Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. 9. november 2010 ” Å leve godt i eget hjem med demens ” Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Drammen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. 9. november 2010 ” Å leve godt i eget hjem med demens ” Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Drammen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. 9. november 2010 ” Å leve godt i eget hjem med demens ” Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Drammen kommune

2 Historikk ”Under overflaten” – tidlig diagnostisering av demens kan hjelpe hele familien

3 ”Å leve godt i eget hjem….” Bakgrunn: • Rundt 70 000 personer med demens - om lag 250 000 personer, både syke og pårørende, er berørt av sykdommen • Personer som utvikler symptomer på demens er ofte utilstrekkelig utredet og mangler diagnose • ca. 60 % av personer med demens bor i sine hjem • Drammen kommune har ca. 700 -800 personer med demens. Det tilsier at nærmere 400 personer bor i sine hjem med et mangelfullt tilrettelagt tilbud • 80 % av sykehjemsbeboerne har kognitiv svikt/demens • 1/3 av personer over 70 år som mottar hjemmebaserte tjenester har en kognitiv svikt/demens • Forventes en fordobling i løpet av 20 år – 130 000 personer med demens

4 ”Å leve godt i eget hjem….” Bakgrunn: • Pårørende til personer med demens har økt risiko for stressrelaterte helseplager • Omsorgsbyrden kan føre til sosial isolasjon fordi den syke trenger tilsyn hele døgnet • Pårørendeskole fører til bedre takling av utfordringer i hverdagen • Prosjektgruppen ”Under overflaten ’s” erfaringer er at når diagnosen demens foreligger bør kommunen å ha et tjenestetilbud til hele familien • Drammen kommune hadde i 2007 ikke et tilbud om pårørendeskole • Modellkommune i regi av Nasjonalt kompetansesenter

5 Status som undervisningshjemmetjeneste - 2009 Bakgrunn: Erkjennelse av at dagens organisering av hjemmetjenesten ikke er ideelle for personer med demens og deres pårørende.

6 Undervisningshjemmetjeneste føringer fra direktoratet • Utvikle en ny modell for tjenester til hjemmeboende personer med demens med fokus på ressursutnyttelse • Brukermedvirkning • Samarbeid med familie, frivillige og lokalsamfunn • Organisering av pleie- og omsorgstjenesten med spesielt fokus på utfordringer i en bykommune • Videreutvikle samarbeid med undervisningssykehjemmet i Buskerud - Ål kommune.

7 Undervisningshjemmetjenesten ”Å leve godt i eget hjem med demens” - 3 delprosjekter Delprosjekt 1: Iverksette ny modell for organisering av hjemmebaserte tjenester Delprosjekt 2: Utvikle aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Delprosjekt 3 : Kompetansehevende tiltak

8 Undervisningshjemmetjeneste Organisering av prosjektet: ”Å leve godt i eget hjem med demens” • Styringsgruppe: Helse- og sosialdirektøren;Virksomhetsledere hj.tjenestene; Virksomhetsleder Drammen geriatriske kompetansesenter; Sykehuset Buskerud ved klinikksjef nevrologisk avdeling; Høgskolen i Buskerud; Fylkesmannen og tillitsvalgt • Prosjektgruppe: Prosjektleder, FOU – leder, representant fra kompetanseprosjekt, fra virksomhetene, fra Høgskolen i Buskerud, fra Sykehuset Buskerud, fra ambulant team ved Drammen geriatriske kompetansesenter og helsesjef • Arbeidsgrupper: medarbeidere i det kliniske feltet

9 ”Å leve godt i eget hjem med demens ” Bakgrunn for samtlige tre delprosjekter: • Mange tjenesteytere å forholde seg til • Standardvedtak fremfor individuelle vedtak • Lite kompetanse på demens • Mangelfullt aktivitetstilbud til yngre personer/personer i en tidlig fase av sykdommen. • Lite tilbud til pårørende • Samarbeidspartner vet ikke hvor de skal henvise pasientene.

10 Delprosjekt 1: Ny modell for organisering av hjemmebaserte tjenester Problemstilling: Hvordan kan en ny modell for hjemmebaserte tjenester bidra til at personer med demens kan bo og klare seg i eget hjem? Antagelse: Ny organisering fører til mindre helseproblem, styrket helseressurser, økt livskvalitet og mindre behov av institusjonalisering av hjemmeboende personer med demens

11 Ny modell for organisering av hjemmebaserte tjenester Spørsmål som vil belyses: • Hvilke indre og ytre helseressurser har den hjemmeboende personen med demens? • Hvilke helseproblem (symptomer, plager og behov) har personen med demens? • Hvilke erfaringer har personen med demens og deres pårørende med eksisterende tjenestetilbud? • Bidrar ny organiseringsmodell for hjemmetjenesten til å høyne kvaliteten på omsorgen og forlenge tiden som personer med demens bor i eget hjem? (botid i eget hjem, fysisk aktivitet og ernæring, livskvalitet, sosiale relasjoner, depresjon, brukermedvirkning og brukertilfredshet) • Bidrar ny organisering av hjemmetjenesten til motivasjon, engasjement og kompetanseutvikling hos de som gir tjenester? • Hvilke behov for hjelp og støtte har pårørende til hjemmeboende personer med demens?

