Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 IA-avtalen –nærvær,roller og plikter Bodø 4.mai 2011 Bodø 4.mai 2011 Arild Jensen og Marit Faldaas Arild Jensen og Marit Faldaas Rådgivere Rådgivere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 IA-avtalen –nærvær,roller og plikter Bodø 4.mai 2011 Bodø 4.mai 2011 Arild Jensen og Marit Faldaas Arild Jensen og Marit Faldaas Rådgivere Rådgivere."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 IA-avtalen –nærvær,roller og plikter Bodø 4.mai 2011 Bodø 4.mai 2011 Arild Jensen og Marit Faldaas Arild Jensen og Marit Faldaas Rådgivere Rådgivere NAV Arbeidslivssenter NAV Arbeidslivssenter Nordland Nordland

2 2 Generelle krav/virkemidler til arbeidsmiljøet 4-1. Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering,tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger teknologi lønnssystemer mv skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas 3-1.For å sikre at hensynet til arbeidstakerens helse miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte

3 3 Rollene ift IA

4 4 Hovedmål:Hovedmål: –Et arbeidsliv som gir plass til alle som vil og kan arbeide. Delmål:Delmål: – forebygge sykefravær, øke fokus på jobbnærværet og hindre ”utstøting” fra arbeidslivet –øke rekrutteringen til arbeidslivet av personer som ikke har et arbeidsforhold En avtale som forplikter Regjeringen og partene i arbeidslivet.En avtale som forplikter Regjeringen og partene i arbeidslivet. Hovedarenaen for IA-arbeidet er arbeidsplassen.Hovedarenaen for IA-arbeidet er arbeidsplassen. Funksjonvurdering og arbeidsevne viktigere enn diagnose.Funksjonvurdering og arbeidsevne viktigere enn diagnose. Inkluderende arbeidsliv:

5 5 Basistjenester Forankring og oppstart av IA-arbeidetForankring og oppstart av IA-arbeidet LedelseLedelse Fra fravær til nærvær – forebyggende arbeidFra fravær til nærvær – forebyggende arbeid SykefraværsoppfølgingSykefraværsoppfølging Kommunikasjon og samtaletreningKommunikasjon og samtaletrening En samtale om arbeidsmuligheter – IA- funksjonsvurderingEn samtale om arbeidsmuligheter – IA- funksjonsvurdering Hjelp i vanskelige enkeltsakerHjelp i vanskelige enkeltsaker Livsfasepolitikk (seniorpolitikk. Arbeidslivet skal inkludere alle fra 18-?? år)Livsfasepolitikk (seniorpolitikk. Arbeidslivet skal inkludere alle fra 18-?? år) Arbeidstakere med behov for tilretteleggingArbeidstakere med behov for tilrettelegging Økonomiske virkemidlerØkonomiske virkemidler

6 6 Hva er nytt i IA-avtalen? Den krever ett sterkt ledelsesengasjementDen krever ett sterkt ledelsesengasjement Arbeidsgiver og ansatte forplikter seg til aktiv medvirkning med IA-arbeidetArbeidsgiver og ansatte forplikter seg til aktiv medvirkning med IA-arbeidet Det skal minst 2 ganger pr år avholdes møter mellom leder og tillitsvalgte hvor IA er eneste tema.Det skal minst 2 ganger pr år avholdes møter mellom leder og tillitsvalgte hvor IA er eneste tema. Bedriften skal sørge for at ledelse, tillitsvalgte og verneombud har den kompetansen som er nødvendig for å utføre IA-arbeidBedriften skal sørge for at ledelse, tillitsvalgte og verneombud har den kompetansen som er nødvendig for å utføre IA-arbeid Alle skal bidra til å forebygge/redusere, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøetAlle skal bidra til å forebygge/redusere, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Større fokus på RASKERE TILBAKE-ordningenStørre fokus på RASKERE TILBAKE-ordningen

7 7 Hva er nytt i den nye avtalen forts. Oppfølgingsplan innen 4 ukerOppfølgingsplan innen 4 uker Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplan til sykemelder innen 4 ukerArbeidsgiver skal sende oppfølgingsplan til sykemelder innen 4 uker Dialogmøte I avholdes innen 8 ukerDialogmøte I avholdes innen 8 uker Sykemelder skal delta i dialogmøte I, med mindre arbeidstaker ikke ønsker detSykemelder skal delta i dialogmøte I, med mindre arbeidstaker ikke ønsker det Aktiv sykemelding avvikles fra 01.07.2011Aktiv sykemelding avvikles fra 01.07.2011 Arbeids- og velferdsetaten kan frata virksomheten status som IA-bedriftArbeids- og velferdsetaten kan frata virksomheten status som IA-bedrift

