Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring av nutritionDay på sykehjem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring av nutritionDay på sykehjem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring av nutritionDay på sykehjem
Fagutviklingskonsulent Kari Sunnevåg Løvåsen sykehjem USHT i Hordaland

2 LØVÅSEN SYKEHJEM USHT i Hordaland
154 beboere Differensiert Egen seksjon for forskning og fagutvikling (USH fra 1999) 2

3 Hva? nutritionDay eller ernæringsdag er en årlig prevalens undersøkelse i verden hvor en registrerer ernæringsinntaket til pasientene på sykehus og sykehjem Prevalens brukes til å beskrive hvor mange individer i en bestemt gruppe som har en gitt tilstand eller sykdom, gjerne på et gitt tidspunkt. Prevalens oppgis vanligvis i prosent av befolkningen eller som antall av en begrenset gruppe, som "1 av 1000". Prevalensen sier noe om hvor vanlig en bestemt tilstand er i en befolkningen.

4 an initiative to improve healthcare supported by
Prosjektet er støttet av: European society of Clinical Nutrition and Metablism (EPEN) The Austrian Society of clinical Nutrition (AKE) The Medical University Vienna (MUW) an initiative to improve healthcare supported by 4

5 Hvorfor? Ref. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring 2009 ”Det antas at mellom 20 og 50 prosent av pasientene i institusjon har en underernæringstilstand. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale anbefalinger for å identifisere, forebygge og behandle underernæring”. Øke bevisstheten Redusere barrierer Øke kunnskapen Prosjektets viktigste mål er å overføre vedtakene i Europarådets resolusjonen til den daglige praksis. NutritionDay-prosjektet er et prosjekt fokusert på forbedring av praktiske tilnærminger, økt bevissthet og endre holdninger.

6

7

8 Bakgrunn Forskningsresultater viser en sterk sammenheng mellom underernæring og helsesvikt. Konsekvensene av under- og feilernæring kan være svekkelse og nedsatt almentilstand, infeksjoner, liggesår, mental forvirring, økt sykelighet, fall - og bruddskader. Får inn underernærte og feilernærte pasienter hjemmefra

9

10 Hvorfor? ”Pasientgrupper som har særlig risiko er blant andre eldre, demente, pasienter med kroniske lidelser som kreft, leddgikt, osteoporose og hjerte- og lungesykdommer. Sykdom er den viktigste årsaken til vekttap og underernæring, men manglende rutiner og kunnskap er en betydelig medvirkende faktor til at underernæring får utvikle seg og føre til unødvendige konsekvenser”.

11 Handlingsplan for betre kosthold i befolkningen (2007-2011)
Utrede hvordan kommunene kan gi tilfreds-stillende tilbud innen generell og klinisk ernæring Utarbeide og implementere faglige retnings-linjer og veiledere for ernæringsbehandling Utarbeide kostholdsrelaterte kvalitets- indikatorer i helseinstitusjoner og hjemme-baserte tjenester Kartlegge mattilbud, kosthold og ernæringsstatus til brukere av pleie- og omsorgstjenestene

12 nutritionDay på sykehjem i Bergen Samarbeidsprosjekt
Løvåsen Sykehjem, USHT Hordaland Sykehjem i Bergen kommune Betanien Diakonale Høgskole Helse Bergen Viderefører modellen i et samarbeid med HIB Utviklingsmidler Samarbeidsprosjekt i forhold til disponering av veiledningsmidler tilknyttet sykepleierstudenter mellom Bergen kommune, BDH, HDH og HIB.

