Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

8 Det politiske systemet i Norge. Maktfordeling • I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "8 Det politiske systemet i Norge. Maktfordeling • I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende."— Utskrift av presentasjonen:

1 8 Det politiske systemet i Norge

2 Maktfordeling • I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten.

3 Politiske parti  Et politisk parti er en organisasjon som består av en gruppe mennesker med felles politiske synspunkter.  Det politiske systemet vårt forutsetter at det fins politiske partier.

4 Politiske parti  Vi stemmer på partier ved val.  Representanter fra partiene velges til Stortinget, fylkestingene, kommune- styrene og Sametinget.

5 Politiske parti  Partiene bygger på ideologier.  En ideologi er et tankesystem eller en idé som sier hvordan samfunnet skal styres, og hvilke verdier en mener er viktige for samfunnet.

6 Stortinget  Stortinget er den norske nasjonalforsamlingen og skal ta beslutninger på vegne av folket.  Stortinget er den lovgivende makten.  I tillegg har Stortinget bevilgende myndighet.

7 Stortingets oppgaver  Å vedta lover.  Å vedta statsbudsjettet, det vil si å bestemme inntekter (skatter og avgifter) og utgifter (bevilge penger).  Å kontrollere regjeringen og statsadministrasjonen.

8 Parlamentarismen  Stortinget er vårt parlament (parlament er det samme som nasjonalforsamling).  Det partiet eller de partiene som får flest stemmer, danner regjering.

9 Parlamentarismen  Regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget. -Regjeringen kan ikkje få gjennomført en politikk som ikke har støtte av et flertall av stortingsrepresentantene.

10 Parlamentarismen  Parlamentarismen ble innført som praksis i 1884. - Innføringen av parlamentarismen førte til at kongen og regjeringen mistet makt, og at Stortinget fikk mer makt.

11 Parlamentarismen  Regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget. - Regjeringen ikke kan få gjennomført en politikk som ikke har støtte av et flertall av stortingsrepresentantene.

12 Parlamentarismen  Parlamentarismen ble innført som praksis i 1884.  Innføringen av parlamentarismen førte til at kongen og regjeringen mistet makt, og at Stortinget fikk mer makt.

13 Regjeringen  Regjeringen skal sørge for at det Stortinget vedtar, blir gjennomført.  Regjeringen er altså den utøvende makten i Norge.  Regjeringen består av statsrådene eller ministrene.  Sjefen for regjeringen er statsministeren.

14 Regjeringens oppgaver  Å trekke opp hovedlinjene for politikken, komme med forslag til saker som skal opp i Stortinget og forberede disse sakene.  Å sørge for at det Stortinget har vedtatt, blir gjennomført.

15 Regjeringens oppgaver  Å lage utfyllende regler og forskrifter til de lovene som Stortinget vedtar.  Å lede utenrikspolitikken.  Å ha ansvar for drift av statseide bedrifter.

16 Lokaldemokratiet  Ideen bak lokaldemokratiet er at i noen saker er det de som står nærmest situasjonen, som bør avgjøre.  Du skal ha større innflytelse på saker som angår deg fordi du bor akkurat der du bor.  Lokaldemokratiet i Norge er organisert i fylkeskommuner og kommuner.

17 Fylkeskommunen  Norge er delt inn i 19 fylkeskommuner.  Vi velger representanter til Fylkestinget.  Ved siden av Fylkestinget er det også en fylkesadministrasjon som blir ledet av fylkesrådmannen.

18 Fylkeskommunenes oppgaver  Ansvar for de videregående skolene i fylket.  Ansvar for samferdsel.  Næringsutvikling og kultur- og miljøsaker.

19 Kommunen Kommunens oppgaver omfatter:  Grunnskoler.  Barnehager.  Sykehjem.  Hjemmetjenester.  Vann og kloakk.  Kommunale veier.  Ungdomsarbeid.  Bibliotek.  Kulturaktiviteter.

20 Kommunens inntekter Kommunens inntekter:  Skatt og avgifter.  Penger fra Stortinget.

21 Styring av kommunen  De som styrer kommunen, er valgt inn i kommunestyret eller bystyret.  Ordføreren er den øverste lederen i en kommune.  Ordføreren leder kommunestyremøter og representerer kommunen utad.  Kommunestyret er det øverste styringsorganet i kommunen og avgjør alle større saker.

22 Styring av kommunen  Formannskapet (minst fem av kommunestyrerepresentantene) forbereder saker til kommunestyret og kan fatte vedtak i saker.  Kommunestyret kan opprette faste utvalg og råd til å ta seg av ulike saksområder, for eksempel helse- og sosialutvalg.

23 Styring av kommunen  Oslo og Bergen har valgt en parlamentarisk styringsmodell i kommunen.  Bystyret velger et byråd som står ansvarlig overfor bystyret.  Byrådet blir en slags «regjering» i kommunen.  Byrådet må ha tillit fra et flertall av representantene i bystyret.

24 Sametinget

25  Sametinget er samenes folkevalgte organ i Norge.  Sametingets mål er å sikre en rettferdig behandling av samene.

26 Sametinget  I 1987 kom sameloven, som sikrer samefolket status som urfolk, med de rettigheter som følger med.  Den samiske befolkningen i Norge har blant annet rett til å bli hørt i saker som er av stor betydning for dem.

27 Sametinget  Sametinget har rett til å uttale seg i alle saker som angår den samiske befolkningen.  Uttalelsene fra Sametinget skal vektlegges, selv om Sametinget ikke har besluttende myndighet.

28 Sametinget  Det blir holdt valg til Sametinget hvert fjerde år.  Sametinget velger en leder som har tittelen Sametingspresident.


Laste ned ppt "8 Det politiske systemet i Norge. Maktfordeling • I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google