8 8 Aktiv sykemelding avvikles ”KRISE” eller…….”KRISE” eller……. Hva betyr 50% sykemeldt??Hva betyr 50% sykemeldt?? Vårt råd: Start diskusjonen raskt da det vil bli ei utfordringVårt råd: Start diskusjonen raskt da det vil bli ei utfordring

9 9Diskusjon Hvilken rolle har tillitsvalgte og verneombud i den nye avtalen?Hvilken rolle har tillitsvalgte og verneombud i den nye avtalen? Hvordan kan du som tillitsvalgt bidra med i sykefraværs/nærværsarbeidet på din arbeidsplass?Hvordan kan du som tillitsvalgt bidra med i sykefraværs/nærværsarbeidet på din arbeidsplass? Hvordan kan din virksomhet forebygge og tilrettelegge for at folk kan vær på jobbHvordan kan din virksomhet forebygge og tilrettelegge for at folk kan vær på jobb

10 10 YODA sa til en ung Luke Skywalker:YODA sa til en ung Luke Skywalker: Du må ikke prøve – du må gjøreDu må ikke prøve – du må gjøre

11 11 Hva forplikter bedriften seg til? Ta initiativ til, og bidra til dialog og samarbeid om løsninger på arbeidsplassen dersom arbeidstaker får helseplager eller fraværTa initiativ til, og bidra til dialog og samarbeid om løsninger på arbeidsplassen dersom arbeidstaker får helseplager eller fravær Utarbeide individuell oppfølgingsplan for ansatte ved behov for tilrettelegging på arbeidsplassen ( senest innen 6 uker)Utarbeide individuell oppfølgingsplan for ansatte ved behov for tilrettelegging på arbeidsplassen ( senest innen 6 uker) Legge til rette for at personer med redusert funksjonsevne skal få mulighet til å arbeide ev ved bruk at virkemidler fra NAVLegge til rette for at personer med redusert funksjonsevne skal få mulighet til å arbeide ev ved bruk at virkemidler fra NAV Legge til rette for at eldre arbeidstakere kan arbeide til oppnådd pensjonsalder,uten å bli uføretrygdet grunn slitasje eller helseplagerLegge til rette for at eldre arbeidstakere kan arbeide til oppnådd pensjonsalder,uten å bli uføretrygdet grunn slitasje eller helseplager Utarbeide egne aktivitetsmål for virksomhetens IA-arbeidUtarbeide egne aktivitetsmål for virksomhetens IA-arbeid

12 12 Hva betyr dette? Å legge forholdene til rette for at den enkelte kan være på jobb med det som er friskt i stedet for å være hjemme med det som er sykt Å legge forholdene til rette for at den enkelte kan være på jobb med det som er friskt i stedet for å være hjemme med det som er sykt

13 13 Oppfølgingsplan Minimumskrav: Vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevneVurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne Aktuelle tiltak p å arbeidsplassen i arbeidsgivers regiAktuelle tiltak p å arbeidsplassen i arbeidsgivers regi Tiltak som har v æ rt gjennomf ø rt i arbeidsgivers regiTiltak som har v æ rt gjennomf ø rt i arbeidsgivers regi Behov for bistandBehov for bistand Plan for videre oppf ø lgingPlan for videre oppf ø lging

14 14 Plikt til å delta: Arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjeneste (hvis bedriften har BHT). Behandlende lege eller annen sykmelder (hvis begge parter eller når kun arbeidstaker ønsker det) Bør/kan møte: Annet helsepersonell (f.eks. ergoterapeut, bedriftslege, psykolog eller fysioterapeut) Tillitsvalgte – hvis arbeidstaker ønsker det Dokumentasjon: Skriftlig melding til NAV om resultatet, eller om årsaken til at møtet ikke ble avholdt Sted: Fortrinnsvis på arbeidsplassen (alternativt legekontor, NAV-kontor e.l) Arbeidsgiver kaller inn ved 100% sykmelding Dialogmøte 1

15 15 Gjennomgang av individuell oppfølgingsplanGjennomgang av individuell oppfølgingsplan Vurdere og iverksette bedriftsinterne tiltakVurdere og iverksette bedriftsinterne tiltak Evaluering av allerede iverksatte bedriftsinterne tiltakEvaluering av allerede iverksatte bedriftsinterne tiltak Vurdere eventuelle behov for nye tiltak på arbeidsplassenVurdere eventuelle behov for nye tiltak på arbeidsplassen Vurdere behov for eventuelt andre tiltak, - bør NAV kobles inn ?Vurdere behov for eventuelt andre tiltak, - bør NAV kobles inn ? Avklare videre ansvar: Hvem gjør hva og nårAvklare videre ansvar: Hvem gjør hva og når Innhold i dialogmøtene

16 16 Arbeidsmiljøloven § 4-6 Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne§ 4-6 Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne –Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, skal arbeidsgiver så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring eller lignende.

