Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aust-Agder og Vest-Agder. 2 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aust-Agder og Vest-Agder. 2 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aust-Agder og Vest-Agder

2 2 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

3 Mål for det enkelte USHT Pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i eget fylke 3

4 1.Fag – og tjenesteutvikling 2. Videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3. Kompetanseutvikling hos ansatte 4. Tilrettelegging for forskning og utvikling 4 Delmål

5 Pasientsikkerhetsprogrammet 2014-2019 Hvorfor? Hva? Hvordan? Hva har vi gjort i Vest-Agder og Aust-Agder? Hvordan arbeide videre med pasientsikkerhetsprogrammet i Agder? 5

6 Pasientsikkerhetsprogrammet 2014-2019 3 hovedmål: Redusere pasientskader Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhetskulturen 6

7 Hvordan jobber kampanjen/programmet? Tilbyr deltagelse i læringsnettverk Tilbyr ulike pakker med konkrete tiltak som er enkle å iverksette Pakkene skal inneholde de 3 - 4 viktigste tiltakene for å unngå pasientskade på et innsatsområde Tiltakene skal om mulig være kunnskapsbaserte og ha kjent effekt. Effekter av tiltak skal registreres og måles (SPC og GTT) 7

8 Innsatsområder Trygg kirurgi Behandling av hjerneslag Samstemming av legemiddellister Infeksjon ved sentralt venekateter Riktig legemiddelbruk i sykehjem Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Trykksår Fall Urinveisinfeksjoner Forebygging av selvmord Forebygging av overdosedødsfall Ledelse av pasientsikkerhet 8

9 Pasientsikkerhetsprogrammet i kommunehelsetjenesten Riktig legemiddelbruk i sykehjem Riktig bruk av legemidler i hjemmetjenesten Samstemming av legemiddellister Fall Trykksår Urinveisinfeksjoner Forebygging av selvmord 9

10 Bakgrunn Frydenberg og Brekke: Kommunikasjon om medikamentbruk i henvisninger, innleggelsesskriv og epikriser. Tidsskrift for DNLF 9/10 2011 − Gjennomgang av alle henvisninger og epikriser med. avd. Gjøvik sykehus (to perioder i 2009) − Henvisninger: 47% med komplette opplysninger − Epikriser: 51% med komplette opplysninger − Akuttinnleggelser: 21% har medisinliste Konklusjon: − Kommunikasjon om legemidler på tvers av nivå er viktig, vanskelig og mangelfull. − Forbedring av kommunikasjonsverktøy påkrevd − Pasienten bør selv ha en oppdatert medisinliste 10

11 Bakgrunn forts. Fastlege og hjemmesykepleien 2004, Rognstad, Tidskr for Nor Lægeforening: 90 tilfeldige pasienter > 60% var det ikke samsvar mellom medisinliste hos fastlegen og hos hjemmesykepleien <50 % av legene hadde klare rutiner for oppdatering av medisinlisten ved mottak av epikrise fra sykehus 2003 Jensen, Tidskr for Nor Lægeforing 38 tilfeldige pasienter 34 (90% ) av journalene med forskjeller i antall medikamenter. Kun 4 helt korrekte, men 2 av dem besto kun av 1 medikament Hos 4 ( 11 %) manglet mer enn 3 medikamenter hos fastlegen og tilsvarende hos 5 (13 %) i hjemmetjenestens medisinliste For 60-90% : Manglende samsvar mellom fastlegens og hjemmesykepleiens legemiddellister 11

12 Bakgrunn forts. Sykehusinnleggelse: 25% av reseptpliktige legemidler som pasienten bruker ble ikke registrert ved sykehusinnleggelse Lau HS et al The completeness of medication histories in hsopital medcal records og patiens admitted to general internal medicine wards. Br J clin Pharmacol 2000 Kurveføring i sykehus: 192 kurver ved sykehusinnleggelse - Kun 7% var helt korrekt ført -14 % viste avvik med antatt mulig skaderisiko for pasientene 2004 Ritland S. Tidsk for Nor Lægeforening 12

