Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsprogram 2014-17 godt i gang - med mange utfordringer!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsprogram 2014-17 godt i gang - med mange utfordringer!"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Handlingsprogram 2014-17 godt i gang - med mange utfordringer!

3 Skåbuvegen – en av mange utfordringer

4 Innspillene fra kommunene -Mange innspill fra kommunene -Litt ulik form og innhold: -Kommuner med klare prioriteringer -Nord-Aurdal med en GSV (Garlivegen) som første og eneste prosjekt. -Nordre Land med mange prosjekter innen hver kategori. -Svært ulik grad av grundige beskrivelser – som vi ba om.

5 Store bindinger allerede! Type tiltakOpprinnelig HP Justert HP pr 07.12.10 Strekningsvise prosjekter 69,0 116 Mindre utbedringer 35,7 18,1 Gang- og sykkelveger 40,5 41,8 TS-tiltak 5,1 Sum binding 150,3 181

6 To større bindinger/reserver kommer i tillegg: 1.Fv 33 Skreifjella-Totenviken kirke 2.Fv 312 Storhovearmen

7 Store planreserver Fv 311 Fullføring av vegen Ersgård- Sjøsetervegen Lilleha mmer 9Noe usikker planreserve. Fv 132 Hornås- Haug GjøvikCa 17Lav ÅDT, jf HP. Reg.plan i gang. Kulturm.undersøkelse ikke ferdig. Noe usikker planreserve. Fv 261 Neste- Hamre 319 i Øyer – planreserve på 10 Vestre Slidre Ca 10Lav ÅDT. Noe usikkerhet pga behov for nødvendige feltundersøkelser. Fv 436 Amundgård- Åsåren Sel11,7Ferdig reg.plan. Fv 5 Oulie- Solvang Lunner5,5Ferdig reg.plan. Fv 255 Skåbuvegen Nord- Fron 300Reg.plan ferdig innen 1-2 år Miljøgate LenaØstre Toten 50Reg.plan ferdig innen 2012 Fv 428 Rekkverk Selsvatnet Sel10Noe usikker reserve som gjelder utover prosjektering av rekkverk. Rundkjøring Leira Nord- Aurdal 15 Usikkert anslag.

8 Planreserver forts.

9 Den «ukjente» planreserve •Planlegging av tiltak langs riks – og fylkesvegnett i egen regi, eller i samarbeid med utbyggere. •Lesja •Østre Toten •Lillehammer •…….fler…….!

10 Rammer - økonomi 2010-13 var det 807 mill kr – om lag 200 mill årlig - til fylkesveger:

11 Neste HP med langt lavere inv.rammer – varslet i RHP ! •Omtrent det samme på drift/vedlikehold - årlig kr 245 mill i perioden 2012-2015! •Investeringer – stramme rammer fremover! 2012 og 2013: kr 210 mill pr år 2014 og 2015: kr 127 mill pr år

12 En illustrasjon på innspill- og kostnader •Meterpris på 10.00 pr m G/S veg og meterpris på 15-20.00 på strekn.vise •Dette gir totalkostnad 1,8 mrd kr!! Omfatter 21 kommuner, jf utdelt perm. •I Vestre Slidre kommune vil f.eks. bygging av 5,7 km veg på Fv 289/293 komme opp i kr 85 mill. Bygging av G/S veg Fv 261 Fossheim bru (0,5 km) vil koste 5 mill kr.

13 Stramme rammer fremover! (ramme 127 mill pr år versus «behov» på 1,8 mrd)

14 Hva er så de konkrete rammene 2014-17 ? •Pr i dag 508 mill kr for perioden 2014-17. Gitt bindinger på 200 mill kr, gir dette ei nettoramme på om lag 300 mill kr. •Sum for 1 prioriterte G/S og 1 prioritert strekningsvist prosjekt = 1,8 milliarder kr (sagt før) •Store bindinger på forfall kr 1,3 milliarder (forfall kunne hatt en egen foil) DETTE MEDFØRER AT DE FLESTE PROSJEKTENE FRA KOMMUNENE IKKE BLIR UTFØRT I 2014-17….?

15 Forfall på 1,2 mrd kroner

16 Satsing på å ta igjen forfall/drift/vedlikehold •NB ! Forfallsetterslep må også planlegges •Hvilke veger som skal oppgraderes først er et meget interessant spørsmål !

17 Hva innebærer dette ? •Må ta noen valg. Investering vs. drift/vedlikehold Stort forfall – ta igjen forfallet og ha minimalt på investering ? En HP-variant: •Gjennomføre bindingene + ta igjen forfall på om lag 250 mill – ikke investere !

18 By eller land? •Satsing på prosjekt med lav ÅDT på landet til de få? eller • Prosjekter for byutvikling (ATP satsing) i Gjøvik og Lillehammer?

19 Andre tilnærminger til prioritering •Kun gang- og sykkelveg? •Fullføre utbedringer/strekningsvise investeringer på fv34 og fv33? (oppfyller 2-3 HP) •Næringslivets transporter

20 Om småprosjekter •Trafikksikkerhet og kollektiv •Mye planressurser pr investert krone •La kommunene få ansvar for gjennomføring og gi tilskudd? (Ala KTS…….) •Bruke lokale krefter/lokal maskinpark m.m.

21 Never change a winning team ! HP 2010-13 hadde en god profil. En variant av dette vil fungere igjen !

22 Planlegging •Alt må planlegges – også utbedringer av eksisterende veg, kollektivholdeplasser, TS-tiltak •Eier ikke egen grunn, landbruk, miljø, kulturminner •Lange planprosesser. –Iblant forprosjekt (3-6 mnd) –Reguleringsplan (6-18 mnd) –Grunnerhverv og byggeplan (3-12) –Utbygging – 3-18 mnd

23 Trafikksikkerhetsplan •FTU – HP •Mange kommuneinnspill er kommet •Må sees nøye gjennom •Kommer tilbake til dette senere. Forrige gang var dettte en parallell prosess til handlingsprogramarbeidet

24 Fremdriftsplan vedtatt av Fylkesutvalget 20.12.11 Fremdriftsplanen: •20. desember 2011: Oppstartsak i fylkesutvalget. •Januar og februar 2012, individuelle møter med alle kommunene. •Årsskiftet2012/13: Forslag til handlingsprogram sendes på høring. •Juni / sept 2013: Fylkestinget vedtar HP

25 Forts. på fremdrift Videre fremdrift: -Kommuneinnspillene som foreligger gjennomgås og summeres opp -Kriteriegrunnlag for rammer mellom og internt på programområdene utarbeides •Skisseprosjekt på viktigste innspill •Kostnadsvurderinger


Laste ned ppt "Handlingsprogram 2014-17 godt i gang - med mange utfordringer!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google