguleringsplan. På sikt: Felles samordna brev i alle plansaker og samordna dialog med kommunene - statlige samrådsgrupper i høringsperioden Utprøving –høst 2013 Kommuneplanens arealdel + større reguleringsplaner -fylkesmannen, ett brev med kort oppsummering av innsigelser med begrunnelse, ev. også de innsigelser som er avskåret og begrunnelse for dette. -vedlegg: sektormyndighetens uttalelser FRIST: sendes FM på e-post min. 10 dager før eksternfrist

7 AMBISJON • Innsigelser skal brukes i reelle konfliktsaker – det forutsettes at det vises stor varsomhet med å overprøve kommunestyrets politiske skjønn i lokale forhold - ev. mangler ved formelle forhold bør søkes avklart før høring - avklare der det er motstrid mellom ulike sektormyndigheters interesser og ev. avskjære innsigelser • Spørsmål om innsigelser avklares alltid i samråd med berørt fagmyndighet

8 Fylkesmannen kan avskjære innsigelser ut fra visse vilkår f.eks. ved motstridende innsigelser  vesentlighetskriteriet – hensyn som ligger bak innsigelsene må avveies/vektes.  finnes alternative løsninger som kan ivareta behovet godt, og som også ivaretar sektormyndighetenes ansvarsområder.  er behovet reelt /viktig nok til å gå på bekostninga av nasjonale, viktige regionale mål?  hensynet til lokaldemokratiske prosesser; hvor går grensen for at lokale vedtak er godt nok fundert – og viktigere enn å ivareta nasjonale mål?

9 KRAV – vi må jobbe annerledes • Krav til departementene tydeliggjøre innslagspunkt for innsigelser, dette er en utfordring • Krav til kommunen planbestemmelser, kartframstilling, planbeskrivelse og konsekvens-utredninger må være i samsvar med lov/forskrifter invitere fagmyndigheter til tidlig dialog, også for å avdekke ev. formelle feil • Krav til Fylkesmannen og andre fagmyndigheter prioritere tidlig deltakelse i prosessen være kjent med kommunens utfordringer og muligheter Det forutsettes at kommunene og innsigelsesmyndigheter er aktive for å finne løsninger etter at innsigelser formelt er fremmet

10 PlanoppstartUtredninger og planløsninger Planforslag og planbehandling Kommunen UTARBEIDER planprogram, tar kontakt med Fylkesmannen underveis for formell avklaring HØRING FASTSETTING av planprogram Fremskaffe kunnskaps- grunnlag Utvikle planløsninger Samråd med en samla stat* om utredninger og mulige planløsninger *samla stat = relevante fagmyndigheter Plankart, bestemmelser, beskrivelser og utredninger sendes på HØRING En uttalelse fra samla stat. Kommunen vurdere endringer – evt. møte m innsigelsesmyndigheter VEDTAK Ev. mekling Ev. godkjenning MD

11 Samordning av planuttalelser FMST  Samarbeidsgruppe mellom aktuelle statlige sektormyndigheter – lengre høringsfrist?  Uttalelser sendes via Fylkesmannen – avskjæring av innsigelse  Kommunen mottar ett brev fra statlige sektormyndigheter - mekling

12 Arbeid med planoppstart/planprogrammet  Kommunen inviterer Fylkesmannens til tidlig kontakt før planprogram behandles politisk/sendes på høring. Da vil vi så langt vi evner bistå slik at formelle krav til planprogram er fulgt opp.  Fylkesmannen vil samtidig bistå i å avgrense hvilke statlige sektormyndigheter som er aktuelle høringsinstanser.  Fylkesmannen og andre statlige sektormyndigheter kommer med hver sine uttalelser. For at Fylkesmannen skal kunne bidra til at kommunen får en effektiv dialog med en samla stat, vil vi be om å få kopi av uttalelser fra andre statlige sektormyndigheter.

13 Samordnet uttale kommunedelplan Lade – Leangen, Trondheim

14 Organisering av innsigelsespilotene  6 Fylkesmenn er med i piloten  Ulik organisering av piloten  Mulig samordning av kulturminnevernet – kun i Troms

15 Vi skal evalueres?  Alle 6 fylkene samla (Nordland, Sør-Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vestfold, - Troms?)  og hver for oss Neste år samles vi og evaluerer oss selv - etter eget initiativ

16 Trenger vi samordning av innsigelser?  Opplever kommunene «mange» innsigelser fra sektormyndighetene?  Reell forenkling? Eller ytterligere byråkratisering?

17 TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "Samordning av statlige innsigelser – forsøk 12. november 2013 - Steinkjer Plankoordinator Tor Sæther Kommunal og samordningsstaben Fylkesmannen i Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google