Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.12.11Organisasjonsutvikling og lederroller1 Prinsipper for organisasjonsutvikling Lederroller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.12.11Organisasjonsutvikling og lederroller1 Prinsipper for organisasjonsutvikling Lederroller."— Utskrift av presentasjonen:

1 14.12.11Organisasjonsutvikling og lederroller1 Prinsipper for organisasjonsutvikling Lederroller

2 Organisasjonsutvikling og lederroller2 Brukere og borgere Organisasjonen - prinsippskisse Tilrettelegging Tjenesteyting og forvaltning Støtte

3 14.12.11Organisasjonsutvikling og lederroller3 Fokus i organisasjonsutviklingen l Samordning av tjenestetilbudet – arbeid på tvers av faglige og organisatoriske skiller lFokus på førstelinjetjenesten  Fullt ansvar og fullmakter til tjenestelederne  Utvikling av arbeidsgiverpolitikk overfor de ansatte  Økt ”ansikt-til-ansikt”-tid lHelhetlig organisasjonskultur  Tydelig og enhetlig ledelsesfilosofi  Oppslutning om felles spilleregler  Synlige ledere, synlig ledelse  Ledere som tar felles ansvar lRekruttere / beholde medarbeidere l Læring og fornyelse

4 14.12.11Organisasjonsutvikling og lederroller4 Hovedgrep i administrativ struktur lRyddighet mht roller og ansvar  Lederansvaret forankres i linjen, lederansvaret utøves gjennom linjen lDefinerte lederroller  Ledelsesutvikling er satsnings- område l Nettverksarbeid  Alle ledere deltar i nettverk  Kollegial støtte - personlig utvikling - resultatsikring - innspill til rådmannen l Resultatledelse  Alle ledere inngår resultatavtale  Resultatavtaler og resultat- rapportering inngår i styringssystemet l Utvikling av støttefunksjonene  En forutsetning for god ledelse  Lederne skal ha den støtte de trenger for å ivareta lederansvaret

5 Organisasjonsutvikling og lederroller5 Tjenestevei eller på tvers? Ja, takk! lOrganisasjonsstrukturen klargjør ansvar og roller i organisasjonen  Lederansvar og lederroller i ”linjen” - hvem rapporterer til hvem  Ansvars- og rollefordeling mellom ”linje” og ”stab” (støttefunksjoner) l Men: Organisasjonsstrukturen legger ikke begrensninger på arbeidsformer!  Arbeid på tvers - av fag, nivåer, funksjoner, kompetanse … - gir bedre og mer effektiv oppgaveløsning  Utviklingsarbeid mm vil som hovedregel organiseres som prosjekt eller arbeidsgrupper

6 14.12.11Organisasjonsutvikling og lederroller6 Linjestyring l Linjestyring står sentralt i Bærum kommunes organisasjonsfilosofi  Utvikling av ledelse og ledere = satsningsområde  Arbeidsgiverpolitikken = satsningsområde  Hensynet til ledelse gir føringer på strukturen

7 Organisasjonsutvikling og lederroller7 Rådmannen (1) l Rådmannen l Roller og funksjoner:  Tilrettelegger for politiske organer o Tilrettelegge for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet o Møte i kommunestyret og formannskapet  Administrativ toppleder o Overordnet / helhetlig strategisk styring og utvikling av organisasjonen, overordnet linjeleder o Overordnet / helhetlig strategisk styring og utvikling av tjenester og forvaltning o Eneansvar overfor politisk nivå  Linjeleder (personalleder, arbeidsgiver) o For direktørene og kommunalsjefene Rådmannen Kommune- organisasjonen

8 14.12.11Organisasjonsutvikling og lederroller8 Rådmannen (2) lAnsvar og fullmakter  Overordnet resultatansvar, fagansvar, arbeidsgiveransvar og økonomiansvar – for hele kommunen  Maksimale fullmakter etter kommuneloven

9 14.12.11Organisasjonsutvikling og lederroller9 Rådmannen 3: Fokus og utfordringer lKommunens rammebetingelser lKommunens omdømme lSamarbeidsrelasjoner mellom kommunen og  Andre myndigheter, KS  Regionalt samarbeid  Samarbeid med andre kommuner lPolitiske prosesser  Sørge for reell politisk styring  Få nødvendige avklaringer  Legge grunnlag for gode politiske prosesser l Felles verdier, strategier, utviklingsområder og mål  Overordnet  På tvers av faglige og organisatoriske skillelinjer l Prinsipper for ledelse, organisasjon og styring l Felles ”lim”, kultur l Motivere, inspirere, myndiggjøre l Følge opp, kontrollere

