Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens tjenester til personer med demens i Asker kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens tjenester til personer med demens i Asker kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagens tjenester til personer med demens i Asker kommune

2 Tjenestetrappen for personer med demens

3 Demensrådgiver > Demenstelefon, betjent alle hverdager (utarbeidet egen brosjyre) > Samtaler og veiledning til pårørende og brukere som ikke har kontakt med tjenesteaparatet > Samtalegrupper for pårørende og/eller brukere (oftest yngre personer med demens) > Pårørendeskole. Arrangeres 1 –2 ganger årlig med ca 25 deltagere. Kurset går over 5 kvelder. Dette arrangeres på Solgården sykehjem hvor det er mulighet for å tilby tilsyn av personen med demens. > Formidler kontakt med frivillige via frivillige organisasjoner. Disse får tilbud om å delta på pårørendskolen for å få kunnskap om demens. > Vi jobber kontinuerlig for å formidle andre tilbud i regi av andre enn kommunen, eks ferie > Ildsjel i forhold til kompetanseutvikling

4 Hjemmetjenester > Demenssykepleier –Ansvar for demensteamet i sonen –Hovedansvar for utforming av innholdet i tjenestene –Utfører tjenester etter vedtak –Veiledning av brukere, pårørende og kollegaer. Nærhet og tilgjengelighet har vist seg å være svært viktig. –Koordinator –Samarbeid med fastlegene, spesialisthelsetjenesten og på tvers av tjenestene internt i kommunen. > Demensteam –Kartlegging /diagnostosering –Støttesamtaler –Utfører tjenester etter enkeltvedtak > Avlastning i hjemmet –En vedtaksfestet tjeneste –Administreres av en av sonene

5 Dagtilbud > Dagsenter –For yngre personer med demens (8 plasser). Åstad gård "Grønn drift" –For personer med demens over 67 år (10 plasser) Solgården sykehjem Kan ivareta akutte behov Tett samarbeid mellom dagsentrene (Åstad gård og Solgården)

6 Tilpassede boformer > Bolig med service –Asker bo- og omsorgssenter –Bondi boligsenter –Solgården boligsenter –Vi har blandet erfaring med at personer med demens bor i denne boformen. Det er mer hensiktsmessig at de bor hjemme med tilrettelagte tjenester lengst mulig, for så å flytte i en bolig med døgntjenester.

7 Heldøgns omsorg > Omsorgsbolig med heldøgnsbemanning –Asker bo- og omsorgssenter, Oppsjø, Torstadtunet og Vestre Nes Bruker betaler husleie, betaler for hjemmetjenester og betaler månedlige kostpenger Egen fastlege tilbys Stasjonært personalet > Institusjonsplasser –Vederlagsbetaling –Alle institusjonene har enheter for personer med demens Bråset, Gullhella og Risenga –Solgården sykehjem er kommunens kompetansesenter innen demens Skjermede enheter Forsteket skjermet enhet Sykepleiebase

8 Personalet og kompetanse > Demensteam > Demenssykepleiere i hjemmetjenesten og innenfor heldøgns omsorg > Tilbyr støtte til videreutdanning innen demens for sykepleiere. > Prosjekt starter i september : Program for kompetanseheving innen demens for hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Samarbeid med LDH, KS. Nokut godkjenning. > Demensrådgiver bidrar med undervisning og veiledning –Den nye pasientrettighetsloven –Kartlegging

9 Personalet og kompetanse forts > Demensforum Asker –et forum for samarbeid og faglig utvikling > Demensdagen –Arrangeres årlig i samarbeid mellom Asker kommune, Bærum kommune, og sykehuset Asker og Bærum. > Demensdagene Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Deltar alltid med deltakere.


Laste ned ppt "Dagens tjenester til personer med demens i Asker kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google