Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt regelverk for innleie - og kampen for et seriøst arbeidsliv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt regelverk for innleie - og kampen for et seriøst arbeidsliv"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Nytt regelverk for innleie - og kampen for et seriøst arbeidsliv
Nye ansvarsforhold - muligheter og utfordringer Hvordan skal likebehandling praktiseres? Avtaledekning for bemanningsforetak Hvem omfattes? Retten til faste ansettelser i viktig - tariffbestemmelsene skal styrke retten til ansettelse, ikke fremme innleie

3 Veivalg: innleide og tariffavtalene
omfattes av ordinære tariffavtaler bemanningsavtalen må sies opp innleide skal følge vilkårene hos innleier

4 Utleid arbeidstaker - mellom to arbeidsgivere
Vikarbyrået: den formelle Innleiebedriften: den reelle Vi har ønsket å knytte innleide tettere til innleiebedriften Ansettelse Arbeidsledelse Lønn og generelle vilkår Helse, miljø og sikkerhet Lønnsutbetaling Konkurrerer på lønn (sosial dumping) Kontrollerer inntekter og verdiskaping

5 Ny AML §14-12 a,b,c Vikarbyrået: den formelle
Innleiebedriften: den reelle Loven utvider innleiers plikter - Krav til lønn og vilkår -Konsekvenser for bedriftene - risiko for ansvar skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som … ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid dokumentere overfor arbeidstaker og innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for å ivareta kravet om likebehandling dokumentere overfor egne tillitsvalgte solidaransvar, også etter ferieloven

6 Likebehandling 1: ny AML § 14-12a
(1) …minst sikres de vilkår …, når det gjelder: a) arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, f) lønn og utgiftsdekning. (2) …skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier …, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. Gjelder også for utstasjonerte - for allmenngjorte områder - to gulv Loven gjelder også for utstasjonerte

7 Etter tariffoppgjøret - nye regler for innleide
Vikarbyrået: den formelle Innleiebedriften: den reelle Tariffbestemmelsen sier mye mer en loven - ansvaret er flyttet ordinære tariffavtaler inkl. LO/NHO-ordningene hvis ikke tariffavtale hos innleier, skal det gjelde egne lønnsavtaler tariffavtalen gjelder også innleide informere og forplikte vikarbyrået Hovedavtalen § 6 gjelder også for innleide presentasjon og info

8 Likebehandling 2: Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med AML §14-12 a. Industrioverenskomsten Fellesbilag 8 § 1.3.2 FOB Bilag 14 §2.1 Hva er samme???? Landsmøtevedtaket Hva ville gjelde hvis innleid var ansatt i stedet? Hvorfor - knytte innleide tettere til innleiebedriften

9 Hvordan sikrer vi samme/like vilkår?
Innleie bedrift skal informere og forplikte utleier om gjeldende vilkår Enkleste: bruke lokale avtaler - finnes dem??

10 Forhandlinger og avtaler
Hovedavtalen kap 6 gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak: Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften. Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet i pkt 2.1 slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet. Industrioverenskomsten Fellesbilag 8 § 1.3.4

11 Hovedavtalen kap VI - mer enn likebehandling
HA § 6-2 Arbeidstakernes representanter 1. De tillitsvalgte godkjennes som representanter og talsmenn for de organiserte arbeidstakere. 2. De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne …. 3. De tillitsvalgte har rett til å ta seg av og søke ordnet i minnelighet klagemål som de enkelte arbeidstakere har overfor bedriften, eller som bedriften har overfor de enkelte arbeidstakere. Hva slags organisering - representasjon for innleide IO Bilag 8 § 1.3.4 Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtsarbeid, jfr HA § 6-6

12 Saksbehandling: I protokollen bør det fremgå hva som er bemanningsbehovet, begrunnelsen for ikke å ansette, samt omfanget og varigheten for innleien/utsettingen.

