Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring av nutritionDay på sykehjem Fagutviklingskonsulent Kari Sunnevåg Løvåsen sykehjem USHT i Hordaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring av nutritionDay på sykehjem Fagutviklingskonsulent Kari Sunnevåg Løvåsen sykehjem USHT i Hordaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring av nutritionDay på sykehjem Fagutviklingskonsulent Kari Sunnevåg Løvåsen sykehjem USHT i Hordaland

2 LØVÅSEN SYKEHJEM USHT i Hordaland 154 beboere Differensiert Egen seksjon for forskning og fagutvikling (USH fra 1999)

3 Hva? nutritionDay eller ernæringsdag er en årlig prevalens undersøkelse i verden hvor en registrerer ernæringsinntaket til pasientene på sykehus og sykehjem

4 an initiative to improve healthcare supported by

5 Hvorfor? Ref. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring 2009 ”Det antas at mellom 20 og 50 prosent av pasientene i institusjon har en underernæringstilstand. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale anbefalinger for å identifisere, forebygge og behandle underernæring”.

6

7

8 Bakgrunn Forskningsresultater viser en sterk sammenheng mellom underernæring og helsesvikt. Konsekvensene av under- og feilernæring kan være svekkelse og nedsatt almentilstand, infeksjoner, liggesår, mental forvirring, økt sykelighet, fall - og bruddskader. Får inn underernærte og feilernærte pasienter hjemmefra

9

10 Hvorfor? ”Pasientgrupper som har særlig risiko er blant andre eldre, demente, pasienter med kroniske lidelser som kreft, leddgikt, osteoporose og hjerte- og lungesykdommer. Sykdom er den viktigste årsaken til vekttap og underernæring, men manglende rutiner og kunnskap er en betydelig medvirkende faktor til at underernæring får utvikle seg og føre til unødvendige konsekvenser”.

11 Handlingsplan for betre kosthold i befolkningen (2007-2011) Utrede hvordan kommunene kan gi tilfreds- stillende tilbud innen generell og klinisk ernæring Utarbeide og implementere faglige retnings- linjer og veiledere for ernæringsbehandling Utarbeide kostholdsrelaterte kvalitets- indikatorer i helseinstitusjoner og hjemme- baserte tjenester Kartlegge mattilbud, kosthold og ernæringsstatus til brukere av pleie- og omsorgstjenestene

12 nutritionDay på sykehjem i Bergen Samarbeidsprosjekt Løvåsen Sykehjem, USHT Hordaland Sykehjem i Bergen kommune Betanien Diakonale Høgskole Helse Bergen Viderefører modellen i et samarbeid med HIB

13 Bakgrunn Ernæringsprosjekt på Løvåsen USH (2004- 2006) Europarådets resolusjon Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (Helsedir. 2009) Utviklingsprosjekt med studentinvolvering KBP – Fagring ernæring nutritonDay – prevalensundersøkelse

14 Mål Delta på nutritionDay 21. januar 2010 Ernæringsstatus på pasienter/beboere på et utvalg sykehjem i Bergen Felles fokus på riktig ernæring og på oppfølging av underernæring Bidra til at minst 20 sykehjem i Norge deltar i 2011 Arbeide kunnskapsbasert i forhold til ernæring

15 Mål Delta på nutritionDay 21. januar 2010 Ernæringsstatus på pasienter/beboere på et utvalg sykehjem i Bergen Felles fokus på riktig ernæring og på oppfølging av underernæring Bidra til at minst 20 sykehjem i Norge deltar i 2011 Arbeide kunnskapsbasert i forhold til ernæring

16 Forventet læringsutbytte for studentene Studenten får et praktisk innblikk i forskning og KBP Studenten oppnår utvidet kunnskap om eldre og ernæring

17 Hvorfor Lære seg kunnskapsbaserte prinsipper Lære beste kunnskap om et tema Bli bevisst valg av tiltak Implementere ny kunnskap i sykehjem Sykehjem som attraktiv arbeidsplass

18 Mål Involvere studenter i ernæringsproblematikk Benchmarking

19

20 1. Års sykepleierstudenter Hospiterte selve nutritionDay Fylte ut ark 3 b Informasjon om nutritionDay-prosjektet samt to timers undervisning i KBP og ernæring til eldre, ca 1 mnd før ND. – Kan undervisningen i ernæring til eldre ha fungert som en ekstra inspirator? – Mange positive tilbakemeldinger fra studentene

21 1. Års sykepleierstudenter Kontaktpersoner etablert på hver sykehjemsavdeling Kontaktperson møtte studentene 30 min før måltidet som skulle registreres. – Gode tilbakemeldinger fra studentene

22

23

24

25

26 Hva gjør jeg? Se www.nutritionday.org og registrerwww.nutritionday.org Følg veiledningen Delta i 2011 Motta individuell rapport og sammenlign med andre land

27 Prosjektet er formidlet: Nettsiden til undervisningssykehjem.no nutritonDay Prosjektet "nutrionDay i Sykehjem" er publisert på KS sin nettside under EU/EØS http://www.ks.no/tema/Internasjonalt/eueos/Europaradsres olusjon-inspirerte-til-arbeid-med-underernaring-ved- sykehjem-i-Bergen/. Prosjektet er presentert på parallellsesjon og med poster på konferanse Omsorg i Utvikling, Fag - Forskning - Feiring i regi Helsedirektoratet 14. og 14. oktober 2009. Prosjektet er presentert på parallellsesjon og med poster på den 2. nasjonale konferansen om omsorgsforskningskonferansen på Gjøvik 20. - 21.oktober 2010

28

29 Mål at underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling MÅLGRUPPE: helsepersonell som jobber med voksne og eldre i hele spesialist- og primærhelsetjenesten, samt ledelsen ved de aktuelle virksomheter i helsetjenesten.

30 Fire enkle tiltak: Å vurdere ernæringsmessig risiko Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling Å dokumentere ernæringsstatus og -tiltak i pasientens journal og epikrise Å videreformidle dokumentasjonen til nesteomsorgsnivå

31

32

33

34 En dato for alle! Neste nutritionDay worldwide arrangeres 10. november 2011! Alle facebook brukere har mulighet til å bli friend of nutritionDay worldwide!

35 Veien videre: Kvalitetsprosjekt krever melding til personvernombud eller Datatilsynet dersom PVO ikke finnes. Samtykkeerklæring – mulighet for en enklere, ev ikke nødvendig? Involvere studenter Markedsføre prosjektet på sykehus/sykehjem Ansvarliggjøre både ansatte og studenter som er involvert i registreringen Øke kunnskap og bevissthet ved å sette fokus på underernæring og egne rutiner – kunnskapsbasert praksis Mange veier til Rom…


Laste ned ppt "Innføring av nutritionDay på sykehjem Fagutviklingskonsulent Kari Sunnevåg Løvåsen sykehjem USHT i Hordaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google