Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten
Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Undervisningsmateriell - barn som pårørende

2 Undervisningsmateriell - barn som pårørende
Det er mange superhelter som Sara barn lever med en så alvorlig psykisk syk mor eller far, og barn med rusavhengige foreldre at en regner med at det går utover daglig fungeringsevne i Norge (Folkehelseinstituttet 2011). Tall fra kreftforeningen indikerer at hvert år opplever 4000 barn at et familiemedlem får kreft. 800 opplever at et familiemedlem dør. Superhelten Sara Undervisningsmateriell - barn som pårørende

3 Bakgrunn for ivaretakelse av barn som pårørende
Foreldres sykdom og strev utgjør en risiko også for barns helse og utvikling. De fleste barn som er pårørende klarer seg bra, men noen utvikler egne problemer. Noen barn utvikler angst, depresjon, atferds - og konsentrasjonsvansker, rusproblemer og frafall fra skole og utdanning. Problemene kan vise seg i oppveksten eller oppstå i voksen alder. Viktig at barna blir sett, hørt og inkludert i det som skjer. Eksempler på andre belastende hendelser som kan påvirke barn og unges liv og utvikling: Dødsfall i nær familie. Vitne til vold/mishandling i familien. Familiemedlemmer i fengsel. Foreldre som sliter med vanskelige livserfaringer og/eller traumer. Sykdom hos søsken. De mest risikoutsatte barna har foreldre som strever med flere problemer over tid. Barna har behov for at hverdagslivet fungerer, at rutiner følges, at de er trygge på at de har noen stabile og trygge voksne å søke støtte hos. De har behov for forutsigbarhet i en endret livssituasjon. De har også behov for at voksne ser og er oppmerksomme når deres reaksjoner er alvorligere eller mer omfattende enn hva en kan forvente ut fra situasjonen. Barn tåler mer og er mer robuste enn hva vi voksne tror dersom de får den informasjon, anerkjennelsen og støtten de trenger i en krevende livssituasjon (Ref. Kjellevold og Bøckmann, 2010) Undervisningsmateriell - barn som pårørende

4 Barns rettighet og helsepersonells plikt
fikk mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller somatisk sykdom/skade lovfestede rettigheter. Helsepersonell har plikt til å kartlegge om pasienten har barn under 18 år og bidra til at barna får informasjon og nødvendig oppfølging (Helsepersonelloven §10a). Barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten skal bidra til en systematisk og forpliktende tilnærming til barn som pårørende (Spesialisthelsetjenesteloven § 3- 7a). § 10a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging. a) samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av taushetsplikten skal helsepersonellet også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta del i en slik samtale b) innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som hensiktsmessig c) bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger. Se IS-5/2010 p.2. s.3 Rundskriv Undervisningsmateriell - barn som pårørende

5 Når en i familien blir alvorlig syk
Sykdom rammer hele familien Hverdagen endres Kaotiske følelser Nye utfordringer Behov for informasjon Behov for nettverksstøtte Sykdom rammer hele familien Barna er spesielt sårbare, og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til mors, fars eller søskens sykdom. I tillegg til egen sykdom skal foreldre også ivareta barnas behov for støtte og informasjon. Hverdagen endres Barna må få informasjon om hvordan sykdom i familien påvirker deres hverdag – hvorfor innarbeidede og kjente rutiner endres. Selv de minste barna er vare for stemninger, kontakt og rutiner. Kaotiske følelser Normale reaksjoner på en unormal situasjon; sinne, skyldfølelse, skam, redsel, uro, søvnløshet, nedsatt matlyst, konsentrasjonsproblemer, isolasjon m.m. Nye utfordringer Redusert omsorgskapasitet hos foreldre over kortere eller lengre tid. Oppgavefordelingen kan endres hos begge. Viktig å være oppmerksom på den friske forelders ansvar og nye utfordringer. Behov for informasjon Barn har behov for å forstå hva som skjer med foreldrene, med familien og sin egen hverdag. Barna har behov for at hverdagslivet fungerer, at rutiner følges, at de er trygge på at de har noen stabile og trygge voksne å søke støtte hos. De har behov for forutsigbarhet i en endret livssituasjon. De har også behov for at voksne ser og er oppmerksomme når deres reaksjoner er alvorligere eller mer omfattende enn hva en kan forvente ut fra situasjonen. Barn tåler mer og er mer robuste enn hva vi voksne tror dersom de får den informasjon, anerkjennelsen og støtten de trenger i en krevende livssituasjon (Kjellevold og Bøckmann, 2010). Behov for nettverksstøtte Oppfordre foreldrene til å involvere sitt nettverk fordi barn har behov for å bli sett, hørt, ivaretatt og inkludert i det som skjer. Oppfordre til dialog med de som kjenner og ser barna i hverdagen. Helse produseres ikke i helseinstitusjoner, men der barna er! Undervisningsmateriell - barn som pårørende