17 17 Hva innebærer ”så langt det er mulig”? ” Arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge går ikke så langt som til å opprette en ny stilling i virksomheten, men dersom det er eller blir ledig en passende stilling i virksomheten, skal arbeidstakeren tilbys denne hvis vedkommende ellers er skikket for stillingen.” jf Ot.prp nr.6 (2006-2007)” Arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge går ikke så langt som til å opprette en ny stilling i virksomheten, men dersom det er eller blir ledig en passende stilling i virksomheten, skal arbeidstakeren tilbys denne hvis vedkommende ellers er skikket for stillingen.” jf Ot.prp nr.6 (2006-2007) ”…så langt det er mulig.” tilsier en skjønnsmessig vurdering og det må foretas en konkret helhetsvurdering. Plikten er vidtrekkende.””…så langt det er mulig.” tilsier en skjønnsmessig vurdering og det må foretas en konkret helhetsvurdering. Plikten er vidtrekkende.”

18 18

19 19 Bruker vi tiden på?? Å ”kose med misnøyen”Å ”kose med misnøyen” Om alt vi skulle ha hatt på jobbOm alt vi skulle ha hatt på jobb Å bare prøve – ikke gjennomføreÅ bare prøve – ikke gjennomføre Å snakke om alt som kan gå galtÅ snakke om alt som kan gå galt Mental energi på å tenke på muligheter for å mislykkesMental energi på å tenke på muligheter for å mislykkes Har vi ikke brukt nok tid på dette nå??Har vi ikke brukt nok tid på dette nå??

20 20 Tillitsvalgtes rolle Ta opp på med medlemmer (klubbmøter, kurs) tema om opplysningsplikt, funksjonsvurdering, arbeid med IA/arbeidsmiljø/seniorpolitikk Bistå sykmeldte med støtte, råd, avklare muligheter for tilrettelegging Pådriver for kompetanse utvikling samt kartlegging Motivere til å inkludere sykmeldte, nye arbeidstakere med redusert funksjonsvne Pådriver for god lederutvikling i virksomheten Sykdom er en privat sak - men ikke sykefravær Ta opp saker med leder - se fremover. (Hvordan vi vil ha det ? Hva må til for å komme dit ?

21 21 Arbeidstakerens forpliktelser Bidra til en positiv dialog med nærmeste leder om løsninger og nødvendige tiltak for å forebygge skader,sykefravær og å hindre langvarig sykefraværBidra til en positiv dialog med nærmeste leder om løsninger og nødvendige tiltak for å forebygge skader,sykefravær og å hindre langvarig sykefravær Ved fravær straks melde fra til leder om forventet fraværslengdeVed fravær straks melde fra til leder om forventet fraværslengde Opplyse om fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen og levere egenmelding/sykemelding ved fravær.Opplyse om fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen og levere egenmelding/sykemelding ved fravær. Ved sykdom, alltid vurdere muligheter for gradert – eller aktiv sykemelding i samråd med nærmeste leder og/eller legeVed sykdom, alltid vurdere muligheter for gradert – eller aktiv sykemelding i samråd med nærmeste leder og/eller lege Ta aktivt ansvar for egen helse og arbeidssituasjonTa aktivt ansvar for egen helse og arbeidssituasjon

