Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2010/2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2010/2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2010/2011

2 Når demensplanen er gjennomført i 2015 SKAL: ” Framtidens omsorgsutfordringer står på dagsorden i kommuneplan og økonomiplan og har spesiell fokus på personer med demens”. • 78 (18,2 %) * kommuner har egen demensplan • I 57 kommuner er planen politisk behandlet • 204 (47,4 %) * har ikke egen demensplan, men tjenesten er tatt med i kommune- og økonomiplan | | 2

3 Når demensplanen er gjennomført i 2015 : ”skal det være gjennomført et systematisk informasjons- og opplysningsarbeid for ansatte, pårørende, allmennheten og frivillige” • 145 (33,8 %)* kommuner driver systematisk informasjons- og opplysningsarbeid om demens til sine innbyggere. Derav: • 80 % med brosjyrer • 66 % informasjon på hjemmeside • 69 kommuner egne informasjonstiltak i forbindelse med informasjonskampanjen | | 3

4 Kompetanse • ”Bør ansatte uten fagutdanning ha fått grunnopplæring om demens • Skal tilbudet om videreutdanning i geriatri og demens være utvidet.” Status 31.12.2011 ABC- opplæringen: • 345 kommuner • 11 241 ansatte • 155 (36,1 %) kommuner har annen demensopplæring

5 ABC- aktivitet i kommunene

6 Registrerte deltakere per fylke

7 Andel ABC deltakere / folketall per fylke

8 Utredning og diagnostisering ”den enkelte bruker skal være sikret utredning og diagnostisering ved mistanke om demens” • 3-årig program 2007 - 2010 2007: • Organisert utredning i kommunene 108 • Demensteam 79 • Demenskoordinator 23 2010 • Organisert utredning i kommunene 244 • Demensteam 197 • Demenskoordinator 156

9 Bruk av utredningsverktøyet | | 9 97,1% (236) av kommuner med organisert tilbud om utredning, brukte utredningsverktøyet Temakoffert i 2012

10 Demensteam / demenskoordinator | | 10 Faggrupper representert i demensteam og koordinator- stillinger. Prosent av kommuner med tilbud (n=243)

11 Kommuner med demensteam og/eller demens- koordinator etter fylke | | 11

12 Kilde SSB. 2011| Når demensplanen er gjennomført i 2015 ”SKAL legetjenesten i sykehjem være betydelig styrket”.

13 ”alle landets kommuner tilbyr avlastningstiltak og dagtilbud og kapasiteten har økt betydelig”. | | 13 6,8 9,3 30,2 % 43,7 %

14 Dagtilbud tilrettelagt for personer med demens • 188 kommuner hadde tilrettelagt dagtilbud • Til sammen 275 dagtilbud ble rapportert. • Økning fra 196 i 2007 • 30 kommuner hadde egne plasser for yngre personer med demens • «Inn på tunet». • 2007 = 5 tilbud • 2010 = 26 tilbud • 3.257 brukere • 1.923 plasser • 1,7 brukere per plass | | 14

15 Dagtilbud – antall dager i uken tilbudet er åpent | | 15

16 Satsninger i 2012 • Øremerket tilskudd, 150 mill kr til nye dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens • Måltall i 2012 = 5 000 plasser • Måltall i 2015= 9 200 plasser • En plass =(5 timer, 5 ganger per uke) • Kr 65 000 per plass per år • Temakoffert

17 Tilskudd til etablering av nye dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens • www.helsedir.no www.helsedir.no • Ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende • Utgifter knyttet til oppbygging og drift dekkes av tilskuddet • IKKE personalkostnader • Kommunen velger målgrupper og organisering av tilbudet • Aktivitet, mestring, trygghet og sosialt samvær er fokus

18 ” bør pårørendeskoler og samtalegrupper være tilgjengelig i hele landet.” | | 18 20 (4,7 %) 163 (37,9 %) 49 (11,4 %) 247 (57,4%)

19 Ansvarlig for opplæringen | | 19

20 Videre satsing • Øremerket tilskudd • Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til drift av pårørendeskoler og samtalegrupper. | | 20 Pårørende- skole kr 20.000 Samtalegruppe Kr 3.000 2011: Temakoffert

21 Mål i Demensplan 2015 TILRETTELAGTE BOTILBUD | | 21 ”Skal nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger være tilpasset og tilrettelagt for personer med demens”. Kommuneprp 2012: Smarthusteknologi og annen velferdsteknologi

22 Tilrettelagte botilbud samlet 1996/972001/022004/052010/11 Plasser i SE4.4785.9777.8849.002 Plasser i FSE338384 Bokollektiv2477891.2681.941 Andre botilbud60972830465 Samlet5.3347.4949.45611.392 | | 22 Dekningsgrad17,9 %23,7 %28,5 %32,5 % Personer med demens i institusjon 29.80031.60033.20035.000

23 Bemanning i skjermede enheter • Store variasjoner Gjennomsnitt bemanning • 3,1 pasient per ansatt på vakt • Ettermiddag: 4 • Helg dag: 3,7 • Helg kveld: 4,1 Ingen vesentlig endring fra tidligere kartlegginger | | 23

24 Bokollektiv tilrettelagt for personer med demens | | 24

25 Rutiner for opprettelse av hjelpeverge ved innflytting i bokollektiv tilrettelagt for personer med demens | | 25

26 Satsninger 2012 – 2015, ny delplan • Fortsatt satsning på utredning, pårørende, botilbud og kompetanse • 3-årig Miljøprogram, 2008 – 2011. Miljøbehandlingens ABC høsten 2012 • 3-årig program Yngre, 2008 – 2011 • 3-årig program for personer med demens som samisk språklig og kulturell bakgrunn 2010 - 2013 • 3-årig program for personer med demens som har innvandrer bakgrunn 2011 - 2014 • Validering av IPLOS i forhold til hjemmeboende personer med kognitiv svikt 2010 - 2013 • Tjenestebehov hos eldre som mottar hjemmetjenester – forekomst, forløp og bruk av helseressurser 2011 - 2014 • DAGAKTIVITESTIBUD

27 2012 – 31.12.2015. Ny planperiode


Laste ned ppt "Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2010/2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google