6 Våre prosedyrer og rutiner
(Sett inn deres prosedyrer/rutiner her) Prosedyrer beskriver angitte fremgangsmåter i barn som pårørende-arbeidet. Det pågår nå utvikling av kunnskapsbaserte fagprosedyrer i nært samarbeid mellom koordinatornettverket i BarnsBeste og Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer ved Kunnskapssenteret. Les mer om kunnskapsbaserte fagprosedyrer på Undervisningsmateriell - barn som pårørende

7 Undervisningsmateriell - barn som pårørende
Hvordan ivareta barn som pårørende? 3 premisser 3 oppgaver Vise til e-læringsprogram Vise til sammendrag av lovbestemmelsene knyttet til barn som pårørende Undervisningsmateriell - barn som pårørende

8 Undervisningsmateriell - barn som pårørende
3 premisser 1. Styrke foreldrene/foresatte til å ivareta barna. 2. Helsepersonell skal samarbeide med foreldre/foresatte og barna for å sikre nødvendig informasjon og oppfølging. Alt arbeid skal skje innenfor rammen av samtykke og taushetsplikt. E-læringsprogrammet for helsepersonell tar for seg 3 premisser og 3 oppgaver knyttet til lovverk for barn som pårørende 1. Den beste hjelpen vi kan gi er den hjelpen vi gir til foreldrene, å styrke foreldrene i foreldrerollen er indirekte hjelp til barna. Dersom foreldrene kjenner at de får hjelp til å mestre å være foreldre og samtidig alvorlig syke så kan det være god behandling. 2.Sammenhengende hjelp, helsepersonelloven gjelder for alt helsepersonell enten en er i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. 3. Helsepersonell må innhent samtykke fra pasienten for å ivareta barna og samarbeide med andre. Helsepersonelloven § 25, tredje ledd, gir helsepersonell lov til å gi taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende personell for å ivareta pasientens barn, med mindre pasienten motsetter seg det. Samtykke kan være muntlig, men bør dokumenteres i et eget skjema eller i journalen. Undervisningsmateriell - barn som pårørende

9 Undervisningsmateriell - barn som pårørende
3 oppgaver Behandlingsansvarlige er pliktig til: Oppgave 1 Avklare om pasienten har barn, den akutte kartleggingen inneholder barnets navn, alder, og hvem passer barnet når mor/far er innlagt. 1. Avklaring om pasienten har barn Gjøres så tidlig som mulig. Avklaringen bør inneholde informasjon om: Barnas navn, fødselsår og kjønn Pasientens foreldreansvar, omsorg for eller samvær med barn Den andre forelderens navn, kontaktinformasjon og foreldreansvar Er barnet godt ivaretatt (av andre omsorgspersoner eller hjelpeapparat), og i tilfelle av hvem? Er barna informert om pasientens sykdom og behandling? Undervisningsmateriell - barn som pårørende