13 Bakgrunn Ernæringsprosjekt på Løvåsen USH (2004-2006)
Europarådets resolusjon Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (Helsedir. 2009) Utviklingsprosjekt med studentinvolvering KBP – Fagring ernæring nutritonDay – prevalensundersøkelse Ernæringsprosjekt Løvåsen USH Utgangspunkt for initiativet var at pleiepersonalet opplevde bekymring for at feilernæring kan være usynlig i lang tid, og ikke alltid fanges opp før det er kommet så langt at alvorlig nedsatt allmenn tilstand, eller sykdom kan bli resultatet. Generelt ble det pekt på at matens betydning for den enkeltes helse og trivsel gradvis har fått en ufortjent og livsfarlig lav status i helsevesenet. Pleiepersonalet og ledelsen ønsket derfor å sette ernæring på dagsorden for å bedre ernæringssituasjonen for pasienter / brukere / beboere. Samarbeidsprosjekt Løvåsen USH, bofellesskap og PLOMS. På bakgrunn av prosjektet ble det utarbeidet: retningslinje for oppfølging av beboernes ernæringstilstand og retningslinje for tiltak ved bekymring for beboers ernæringssituasjon Samt verktøy for kartlegging av matvaner, rutine for veing og beregning av BMI og matkort Europarådets resolusjon Europarådet laget en resolusjon i 2003, for ernæring og behandling i sykehus, som 18 europeiske land underskrev inkludert Norge. Underernæring opptrer hos opptil 40% av innlagte pasienter på Europeiske sykehus, og er et problem fordi det fører til økt sykelighet og dødelighet. (Ref. Helsedirektoratets nettside ) Ref. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring 2009 ”Det antas at mellom 20 og 50 prosent av pasientene i institusjon har en underernæringstilstand. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale anbefalinger for å identifisere, forebygge og behandle underernæring”. ”Pasientgrupper som har særlig risiko er blant andre eldre, demente, pasienter med kroniske lidelser som kreft, leddgikt, osteoporose og hjerte- og lungesykdommer. Sykdom er den viktigste årsaken til vekttap og underernæring, men manglende rutiner og kunnskap er en betydelig medvirkende faktor til at underernæring får utvikle seg og føre til unødvendige konsekvenser”. Retningslinjenen bygger på Europarådets resolusjon. Utviklingsmidler – Prosjekt Vi er kjent med at et sykehjem i Nord Norge med 7 pasienter deltok i 2009. KBP – Fagringer ernæring – Liv Irene Ruud vil fortelle mer om dette. Prosjektet nutrionDay in Europa er første skritt på veien for å oppfylle intensjonen i Europarådets resolusjon og for å danne et grunnlag for å gjøre forbedringer på området. nutrionDay er en prevalensstudie som kartlegger ernæringsstatus, matinntak og organisering av ernæringsbehandling på sykehus og sykehjem i Europa. Arrangeres i regi av ESPEN (The European society for Clinical Nutrion and Matabolsm) Den første nutriotionDay ble arrangert i januar 2006 – 26 europeiske land deltok ( pasienter involvert). Dataene sammenstilles for hele Europa. Norge var med første gang i 2008 med sykehusavdelinger fra Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

14 Mål Delta på nutritionDay 21. januar 2010
Ernæringsstatus på pasienter/beboere på et utvalg sykehjem i Bergen Felles fokus på riktig ernæring og på oppfølging av underernæring Bidra til at minst 20 sykehjem i Norge deltar i 2011 Arbeide kunnskapsbasert i forhold til ernæring KBP - å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med best tilgjengelig kunnskap fra forskning. Et viktig prinsipp innenfor kunnskapsbasert praksis er å bruke oppsummert forskning (2 eller flere primærstudier om samme tema som er kvalitetsvurdert og oppsummert (Kilde Nortvedt m.fl. 2007).

15 Mål Delta på nutritionDay 21. januar 2010
Ernæringsstatus på pasienter/beboere på et utvalg sykehjem i Bergen Felles fokus på riktig ernæring og på oppfølging av underernæring Bidra til at minst 20 sykehjem i Norge deltar i 2011 Arbeide kunnskapsbasert i forhold til ernæring KBP - å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med best tilgjengelig kunnskap fra forskning. Et viktig prinsipp innenfor kunnskapsbasert praksis er å bruke oppsummert forskning (2 eller flere primærstudier om samme tema som er kvalitetsvurdert og oppsummert (Kilde Nortvedt m.fl. 2007).

