Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedavtalen for arbeidstakere i staten trådte i kraft 1. februar 2006 løper ut 31. desember 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedavtalen for arbeidstakere i staten trådte i kraft 1. februar 2006 løper ut 31. desember 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedavtalen for arbeidstakere i staten trådte i kraft 1. februar 2006 løper ut 31. desember 2008

2 Hovedavtalen i staten Hovedavtalen er delt inn slik: Formål og intensjoner Del 1-Medbestemmelse Del 2-Partenes rettigheter og plikter Del 3-Regler som supplerer Tjenestetvistloven Del 4-Tolkningstvister og varighet

3 Hovedavtalen i staten Vi vil i hovedsak konsentrere oss om: Formål og intensjoner (som er styrende for resten av avtalen) og Del 1-Medbestemmelse (som inneholder selve ”systemet” for medbestemmelse)

4 Hovedavtalen i staten Formål og intensjoner 1. Hovedformål: ● Best mulig samarbeid mellom partene Hovedavtalen skal i tillegg ha som formål å: ● være grunnlag for reell medbestemmelse ● gi arbeidstakerne reell innflytelse på organisering av arbeidsplassen og arbeidsmetodene ● være redskap for å utvikle ledelse, medbestemmelse og arbeidsmiljø ● faglig og personlig utvikling og tilrettelegging for å nyttiggjøre seg arbeidstakernes kunnskaper

5 Hovedavtalen i staten Formål og intensjoner 2. Skille politisk demokrati/ bedriftsdemokrati: Medbestemmelsen gjelder ikke politiske beslutninger, men forhold som har med arbeidssituasjonen å gjøre (gjennomføring av politiske beslutninger)

6 Hovedavtalen i staten Formål og intensjoner 3. Inkluderende arbeidsliv: Samarbeid for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet

7 Hovedavtalen i staten Formål og intensjoner 4. Redskap ved omstilling: ● partene ser avtalen som et redskap for omstilling, effektivisering og fornying ● ledere og tillitsvalgte må ha felles strategisk kunnskap om endringsbehov og endringsmåter som gir aksept hos den enkelte arbeidstaker …… …dette for å skape trygghet og forutsigbarhet

8 Hovedavtalen i staten Formål og intensjoner 5. Likeverdige parter: ● hovedavtalens mål er at arbeidsgiver og arbeidstaker møtes som likeverdige parter, med vilje til å finne løsninger ● partene må ha nødvendige fullmakter, kvalifikasjoner og holdninger

9 Hovedavtalen i staten Formål og intensjoner 6. Utøvelse av medbestemmelsesretten: ● utøves gjennom tillitsvalgte ● tillitsvalgte skal trekkes inn så tidlig som mulig i utrednings- og beslutningsprosessen ● medbestemmelse skal utøves på alle organisatoriske nivå i virksomheten

10 Hovedavtalen i staten Virkeområdet (§ 2) Hovedavtalen gjelder: arbeidssituasjonen i den enkelte virksomhet i det statlige tariffområde

11 Hovedavtalen i staten Flere virksomheter berørt (§ 2 nr 2) Under samme departement: Fagdepartementet og de berørte organisasjoner fastlegger hvordan medbestemmelsen skal foregå Under flere departementer: FAD og hovedsammenslutningene avklarer partsforholdet

12 Virkeområdet (forts) Hovedavtalen gjelder ikke: politiske beslutninger (”politikk”) (Unntak ved uttalelser i virksomheten) beslutninger som treffes på grunnlag av lov, forskrift, stortingsvedtak og kgl.res (”fag”) beslutninger som i hovedsak gjelder ”publikum” (Som hovedregel medbestemmelse på gjennomføringen)

13 Hovedavtalen i staten Medbestemmelse i planleggingsfasen m.v Det skal være reell medbestemmelse på alle nivåer Organisasjonene utøver medbestemmelses- retten gjennom de tillitsvalgte Delta så tidlig som mulig i beslutnings- prosessen Deltakelse i prosjekter og styringsgrupper, jf § 2 nr 5

14 Hovedavtalen i staten Arbeidsgiverpart - § 8 Det administrative ledd som behandler saken Det administrative ledd som behandler saken Forhandlinger kan bare føres med en arbeidsgiverrepresentant som har myndighet til å slutte avtale (nr 2 første ledd) Forhandlinger kan bare føres med en arbeidsgiverrepresentant som har myndighet til å slutte avtale (nr 2 første ledd) Spesielt om styrer/kollegiale organer (nr 2 annet ledd) Spesielt om styrer/kollegiale organer (nr 2 annet ledd)