10 Undervisningsmateriell - barn som pårørende
Oppgave 2 Kartlegge barnas behov for informasjon og oppfølging ved å samtale med pasient/foresatte og barna. Dokumentere hva som er kartlagt og videre plan for oppfølging. Helsepersonell kartlegger følgende: Hvordan har barna det i følge pasient/foresatte. Hvordan fungerer hverdagen hos dere? Hvem ivaretar barna når du/dere er her på sykehuset? Du kan gjerne spørre om; Har du lagt merke til noe hos barna som bekymrer deg eller som er annerledes enn før (atferd, følelser, barnehage/skole, venner)? Er det noe som er blitt vanskelig i barnas liv? Trenger barna hjelp? Har andre uttrykt bekymring for barna? Hva vet barna om foreldrenes sykdom? Hvordan reagerer barn - Hva trenger barna fra foreldrene eller andre? Kartlegge behov og ønsker. Hva syns de er vanskelig? Informere om tilbud og hva som har vært til nytte for andre i lignende situasjon Hvis du som helsepersonell har behov for bistand i forhold til å håndtere svarene /avdekte behov som kommer frem i løpet av denne samtalen kontakt barneansvarlig på egne avdeling. Undervisningsmateriell - barn som pårørende

11 Undervisningsmateriell - barn som pårørende
Oppgave 3 Gi nødvendig informasjon, oppfølging og støtte til hele familien. Hva trenger familien av oppfølging? Hvilken oppgavefordeling mellom foreldre og helsepersonell? Hvem gjør hva i behandlingsteamet? Hvem overtar stafettpinnen etter utskrivelse? Tiltak skal i størst mulig grad forankres i barnets hverdag, gjennom de relasjoner, arenaer og aktiviteter som barnet har. Tilby samtale – sammen og hver for seg. Gi begge foreldre veiledning og verktøy (NB! Ved delt omsorg). Å snakke med barn må tilpasses deres alder og utviklingsnivå og på barnas premisser. Trygge foreldrene i å snakke med barna om det de syns er vanskelig. Forskning viser at pårørende – både barn og voksne - ønsker info om hele pas. forløpet, behandling, rehab. restitusjon og hvem gjør hva, hvor, når, antatt varighet på behandling, informasjon om medisiners virkning, bivirkning, varighet, dose, osv. Husk å informerer i et språk de kan forstå ut fra alder, modenhet, kultur og språk. Link til Snakketøyet. Oppfølging: Vi i spesialisthelsetjenesten ser barna ofte kun i korte øyeblikk. Barna lever sine liv hjemme og i barnehage, på skole og på fritidsaktiviteter. For å sikre nødvendig oppfølging og støtte er det viktig at fastlege, helsesøster, skole, barnehage og eget nettverk vet om deres situasjon hjemme, og kan se dem i det daglige, og sørge for at de får tilstrekkelig hjelp. Familie med lite nettverk kan være ekstra sårbare og bør få informasjon om hva som finnes av hjelpetilbud og offentlig støtte. Undervisningsmateriell - barn som pårørende

12 Helsepersonell - et sikkerhetsnett for å kunne lose barna videre
Ved utskrivelse: Epikrise med informasjon om barn som pårørende. Pleie og omsorgsmeldinger. Informasjon til skolehelsetjeneste/helsestasjon/ skole/barnehage og/eller andre aktører. Helsepersonelloven §25, tredje ledd gir helsepersonell lov til å gi taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende personell for å ivareta pasientens barn. Undervisningsmateriell - barn som pårørende