13 Bakgrunn forts. LIB (Legemidler i bruk) 50 -90% av pas. i hjemmetjenesten er det uoverensstemmelse mellom LIB hos pasient og lege Mange pasienter har flere sykdommer og bruker dermed mange ulike legemidler samtidig. Dette øker både risikoen for manglende samstemming, feil bruk av legemidler og interaksjonsproblemer. I tillegg er eldre mer sårbare for bivirkninger og andre legemiddelrelaterte problemer. Feilmedisinering fører hvert år til unødig lidelse for mange pasienter, i tillegg til at det påfører samfunnet store utgifter. Minst én av ti sykehusinnleggelser av eldre på medisinsk avdeling skyldes feil bruk av legemidler 13

14 Riktig legemiddelbruk i sykehjem Tiltakspakke 1.Tverrfaglig strukturert LMG ved innkomst, halvår og årskontroll 2.Etabler struktur i pasientjournal som sikrer dokumentasjon av samstemming og LMG med oppfølging 3.Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige observasjoner, vurderinger og dokumentasjon i pasientjournal innen 24 timer etter endringer 4.Sikre tverrfaglig undervisnings- og casemøter om optimal legemiddelbehandling av pasientene 14

15 Le gemiddelgjennomgang (LMG) Med en legemiddelgjennomgang menes en strukturert/systematisk evaluering av den enkelte pasientens legemiddelregime i den hensikt å optimalisere effekten av legemidlene og redusere risiko ved legemiddelbruk. Dette oppnås ved at man ved legemiddelgjennomgangen avdekker og forebygger legemiddelrelaterte problemer, og at det angis tiltak for å løse de avdekkede problemene. Norsk Legemiddelhåndbok 15

16 2012 Innsatsområde Team fra Songdalen deltok i nasjonalt læringsnettverk med innføring av tiltak i sykehjem -Halvårlig legemiddelgjennomgang av alle langtidspasienter (lege, sykeple., primærpl.) -Indikasjon påført alle legemidler i legemiddelliste -Plan for legemidler for hver pasient -Måling av gjennomsnittlig antall legemidler i bruk 2013 Spredning av innsatsområdet i Vest-Agder - Gjennomført tre læringsnettverk for team fra alle 15 kommuner -Tilsvarende innføring av tiltakspakke sykehjem i kommunene -14 sykehjemsleger deltok i team

17 Informasjonsoverføring 17 Pasient Legevakt Sykehu s Sykehjem fast plass Fastlege Multidose Sykehuspoliklinikk Privat praktiserende spesialist Hjemmesykepleien Korttidsopphold

18 18 Hvor er riktig legemiddelliste? Har pasienten oversikt over medisinene sine? Har fastlegen oversikt over legemiddellisten? Har hjemmesykepleien oversikt over medisinene? Har apoteket oversikt over medisinene? Har sykehjemmet oversikt over medisinene?

19 Samstemming av legemiddellister Definisjon ”Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk.” 19

20 Legemiddelsamstemming - LMS LMS er å etablere en liste over de legemidler pasienten faktisk bruker (Legemidler i bruk = LIB) LMS skal gjøres i samarbeid med pasienten selv eller den som hjelper pasienten med daglig bruk av legemidler LMS er en vedvarende samhandling mellom alle som får behandlingsansvar for en pasient og pasienten selv LMS er forutsetning for sikker pasientbehandling ved overføring av pasienten mellom ulike behandlingsnivåer LMS er første trinn i en legemiddelgjennomgang (LMG) 20

21 Tiltakspakke for samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten 1.Sikre at legemiddellisten er samstemt mellom pasient, hjemmetjenesten og fastlege 2.Tverrprofesjonell strukturert legemiddelgjennomgang av hjemmeboende pasienter med vedtak om medikamenthåndtering når dette anses nødvendig ut fra en medisink og sykepleiefaglig vurdering 3.Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige obsevasjoner, vurderinger og dokumentasjon i pasientjournal (innen 2 virkedager) etter endringer 4.Etabler struktur i pasientjournal som sikrer dokumentasjon av samstemming og legemiddelgjennomgang med oppfølging 21

