Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny lovgivning – helse- og omsorgstjenesteloven Signe L. Berthelsen juridisk rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny lovgivning – helse- og omsorgstjenesteloven Signe L. Berthelsen juridisk rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny lovgivning – helse- og omsorgstjenesteloven Signe L. Berthelsen juridisk rådgiver

2 Systemendringer En helt ny lov om helse- og omsorgstjenester (”pliktlov”) Avløser lov om kommunehelsetjenester Avløser lov om sosiale tjenester Inkorporerer store deler av helsepersonelloven Endringer i pasientrettighetsloven (rettighetslov for pasienter og brukere) Endringer i en rekke andre lover Et omfattende forskriftsverk Nasjonale retningslinjer og veiledere, jf. hotjl. § 12-5 og sptjl. § 7-3

3 Systemendringer Legge hovedvekten på det som er nytt ift tidligere lovgivning Økonomiske ytelser reguleres av lov om sosiale tjenester i NAV Nytt er at flere er helsepersonell etter ny lovgivning ! Helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1 Forholdet til helsepersonelloven: –Helsepersonelloven gjelder tilsvarende for personell som yter helse- og omsorgstjenester etter loven her

4 Systemendringer Omfattende endringer i andre lover – ikke bare ny hotjl. –Spesialisthelsetjenestel., lov om erstatning v. pasientskader m.v. Omfattende forskrifter under utarbeidelse Veiledere under utarbeidelse I tillegg gjelder samhandlingsavtalene Omfattende regelverk!!

5 Samhandlingsreformen Det å ”utføre noe i en samspill-situasjon hvor to eller flere deltar” Retningsreform Helhetlig pasientforløp Større vekt på forebygging Flytting av oppgaver og penger fra helseforetakene til kommunene Kommunal medfinansiering og økonomiske insentiver Ny hotjl. et ledd i prosessen!

6 Kommunenes pliktmessige tjenester: ”sørge for”, hotjl. § 3-2 Sentral bestemmelse! Loven er først og fremst en ”pliktlov” Kommunen ”skal sørge for” Helsefremmende og forebyggende tjenester Svangerskaps- og barselsomsorgtjenester Hjelp i akutte situasjoner Utredning, diagnostisering og behandling

7 Kommunenes pliktmessige tjenester: ”sørge for”, hotjl. § 3-2 Habilitering og rehabilitering Andre helse- og omsorgstjenester (tjenester i hjemmet, støttekontakt, institusjonsplass, avlastningstiltak m.m.) Plikt til å sørge for hjelp i akutte situasjoner = nytt Videre i kap. 3 listes kommunens øvrige plikter opp – er også enkelte pliktbestemmelser i kap. 5 og kap. 7

8 Andre kommunale pliktmessige tjenester Råd og veiledning, § 3-3 første ledd Øyeblikkelig hjelp, § 3-5 Omsorgslønn, § 3-6 Boliger for vanskeligstilte, § 3-7 Brukerstyrt personlig assistanse (praktisk bistand og opplæring), § 3-8 Fengselshelsetjeneste, § 3-9 Transport av behandlingspersonell, § 5-1 Individuell plan, § 7-1 Koordinator, § 7-2 Koordinerende enhet, § 7-3

9 Helsefremmende og forebyggende arbeid, hotjl. § 3-3 Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det

10 Helsefremmende og forebyggende arbeid, hotjl. § 3-3 § 3-3: Forebyggende helsearbeid Helhetlig pasientforløp –En grunnleggende tanke bak samhandlingsreformen og den nye helse- og omsorgstjenesteloven – –Men, ingen egen bestemmelse i loven som sier dette –Er dog nevnt i flere bestemmelser Kravet om forsvarlighet inkluderer helhetlig pasientforløp, § 4-1 bokstav a) Samarbeidsavtalene, §§ 6-1 og 6-2 Individuell plan, § 7-1 og pbrl 2-5 Koordinator, § 7-2 og sphtjl § 2-5a Koordinerende enhet, § 7-3 –og sphtjl § 2-5b

11 Helsefremmende og forebyggende arbeid, hotjl. § 3-3 Sprsm. er om dette med helhetlig pasientforløp kan sies å være en rettighet, dvs. en rett til at ved sykdom skal hele rekken av tiltak settes i verk – svaret må være at nei, det er tvilsomt om dette kan sies å være en rettighet

12 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp, hotjl. § 3-5 Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp –Trer i kraft 1.1.2016

13 Omsorgslønn, hotjl. § 3-6 Boliger for vanskeligstilte, hotjl. § 3-7 § 3-6: Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid § 3-7: Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker

14 Brukerstyrt personlig assistanse, hotjl. § 3-8 Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b: –6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: –b) personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt

15 Helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen, hotjl. § 3-9 I de kommunene hvor det ligger fengsler i kriminalomsorgen skal kommunen ha tilbud om helse- og omsorgstjenester for de innsatte

16 Transport av behandlingspersonell, hotjl. § 5-1 For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 første ledd skal kommunen sørge for transport av behandlingspersonell til pasienter som på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet § 3-1 første ledd: Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester

17 Individuell plan, hotjl. § 7-1 Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres

18 Koordinator, hotjl. § 7-2 For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her, skal kommunen tilby koordinator Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan Rett til å være sin egen koordinator, hvis brukeren ønsker det Det er tvilsomt om en bruker som ikke ønsker det kan ”påtvinges” koordinator