12 Delprosjekt 1: Ny modell for organisering av hjemmebaserte tjenester Prosjektdesign Alle personer med kognitiv svikt/demenssykdom i virksomheten Bragernes N: 155 Alle personer med kognitiv svikt/demenssykdom i virksomheten Bragernes N: 155 Sammenligningsgruppe N 90 Sammenligningsgruppe N 90 Intervensjonsgruppe N 65 Intervensjonsgruppe N 65 Resultatene sammenlignes

13 Ny modell for organisering av hjemmebaserte tjenester Metode • Prosjektet har både en kvantitativ og en kvalitativ tilnærming. • Den kvantitative delen vil ha en sammenlignende tilnærming og spørreskjemaer benyttes som metode for datainnsamling • I den kvalitative delen vil en benytte fokusgruppeintervju som metode for datainnsamling

14 Ny modell for organisering av hjemmebaserte tjenester Metode - hvordan måle resultater? Pre – og posttest: -antall tjenesteytere -antall bruker som er utredet for demens -antall diagnoser på demens i Gerica -antall innleggelser i institusjon -utarbeidede tiltaksplaner -medikamenter -kartlegging

15 Delprosjekt 2 Aktivitetshuset Villa Fredrikke • Et prosjekt over 3 år • Et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Drammen sanitetsforening • Lavterskeltilbud spesielt med tanke på yngre hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

16 Delprosjekt 2 Aktivitetshuset Villa Fredrikke • Organisering – hjemmetjenesten Bragernes i samarbeid med FoU- enheten • Eget styringsråd. • 3 åv fast ansatte • Frivillige som ressurs

17 Delstudie 3 Aktivitetshuset Villa Fredrikke Villa Fredrikke har etablert et samarbeid med: • Frivillighetssentralen • Røde kors besøkstjeneste • Drammen kulturskole/Kultur-oasen • Drammens folkebibliotek • SINTEF • Mektron AS • Drammen viseklubb og Lier trekkspillklubb

18 Delprosjekt 2 Aktivitetshuset Villa Fredrikke • Det individuelle aktivitetstilbud i Villa Fredrikke skal være tilpasset den enkeltes ressurser og ønsker • En felles aktivitetskalender utarbeides sammen med brukere av tilbudet

19 Delprosjekt 2 Aktivitetshuset Villa Fredrikke Aktivitetstilbud i Villa Fredrikke skal være tilpasset pårørendes behov: • ”Pårørendeskole” • Individuell samtaler/samtalegrupper • Avlasting.

20 Bjørg Th. Landmark

21 Delprosjekt 3 Kompetanseheving Tre tilnærminger: 1.Tverrfaglig videreutdanning i demens for medarbeidere med bachelorgrad (7,5 og 30 studiepoeng) 2.Godkjent videreutdanning for helsefagarbeidere – 1 modul 3.Kursing i demens ut fra Demensomsorgens ABC 4.Kursing i demens av hjemmehjelper og frivillige 5.Refleksjonsgrupper

22 Delprosjekt 3 Kompetanseheving Studiet organisering • Studiet er organisert i tre samlinger à to dager over ett semester • Hver undervisningsdag har en ramme på 6 timer • Studiet baserer seg på studentenes systematiske egenaktivitet og arbeid i refleksjonsgrupper.

23 Delprosjekt 3 Kompetanseheving - læringsformer • Tverrfaglig deltidsstudium med tilknytning til studentenes praktiske hverdag • Det legges vekt på å skape arenaer hvor studentene får anledning til å synliggjøre egen erfaringsbasert kunnskap og utvikle ny, personlig kunnskap. • Det legges spesielt til rette for refleksjon over problemstillinger i demensomsorgen og utvikling av kritisk perspektiv på egen yrkespraksis med bakgrunn i egne erfaringer og ny kunnskap presentert gjennom undervisningen.

24 Delprosjekt 3 Kompetanseheving Resultat: • 19 sykepleiere fra hjemmebaserte tjenester er i gang med studiet på 7.5 sp • 4 sykepleiere er i gang med et studie på 30 sp • 46 medarbeidere i hjemmebasert omsorg deltar i studieringer i demensomsorgens ABC • Refleksjonsgrupper i alle avdelinger

25 Takk for oppmerksomheten Vi er i prosess!


Laste ned ppt "Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. 9. november 2010 ” Å leve godt i eget hjem med demens ” Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Drammen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google