15 Hovedavtalen i staten Arbeidsgiverpart (forts) Informasjon Den som har plikt til å drøfte eller forhandle Drøftinger Den som har ansvaret for saksbehandlingen Forhandlinger Den som har beslutnings- myndighet/ fullmakt

16 Hovedavtalen i staten Arbeidstakerpart - § 9 Spesielle tillitsvalgte kan velges Arbeidsgivers plikter rettes alltid mot tillitsvalgte Organisasjon med minst 10 % Organisasjoner som til sammen har minst 10 % 1 representant for hovedsammen- slutning når mindre enn 10 % min. 2 medl av tilsatte som er berørt

17 Hovedavtalen i staten Arbeidstakerpart (§ 9) 10% Org XOrg YOrg Z

18 Hovedavtalen i staten Arbeidstakerpart (§ 9) III III 10% Org XOrg YOrg Z I og II kan ikke slå seg sammen pga at III allerede repr. Org X på det aktuelle nivå Represen- tasjon

19 Hovedavtalen i staten Arbeidstakerpart (§ 9) III III 10% Org XOrg YOrg Z I og II kan ikke slå seg sammen pga at III allerede repr. Org X på det aktuelle nivå Represen- tasjon Kan slå seg sammen

20 Hovedavtalen i staten Arbeidstakerpart (§ 9) III III 10% Org XOrg YOrg Z I og II kan ikke slå seg sammen pga at III allerede repr. Org X på det aktuelle nivå Represen- tasjon Kan slå seg sammen For små, selv ved sammenslåing. Én representant. Gjelder bare hoved- sammensutnngene

21 Hovedavtalesaker Informasjon (§ 11) om alle drøft./forhandlingssaker, samt 1. Regnskap og økonomi 3. Hvem som tilsettes/slutter 2. Vedtak av betydning 4. Pol. beslutning (§ 2 pkt 3) Drøfting (§ 12) 1. Budsjettforslag 2. Omgj. av stilling 3. Byggeprosjekt 4. Planer 5. Utstyr 6. Oppsetting av arbeidsplan 7. Omdisp. mellom lønn og drift +§12 nr 2 (”sekk”) Forhandling (§ 13) 1. Org.endringer m.v. 2. Bemanningsøkning 3. Velferd 4. Personalreglement 5. Arealdisponering 1. AML § 7-2 (2) 2. Opplæring (§ 23, jf § 12)

22 Hovedavtalen i staten IT (§ 14) Regler om medbestemmelse ved anskaffelse, utvikling og endring av IKT-verktøy Regler om medbestemmelse ved anskaffelse, utvikling og endring av IKT-verktøy Regler om medbestemmelse ved graderte systemer Regler om medbestemmelse ved graderte systemer

23 Hovedavtalen i staten Frister (§ 15) Forhandlinger/drøftinger påbegynnes innen to uker etter krav og kan kreves avsluttet én uke senere Forhandlinger/drøftinger påbegynnes innen to uker etter krav og kan kreves avsluttet én uke senere Administrative frister skal holdes, men tillitsvalgte skal gis rimelig tid til å sette seg inn i sakene Administrative frister skal holdes, men tillitsvalgte skal gis rimelig tid til å sette seg inn i sakene

24 Hovedavtalen i staten Saksbehandling – frister - § 15 2 uker 1 uke Forhandlinger Drøftinger Krav Forhandlinger/ drøftinger Avslutning Frister som er nevnt her kan endres i tilpasningsavtalen NB! Arbeidsgiver skal gi tillitsvalgte nødvendig tid til forberedelse

25 Hovedavtalen i staten Protokoll/referat (§ 16) Protokoll fra forhandlingsmøter: Tid og sted for møtet Tid og sted for møtet Navn på partene og deres representanter Navn på partene og deres representanter Dokumenter som fremlegges Dokumenter som fremlegges Sluttresultat Sluttresultat Evt. frist for svar Evt. frist for svar Evt. protokolltilførsler (ensidige og/eller gjensidige) - begrunnelser, forutsetninger, definisjoner ….. o.l Evt. protokolltilførsler (ensidige og/eller gjensidige) - begrunnelser, forutsetninger, definisjoner ….. o.l Hovedregel: Protokoll settes opp og undertegnes i møtet. Hver part får sitt eksemplar.

