Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsprogram 2014-17 godt i gang - med mange utfordringer!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsprogram 2014-17 godt i gang - med mange utfordringer!"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Handlingsprogram godt i gang - med mange utfordringer!

3 Skåbuvegen – en av mange utfordringer

4 Innspillene fra kommunene -Mange innspill fra kommunene -Litt ulik form og innhold: -Kommuner med klare prioriteringer -Nord-Aurdal med en GSV (Garlivegen) som første og eneste prosjekt. -Nordre Land med mange prosjekter innen hver kategori. -Svært ulik grad av grundige beskrivelser – som vi ba om.

5 Store bindinger allerede! Type tiltakOpprinnelig HP Justert HP pr Strekningsvise prosjekter 69,0 116 Mindre utbedringer 35,7 18,1 Gang- og sykkelveger 40,5 41,8 TS-tiltak 5,1 Sum binding 150,3 181

6 To større bindinger/reserver kommer i tillegg: 1.Fv 33 Skreifjella-Totenviken kirke 2.Fv 312 Storhovearmen

7 Store planreserver Fv 311 Fullføring av vegen Ersgård- Sjøsetervegen Lilleha mmer 9Noe usikker planreserve. Fv 132 Hornås- Haug GjøvikCa 17Lav ÅDT, jf HP. Reg.plan i gang. Kulturm.undersøkelse ikke ferdig. Noe usikker planreserve. Fv 261 Neste- Hamre 319 i Øyer – planreserve på 10 Vestre Slidre Ca 10Lav ÅDT. Noe usikkerhet pga behov for nødvendige feltundersøkelser. Fv 436 Amundgård- Åsåren Sel11,7Ferdig reg.plan. Fv 5 Oulie- Solvang Lunner5,5Ferdig reg.plan. Fv 255 Skåbuvegen Nord- Fron 300Reg.plan ferdig innen 1-2 år Miljøgate LenaØstre Toten 50Reg.plan ferdig innen 2012 Fv 428 Rekkverk Selsvatnet Sel10Noe usikker reserve som gjelder utover prosjektering av rekkverk. Rundkjøring Leira Nord- Aurdal 15 Usikkert anslag.

8 Planreserver forts.

9 Den «ukjente» planreserve •Planlegging av tiltak langs riks – og fylkesvegnett i egen regi, eller i samarbeid med utbyggere. •Lesja •Østre Toten •Lillehammer •…….fler…….!

10 Rammer - økonomi var det 807 mill kr – om lag 200 mill årlig - til fylkesveger:

11 Neste HP med langt lavere inv.rammer – varslet i RHP ! •Omtrent det samme på drift/vedlikehold - årlig kr 245 mill i perioden ! •Investeringer – stramme rammer fremover! 2012 og 2013: kr 210 mill pr år 2014 og 2015: kr 127 mill pr år

12 En illustrasjon på innspill- og kostnader •Meterpris på pr m G/S veg og meterpris på på strekn.vise •Dette gir totalkostnad 1,8 mrd kr!! Omfatter 21 kommuner, jf utdelt perm. •I Vestre Slidre kommune vil f.eks. bygging av 5,7 km veg på Fv 289/293 komme opp i kr 85 mill. Bygging av G/S veg Fv 261 Fossheim bru (0,5 km) vil koste 5 mill kr.

13 Stramme rammer fremover! (ramme 127 mill pr år versus «behov» på 1,8 mrd)

14 Hva er så de konkrete rammene ? •Pr i dag 508 mill kr for perioden Gitt bindinger på 200 mill kr, gir dette ei nettoramme på om lag 300 mill kr. •Sum for 1 prioriterte G/S og 1 prioritert strekningsvist prosjekt = 1,8 milliarder kr (sagt før) •Store bindinger på forfall kr 1,3 milliarder (forfall kunne hatt en egen foil) DETTE MEDFØRER AT DE FLESTE PROSJEKTENE FRA KOMMUNENE IKKE BLIR UTFØRT I ….?

15 Forfall på 1,2 mrd kroner

16 Satsing på å ta igjen forfall/drift/vedlikehold •NB ! Forfallsetterslep må også planlegges •Hvilke veger som skal oppgraderes først er et meget interessant spørsmål !

17 Hva innebærer dette ? •Må ta noen valg. Investering vs. drift/vedlikehold Stort forfall – ta igjen forfallet og ha minimalt på investering ? En HP-variant: •Gjennomføre bindingene + ta igjen forfall på om lag 250 mill – ikke investere !

18 By eller land? •Satsing på prosjekt med lav ÅDT på landet til de få? eller • Prosjekter for byutvikling (ATP satsing) i Gjøvik og Lillehammer?

19 Andre tilnærminger til prioritering •Kun gang- og sykkelveg? •Fullføre utbedringer/strekningsvise investeringer på fv34 og fv33? (oppfyller 2-3 HP) •Næringslivets transporter

20 Om småprosjekter •Trafikksikkerhet og kollektiv •Mye planressurser pr investert krone •La kommunene få ansvar for gjennomføring og gi tilskudd? (Ala KTS…….) •Bruke lokale krefter/lokal maskinpark m.m.

21 Never change a winning team ! HP hadde en god profil. En variant av dette vil fungere igjen !

22 Planlegging •Alt må planlegges – også utbedringer av eksisterende veg, kollektivholdeplasser, TS-tiltak •Eier ikke egen grunn, landbruk, miljø, kulturminner •Lange planprosesser. –Iblant forprosjekt (3-6 mnd) –Reguleringsplan (6-18 mnd) –Grunnerhverv og byggeplan (3-12) –Utbygging – 3-18 mnd

23 Trafikksikkerhetsplan •FTU – HP •Mange kommuneinnspill er kommet •Må sees nøye gjennom •Kommer tilbake til dette senere. Forrige gang var dettte en parallell prosess til handlingsprogramarbeidet

24 Fremdriftsplan vedtatt av Fylkesutvalget Fremdriftsplanen: •20. desember 2011: Oppstartsak i fylkesutvalget. •Januar og februar 2012, individuelle møter med alle kommunene. •Årsskiftet2012/13: Forslag til handlingsprogram sendes på høring. •Juni / sept 2013: Fylkestinget vedtar HP

25 Forts. på fremdrift Videre fremdrift: -Kommuneinnspillene som foreligger gjennomgås og summeres opp -Kriteriegrunnlag for rammer mellom og internt på programområdene utarbeides •Skisseprosjekt på viktigste innspill •Kostnadsvurderinger


Laste ned ppt "Handlingsprogram 2014-17 godt i gang - med mange utfordringer!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google