22 Ny forskrift for fastlege- ordningen § 25 Legemiddelbehandling Fastlegen skal koordinere legemiddelbehandlingen til innbyggerne på listen. Når fastlegen endrer eller får informasjon om at legemiddelbehandlingen er endret, skal legemiddellisten oppdateres. Listeinnbyggeren skal få oppdatert legemiddelliste etter hver konsultasjon hos fastlegen hvis legemiddelbruken er endret. For listeinnbyggere som bruker fire legemidler eller mer, skal fastlegen gjennomføre en legemiddelgjennomgang når dette anses nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Fastlegen skal gi en oppdatert legemiddelliste til andre tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten dersom dette er nødvendig for å gi et forsvarlig tilbud til listeinnbyggeren. 22

23 Forskrift om pasientjournal § 9 Epikrise Ved utskrivning fra helseinstitusjon skal epikrise sendes helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølgning. 23

24 Driverdiagram for LMS Fra Morten Finchenhagen 24 Samsvar mellom pasientens, fastlegens og sykehusets liste Pasientens rolle Fastlegens ansvar Sykehusets ansvar - Kreve oppdatert medisinliste - Kontrollere og forstå innholdet - Alltid ha den med seg - Vise i kontakt med helsetjeneste/apotek –”Redaktør” for medisinlisten - Gi pasienten oppdatert liste i konsultasjonen - Oppdatere «FM» i EPJ ved mottak av epikrise -Gi samstemt liste til Pasient/Pårørende/PLO -- Kvalitetssikre legemiddelanamnese - Registrere samstemt liste i kurve/journal - Begrunne alle endringer - Oppdatere listen og gi til pasient ved utreise - Epikrise med listeFastlege/PLO/Sykehjem - Etterspørre medisinliste i innkallingsbrev

25 Nytt driverdiagram for LMS 25 Pasientens rolle Fastlegens ansvar Hjemmetjenestens ansvar Sykehusets ansvar - Kreve oppdatert medisinliste - Kontrollere og forstå innholdet - Alltid ha den med seg - Vise i kontakt med helsetjeneste/apotek -”Redaktør” for medisinlisten - Gi pasienten oppdatert liste i konsultasjonen - Gjennomgå listen og forklare riktig bruk - Løpende LMS i EPJ ved mottak av epikrise -Gi samstemt liste til Pasient/Pårørende/PLO -Tilrettelegge for LMG-møter med PLO Sluttbrukergarantisten – avgjørende ledd ! -Skaffe seg oppdatert LIB/samstemme med FL -Sikre riktig bruk – Dosett. Multidose. Hjelp. -Rapportere mistenkte problemer til FL -Avtale og forberede LMG hos fastlege -- Kvalitetssikre legemiddelanamnese - Registrere samstemt liste i kurve/journal - Begrunne alle endringer - Oppdatere listen og gi til pasient ved utreise - Epikrise med listeFastlege/PLO/Sykehjem - Etterspørre medisinliste i innkallingsbrev Alle har tilgang til en liste over de Legemidler pasienten faktisk bruker (LIB)

26 2013 Innsatsområde og Team fra Songdalen deltok i nasjonalt læringsnettverk med innføring av tiltak i hjemmetjenesten – kommuneoverlegen deltok i teamet (suksessfaktor) -Årlig legemiddelgjennomgang av 3 prioriterte pasienter (multifarmasi) for hver sykepleier i Songdalen hjemmetjeneste – til sammen 33 pasienter. -Involverer alle fastleger i kommunen – spl. bestiller tid for LMG for hver av sine 3 pas. -Indikasjon påføres alle legemidler i legemiddelliste -Gjennomføres kontinuerlig samstemming i tillegg til samstemming ved årlig LMG. -Måling av gjennomsnittlig antall legemidler i bruk 2014 Spredning av innsatsområdet i Agder

