Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjoner, mål og satsninger i e-helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjoner, mål og satsninger i e-helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Visjoner, mål og satsninger i e-helse
Norsk Sykepleierforbunds konferanse Holmenkollen Park Hotell 5. desember 2013 Avdelingsdirektør Bjørn Astad

2 Det framtidige utfordringsbildet
                       Det framtidige utfordringsbildet Eldre med omsorgsbehov øker kraftig om år Ulike kroniske sykdommer Demensutfordringen Mangel på helsepersonell

3 Sentrale meldinger og rapporter
2008 2009 2010 2011 2012 2013

4 Én innbygger – én journal: Utfordringer
Teknologiske mulighetene utnyttes ikke Mange systemer, lite integrasjon Mange selvstendige aktører

5 Én innbygger – én journal: Mål
Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

6 Én innbygger – én journal: Fire grep
Fullføre pågående tiltak Digitale tjenester til innbyggerne - Min helse på nett Én innbygger – én journal Sterkere nasjonal styring og koordinering

7 Kjernejournal Kjernejournal Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege
Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt / Akuttmottak Utlevering til helsepersonell med tjenstlig behov så lenge pasienten tillater det Kritiske allergier og lidelser Utleverte legemidler Tid og sted Pasientens fastlege Utlevering til pasient Fastlegeregisteret Helsenorge.no Bostedsadresse Kjernejournal Folkeregisteret | 7

8 Meldingsutveksling Pleie- og omsorg NAV Apotek
sykmelding, legeoppgjør.. resepter Pleie- og omsorg Konsultasjon, medisinering Legekontor Sykehus henvisninger, epikriser … Elektronisk meldingsutveksling Dagens elektroniske kommunikasjon er i hovedsak elektroniske meldinger over helsenettet. Flere års innsats gjennom et Nasjonalt meldingsløft har vist resultater: Nesten 7 av 10 kommuner er i gang med elektronisk meldingsutveksling. Hver eneste dag går det mer enn meldinger over helsenettet. Dette er meldinger som epikriser, henvisninger, laboratoriemeldinger, resepter og sykmeldinger. Ca 6 mill meldinger pr. mnd. Dette er en vekst på ca 50% fra i fjor sommer. Utfordring: Sektoren består av mange selvstendige virksomheter som i stor grad selv har ansvar for prioriteringer, anskaffelse og drift av egne systemer. Meldingsutveksling forutsetter at «alle må kjenne alle» (adresse) og at alle benytter samme standard. Kompleksiteten øker med antall nye aktører som skal samhandle på kryss og tvers . Å sende meldinger fungerer veldig bra for mange formål, men vi ser også at det fremover er behov for mer fleksible kommunikasjonsformer som sikrer at helsepersonell får tilgang til informasjonen de har behov for. Oppfølging av pasienter, epikriser

9 Min helse – nye digitale tjenester
Digital helse- og omsorgstjeneste 05/06/2012

10 Én innbygger – én journal: hovedgrep
Utrede løsninger for én journal Forenkle regelverk slik at opplysninger følger pasient I meldingen presenterer regjeringen fire strategiske grep for å nå målene om digitalisering av helse- og omsorgssektoren: Én innbygger- én journal Min helse - digitale tjenester på nett Nasjonal styring og koordinering Fullføre igangsatte tiltak Én innbygger – én journal For å sikre best mulig behandling, må helsepersonell ha rask, enkel og sikker tilgang til nødvendige pasientopplysninger. Regjeringen ønsker en helhetlig og felles løsning for hele helse- og omsorgssektoren: Én innbygger – én journal. Én felles nasjonal løsning. Én journal kan løses på flere forskjellige måter, og for å kunne anbefale tiltak foreslår regjeringen at det startes et arbeid for å utrede alternative løsninger. Vi har startet opp dette arbeidet. En helhetlig gjennomgang av lov- og regelverk (Helseregisterloven) slik at journalopplysninger kan følge pasienten og brukeren gjennom et helt behandlingsforløp. Vi starter denne gjennomgangen nå. Erfaring tilsier at vi bør satse på en trinnvis innføring av én journal hvor vi høster erfaringer og realiserer gevinster underveis. Helse Midt-Norge er i startgropa for en ny IT-satsning og har utarbeidet en ny IT-strategi. Helse Midt-Norge kan være en egnet region for utprøving av løsninger for én journal. (Informasjonssikkerhet og personvern – god tilgangskontroll, loggføre hvem som har hatt tilgang)

11 Utrede løsninger for én journal

12 Endre helseregisterloven
Opplysningene skal følge pasienten/brukeren gjennom hele behandlingsforløpet Loven foreslås delt i to: Ny pasientjournallov (primærbruk) Ny helseregisterlov (sekundærbruk)

13 Nasjonale innsatsområder –handlingsplan
Helsedirektoratet Utkast - under arbeid Nasjonale innsatsområder –handlingsplan Én innbygger – én journal Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak Innbygger-tjenester Helsepersonell-tjenester Kunnskaps-grunnlag Personvern og informasjonssikkerhet Standarder, terminologi og kodeverk Forskning, innovasjon og kompetanse IKT-infrastruktur og felleskomponenter


Laste ned ppt "Visjoner, mål og satsninger i e-helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google