Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens informasjon til sektorutvalgene 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens informasjon til sektorutvalgene 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens informasjon til sektorutvalgene 2011

2 Innbyggerne og kommunen
Innbyggerne (borger-rollen) Politiske valg Politiske organer Rådmannen Leder-strukturen Administrativt nivå Kommunen Kommunalsjefene Direktørene Tjenestelederne Ansatte Tjenesteyting og forvaltning Innbyggerne (bruker-rollen) 2

3 Politikk og administrasjon, rådmannens rolle
De politiske organene har ansvaret for styring og utvikling av lokalsamfunnet overordnet styring og utvikling av tjenesteyting og forvaltning overordnet utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen eierstyring av foretak og selskaper Rådmannen Administrativ toppleder Overordnet / helhetlig strategisk styring og utvikling av organisasjonen, overordnet linjeleder Overordnet / helhetlig strategisk styring og utvikling av tjenester og forvaltning Utøvende arbeidsgiverrolle Beslutningsmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning Politisk nivå kan likevel kreve alle saker fremlagt Eneansvar overfor politisk nivå 3

4 Ansvar og fullmakter Direktører Kommunalsjefer Tjenesteledere
Overordnet resultatansvar jfr. resultatavtale Overordnet ansvar for utvikling av arbeidsgiverpolitikk og økonomistyring Lønnsforhandlinger på vegne av rådmannen (arbeidsgiverdirektør) Kommunalsjefer Har overordnet resultat-, personal- og økonomiansvar Ansvar for utvikling på programområdet / ansvarsområdet Styrer gjennom resultatavtaler, lederansettelser og tilrettelegging Budsjettansvar for sitt programområde Tjenesteledere Eget tjenestested: Personal-, økonomi-og resultatansvar, delegerte fullmakter Drift og utvikling Programområdet: Felles ansvar for tilbudet til brukerne Styring, utvikling, samordning, felles praksis overfor brukerne, likebehandling, helhet 4

5 Rådmannens plattform 2010–2013
Kunnskap og utvikling Arbeidsgiverpolitikk Miljø Kvalitet og service

6 Rådmannens plattform 2010–2013
Kunnskap og utvikling Bærum kommune som organisasjon skal fortsatt preges av høy kompetanse: Organisasjonens evne til omstilling styrkes for å møte usikkerhet og endringer, og ansatte på alle nivå skal vektlegge utvikling, nyskaping og aktivt medarbeiderskap. Bærum kommunes ansatte skal lære av andre og dele egen kunnskap. De skal aktivt oppsøke samhandling med andre, regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å bidra med egen og innhente ny kunnskap. Kunnskap skal få konsekvenser, ved at ny kunnskap omsettes til handling

7 Rådmannens plattform 2010–2013
Arbeidsgiverpolitikk Bærum kommune som organisasjon: Skal være en kompetansekommune som kjennetegnes av god rekruttering og ivaretakelse av ansatte – en arbeidsgiver som er kompetente medarbeideres førstevalg. Skal preges av inkludering og mangfold.

8 Rådmannens plattform 2010–2013
Miljø Bærum kommune som organisasjon skal ta aktivt ansvar for miljøet ved at: Kommunens virksomhet skal planlegges i et langsiktig miljøperspektiv. Drift av kommunens egen organisasjon skal være i forkant i forhold til å ta miljøhensyn.

9 Rådmannens plattform 2010–2013
Kvalitet og service Kvalitet i tjenestene skal videreutvikles ved blant annet: Kontinuerlig forbedring av tjenester og prosesser. Styrket dialog og brukermedvirkning. Koordinerte og helhetlige tjenesteforløp i kommunens tjenester, slik at brukerne opplever mest mulig tilpassede og samordnede tjenester. Kommunen skal være pådriver for samhandling og koordinering av tjenester mellom kommuner og ulike forvaltningsnivå.

10 Gjennomgående målekart
Målekartet viser våre felles mål ift. brukere, medarbeidere, læring og fornyelse, økonomi, etikk og internkontroll Nye måleindikatorer som følge av satsning på medarbeiderskap og ny medarbeiderundersøkelse som skal gjennomføres hvert 2. år.

11 Gjennomgående målekart 2012
Strategiske fokusområder Måleindikatorer Resultatmål Ønsket-nedre Brukere Brukertilfredshet 5,0 – 4,5 Medarbeidere Motiverte medarbeidere, Kollegialt samarbeid, Lederskap Sykefravær 8,0% – 8,4% Læring og fornyelse Kunnskapsdeling, Ansvarlighet og handlingsevne Økonomi Avvik i forhold til budsjett Mellom 2,5 og – 0,2% Etikk og internkontroll Brukeres opplevelse av etisk standard Medarbeideres opplevelse av etisk standard Kontrollsystemer er etablert 100% - 80% Kontrollsystemene følges opp


Laste ned ppt "Rådmannens informasjon til sektorutvalgene 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google