16 Forventet læringsutbytte for studentene
Studenten får et praktisk innblikk i forskning og KBP Studenten oppnår utvidet kunnskap om eldre og ernæring Samarbeidsprosjekter som en del av arbeidet med å utvikle samarbeid mellom skole og praksis, men da vi fikk invitasjon fra Løvåsen til å delta i Nutrition Day og skulle vurdere det, var også læringspotensiale en del av vurderingen. Går på skole for å lære. Mye vi skal gjennom, noe må vi ta på overflaten, noen tema går vi mer i dybden på og ønsker at studentene både skal mer kunnskap om og også et ekstra fokus på som senere sykepleiere. For Dette prosjektet så vi to viktige tema som studentene kunne lære merom. En forskning og vitenskap i sykepleiefaget. Starter med et emne; spl faglige og vitenskapelige grunnlag, der vi blant annet har om Kiunnskapsbasert Parksis og vitenskap, skal blant annet lese en vitenskapelog artikkel for å gjøre seg kjent med denne form for kunnskap. Vanskelig tilgjengelig. Ikke tid til å gå for mye i dybden på det i første året. Så Nutrition Day som en god anledning til å gi de et innblikk i den praktiske delen av forskningsverden og derved også få litt mer tak på det teoretiskel. Grunnleggende sykepleie en del av første året, deriblant ernæring. To aspekter ved dette som gjør det aktuelt å ha særlig fokus på: Ernæring som enkel behandling; riktig ernæring og måltidsstruktur som gir både bedre nattesøvn for de som har problemer med det og en mer våken hverdag for mange som er trette og uopplagte på dagtid. Enkelt, rimelig og hverdagslig, men en må ha kunnskap om det og være villig til å satse på det Videre er ernæring et av de feltene der vi som spl har et selvstendig ansvar i pasientbehandling; til sammen viktig at studenten har fått med seg ekstra kunnskap og ikke minst får satt litt ekstra fokus på viktigeheten av denne delen av faget. Derfor ikke vanskelig å gå inn i med Løvåsen og bruke litt tid på deltakelse i prosjektet.

17 Hvorfor Lære seg kunnskapsbaserte prinsipper
Lære beste kunnskap om et tema Bli bevisst valg av tiltak Implementere ny kunnskap i sykehjem Sykehjem som attraktiv arbeidsplass Hensikten med prosjektet er å videreutvikle en metode for fagutvikling som stimulerer sykepleiere i praksis til å ta i bruk tilgjengelig kunnskap fra forskning, samt kritisk vurdere egen praksis og erfaring, slik at pasientene sikres best mulig pleie og behandling. Samarbeid med fagutv.sykepleiere , Mange sykepleiere synes det er vanskelig å holde seg faglig oppdatert, ønsker å gjøre noe med dette. Liten tid til fagutvikling. Vanskelig å finne og forstå forskning. Må kunne dette som mange studenter har vært borti før de kommer i praksis. Bli bedre veiledere for studentene. Gjøre det mer attraktivt å jobbe på sykehjem, rekruttering av nye sykepleiere. – ved å se at det er fokus på fagutvikling..

18 Mål Involvere studenter i ernæringsproblematikk Benchmarking
Involvering Erfaring fra de som har gjennomført ND er økt fokus på ernæringsproblematikken blant involverte aktører. Prosjektet fokuserer på studentinvolvering og systematisk bruk av ny kunnskap i praksis som inkluderer både ansatte og studenter. Studentansvar: Utfylling av koder på Ark III b om morgenen selve nurtionDay. Informasjon om nutritionDay til pårørende/pasienter 2-3 uker før gjennomføring. Målemetode (høyde) som anbefales er knehøyde (se ark 10 og 11 utdelt på møtet). I Helse Bergen ble Nutrion Day gjennomført på 6 avdelinger. Informasjon og opplæring foregikk avdelingsvis med avdelingssykepleier og ans. spl. Erfaringer som kan overføres til sykehjem er at en ressursperson er tilgjengelig for avdelingene som skal gjennomføre ND (bistå med hjelp til utfylling av skjema etc.) Skjemaene fylles raskt ut i samarbeid med primærkontakter som kjenner pasientene godt. Benchmarking Bli et av flere Europeiske sykehus og sykehjem som deltar og deler beste praksis og forbedrer praksis gjennom benchmarking Motta individuell rapport og sammenlign med andre Europeiske land

19 Beboere som får sondeernæring er ofte plaget med løs avføring
Beboere som får sondeernæring er ofte plaget med løs avføring. I hvilken grad har dette ernæringsmessig risiko? Elektrolytt forstyrrelser, dårlig ernæringsopptak….. Hva sier forskningen? Demente og eldre med redusert appetitt. Kan en prøve ut om kjente matdufter virker appetitt vekkende for beboere? Kan det prøves ut ved en intervensjon??

