Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte 2010 Autismeforeningen i Norge Akershus fylkeslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte 2010 Autismeforeningen i Norge Akershus fylkeslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte 2010 Autismeforeningen i Norge Akershus fylkeslag

2 Satsningsområde i 2010  Individuell plan – IP  Individuell opplæringsplan - IOP

3 Individuell plan  En rettighet  Et verktøy og en arbeidsmetode  En prosess som innebærer samarbeid og samhandling

4 Individuell plan  En rettighet  «Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det».  «Individuell plan er brukerens plan. Brukeren har rett til og oppfordres til å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktige for brukeren selv i hverdagen og fremtiden». www.helsedirektoratet.no

5 Individuell plan  Et verktøy og en arbeidsmetode  for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.  én tjenesteyter som har hovedansvaret for kontakt med brukeren og koordinering mellom dem som yter tjenester til brukeren – koordinator.  Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet.

6 Individuell plan  En prosess som innebærer samarbeid og samhandling  Den delen av kommunens helse- og sosialtjeneste eller helseforetaket som brukeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med planen igangsettes.

7 Individuell plan  Lovhjemlet i  Kommunehelsetjenesteloven § 6-2a  Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5  Psykisk helsevernloven § 4-1  Sosialtjenesteloven§4-3a

8 Formålet med utarbeidelsen av individuell plan er: a. «...å bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbyd, herunder å sikre at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren»

9 Forts formål b. «...å kartlegge tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder, samt å vurdere og koordinere tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakerens bistandsbehov».

10 Forts. formål: c. «...å styre samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene».

11 Individuell opplæringsplan • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

12 Individuell opplæringsplan • § 1-1. Formålet med opplæringa 5. ledd • «...Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong».

13 Individuell opplæringsplan • § 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats 1. ledd • «Opplæringa skal til passast evnene og førestenadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten...»

14 Individuell opplæringsplan • § 5-1. Rett til spesialundervisning 1. ledd • «Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning...»

15 Individuell opplæringsplan • § 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa 1. ledd • «...For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast...»


Laste ned ppt "Årsmøte 2010 Autismeforeningen i Norge Akershus fylkeslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google