Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Lansert 13. mars 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Lansert 13. mars 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Lansert 13. mars 2012
Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

2 Hvem gjelder retningslinjen for?
Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse kombinert med skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler, avhengig av funksjonsnivå Lese opp litt av det med et par eksempler for det er så smått 2

3 Retningslinjens målgruppe
Helsepersonell i kommunehelsetjenesten Ansatte i kommunale boliger Ansatte i NAV og sosialtjenesten Helse- og sosialpersonell i TSB Helse- og sosialpersonell i psykisk helsevern Helsepersonell og ansatte i kriminalomsorgen

4 Ulike typer anbefalinger
Om brukermedvirkning og pårørende Generelt om kartlegging og utredning Om behandling og oppfølging Om roller og ansvar Om samhandling horisontalt og vertikalt

5 Kunnskapsgrunnlaget Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse Del 1 Screening og diagnose-instrumenter Rapport fra Kunnskapssenteret nr 21–2007. Kunnskapsoppsummering Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse Del 2 Effekt av psykososial behandling Rapport fra Kunnskapssenteret nr 25 – 2008

6 Kunnskapsgrunnlaget Forskningsbasert kunnskap
Erfaringsbasert kunnskap: Rådslag, høsten 2008 Fagpersoner fra spesialisthelsetjeneste og kommune Brukerorganisasjoner Konsensus i ekspertgruppe Ekspertuttalelser Konsensius … ikke alle vet hva det betyr 6

7 Hva er faglige retningslinjer?
Metode for kunnskapsbasert praksis Hjelpemiddel for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten Harmonisering av tjenestetilbudet Ikke direkte rettslig bindende for mottakerne, men kan langt på vei være styrende for de valg som skal tas

8 Retningslinjen Gir anbefalinger på individ- og systemnivå
MEST om fagpersoners atferd, dvs. utøvelse av praksis Utforming av tjenestene INDIVIDNIVÅ = FORBEDRING AV PRAKSIS SYSTEMNIVÅ = PENGER 8 8

9 93 anbefalinger…….

10 Anbefalinger om kartlegging
Når en person som er i kontakt med hjelpeapparatet har rusmiddelproblemer, må psykisk helse kartlegges Når en person som er i kontakt med hjelpeapparatet har psykiske problemer, må rusmiddelbruk kartlegges Funksjonskartlegging vektlegges Screening /kartlegging … av …. 10

11 Anbefalinger om kartleggingsverktøy
Kartlegging av problemfylt bruk av alkohol: CAGE eller AUDIT Kartlegging av problemfylt bruk av narkotiske stoffer eller medikamenter: DUDIT Kartlegging for psykisk lidelse: MINI-screen Kartlegging av angst og depresjon: SCL-10 Kartlegging av hyperkinetisk forstyrrelse: MINI PLUS eller ASRS 6 To ord om AUDIT og Dudit? 11

12 Anbefalinger om kartlegging
Bred kartlegging av sosiale forhold, utdanning, arbeid og økonomi, bruk av alkohol og stoff, kriminalitet, familie og nettverk: EuropASI Det anbefales kartlegging av ulike sider av pasientens motivasjon for endring med verktøyene DUDIT-E og Alcohol-E To ord om AUDIT og Dudit? 12

13 2 1 3 4

14 Roller og ansvar i spesialisthelsetjenesten

15 Roller og ansvar i spesialisthelsetjenesten
Helseforetakene bør samordne vurderinger og inntak for at pasienter med ROP-lidelse får et samordnet og integrert behandlingstilbud I alle helseforetak bør det etableres rutiner for tidlig å avdekke og følge opp personer med ROP - lidelser

16 Behandling i spesialisthelsetjenesten
TSB skal ha kompetanse til å behandle personer med mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig alvorlig ruslidelse Psykisk helsevern skal ha kompetanse til å behandle pasienter med kombinasjonen alvorlig psykisk lidelse og alle typer ruslidelse

17 Ansvar i spesialisthelsetjenesten
Psykisk lidelse Moderat Alvorlig Ruslidelse TSB Psykisk helsevern Psykisk helsevern Moderat psykisk lidelse Skadelig bruk Alvorlig psykisk lidelse Skadelig bruk Skadelig bruk TSB Psykisk helsevern Avhengighet Moderat psykisk lidelse Rusavhengighet Alvorlig psykisk lidelse Rusavhengighet

18 Roller og ansvar i spesialisthelsetjenesten
Selv om ansvaret plasseres ett sted, vil andre instanser også ha et ansvar. Det skal alltid etableres forpliktende samarbeid Uenighet om ansvarsforhold må ikke føre til at pasienten får et dårligere behandlingstilbud og blir skadelidende S.74

19 Roller og ansvar i spesialisthelsetjenesten
Personer med akutte psykoser skal ha rett til behandling i psykisk helsevern, uavhengig av om lidelsen er rusutløst eller ikke For å ivareta et sammenhengende tilbud skal den instans som først kommer i kontakt med en person med ruslidelse og psykisk lidelse sikre at personen følges opp og vurdere behovet for individuell plan