13 Undervisningsmateriell - barn som pårørende
Snakk med barna Link til Snakketøyet – et samtaleverktøy for å trygge voksne og barn når foreldre er syke Primært er det foreldrene selv som skal snakke med barna, men vis foreldre kvier seg til å snakke med barna om sykdommen og situasjonene, må vi som helsepersonell informere dem om hvorfor det er viktig å informere og inkludere barna i familien. Ønsker foresatte hjelp til å snakke med barna skal vi tilby at vi kan snakke sammen med barn og foresatte, eller med barna alene. Viktig å sikre at barna har de «riktige» svarene i forhold til sykdommen i sin familie. Åpenhet, ærlighet og tilgjengelighet bidrar til å skape trygghet Barn trenger informasjon om sykdommen og hvordan den kan påvirke deres liv Forestillinger korrigeres og følelser bekreftes Respons på spørsmål og tanker Barn og unge trenger å vite at det går an å snakke om det som er vanskelig og at det er lov å stille spørsmål Undervisningsmateriell - barn som pårørende

14 Utfordringer for den andre/friske forelderen
Ingen kan klare alt når sykdom rammer. Senk kravene og unn deg selv et pusterom når du kan. Å la andre hjelpe kan gjøre veien litt lettere. Diverse materiell er utarbeidet som er tiltenkt den andre forelder. For mer informasjon se Materiell kan bestilles her. Undervisningsmateriell - barn som pårørende

15 Er du bekymret for omsorgen til barna?
(Vise til bekymringsmelding i eget HF) Link til e-læring ”bekymringsmelding til barnevernet” Husk at du kan kontakte barnevernet og drøfte anonymt før en eventuelt sender bekymringsmelding. Helsepersonelloven §21, §33, §4-24 § 33.Opplysninger til barneverntjenesten Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11 og § 4-12. Undervisningsmateriell - barn som pårørende

16 Vi skal bidra til at barna:
Kjenner seg trygge og inkludert i det som skjer Få hjelp til å forstå det som skjer Mestrer livet i hverdagen Barna har behov for at hverdagslivet fungerer, at rutiner følges, at de er trygge på at de har noen stabile og trygge voksne å søke støtte hos. De har behov for forutsigbarhet i en endret livssituasjon. De har også behov for at voksne ser og er oppmerksomme når deres reaksjoner er alvorligere eller mer omfattende enn hva en kan forvente ut fra situasjonen. Barn tåler mer og er mer robuste enn hva vi voksne tror dersom de får den informasjon, anerkjennelsen og støtten de trenger i en krevende livssituasjon (Kjellevold og Bøckmann, 2010). Undervisningsmateriell - barn som pårørende

17 Undervisningsmateriell - barn som pårørende
Nettressurser BarnsBeste jobber kontinuerlig med å fremme og presentere kunnskap og erfaringer om barn som pårørende. På nettsiden finner du nyttig informasjon både for deg som jobber med barn av alvorlig syke foreldre og for deg som av andre grunner er opptatt av barn som pårørende Her finner du også aktuelle lovtekster, stortingsmeldinger og andre offentlige dokumenter Undervisningsmateriell - barn som pårørende

18 Undervisningsmateriell - barn som pårørende
Nettressurser Lese Lære Lede Spørre På nettsidens kunnskapssider finner du områdene LESE – LÆRE – LEDE – SPØRRE Er du på jakt etter informasjon om barn som pårørende, finner du det meste på LESE. BarnsBeste jobber kontinuerlig med å samle forskning og fagartikler, presentere gode eksempler og tiltak, produsere informasjonsfilmer og mere til innen feltet barn som pårørende. Under LÆRE har vi samlet tips og materiell til opplæring av helsepersonell i barn som pårørende-arbeidet. Du vil her finne diverse informasjon og verktøy som både kan brukes individuelt eller i en gruppesammenheng. På LEDE finner du informasjon og nyttige tips for deg som leder eller organiserer barn som pårørende-arbeidet. På SPØRRE finner du ofte stilte spørsmål og problemstillinger. Undervisningsmateriell - barn som pårørende

19 Undervisningsmateriell - barn som pårørende
” Jo mindre barn og unge vet, dess lettere har de for å fylle tomrommet med fantasier hvor de gir seg selv skylden” (Oddbjørn Sandvik, i Sorg hos barn og unge) Undervisningsmateriell - barn som pårørende


Laste ned ppt "Behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google