Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NSF’s fag og helsepolitiske plattformer 2013-2016 i et folkehelseperspektiv - rolle- retning og påvirkning Kari E. Bugge Fagsjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NSF’s fag og helsepolitiske plattformer 2013-2016 i et folkehelseperspektiv - rolle- retning og påvirkning Kari E. Bugge Fagsjef."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 NSF’s fag og helsepolitiske plattformer 2013-2016 i et folkehelseperspektiv - rolle- retning og påvirkning Kari E. Bugge Fagsjef

3 NSFs sju politiske plattformer

4 Bakgrunn for arbeidet NSF’s vedtatte politikk på områdene Samfunnsutfordringer, endringer i pasienter, pårørende og brukeres behov og forventninger Fagkunnskap og politisk påvirkningsmuligheter Gode eksempler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Lover, forskrifter, Stortingsmeldinger mm.-

5 Plattform for Folkehelse For et sunnere Norge

6 Folkehelse «…samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse» IS-1846, Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle, Helsedirektoratet 2010

7 Sykepleie og folkehelsearbeid I alle deler av helsetjenesten På individ-, gruppe- og befolkningsnivå En stor profesjonsgruppe

8 NSFs mål NSF skal jobbe for at helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom hele livsløpet er prioritert

9 Plattform for innovasjon og tjenesteutvikling Fem satsingsområder: Kultur Rammebetingelser Ansvars- og oppgavedeling Brukerinvolvering Velferdsteknologi

10 NSFs mål med innovasjon og tjenesteutvikling Ta i bruk sykepleieres kunnskap og erfaring Løse fremtidens utfordringer Realisere muligheter

11 Brukerinvolvering

12 NSFs politisk plattform for forskning

13 NSF og forskning Det skal arbeides for å utvikle og styrke forskning som bidrar til kunnskapsbaserte sykepleietjenester og forbedret praksis Forskning og anvendelse av forskningsresultater er en forutsetning for å opprettholde og styrke kvaliteten på tjenestene NSF strategiske plan for 2013-2016

14 Skape gode rammebetingelser for forskning Rammer og vilkår må bedres Flere kvalifiserte forskere Samspill mellom forskning-, utdanning- og praksis

15 Forskningsformidling og økt bruk av sykepleieforskning Det må utvikles robuste strukturer som sikrer at forsknings-resultater fra kliniske studier overføres og anvendes i praksis

16 Eksempel Glavin K, Smith L, Sørum R, Ellefsen B. Supportive counselling by public health nurses for women with postpartum depression. J Adv Nurs. 2010;66:1317-27 Funnene i denne studien bør ha konsekvenser for tilbudet til barselkvinner i norske kommuner.

17 NSFs politiske plattform for psykisk helse og rus

18 Målene Være pådriver til styrking av - lavterskeltilbud i kommunene innenfor psykisk helse for alle aldersgrupper. (NSFs stratgiplan 2013 – 2016) Sykepleiekompetanse skal være en selvfølgelig del av det forebyggende og helsefremmende arbeid overfor rusmiddelavhengige. (NSFs LM 2011)

19 Tidlig innsats for risikoutsatte grupper

20 Sykepleiere i alle deler av helsetjenesten har ressurser til å identifisere og intervenere overfor risikofylt og skadelig bruk av rusmidler. Det er bygd ut helsefremmende og forebyggende tjenester til eldre innen psykisk helse og rus i kommunene.

21 NSF strategi: E H ELSE 2013 - 2016

22 Hensikten med eHelse –Gjør helsetjenester mer tilgjengelig –Bidrar til gode dokumentasjons rutiner og effektiv informasjonsflyt –Styrker faglig rådgiving –Forbygge og utsette omfattende tjenester –Erstatte fysiske besøk med kontakt på distanse

23 Omfang Telemedisin – telehelse mHelse (mobilhelse) Velferdsteknologi Smarthusteknologi Elektronisk pasientjournal Helseinformasjons- systemer for pasienter

24 NSFs politisk plattform Sykepleierutdanning

25 NSFs satsingsområder i utdanningspolitikken Styrke kvalitet og relevans i sykepleierutdanningene på alle nivåer Styrke praksisstudiene Styrket satsing på kliniske masterutdanninger i sykepleie Styrke utdanningsledelse

26 SATSINGSOMRÅDE 3 Styrke satsing på kliniske masterutdanninger i sykepleie

27 NSFs NSFs POLITISK PLATTFORM FOR LEDELSE NSF - 40755827

28 Om ledelse i helsetjenesten GRUNNPILARER: helhetsperspektiv fokus på pasientens behov ansvar for faglig kvalitet kultur med fokus på læring god praksis; faglig kunnskap, lover, etikk NSF - 40755828

29 NSFs mål for ledelse Sykepleiere leder eget fag og sykepleietjenesten, har lederansvar på alle nivåer i helsetjenesten, og bidrar til en faglig forsvarlig, samordnet og effektiv helsetjeneste av høy kvalitet. NSFs strategiske plan 2013 – 2016: - Synliggjøre verdien av sykepleiefaglig kompetanse i ledelsen av helse- og omsorgstjenesten - Ha særskilt satsning på ledelse på pasientnært nivå. NSF - 40755829

30 Sammen kan vi få det til! Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "NSF’s fag og helsepolitiske plattformer 2013-2016 i et folkehelseperspektiv - rolle- retning og påvirkning Kari E. Bugge Fagsjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google