Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samordning av statlige innsigelser – forsøk 12

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samordning av statlige innsigelser – forsøk 12"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samordning av statlige innsigelser – forsøk 12
Samordning av statlige innsigelser – forsøk 12. november Steinkjer Plankoordinator Tor Sæther Kommunal og samordningsstaben Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

2 Kommunal planlegging av arealbruk – rettskraftige dokumenter
Kommuneplanens AREALDEL Reguleringsplan Hva er en PLAN KOMMUNENE HAR ANSVARET for kommunal planlegging – MEN noen kan sette vilkår for å kunne egengodkjenne=INNSIGELSE Hva er en INNSIGELSE IVERKSETTING

3 Regjeringens forsøk med statlig samordning av innsigelser Fylkesmannen ansvarlig for å samordne og fremme innsigelser 01. sept sept. 2016 FYLKESMANNEN Landbruk Miljø Barn og unge Folkehelse Universell utforming Risiko og sårbarhet/ samfunnssikkerhet Reindrift fra EKSTERNE FAGMYNDIGHETER Avinor AS Biskopene/bispedømmerådene Direktoratet for mineralforvaltning Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap Fiskeridirektoratets regionkontor Forsvarsbygg Mattilsynet Oljedirektoratet Politidistriktene Luftfartstilsynet Kystverket Jernbaneverket Norges vassdrags- og energidir. (NVE) Statens vegvesen Statsbygg Regjeringen gjennomfører forsøk med statlig samordning av innsigelser Fylkesmannen samordner mange interesser allerede NVE og SVV er de som fremmer flest innsigelser etter Fylkesmannen + Reindriftsforv. 17 statlige sektormyndigheter skal samordnes av Fylkesmannen. Fylkeskommunen, Sametinget, andre kommuner og Områdestyret for reindriftssaker inngår ikke i samordningen. Imidlertid vil Områdestyret for reindriftssaker bli nedlagt fra Innsigelser kan innebære nei til utbygging pga at omr. bør brukes som i dag, vern Innsigelser kan innebære nei til utbygging pga at omr. bør brukes til noe annet, f.eks. viktig infrastruktur

4 Informasjon om piloten
Kommunene Statlige sektormyndigheter Brev sendt i august Orientering på årets dialogkonferanse 3-4 september Fortløpende enkeltvis møter mellom fylkesmannen og de viktigste etatslederne Etatsjefsmøte avholdt Etablert kontakt på saksbehandlernivå i løpet av september Reindriftsforvaltningen inngår i piloten

5 Kommunene skal motta ett brev/planuttalelse fra én samla stat.
FORMÅL: Kommunens planarbeid skal bli mer effektivt og dialogen med sektormyndigheter skal bli enklere. Det arbeides med å tydeliggjøre innslagspunkt for innsigelser fra ulike fagdepartement – Staten skal være på tilbudssiden - tidlig deltakelse (før høringsperioden) for å veilede om nasjonal politikk og formidle kravene iht. plan- og bygningsloven Kommunene skal motta ett brev/planuttalelse fra én samla stat. Det er også et mål at forsøket vil bidra til å styrke kvaliteten på og gjennomførbarheten av de kommunale arealplanene. FM har fått koordineringsansvar og avskjæringsmyndighet . Det forventes at dette fører til færre innsigelser – fokus på viktige konfliktsaker. både FM og kommuner har fått nytt rundskriv om Retningslinjer for innsigelser: T2/13 datert Presisering av innslagspunkt fra ulike dep. Er ikke mottatt enda Vi har hatt møter/samtaler med flere av da andre fagmyndighetene, både på ledernivå og saksbehandlernivå. Har bare møtt positive holdninger. Men det er noen utfordringer vi må løse. Staten bli på lagt et mer omfattende arbeid, høringsperioden er i utgangspunktet den samme

6 Fylkesmannen, inkl. reindrift har de fleste innsigelsene til kommuneplan. De øvrige har forholdsvis flere på reguleringsplan. På sikt: Felles samordna brev i alle plansaker og samordna dialog med kommunene statlige samrådsgrupper i høringsperioden Utprøving –høst 2013 Kommuneplanens arealdel + større reguleringsplaner fylkesmannen, ett brev med kort oppsummering av innsigelser med begrunnelse, ev. også de innsigelser som er avskåret og begrunnelse for dette. vedlegg: sektormyndighetens uttalelser FRIST: sendes FM på e-post min. 10 dager før eksternfrist Følgende planer innkommet etter søkes samordnet høsten 2013: forslag til kommuneplaner - arealdel forslag til kommunedelplaner -arealdel forslag til områdereguleringsplaner med krav om KU Etter hvert som vi får gode erfaringer med dette, vil vi utvide til at det også skal omfatte alle reguleringsplaner.

