Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon og fagdag for 1.linjetjenesten 10 sept. 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon og fagdag for 1.linjetjenesten 10 sept. 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon og fagdag for 1.linjetjenesten 10 sept. 2013

2 Program for fagdag 10. september 2013 09.00Presentasjon av de ulike avdelingene ved Vestmo Behandlingssenter Hvem er målgruppen og hvem egner tilbudet seg for? 10.00Pause 10.15Samhandling rundt innsøking til behandling – hva bør vektlegges i denne prosessen? 10.50Pause m/frukt 11.00Barne- og familieperspektivet i behandling 11.30Forståelse av avhengighet 12.15Lunsj 12.45Fysiske og psykiske skadevirkninger ved rus 13.30Pause 13.45Kommunal rusorganisering - samarbeid med Vestmo 14.30Paneldialog med foredragsholdere 15.00Slutt

3

4 Fusjonering 01.01.2014 Ny rusklinikk ved Helse Møre og Romsdal

5 Målsettingene med fusjon er: • Styrke utviklingen av tilbudet til mennesker med sammensatte lidelser. Et økende antall personer med rusavhengighet har samtidig også psykiske og somatiske lidelser. • Videreutvikle TSB som selvstendig fagområde, og ivareta det som er bygget opp i løpet av inneværende opptrappingsplan. • Overføre kulturelement fra Rusforetaket til øvrig spesialisthelsetjeneste og visa versa. • Tilrettelegge for tettere samhandling med kommunenes satsing på rusfeltet

6 Vestmo Behandlingssenter • Poliklinikk • Avdeling for avgiftning/akutt/ stabilisering • Avdeling for behandling/utredning

7 Målgruppe • Rusavhengige over 18 år etter Spesialisthelsetjenesteloven § 3-12. • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10.2, § 10.3 og/ eller § 10.4. • Straffegjennomføringslovens § 12 • Akutt • Raskere tilbake • Pårørende Forutsetningen for vurdering er at pasienten fyller en eller flere ICD – 10 diagnose, F10- F19.

8 Visjon for Rusbehandling Midt Norge Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

9 Bio-Psyko-Sosial forståelse Vestmo legger til grunn en Bio-Psyko-Sosial modell i forståelsen av utvikling og opprettholdelse av rusavhengighet. Dette innebærer at rusavhengighet forståes som biologiske (genetisk sårbarhet, aktivering av hjernens belønningssystem etc.), psykologiske (psykiske lidelser, følelser, tilknytning etc.) og sosiale (miljømessige faktorer som oppvekstsvilkår, relasjoner, livsvansker, kultur etc.) faktorer som virker i multikausale årsakssammenhenger.

10 Målsetting • Kartlegging/utredning/behandling av somatiske, psykiske, sosiale, kulturelle, fysiologiske og biologiske forhold rundt rusmiddelavhengighet. • Gi en økt kunnskap om forhold rundt avhengighets- problematikken gjennom undervisning og grupperefleksjon. • Legge til rette for Individuell plan, ansvarsgruppe og kommunal oppfølging gjennom tett samarbeid og dialog med kommunene. • Sørge for videre spesialisert behandling innenfor TSB, psykisk helsevern eller annen nødvendig behandling.

11 Tverrfaglig kompetanse • Psykiater/leger • Psykologer • Sosial- og helsefaglig • Fysioterapeut • Familieterapeuter • Fagarbeidere Mange ansatte har i Tillegg videreutdanninger

12 Viktige samarbeidspartnere • Familie/pårørende • Kommune • NAV • Psykiatrien • Fastlege • Politi • Spesialisthelse- tjenesten generelt

13 Poliklinikk Målgruppe • Pasienter som er søkt til døgnbehandling. Tilbud før og etter døgnbehandling • Pårørende til pasienter som er henvist til Vestmo – (henvises fra fastlege) • LAR (skal desentraliseres i løpet av 2013)

14 Tilbud i poliklinikken • Individualsamtaler • Par-/Familiesamtaler • Barnesamtaler • Pårørendegruppe • Ansvarsgruppe/nettverksmøter • Samhandling Rus/psykiatri • Ettervernstilbud • Raskere Tilbake / gruppetilbud under utvikling • NADA-akupunktur • LAR – i løpet 2013

15 Avdeling for avgiftning/akutt/stabilisering ”Et godt sted å begynne” Rammer • 12 avrusnings-/stabiliserings døgnplasser + 5 rusakutte døgnplasser • Lukket avdeling hvor pasientene er skjermet. • Oppholdets lengde varierer, alt etter behov Målgruppe • I forkant av videre rusbehandling • Stabilisering / livberging • Introduksjon til rusbehandling

16 Akuttfunksjon Kriterier - Akutt fare for liv og helse - Graviditet - Endret rusmiddelinntak med fare for alvorlige abstinensreaksjoner. - Rusmiddelinntak er med på/ en del av å gi endret atferd med fare for eget eller andres liv. - Alvorlig relasjonsbrudd. • Innleggelse i inntil 3 døgn • Akutt stabilisering • Time/oppfølging av lege/NAV • Overføring til stabilisering/ avgiftning

17 Avdeling for behandling/utredning Kvinneteam Mannsteam 1 Mannsteam 2 Aldersgruppe:Fra 18 år Rusmiddel:Alle typer rusmidler Totalt 27 døgnplasser

18 Behandlings- og utredningsforløpet • Inntil 8 uker • Individuelle tilrettelagte løp • Poliklinisk oppfølging FØR, MELLOM og ETTER innleggelse Gruppetilbud • Rus- og mestringsgruppe • Kvinne/ og mannsgruppe • Selvhjelpsgruppe • Gruppe som arbeider med familiefokus • Høyt fokus på fysisk aktivitet

19 Målgrupper vi gir avslag/vurderer som utenfor vår målgruppe i vurderingsteam • Pasienter som er kognitiv svekket og ikke kan nyttiggjøre seg døgnbehandling, det være seg en hjerneskade eller aldersdemens el.l. • Pasienter med så omfattende somatiske helseproblemer at de er i behov for et høyere omsorgsnivå (trenger stell og pleie) • Der den psykiske lidelsen har forrang. • Tidsperspektiv – hvor omfattende behandlingsbehovet er «Hovedansvaret for behandling av personer med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, ligger hos Psykisk helsevern, både ved mindre alvorlig og alvorlig ruslidelse. Dersom den psykiske lidelsen er stabilisert kan imidlertid pasienten behandles innen TSB» (Nasjonal faglig ROP-retningslinjer)


Laste ned ppt "Informasjon og fagdag for 1.linjetjenesten 10 sept. 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google