22 22 Hva betyr dette i praksis Når det ikke er medisinske grunner i veien, er du pliktig til å være i arbeidsrelatert aktivitetNår det ikke er medisinske grunner i veien, er du pliktig til å være i arbeidsrelatert aktivitet Arbeidsgiver har plikt til å tilrettegge arbeidet så langt dette er mulig og arbeidstaker har plikt til å bidra til å finne løsninger som hindrer unødig sykefraværArbeidsgiver har plikt til å tilrettegge arbeidet så langt dette er mulig og arbeidstaker har plikt til å bidra til å finne løsninger som hindrer unødig sykefravær Utbetaling av sykepenger ut over 8 uker uten aktivitet på arbeidsplassen forutsetter legeerklæring på at medisinske forhold er til hinder for at du er på jobb eller dokumentasjon fra arbeidsgiver på at tilrettelegging IKKE er muligUtbetaling av sykepenger ut over 8 uker uten aktivitet på arbeidsplassen forutsetter legeerklæring på at medisinske forhold er til hinder for at du er på jobb eller dokumentasjon fra arbeidsgiver på at tilrettelegging IKKE er mulig Du mister retten til sykepenger hvis du uten rimelig grunn nekter å opplyse om egen funkskjonsevne,nekter å medvirke til utredning eller nekter å ta imot tilbud om behandling og/eller tilretteleggingDu mister retten til sykepenger hvis du uten rimelig grunn nekter å opplyse om egen funkskjonsevne,nekter å medvirke til utredning eller nekter å ta imot tilbud om behandling og/eller tilrettelegging

23 23 Folketrygdloven § 8-6 ”Det skal iverksettes aktive arbeidsrelaterte tiltak så tidlig som mulig og senest når arbeidsuførheten har vart åtte uker.” Gradert sykmelding: (Folketrygdloven §8-6 og §8-13) Brukes dersom personen delvis kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver i redusert arbeidstid eller i redusert tempo Aktiv sykmelding: (Folketrygdloven §8-6) Brukes når personen ikke kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver Folketrygdloven § 8-4 ” For å få rett til sykepenger skal medlemmet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet unntatt når medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet”. Hva er aktivitet?

24 24 Ser vi det samme målet??

25 25 Tydelige mål For å drive et prosjekt trenger vi tydelige mål, noe vi kan samles om og ta ansvar for å realisere i tid og rom.For å drive et prosjekt trenger vi tydelige mål, noe vi kan samles om og ta ansvar for å realisere i tid og rom. Vi trenger å sørge for at alle de som er berørte får en mulighet til å forstå hvordan de kan bidra til å nå de oppsatte målene.Vi trenger å sørge for at alle de som er berørte får en mulighet til å forstå hvordan de kan bidra til å nå de oppsatte målene.

26 26 Bedriften sine nøkkelverdier RespektRespekt RedelighetRedelighet SamhandlingSamhandling

27 27 Hvorfor felles verdier? Realisere visjon – skape en tydelig profilRealisere visjon – skape en tydelig profil Forteller hva som er rett og galt i vår kulturForteller hva som er rett og galt i vår kultur Forutsigbar – til å stole påForutsigbar – til å stole på Styrker fellesskapetStyrker fellesskapet VISJONØnsketomdømmeVirkeligomdømme

28 28 Hva er nærværsarbeid? Det er å skape en verden sammen med de ansatte som alle ønsker å tilhøreDet er å skape en verden sammen med de ansatte som alle ønsker å tilhøre

29 29 Bedriften vs tillitsvalgte

30 30 Venn eller fiende? Nøkkel for å lykkes; Nøkkel for å lykkes; Involvering av ansatte og tillitsvalgte Involvering av ansatte og tillitsvalgte ” IF YOU CAN`T BEAT THEM ” IF YOU CAN`T BEAT THEM -JOIN THEM” -JOIN THEM”

31 31 Hva menes med involvering? Hvorfor blir det ofte sagt at involvering bare er fine ordHvorfor blir det ofte sagt at involvering bare er fine ord Hvorfor får vi stadig høre at våre tillitsvalgte ikke er med i prosesseneHvorfor får vi stadig høre at våre tillitsvalgte ikke er med i prosessene Hvorfor blir det stadig uro på arbeidsplassen fordi personalet og tillitsvalgte/vernetjenesten blir holdt utenforHvorfor blir det stadig uro på arbeidsplassen fordi personalet og tillitsvalgte/vernetjenesten blir holdt utenfor Hvorfor får vi stadig høre at tillitsvalgte ikke deltarHvorfor får vi stadig høre at tillitsvalgte ikke deltar Når vi vet at involvering er ett suksesskriterieNår vi vet at involvering er ett suksesskriterie Hvorfor blir det da ikke fulgt opp?Hvorfor blir det da ikke fulgt opp?