7 AMBISJON Innsigelser skal brukes i reelle konfliktsaker – det forutsettes at det vises stor varsomhet med å overprøve kommunestyrets politiske skjønn i lokale forhold - ev. mangler ved formelle forhold bør søkes avklart før høring - avklare der det er motstrid mellom ulike sektormyndigheters interesser og ev. avskjære innsigelser Spørsmål om innsigelser avklares alltid i samråd med berørt fagmyndighet Vi har mellom 400 og 500 planuttalelser i året, vi starter forsiktig for å kunne legge opp til gode samrådsrutiner NB samordningen omfatter ikke dispensasjonssøknader. Antall innsigelser……. Formelle forhold = utforming av planbestemmelser og plankart samt planbeskrivelse/konsekvensutredning

8 Fylkesmannen kan avskjære innsigelser ut fra visse vilkår
f.eks. ved motstridende innsigelser vesentlighetskriteriet – hensyn som ligger bak innsigelsene må avveies/vektes. finnes alternative løsninger som kan ivareta behovet godt, og som også ivaretar sektormyndighetenes ansvarsområder. er behovet reelt /viktig nok til å gå på bekostninga av nasjonale, viktige regionale mål? hensynet til lokaldemokratiske prosesser; hvor går grensen for at lokale vedtak er godt nok fundert – og viktigere enn å ivareta nasjonale mål? Samarbeidsgruppa i de enkelte plansaker har allerede beredt grunnen ved uenighet, og forbereder respektive etatsjefer ved ev. ulike syn. Er det reell konfliktsak Kommunen bør i sin vurdering av konsekvenser være tydelig på hvorfor nasjonale mål ev. bør vike for lokale utbyggingsbehov.

9 KRAV – vi må jobbe annerledes
Krav til departementene tydeliggjøre innslagspunkt for innsigelser, dette er en utfordring Krav til kommunen planbestemmelser, kartframstilling, planbeskrivelse og konsekvens-utredninger må være i samsvar med lov/forskrifter invitere fagmyndigheter til tidlig dialog, også for å avdekke ev. formelle feil Krav til Fylkesmannen og andre fagmyndigheter prioritere tidlig deltakelse i prosessen være kjent med kommunens utfordringer og muligheter Det forutsettes at kommunene og innsigelsesmyndigheter er aktive for å finne løsninger etter at innsigelser formelt er fremmet 1.kulepunkt - Dette er også viktig for å få en god politisk prosess, entydig og klart beslutningsgrunnlag – de skal vite hva de vedtar 2.kulepunkt - Kommunen bør ha en framdriftsplan som muliggjør tidlig dialog. HUSK det er kommunen som må ta initiativene ved planoppstart Det er kun uttalelser til planer som skal samordnes. Høring i forbindelse med oppstartvarsel/ planprogram vil være uendret – her er det ingen samordning av høringsuttalelse.

10 Utredninger og planløsninger Planforslag og planbehandling
Planoppstart Utredninger og planløsninger Planforslag og planbehandling Kommunen UTARBEIDER planprogram, tar kontakt med Fylkesmannen underveis for formell avklaring HØRING FASTSETTING av planprogram Fremskaffe kunnskaps- grunnlag Utvikle planløsninger Samråd med en samla stat* om utredninger og mulige *samla stat = relevante fagmyndigheter Plankart, bestemmelser, beskrivelser og utredninger sendes på En uttalelse fra samla stat. Kommunen vurdere endringer – evt. møte m innsigelsesmyndigheter VEDTAK Ev. mekling Ev. godkjenning MD Mer systematisk deltakelse fra statlige fagmyndigheter – Fylkesmannen koordinerer Planprogram og planmaterialet bør bli bedre - alt for mange innsigelser kommer pga mangelfullt fokus på hva som er behovet=hva som skal løses - samt at vurdering og vekting av konsekvenser ikke gjøres

11 Samordning av planuttalelser FMST
Samarbeidsgruppe mellom aktuelle statlige sektormyndigheter – lengre høringsfrist? Uttalelser sendes via Fylkesmannen – avskjæring av innsigelse Kommunen mottar ett brev fra statlige sektormyndigheter - mekling Fylkesmannen etablerer samarbeidsgruppe mellom aktuelle statlige sektormyndigheter tidlig i høringsperioden i aktuelle saker. Ev. ytterligere behov for avklaringer fra kommunen søkes gjennomført raskest mulig. Dette kan imidlertid føre til at høringsfristen må forlenges. Aktuelle statlige sektormyndigheter sender sin uttalelse via Fylkesmannen. Fylkesmannen samordner høringsuttalelsene i samråd med høringsinstansene og gir en samlet uttalelse til kommunen der det tas stilling til hvilke innsigelser som skal fremmes. Fylkesmannen kan her avskjære en innsigelse slik at denne ikke blir fremmet for kommunen. Det forutsettes at en slik avskjæring skjer i dialog med vedkommende myndighet. Sektormyndighetenes egne uttalelser følger vedlagt i fulltekst da disse vil kunne inneha viktige opplysninger/råd som kommunen må være oppmerksom på. Dersom fylkesmannen avskjærer en innsigelse, vil Miljøverndepartementets ha adgang til å innkalle arealplan etter plan- og bygningsloven §§ tredje ledd og tredje ledd. Dersom en innsigelsesmyndighet mener at en innsigelse er så viktig at planen bør innkalles etter disse reglene, må dette avklares med det aktuelle fagdepartement, som eventuelt tar saken opp med Miljøverndepartementet. Kommunens videre behandling Kommunen tar på vanlig måte stilling til alle uttalelser. Ved ev. innsigelser fra statlig sektormyndighet som kommunen er uenig i /ikke ønsker å ta til følge, anbefales først en direkte kontakt med aktuell sektormyndighet, før det ev. bes om mekling. Fylkesmannen vil legge vekt på å få gjennomført mekling så snart som mulig. Innsigelsesprosjektet vil være tema for noen plansamlinger med kommunene framover. Fylkesmannen vil dessuten ha både en underveisevaluering og sluttevaluering i prosjektet for å vurdere om hensikten oppnås.

