Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid med partene i arbeidslivet er essensielt for å oppnå resultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid med partene i arbeidslivet er essensielt for å oppnå resultater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid med partene i arbeidslivet er essensielt for å oppnå resultater

2 Innvandrerbefolkningen, utvikling

3 IA-avtalen Hovedmål: Et mer inkluderende arbeidsliv • Et inkluderende arbeidsliv stiller krav ikke bare til inkludering av personer med redusert funksjonsevne, men også til inkludering av andre grupper som har problemer med å få innpass i arbeidslivet. • Partene er enige om at IA-avtalen kan være et virkemiddel for å motvirke diskriminering i arbeidslivet generelt.

4 Inkluderende Arbeidsliv 5.2 Avtalepartenes forpliktelser • Å bidra til at flest mulig virksomheter slutter seg til IA-avtalen • Å arbeide for et godt og målrettet arbeidsmiljøarbeid med vekt på toleranse og mangfold • Å arbeide aktivt for at enkeltvirksomheter i økt utstrekning stiller opplærings- og arbeidstreningsplasser til rådighet for personer som ikke har et arbeidsforhold • Å arbeide for bevisstgjøring ved ansettelse, for å forebygge diskriminering basert på kjønn, alder, etnisitet eller funksjonsevne

5 Hovedtariffavtalen i staten 5.6 Kompetanseutvikling • For å kunne nyttiggjøre seg de ressurser og den kompetanse personer med flerkulturell bakgrunn besitter, er partene enige om å intensivere arbeidet med å rekruttere og integrere arbeidstakere med slik bakgrunn til stillinger på alle nivåer i statlig sektor.

6 (Anti-) diskrimineringsloven § 4. Forbud mot diskriminering Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt.

7 Anbefalinger fra Fafo • Få etniske minoriteter mer aktivt med i fagbevegelsen: Oversette informasjon; bevisst rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte • Ta etnisk diskriminering i arbeidslivet på alvor: Kompetanseheving; mottaksapparat for diskrimineringssaker • Sikre innvandrerrepresentasjon i ulike beslutningsfora: Håndplukking av innvandrerrepresentanter • Bedre kommunikasjon mellom nivåene i fagbevegelsen: Tydeligere policyprofil; klarere ansvarsdeling • Ta innover seg det nye mangfoldet i arbeidsliv og fagbevegelse: for eksempel ved å ha en spesialrådgiver på mangfold

8 En fagbevegelse for fremtiden – hva må til? Fafo: Monica Lund • Satsningen må forankres på høyt politisk nivå og spre seg nedover i hele systemet • Gjennomføring av nødvendige tiltak forutsetter mer personell med nødvendig kompetanse • Arbeidet krever økonomiske ressurser • Dersom innvandrere skal få plass i fagbevegelsens organer, må etniske nordmenn i større grad være villige til å tre tilbake

9 Forslag fra NTLs fylkesutvalg i Oslo • LO i Oslo vil oppfordre alle forbund til å jobbe aktivt for vedtektsendringer som sikrer at ikke-vestlige innvandrere og deres etterkommere kommer inn i forbundsstyrer, landsstyrer, sentralstyrer, bedriftsstyrer, øvrige styrerom og andre besluttende organer. • LO i Oslo vil også arbeide for at flere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn blir organiserte i fagbevegelsen og at de kan bli aktive tillitsvalgte på sine arbeidsplasser. Dette for å få en bredere og mer variert fordeling blant de tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass.

10 Eksempel på vedtektsendring. Ikke-vestlig innvandrer til NTLs landsstyre • Under behandlingen av NTLs vedtekter for perioden 2007-2010, ble det vedtatt at minst én representant i NTLs landsstyre må være representant med minoritetsbakgrunn/ikke-vestlig innvandrer

11 Tre nivåer for økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Inkluderende rekruttering ved ansettelser: Inkluderende utforming av stillingsannonser: Oppfordre personer med innvandrerbakgrunn til å søke Innkalle minimum 1 kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn til intervju Sikre kompetanse for å vurdere utdanning, yrkeserfaring og tillitsvalgterfaring Inkluderende rekruttering ved valg: Pålegg til valgkomiteer om en viss andel med ikke-vestlig bakgrunn Få inn personer med ikke-vestlig bakgrunn i valgkomiteer Oppfordre medlemmer med innvandrerbakgrunn til å søke på kurs Praksisplasser og lærlingplasser på forbundskontor og lignende: Antidiskrimineringskompetanse Arbeidstrening Tiltaksplasser Lønnstilskudd Lærlinger Måltall og vedtektsendringer: Andel ansatte og valgte med ikke-vestlig bakgrunn Tjenestetilbud tilpasset alle medlemmer


Laste ned ppt "Samarbeid med partene i arbeidslivet er essensielt for å oppnå resultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google