26 Hovedavtalen i staten Referat fra drøftingsmøter Kortfattet om det som skjedde Kortfattet om det som skjedde Ikke undertegning, men Ikke undertegning, men Godkjenning av innholdet Godkjenning av innholdet

27 27 Tvisteløsning (§ 17) Fagdepartement Ledelsen Kan “megle” mellom lokale parter ved brudd før Forhandlinger starter der det er fullmakt til å slutte avtale Tvisteløsning ved nemnd eller fagdepartement, som avgjør saken. De tillitsvalgte velger tvisteløser

28 Hovedavtalen i staten Saksbehandling - forhandlinger Forhandlingsgang etter Hovedavtalens del 1 Ikke resultat/brudd Organisasjonene velger behandlingsmåte Nemnd Fagdepartement (etter at saken har vært drøftet med organisasjonene) Resultat/ avtale Resultat/ avtale Forhandlingene skal foregå på det nivå innenfor virksomheten som har myndighet til å slutte avtale Megling av toppledelsen/ledelsen i virksomheten

29 29 Nemnd (§ 5) Sammensetting: Hovedsammen- slutningene opp- nevner én hver Nøytral leder Virksomhets- ledelsen opp- nevner like mange som org. Ikke nemnd i departementene eller hvor et departement er en del av virksomheten

30 Hovedavtalen i staten Drøftinger (§ 18) Drøftinger der saken behandles Drøftinger der saken behandles Arbeidsgiver avgjør saken, men re- drøfting hvis annen avgjørelse enn først sagt Arbeidsgiver avgjør saken, men re- drøfting hvis annen avgjørelse enn først sagt Referat følger saken - dog ikke lenger enn til fagdepartement Referat følger saken - dog ikke lenger enn til fagdepartement Spesialregler om ankeadgang for arbeidsplaner i § 18 nr 2 Spesialregler om ankeadgang for arbeidsplaner i § 18 nr 2

31 Hovedavtalen i staten Personalpolitikk – kap 6 Kapitlet legger vekt på: inkludering (mangfold) involvering likestilling kompetanseutvikling tilretteleggingstiltak for utsatte grupper

32 Hovedavtalen i staten Tillitsvalgte - valgregler (§ 30) Tillitsvalgte må være kjent med arbeidet i virksomheten Arbeidsgiver-representanter er ikke valg-bare. Fagdepartementet avgjør uenighet her Valg for ett år av gangen Vervet opphører ved fratreden Tillitsvalgte representerer alltid de tilsatte

33 Hovedavtalen i staten Gjensidige rettigheter og plikter (§ 31) Skriftlig melding om representant Tillitsvalgte forplikter egne medlemmer Arbeide for et godt samarbeid Forbudt å tilskynde til ulovlig konflikt Henvendelse besvares straks Unntatt er tillitsvalgte etter AML og TML

34 Hovedavtalen i staten Utøvelse av vervet som tillitsvalgt (§ 32) Henvendelse direkte til arbeidsgiver- representanten Uhindret adgang til virksomheten - men skal si fra og ta hensyn til arbeidets gang Tilgang til kontorteknisk utstyr (avtale om omfanget), kontorplass og telefon Ikke bruke vervet mot den tillitsvalgte

35 Permisjonsregler for tillitsvalgte (kap 9) På arbeidsstedet - § 33 Nødvendig fri for å utføre vervet Rett til assistanse, men delegasjon bør ikke overstige 3 representanter Rett til fri til nødvendige forberedelse Evt fastlønte tillitsvalgte Partene i virksomheten drøfter behov for og evt omfang Fagdepartementet bestemmer - etter drøftinger - OM og i tilfelle hvor stor RAMME Fordelingen forhandles i virksomheten. Uenighet avgjøres av fagdepartementet - etter drøftinger

36 “Andre” regler for tjenestefri for tillitsvalgte (§ 34) “Ikke uten tvingende grunn nekte” fri til bestemte møter (jf opplisting) eller “Organisasjonsfaglige kurs”: Definert i nr 1, tredje ledd Hovedsammenslutningeneskal attestere Arbeidsgiver kan kreve attestasjon fremlagt Partenes rett til å drøfte om et kurs er organisasjonsfaglig 12 dager til offentlige verv “Andre arbeidstakere” har rett til fri i 12 dager til slike forhold som nevnt ovenfor

37 Hovedavtalen i staten Permisjon for tillitsvalgte og tilsatte i arbeidstakerorganisasjoner (§ 35) Hel permisjon (uten tidsbegrensning) ved overtakelse av tillitsverv (§ 35 nr 1) Begrensning til 3 år (med muligheter til forlengelse) ved tilsetting som funksjonær i organisasjon

38 Takk for oppmerksomheten!! Takk for oppmerksomheten!!


Laste ned ppt "Hovedavtalen for arbeidstakere i staten trådte i kraft 1. februar 2006 løper ut 31. desember 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google