19 Koordinerende enhet, hotjl. § 7-3 Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter §§ 7-1 og 7-2

20 Rettighetsbegrepet –Skal følge av lov! –Den som skal yte tjenesten kan ikke skylde på manglende ressurser! Tre hovedposisjoner av rettigheter man kan ”være i”: 1.Rett til øyeblikkelig hjelp 2.Rett til nødvendig helsehjelp 3.Rettigheter som ikke følger av loven

21 Rettighetsbegrepet – rett til øyeblikkelig hjelp 1.Rett til øyeblikkelig hjelp –Helsepersonelloven § 7 – gjelder den enkelte helsearbeider Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig –Spesialisthelsetjenestel. § 3-1 – plikten påligger i prinsippet lederen for institusjonen Sykehus og fødestuer skal straks motta pasienter som trenger somatisk helsehjelp, når det etter de foreliggende opplysninger må antas at den hjelp institusjonen eller avdelingen kan gi er påtrengende nødvendig

22 Rettighetsbegrepet – rett til øyeblikkelig hjelp 1.Rett til øyeblikkelig hjelp –Helse- og omsorgstj.l. § 3-5 – et nytt prinsipp! Gjelder helse- og omsorgstjenesten/etaten Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig –NB – de ovenfor nevnte regler om øyeblikkelig hjelp er pliktregler!! Dvs. de pålegger en plikt til å hjelpe

23 Rettighetsbegrepet – rett til øyeblikkelig hjelp 2.Rett til nødvendig helsehjelp –Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester –Plikten påligger ikke den enkelte helsearbeider – plikten påliger institusjonen/etaten –NB – viktig prinsipp: Pasientenes/brukernes rettigheter skal være de samme før og etter ny lov, dvs. at man skal ikke kunne påberope seg økt rett til hjelp etter ny lov!

24 Sosiale tjenester Sosialtjenesteloven lov om sosiale tjenester i NAV Lov om sosiale tjenester i NAV – mer skjønnsmessig og mindre grad av spesifisering av tjenestene enn tidligere Begrepet ”sosial” brukes i mindre grad enn tidligere – bruker gjerne begrepet ”omsorg” i stedet

25 ”pasient” vs. ”bruker” PasientBruker HelseSosial/omsorg –Ikke fullt samsvar, eks. – spesialisthelsetjenestel. og fastlegeordningen gjelder i utg.p. for pasienter – ikke nødvendigvis for brukere

26 Forsvarlighetsbegrepet Grunn-normen i norsk helserett Følger ikke direkte av lovverket, er en såkalt rettslig standard – følger av sedvane, praksis En forvarlighetsnorm – gjelder den enkelte helsearbeider; skal yte forsvarlige helsetjenester Helsepersonelloven § 4 om ”faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp” gjelder den enkelte helsearbeider Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 om ”å overholde lovpålagte plikter”, og om å gi den enkelte ”helhetlig og koordinert tjenestetilbud” gjelder institusjonen, ikke den enkelte helsearbeider

27 Forsvarlighetsbegrepet Helse- og omsorgtjenesteloven § 4-1 om ”helhetlig og koordinert tjenestetilbud, ”verdig tjenestetilbud”, overholde ”lovpålagte plikter” og ”fagkompetanse sikres” Er nytt – fagkompetanse skal sikres Pålegger kommunene en plikt til å sikre fagkompetanse som en del av den faglige forsvarlighetsnormen

28 Forsvarlighetsbegrepet

29 Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester Hotjl. § 11-3 inneholder en vid fullmakt: ”Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kommuners medfinansieringsansvar for pasientbehandling i spesialist-helsetjenesten, herunder fastsette kriterier for hvilke pasientgrupper eller behandlingsformer som skal omfattes” Forskrift om 20 prosent kommunal medfinansiering i somatiske sykehus Unntak for kirurgi, fødsler, nyfødte og kostbare legemidler

30 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter Sphtjl. § 2-6 og hotjl. §§ 11-3 og 11-4 Kommunen skal fra og med dag én dekke utgifter for pasienter som er utskrivningsklare, men som oppholder seg i privat eller offentlig institusjon i spesialisthelsetjenesten i påvente av et kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud Kommunen skal inngå samarbeidsavtale med regionalt helseforetak om utskrivningsklare pasienter, jf. § 6-1

31 Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Det er fastsatt kriterier for når pasienter er utskrivningsklare Sats på 4000 kroner per dag Unntak for psykisk helsevern og rusbehandling Varsling om utskrivning, sphtjl. § 3-15

32 Oppsummering Samhandlingsreformen – et omfattende utredningsarbeid, som har vært gjennomført på ca. ett år Har vært veldig kort tid til å lage lovene/lovgivningen En reform med veldig mange elementer, jf. innledningen: Endringer i en rekke lover Et omfattende forskriftsverk Avtaleverk/samhandlingsavtaler Nasjonale retningslinjer og veiledere

33 Oppsummering Komplisert og omfattende regelverk – – dog viktig å ha med seg at innholdsmessig; ikke store eller omfattende endringer ift. tjenestene...


Laste ned ppt "Ny lovgivning – helse- og omsorgstjenesteloven Signe L. Berthelsen juridisk rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google