20 Anbefalinger om behandling
Behandlingen av ROP- lidelser skal foregå integrert og samtidig etter en samlet plan, fortrinnsvis forankret i individuell plan Behandling av den enkelte psykiske lidelse bør følge direktoratets nasjonale retningslinje for den aktuelle psykiske lidelsen selv om pasienten også har en ruslidelse Behandling av ruslidelsen bør følge anerkjente metoder for rusbehandling selv om personen også har en psykisk lidelse

21 Anbefalinger om behandlingsmetoder
Samtalebehandling som kombinerer kognitiv atferdsterapi med motiverende intervju tilpasset den psykiske lidelsen Det bør gis opplæring i psykoedukative tiltak som omfatter utvikling av ferdigheter i kommunikasjon og problemløsning til pasienter og pårørende Opplegg for læringsbasert behandling (”contingency management”) bør utvikles innenfor ulike rammer for behandling og oppfølging

22 Roller og ansvar i kommunen

23 Roller og ansvar i kommunen
I alle kommuner skal det finnes rutiner for å identifisere og følge opp personer med rusmiddelproblemer og psykiske problemer. Slike rutiner bør framkomme i kommunenes handlingsplaner Kommunenes rus -og psykiatriplaner bør omtale hvordan kartlegging og oppfølging av pasienter med ROP-lidelser skal gjennomføres, samt rutiner for samhandling Kommunen og NAV har i fellesskap ansvar for å sørge for at alle personer med ROP- lidelser får et samordnet og integrert oppfølgingstilbud i kommunen

24 Roller og ansvar i kommunen
Kommunene bør tilstrebe fleksible og varige botilbud som er tilpasset den enkelte brukers hjelpebehov Tilbud om oppfølging i bolig, eventuelt gjennom bofellesskap bør være tilgjengelig for alle som trenger det, enten i selvstendig bolig eller i bofellesskap

25 Oppfølging og ansvar i kommunen
Det bør tilbys meningsfulle aktiviteter i samsvar med den enkeltes behov. Om mulig bør disse gjøres yrkesrettet Individual Placement and Support/ Supported employment

26 Anbefalinger om samhandling
Behandling av ROP- pasienter innenfor helseforetakene må skje i aktivt samarbeid med kommunene både før, under og etter behandling i spesialisthelsestjenesten Det må sikres at personer får tilfredsstillende oppfølging for å ivareta kontinuitet og unngå brudd i behandlingen. Dette gjelder også ved alle utskrivelser fra døgnbehandling Samarbeidsavtaler? Et par forklarende ord… 26

27 Anbefalinger om samhandling
Samarbeid mellom nivåer og innenfor nivåer bør skje gjennom samarbeidsavtaler. For den enkelte pasient er det IP som presisere samarbeidet Helseforetakene har ansvar for at det utvikles samarbeidsmodeller som sikrer rask intervensjon fra spesialisthelsetjenesten ved kriser, for eksempel brukerstyrte plasser. Det bør utarbeides kriseplaner i forhold til den enkelte pasient Samarbeidsavtaler? Et par forklarende ord… 27

28 Anbefalinger om samhandling
Oppsøkende behandlingsteam, for eksempel et ACT-team, med ansatte fra både spesialisthelsetjeneste og kommune bør vurderes for personer med sammensatte problemer og lavt funksjonsnivå Samarbeidsavtaler? Et par forklarende ord… ACT- team FACT 28

29 Tromsø Kristiansund Tiller, Trondheim Molde Ålesund/Sunnmøre
Grünerløkka In 2009 the Norwegian Directorate of health announced financial support for 3-5 years to sites who wanted to implement ACT teams after given criterias. The Directorate of health will support the ACT teams with 20 million krones per year, during this period. There is a written agreement betyween the muncipalities (3-4) and the DPC. The muncipalities are aslo giving financial (and professional) support to the ACT team. The ACT teams started up after a pilot project period of 6 months. They needed time to assess how many patient that were in need of assertive outreach treatment, and how to organise the teams. In a population consisting of inhabitants/100 patients over 18 years will be in need of continuent services. The directorate of health are also giving financial support to sites who wants to develop collaboration teams, which are based on collaboration between the DPC and the muncipalities to secure cotinuent services to persons with severe mental ilness. The Collaboration temas are not committed to work so model oriented as the ACT teams. It is important to mention that we do not have a tradition for using case managment or intensive case managment in NOrway. So it is a big SATSNING from the DIrectorate of Health that now have been initiated. . Follo Kronstad, Bergen Moss Jæren Kongsberg Kristiansand Skien Arendal, Aust-Agder

30 Hovedpunkter i retningslinjen
Utvidet ROP- gruppe Sette rusmisbruk og psykisk lidelse på dagsorden

31 Hovedpunkter i retningslinjen
Avklare roller og ansvar i spesialisthelsetjenesten og kommunen Styrke de kommunale tjenestene for personer med ROP Tilpasset bolig Kompetansekrav Behandling og oppfølging Styrke de ordinære tjenestene i spesialisthelsetjenesten Kartlegging og utredning Integrert behandling Ansvar og samarbeid Kompetansekrav ROP Brukerstyrte senger Flere tjenester der personen bor: Spesialisthelsetjenesten ut i kommunen der brukeren er (utredning, behandling, veiledning) Samhandling (for eksempel ACT- team)


Laste ned ppt "ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Lansert 13. mars 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google