Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VA-tiltak langs Svelvikveien mellom Solumstrand og Svelvik grense – Orientering til Bystyrekomitèen 01.06.2010 Hensikt: Gi komitèen en orientering om VA-tiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VA-tiltak langs Svelvikveien mellom Solumstrand og Svelvik grense – Orientering til Bystyrekomitèen 01.06.2010 Hensikt: Gi komitèen en orientering om VA-tiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1 VA-tiltak langs Svelvikveien mellom Solumstrand og Svelvik grense – Orientering til Bystyrekomitèen 01.06.2010 Hensikt: Gi komitèen en orientering om VA-tiltak langs Svelvikveien med fokus på følgende: Hva som bygges; status og fremdrift Begrunne tiltakene ut fra vedtatte strategidokumenter Bakgrunn: Komitèen ba i møte 06.05.2010 om denne orientering

2 Historikk – avkloakkering Svelvikveien •Første gang utredet på 1990-tallet. •Planene er oppdatert/revidert flere ganger senere. • Behandling av økonomiplan for perioden 2006 – 2009 (saknr. 0115/05) Vedtak Bystyret: ”Rådmannen bes om å fremme egen sak om kloakk og avløpsforholdene langs Svelvikveien mellom Solumstrand og Svelviks grense.” • Orientering gitt i Bystyrekomitèen 15.05.07. • Etappevis gjennomføring innarbeidet i økonomiplan fra og med 2008.

3 Eksisterende forhold • Ca. 85 helårsboliger og 50 – 60 fritidsboliger • Spredte avløpsløsninger av varierende standard/kvalitet • Kommunen er forurensningsmyndighet etter kap 12 i forurensningsforskriften (mindre enn 50 pe). • Vannforsyning dels fra private brønner, samt kommunal helårs- og sommerledning • Kommuneplanen angir området som landbruks-, natur- og friluftsområde • Strekningen er ca. 4 km • 1/3 av strekningen har gang/sykkelvei

4 Miljøstatus og brukerinteresser Miljøstatus/ vannkvalitet • Rutinemessig vannprøvetaking i området (Gårbu og Kollfuru) i perioden 2004-2009. • Status: Mindre egnet som badevann. • Avløpsvann kan forurense private brønner. Brukerinteresser Bading/rekreasjon i strandkanten. Ikke offentlig tilrettelagte badeplasser - privat bruk. Mål: Offentlig tilgjengelighet skal økes (jfr. Vannmiljøstrategien (2003)).

5 Tekniske og økonomiske forhold • Gjennomførte etapper (2008 – 2010) går i eksisterende gang/sykkelvei. • Fellesprosjekt med Statens vegvesen - videreføring av gang/sykkelvei - er drøftet men ser ikke ut til å bli realisert. • 2 hovedalternativer for videreføring av VA- anlegget. – Alt. 1. På land langs Svelvikveien (styrt boring i fjell). – Alt.2. Som sjøledning i fjorden. Valg av løsning for videreføring skjer i 2011. • Totalkostnad for hele prosjektet ca. 70 mill. kr (2009-tall). Inkluderer også ny offentlig vannledning. Private stikkledninger kommer i tillegg.

6

7

8 Tilknytning av boliger • Helårsboliger: Kommunen har hjemmel for pålegg (pbl § 65 og 66). (Kostnad under 2G) • Fritidsboliger: Kommunen har ikke hjemmel, men de fleste ønsker sannsynligvis tilknytning. Kommunen satser på inngåelse av frivillige avtaler vedr. tilknytning av helårsboliger/ fritidsboliger (ikke pålegg). Gode erfaringer og måloppnåelse så langt i prosjektet.

9 Etappe 1: • 12 adresser, 14 enheter, 28 personer • Tilknyttet: Samtlige + avsatt stikk til 2 tomter Etappe 2: • 7 adresser, 12 personer Status tilknytning av boliger

10 Fremdrift • Etappevis gjennomføring med planlagt ferdigstillelse ca. 2015. • Ingen ny etappe påbegynnes i 2011 (kun planlegging dette året).

11

12

13

14

15

16

17


Laste ned ppt "VA-tiltak langs Svelvikveien mellom Solumstrand og Svelvik grense – Orientering til Bystyrekomitèen 01.06.2010 Hensikt: Gi komitèen en orientering om VA-tiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google