Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hitra kommune Meldingsløftet i Hitra Kommune Inger Marie Øien prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hitra kommune Meldingsløftet i Hitra Kommune Inger Marie Øien prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hitra kommune Meldingsløftet i Hitra Kommune Inger Marie Øien prosjektleder

2 Hitra Kommune •ca. 120 km fra Trondheim og 1 ½ time fra Orkdal Sykehus. •Fastlandsforbindelse via tunnel mellom Sunde/Hitra og Hitra/Frøya •ca. 4.500 innbyggere på Hitra •Raskt voksende innbyggertall pga. arbeidsinnvandring •Interkommunalt samarbeid med Frøya Kommune om legevakt, barnevern og bruk av korttidsplasser. •I løpet av 2013 interkommunalt samarbeid om forvaltning, friskliv og folkehelse, psykisk helsetjeneste, kompetanse og IKT

3 Helse og omsorg Hitra legekontor 5 fastleger med kommunale stillingsandeler Pleie og omsorg •Sykehjem (korttidsavd og dementavdelinger) •Hjemmebaserte Tjenester og omsorgsboliger •Tjenesten Funksjonshemmede/Psykiatri og Rus Helse, familie og rehabilitering •Helsestasjon/jordmor/barne og familierådgivning •Psykisk helsetjenester •Ergo/fysio/trening og friskliv

4 Bakgrunn •”Meldingsløftet i kommunen” 2011 •Nettverk med hovedsamarbeidskommunen Trondheim og. Samarbeidskommunene Meldal, Molde og Hitra Kommune •Støtte fra Helsedirektoratet •Kvalitetsprosjekt- kvalitetssystem, e-meldinger og Helhetlig Pasientforløp i Hjemmet •Tilsetting av kvalitetskoordinator Nov 2011 •Prosjektorganisering

5 Omfang og avgrensninger •meldingsutveksling mellom Hitra Legekontor og pleie og omsorg •meldingsutveksling mellom psykiatri, ergoterapi, fysioterapi, tjenesten for funksjonshemmede og Hitra legekontoret. •motta elektroniske epikriser fra helseforetaket •Vederlagsmelding til NAV Forvaltning

6 Organisering • Styringsgruppe • Prosjektgruppe • Samarbeidsforum med kommune Trondheim, Molde og Meldal • Nettverksgruppen «Bruk av elektroniske meldinger tilknyttet helhetlig pasientforløp i hjemmet for helse- og omsorgssektoren i SiO kommuner»

7 Styrende dokumenter  Retningslinjer for tilknytning til Norsk Helsenett  Retningslinjer utarbeidet av Helsedirektoratet og KITH  Norm for informasjonssikkerhet i Helsetjenesten  Instruktørkurs Helsedir.

8 Innføring  Fremdriftsplan/milepæler  Kartlegging av nåværende arbeidsflyt/elektronisk arbeidsflyt  Risiko og sårbarhetsanalyse med handlingsplan  Utarbeide og revidere prosedyrer og retningslinjer for mottak, sending, overvåking, avvikshåndtering og informasjonssikkerhet  Informasjon om prosjektet til ansatte  Opplæring, meldingsmodul og informasjonssikkerhet  veiledning i oppstartfasen og underveis

9 Erfaring fra innføring og drift •Prosjektorganisering •Motivasjon hos ansatte •Kartlegging av eksisterende rutiner •Samarbeid med Trondheim, Meldal og Molde kommuner •Samarbeid med fastleger og hjelpepersonell ved legekontoret –overvåking av meldingstjener –rutiner ved fravær hos fastlegene –rutiner og arbeidsflyt ved legekontoret

10 Forts. erfaring •Samarbeid med IKT sjef og systemansvarlig •Samarbeid med ledere ved enhetene/tjenesteområdene •Support av Visma, Norsk Helse Nett, Helse Midt- Norge og Hemit og NAV forvaltning •Kvalitetsheving –Dokumentasjon av forordninger, beskjeder og forespørsler –Oppdaterte legemiddelkort –Fastlegen – info til hjemmebaserte tjenester og tjenesten funksjonshemmede etter konsultasjon og evt. kontakt - endringer i helsetilstand eller behov for spesifikk oppfølging eller observasjoner

11 Forts. erfaringer –Oppdaterte journaler –Informasjon til fastlegen underveis i korttidsoppholdet –Epikrise/Sammenfatning til fastlegen fra korttidsavdeling –Elektroniske epikriser fra St Olav tilgjengelig •Oppdaterte rutiner/prosedyrer •Støtte i prosessen Helhetlig pasientforløp i hjemmet

12 Utfordringer •Informasjon ved rutineendring •Endrede arbeidsprosesser for sykepleiere/ hjelpepersonell ved legekontor og fastlegen/ tilsynslegen •Utfordrer til økt kompetanse i bruk av fagprogram •Tekniske muligheter – kan skape utfordringer •Teknisk problemløsing

13 forts. utfordringer •Oppgaver som utføres av hjelpepersonellet ved legekontoret

14 Meldingsstatistikk 2012/13

15 Spørsmål?


Laste ned ppt "Hitra kommune Meldingsløftet i Hitra Kommune Inger Marie Øien prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google