10 14.12.11Organisasjonsutvikling og lederroller10 Direktørene (1) l4 direktører:  Stab, økonomi, HR, spesialoppgaver lRoller og funksjoner:  Strategisk ledelse: Rådgiver for rådmannen og politiske organer. Medansvar for kommunen som helthet. o Delta i ledermøte o Initiere og følge opp politiske saker  Operativ ledelse: Linjeleder og tilrettelegger o Sørge for prosesser som sikrer styring og utvikling av tjenestene helhetlig og effektivt o Personalleder, arbeidsgiver for enhetsledere Rådmannen Direktørene Støtteenheter

11 14.12.11Organisasjonsutvikling og lederroller11 Direktørene (2) lAnsvar og fullmakter  Overordnet resultatansvar jfr. resultatavtale  Overordnet ansvar for utvikling av programområde administrasjon  Overordnet ansvar for utvikling av arbeidsgiverpolitikk og økonomistyring  Lønnsforhandlinger på vegne av rådmannen (arbeidsgiverdirektør) lFokus, utfordringer  Som rådmannen lRådmannen og direktørene (rådmannens stabsteam)  Direktørene er rådgivere og dialogpartnere for rådmannen

12 Organisasjonsutvikling og lederroller12 Kommunalsjefene (1) l 9 kommunalsjefer  Programområdene: grunnskoleopplæring, barnehager og barnevern, pleie og omsorg, helse- og sosialtjenester, tekniske tjenester, kultur, plan og miljø, tjenester Fornebu, Eiendom l Roller og funksjoner  Strategisk ledelse: Rådgiver for rådmannen og politiske organer. Medansvar for kommunen som helthet. o Delta i ledermøte o Initiere og følge opp politiske saker  Operativ ledelse: Linjeleder og tilrettelegger o Sørge for prosesser som sikrer styring og utvikling av tjenestene helhetlig og effektivt o Personalleder, arbeidsgiver for tjenesteledere Rådmannen Kommunal- sjefene Tjenester og forvaltning

13 Organisasjonsutvikling og lederroller13 Kommunalsjefene (2) lAnsvar og fullmakter  Har overordnet resultat-, personal- og økonomiansvar o Ansvar for utvikling på programområdet / ansvarsområdet o Styrer gjennom resultatavtaler, lederansettelser og tilrettelegging o Budsjettansvar for sitt programområde / ansvarsområde lUtfordringer  Veilede og motivere tjenestelederne i koordinering, drift og utvikling  Utnytte handlingsrommet l Oppgaver, ansvar  Strategi for utvikling av tjenestene og tjenesteytingen  Riktig volum/dimensjonering  Videreutvikling av tjenestetilbudet, opptatt av innbyggernes behov og dekning  Effektiv ressursbruk  Delta i samarbeid med andre kommuner, KS, regionalt samarbeid og andre offentlige instanser  God samhandling på tvers  Motivere, inspirere, myndiggjøre  Følge opp, kontrollere

14 Organisasjonsutvikling og lederroller14 Tjenestelederne (1) l Ca 200 tjenesteledere l Roller og funksjoner  Personalleder, arbeidsgiver  Faglig leder l Ansvar og fullmakter  Eget tjenestested: Personal-, økonomi-og resultatansvar o Drift og utvikling  Programområdet: Felles ansvar for tilbudet til brukerne o Styring, utvikling, samordning, felles praksis overfor brukerne, likebehandling, helhet  Eget tjenestested: Delegerte fullmakter Rådmannen Kommunal- sjefene Tjeneste- lederne

15 14.12.11Organisasjonsutvikling og lederroller15 Tjenestelederne (2) lTjenesteleder skal  bruke fullmaktene sine  følge felles spilleregler  inngå resultatavtale med kommunalsjef  delta i nettverk sammen med andre ledere lUtfordringer  Tjenestestedene er kommunens ansikt mot innbyggerne  Brukerorientering  Forholdet til ansatte og brukere inngår i resultatrapportering l Oppgaver, ansvar  Daglig drift av tjenestene  Stadig forbedring av tjenestene!  Strategi for utvikling av tjenestene og tjenesteytingen  Fokus på brukere, medarbeidere, læring og fornyelse, økonomi og etikk/internkontroll (målekartet)  Motivere, inspirere, myndiggjøre  Følge opp, kontrollere

16 Organisasjonsutvikling og lederroller16 Enhetssjefene l 14 enhetssjefer  Budsjett og analyse, regnskap, personal, HMS, lønn, forhandling og pensjon, IKT strateg, IKT drift, kommuneadvokat, dokumentsenter, informasjon, anskaffelse, forvaltning, utvikling og utredning l Roller og funksjoner  Støtte til linjelederne / til forvaltning og tjenesteyting  Daglig drift av støttefunksjonene  Stadig forbedring av støttefunksjonene!  Strategi for utvikling av interne tjenester / tjenesteyting  Kompetanse, arbeidsformer, effektivisering  Ta initiativ til utviklingsarbeid Rådmannen Direktørene Enhets- sjefene Støtte- funksjoner


Laste ned ppt "14.12.11Organisasjonsutvikling og lederroller1 Prinsipper for organisasjonsutvikling Lederroller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google