20 1. Års sykepleierstudenter
Hospiterte selve nutritionDay Fylte ut ark 3 b Informasjon om nutritionDay-prosjektet samt to timers undervisning i KBP og ernæring til eldre, ca 1 mnd før ND. Kan undervisningen i ernæring til eldre ha fungert som en ekstra inspirator? Mange positive tilbakemeldinger fra studentene

21 1. Års sykepleierstudenter
Kontaktpersoner etablert på hver sykehjemsavdeling Kontaktperson møtte studentene 30 min før måltidet som skulle registreres. Gode tilbakemeldinger fra studentene

22 ARK I: (Komp og rutiner tilknyttet ernæring på avdelingen)
Er et avdelingsark som skal fylles ut av avdelingsleder den uken ND foregår.

23 ARK II: Avdelingsark, alle beboere, kan fylles ut 3 uker i forkant av ND. Det er plass til registering av 6 pasienter på hvert ark. Primærkontakt er sentral person i forhold til utfylling. Utfyllingen av arkene bidrar til refleksjon i personalgruppen.

24 ARK IIIa: Intervjuskjema som fylles ut på selve ND. Når som helst på dagen. Studentene har ansvar for utfyllingen i tett samarbeid med personalet/primærkontakter. Mottar du besøk regelmessig? Vekt for 5 år siden? Har du tapt vekt siste året? Hvor mange kg? Hvor mye har du spist siste uken? Jeg har spist mindre pga..

25 ARK IIIb: Skjema som fylles ut etter middagen selve ND. På arket står det lunsj, men vi definerer lunsj som middag. Skjema innen en time etter middagen. Studentene har ansvar for utfyllingen av skjemaet. ARK Avdelingens liste over beboere og utfall (alle beboere som har medvirket) Fylles ut etter 6 måneder.

26 Hva gjør jeg? Se www.nutritionday.org og registrer Følg veiledningen
Delta i 2011 Motta individuell rapport og sammenlign med andre land

27 Prosjektet er formidlet:
Nettsiden til undervisningssykehjem.no nutritonDay Prosjektet "nutrionDay i Sykehjem" er publisert på KS sin nettside under EU/EØS Prosjektet er presentert på parallellsesjon og med poster på konferanse Omsorg i Utvikling, Fag - Forskning - Feiring i regi Helsedirektoratet 14. og 14. oktober 2009. Prosjektet er presentert på parallellsesjon og med poster på den 2. nasjonale konferansen om omsorgsforskningskonferansen på Gjøvik oktober 2010

28

29 Mål at underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling MÅLGRUPPE: helsepersonell som jobber med voksne og eldre i hele spesialist- og primærhelsetjenesten, samt ledelsen ved de aktuelle virksomheter i helsetjenesten.

30 Fire enkle tiltak: Å vurdere ernæringsmessig risiko
Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling Å dokumentere ernæringsstatus og -tiltak i pasientens journal og epikrise Å videreformidle dokumentasjonen til nesteomsorgsnivå

31

32

33

34 En dato for alle! Neste nutritionDay worldwide arrangeres
10. november 2011! Alle facebook brukere har mulighet til å bli friend of nutritionDay worldwide!

35 Veien videre: Kvalitetsprosjekt krever melding til personvernombud eller Datatilsynet dersom PVO ikke finnes. Samtykkeerklæring – mulighet for en enklere, ev ikke nødvendig? Involvere studenter Markedsføre prosjektet på sykehus/sykehjem Ansvarliggjøre både ansatte og studenter som er involvert i registreringen Øke kunnskap og bevissthet ved å sette fokus på underernæring og egne rutiner – kunnskapsbasert praksis Mange veier til Rom… Kvalitetsprosjekt HOD (Helse- og Omsorgdepartementet) er forespurt hvorvidt det går å frata prosjektet kravet om taushetserklæring – dvs samtykkeerklæringen.


Laste ned ppt "Innføring av nutritionDay på sykehjem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google