12 Arbeid med planoppstart/planprogrammet
Kommunen inviterer Fylkesmannens til tidlig kontakt før planprogram behandles politisk/sendes på høring. Da vil vi så langt vi evner bistå slik at formelle krav til planprogram er fulgt opp. Fylkesmannen vil samtidig bistå i å avgrense hvilke statlige sektormyndigheter som er aktuelle høringsinstanser. Fylkesmannen og andre statlige sektormyndigheter kommer med hver sine uttalelser. For at Fylkesmannen skal kunne bidra til at kommunen får en effektiv dialog med en samla stat, vil vi be om å få kopi av uttalelser fra andre statlige sektormyndigheter. Utforming av plankart/-bestemmelser og planbeskrivelse/ KU med tilhørende vurderinger er avgjørende for en god og effektiv høringsprosess. Vesentlige mangler kan være innsigelsesgrunnlag, jf. rundskriv T-2/13 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Avklaring av formelle forhold tidlig vil kunne redusere konfliktene i høringsprosessen til reelle arealkonflikter. Fylkesmannen vil så langt vi evner bistå i å sjekke ut at planbestemmelser i hovedsak er i hht. Plan- og bygningsloven: Fylkesmannen og andre aktuelle statlige sektormyndigheter vil bistå i å tydeliggjøre hva som er tilstrekkelig arbeid med KU. Kartverket Trondheim vil kunne bistå med å sjekke ut at kartframstillingen er korrekt. – Vedr. spørsmål om valg av formål/arealbrukskategorier vil også Fylkesmannen og Fylkeskommunen kunne bistå. I tillegg vil det være naturlig å ta opp planløsninger som utfordrer nasjonale- og viktig regionale politikkområder i denne fasen.

13 Samordnet uttale kommunedelplan Lade – Leangen, Trondheim
Vi viser til brev fra Trondheim kommune datert , der ovennevnte planforslag med bestemmelser ble lagt ut til offentlig ettersyn samtidig som planen ble sendt på høring. – Vi viser videre til brev fra Fylkesmannen datert om at Sør-Trøndelag er utpekt som pilot for en ordning med samordning av statlige innsigelser og at Fylkesmannen er gitt ansvaret for samordningen. Fylkesmannen har mottatt uttalelser til kommunedelplan Lade-Leangen fra følgende fagmyndigheter: Statens vegvesen (SVV) Jernbaneverket (JBV) Fylkesmannens fagavdelinger. Disse følger i vedlegg. Det vises til disse for nærmere begrunnelser for innsigelsene og generell rådgivning for det videre planarbeidet. Norges vassdrags og elektrisitetsvesen (NVE) har ikke skrevet egen uttalelse, men bekrefter til Fylkesmannen at det er utfordringer vedrørende grunnforhold i området. Med kommunens kompetanse på dette området sammenholdt med henvisning til § 4.6 i bestemmelsene, synes usikkerhet rundt grunnforholdene tilstrekkelig ivaretatt på overordnet plannivå. § 4.6: I områder med bløt leire kreves geoteknisk sakkyndig prosjektering. Dette gjelder på østsiden av Ladebekkens utløp og i de vestre deler av planområdet mot Jarleveien og Lademoen kirkegård. For senere detaljreguleringsplaner antas at kommunen vil ha egne bestemmelser som ivaretar geoteknikken ved utbygging av enkeltområder. NVE vil følge opp dette i de kommende reguleringsplanprosessene.

14 Organisering av innsigelsespilotene
6 Fylkesmenn er med i piloten Ulik organisering av piloten Mulig samordning av kulturminnevernet – kun i Troms

15 Vi skal evalueres? Alle 6 fylkene samla (Nordland, Sør-Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vestfold, - Troms?) og hver for oss Neste år samles vi og evaluerer oss selv - etter eget initiativ

16 Trenger vi samordning av innsigelser?
Opplever kommunene «mange» innsigelser fra sektormyndighetene? Reell forenkling? Eller ytterligere byråkratisering?

17 TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "Samordning av statlige innsigelser – forsøk 12"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google