13 Avtale med vikarbyråer
3. Ansatte i vikarbyråer Bestemmelsene i dette bilaget regulerer forhold i bemanningsforetak/vikarbyrå som er omfattet av denne overenskomst jfr. Omfang 1.1 3.1 Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde jfr § 1.1. 3.2 Arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 3.3 Det skal for alle oppdrag utstedes en skriftlig oppdragsavtale inneholdende alle relevante opplysninger om oppdragets art, innhold og varighet. 3.4 Oppsigelse og avskjed gjelder i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. 3.5 Dersom arbeidstaker tilbys ansettelse i innleiebedriften, kan han/hun fratre etter oppsigelse når oppsigelsestiden utløper, med mindre partene blir enige om noe annet. I oppsigelsestiden har arbeidstaker rett til å fortsette arbeidet i innleiebedriften dersom oppdraget består. 3.6 Ved utleie til bedrift som er bundet av denne overenskomsten, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene i innleiebedriften, jfr.§ 2.1. 3.7 Ved utleie til bedrift som ikke er bundet av denne overenskomst, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene som er avtalt i utleiebedrift så lenge disse ikke er i strid med kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven. 3.8 Lønnsplikten løper i henhold til den ansattes arbeidsavtale. Ved permittering eller opphør av arbeidsforholdet gjelder arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Protokolltilførsel: 1. Partene legger til grunn at LO sier opp Bemanningsavtalen mellom LO og NHO. 2. Partene er i tariffperioden enige om å praktisere H 3-7 (2) andre ledd på samme måte som den har vært praktisert i forhold til nåværende Bemanningsavtale. Avtale med vikarbyråer Erstatter Bemanningsavtalen

14 Avtale med vikarbyråer 1
Skriftlig arbeids- og oppdragsavtale Oppsigelse og avskjed gjelder i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser Rett til å fortsette oppdraget ved oppsigelse

15 Avtale med vikarbyråer 2
Ved utleie til bedrift som er bundet av denne overenskomsten, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene i innleiebedriften Ved utleie til bedrift som ikke er bundet av denne overenskomst, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene som er avtalt i utleiebedrift så lenge lovens likebehandling er ivaretatt Lønnsplikten løper i henhold til den ansattes arbeidsavtale.

16 Avtale med vikarbyråer 3
Protokolltilførsel: Partene legger til grunn at LO sier opp Bemanningsavtalen mellom LO og NHO. 2. Partene er i tariffperioden enige om å praktisere H 3-7 (2) andre ledd på samme måte som den har vært praktisert i forhold til nåværende Bemanningsavtale.

17 Gjelder bare innleie fra bemanningsforetak
ikke for underentrepriser ikke for innleie fra produksjonsbedrifter

18 Kjennetegn på entreprise
ledelsen av arbeidet er hos entreprenøren og ikke hos oppdragsgiver antall arbeidstakere som nyttes på oppdraget er uvedkommende for oppdragsgiver det er avtalt en fast pris oppdraget er klart avgrenset entreprenøren har et selvstendig ansvar for resultatet entreprenøren nytter egne materialer og verktøy

19 Kjennetegn på innleie oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet
et bestemt antall arbeidstakere er stilt til disposisjon for oppdragsgiver det er fastsatt en timepris eller timeavhengig pris det er ubestemte eller kun skisserte arbeidsoppgaver oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeid oppdragsgivers materialer og verktøy brukes under oppdraget Reelle forhold - Ot-prp. nr 70 ( ) s. 16

20 Hva slags utleier? For at virksomheten skal sies ikke å ha til formål å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier AML (1)

21 Vi har fått nye verktøy i kampen for et anstendig arbeidsliv - skal det gjøre en forskjell trengs flere fagorganiserte og aktive fagforeninger / klubber / tillitsvalgte! Gir ikke alle svar - kollektiv søksmålsrett, bedrifter uten ansatte, falske underentreprenører, null prosentstillinger

22 … og da var det tid for spørsmål


Laste ned ppt "Nytt regelverk for innleie - og kampen for et seriøst arbeidsliv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google