32 32 Tips til et bedre samarbeid mellom partene Ha en ”åpen” dialogHa en ”åpen” dialog Ha faste møtepunkter ( f.ex ett fast møte hver uke mellom leder,verneombud og tillitsvalgt )Ha faste møtepunkter ( f.ex ett fast møte hver uke mellom leder,verneombud og tillitsvalgt ) Vis tillitVis tillit Den tillitsvalgte er en ressurs og nøkkel for å lykkesDen tillitsvalgte er en ressurs og nøkkel for å lykkes Respekt, redelighet og ærlighetRespekt, redelighet og ærlighet

33 33 Forslag til nærværsarbeid Fokus på sterke sider – ikke svakeFokus på sterke sider – ikke svake Fokus på nærvær – ikke fraværFokus på nærvær – ikke fravær Fokus på friskhet – ikke sykdomFokus på friskhet – ikke sykdom Fokus på mestring – ikke nederlag/tapFokus på mestring – ikke nederlag/tap Fokus på det du kan – ikke på det du ikke får tilFokus på det du kan – ikke på det du ikke får til

34 34 Metodikk SE – Diskuter og bli enige om dagens situasjon. Hvordan står det til med det som vi må forbedre?SE – Diskuter og bli enige om dagens situasjon. Hvordan står det til med det som vi må forbedre? TENK – Reflekter over dagens situasjon og bli enig om ønsket tilstandTENK – Reflekter over dagens situasjon og bli enig om ønsket tilstand IVERKSETT – gjennomførIVERKSETT – gjennomfør SE IGJEN – Reflekter over det som er gjort og resultatet av det - EvaluerSE IGJEN – Reflekter over det som er gjort og resultatet av det - Evaluer

35 35 Hvordan overføre teori til praksis? Sette seg sammen for å: Sette seg målSette seg mål Finne ut hvordan VI skal ha det på jobbFinne ut hvordan VI skal ha det på jobb Lage opplegg for å etterleve verdier og spillereglerLage opplegg for å etterleve verdier og spilleregler Lage arbeidsgrupperLage arbeidsgrupper Bli enige om hva vi er enig om og uenig omBli enige om hva vi er enig om og uenig om Skape en positiv arbeidsplassSkape en positiv arbeidsplass Skape en vinnerkultur ”vi mener faktisk at vi skal bli best i Nordland”Skape en vinnerkultur ”vi mener faktisk at vi skal bli best i Nordland”

36 36 Resultat av IA-samarbeidet Novema Aggregater på Sørlandet. Bedriften har en avtale om alle går til lederen FØR de evt går til legen. 50 ansatte: Sykefravær er 1,5% på legemeldt og 1,6 på egenmeldtNovema Aggregater på Sørlandet. Bedriften har en avtale om alle går til lederen FØR de evt går til legen. 50 ansatte: Sykefravær er 1,5% på legemeldt og 1,6 på egenmeldt På Nexans Karmøy (52 ansatte) snakker man om nærvær og ikke sykefravær. Det er tilstedetiden som måles, og den er nesten 100 prosent. – 96,81 er et stort tall, sier fabrikksjefen.På Nexans Karmøy (52 ansatte) snakker man om nærvær og ikke sykefravær. Det er tilstedetiden som måles, og den er nesten 100 prosent. – 96,81 er et stort tall, sier fabrikksjefen. Mandal kommune har søkt Arbeids og Inkluderingsdepartementet om å få kutte ut egenmelding helt. I denne kommunen har sykemelding gått ned fra 9,2% til 5,8% og avgangsalder har gått oppMandal kommune har søkt Arbeids og Inkluderingsdepartementet om å få kutte ut egenmelding helt. I denne kommunen har sykemelding gått ned fra 9,2% til 5,8% og avgangsalder har gått opp

37 37

38 38 Viktig å huske på Viktig å huske på ” Å ikke lykkes hver gang er en midlertidig tilstand ” ” Å ikke lykkes hver gang er en midlertidig tilstand ” ” Å gi opp er å gjøre den permanent” ” Å gi opp er å gjøre den permanent”

39 39 Alle i Norsk Sykepleierforbund skal vite At Arbeidslivssenteret i Nordland er klare til å bistå alle tillitsvalgte med alle midlene som hele organisasjonen råder overAt Arbeidslivssenteret i Nordland er klare til å bistå alle tillitsvalgte med alle midlene som hele organisasjonen råder over LYKKE TIL OG TAKK FOR LYKKE TIL OG TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "1 IA-avtalen –nærvær,roller og plikter Bodø 4.mai 2011 Bodø 4.mai 2011 Arild Jensen og Marit Faldaas Arild Jensen og Marit Faldaas Rådgivere Rådgivere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google