27 Grimstad: Kriterier Over 65 år Mer enn 6 medikamenter Vedtak på medikamenthåndtering Mer enn to besøk pr uke av hjemmetjeneste Tilhørende samme fastlegesenter 27

28 Grimstad: Hva vil vi måle: Hvor mange brukere har samstemte legemiddellister? Hvor mange har indikasjon på legemidler? Hvor mange har dokumentasjon knyttet opp mot legemiddelhåndtering? Hvor mange samstemminger er foretatt på hver bruker? 28

29 Måling 29 Fevik 5 Berge Gård 5 Frivoll hj.tj. 5 Frivoll oms.bol. 5 Totalt 20 Antall medikament er 53777053253 Antall indikasjoner 52717756 Med. oppfølging i plan 00000

30 Hva gjør vi? Informasjon til de aktuelle fastleger gjennom kommuneoverlegen Velge ut pasienter Indikasjoner? Antall medikamenter? Pasientsamtale Blodprøver Oversende med.liste og lab.svar til farmasøyt Bestille time hos fastlegen for LMG SAMSTEMMING, dokumentasjon 30

31 Sykehus Innleggelse Kilde – oppgi hvem som har gitt opplysningene Er de til å stole på? Hvis JA= Samstemt, signer Hvis NEI, Dokumenter i innkomstnotat og i pas.kurve OBS. medisinlisten må sjekkes!! Utskrivning Egen mal for Medisinlisten v/utskrivelse Endringer begrunnes Eget avsnitt med oversikt over medisiner som er avsluttet MEDISINER UT = MEDISINER INN +/- ENDRINGER 31

32 Huskeregel B-SNEKS BRUKSOMRÅDE SOM FØR - NY - ENDRET - KUR – SLUTT. 32

33 Samstemming sykehus Samstemming av legemiddellisten skal være utført vanligvis innen 1 døgn. Sjekke senest på 1. dags visitt at medisinlisten er til å stole på Stor S, signatur og dato på siste linje på legemiddelarket 33

34 Samstemming av legemiddellister Egen mal for medisinliste ved innleggelse og epikrise B-SNEKS Kilde (hvem har legemiddelopplysningen kommet fra? Multidose?) Samstemming S i kurve helst innen 1 døgn 34

35 Faggruppe ” samstemming av legemiddelliste mellom 1. og 2.linjetjenesten i Agder” Formål: Oppdatert legemiddelliste mellom nivåene vil redusere uønskede hendelser og bidra til systemforbedring, gode rutiner og økt pasientsikkerhet. 35

36 Mandat Kartlegge skjæringspunktene i de kritiske områdene hvor feil oppstår, ”mind the gap” Etablere rutiner som bidrar til at sykehus, fastlege, legevakt og pleie- og omsorgstjenesten har samstemt og oppdatert informasjon om pasientens faste medisiner ved innleggelse Etablere rutiner som bidrar til at det foreligger oppdatert legemiddelliste i epikrisen som følger pasienten ved utskriving fra sykehuset, til fastlegen og pleie- og omsorgstjenesten. Definere ansvar etter utskriving for samstemming av legemiddelliste mellom fastlege, pleie- og omsorgstjenesten og apotek. Anvende/ gjøre nytte av målings- data som gjøres i prosjekt Samstemming av legemiddellister og sykehjemsprosjektet, og samordne disse. Foreslå nye rutiner for OSS, teste og implementere disse i sykehuset og i kommunene Rapportere og forberede saker til OSS vedrørende legemiddellister. 36

37 Hva gjør vi videre i Agder? Etablerer læringsnettverk, innbyr alle 30 kommuner 3 samlinger over 9 mnd. Egen fastlege-gruppe? Samarbeidsmøte fastlege/hjemmetjeneste Samarbeider videre med SSHF, Faggruppen 37

38 38


Laste ned ppt "Aust-Agder og Vest-Agder. 2 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google