Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversikt over Likestillings- og diskrimineringsnemndas saker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversikt over Likestillings- og diskrimineringsnemndas saker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oversikt over Likestillings- og diskrimineringsnemndas saker
Ved Nemndas nestleder Gudrun Holgersen

2 Nemndas organisering og arbeidsform
Diskrimineringsombudsloven § 5: leder, nestleder, seks øvrige medlemmer, fire varamedlemmer. To avdelinger Forberedes av eget sekretariat Behandling på grunnlag av dokumenter pluss møte hvor partene kan være til stede

3 Nemndas saker i 2006 og 2007 Sakene redegjort for i publikasjonen ”Erfaringer etter 2 år. Juridiske vurderinger” Avgjørelse i til sammen 45 saker: Likestillingsloven 36 saker Diskrimineringsloven 10 saker Arbeidsmiljøloven 6 saker (flere saker ble vurdert ut fra to lovgrunnlag) Ca. 33 saker angikk arbeidslivet

4 Saker fra 2008 og 2009 2008: Avgjørelse i 27 saker, hvorav 17 gjelder arbeidslivet 2009, t.o.m. september: avgjørelse i 25 saker, hvorav 14 gjelder arbeidslivet Til sammen 31 saker fra arbeidslivet: likestillingsloven: 14 saker diskrimineringsloven: 6 saker likestillingsloven + diskr.loven: 1 sak arbeidsmiljøloven: 8 saker likestillingsloven + arb.miljøloven: 2 saker

5 Saker etter arbeidsmiljøloven
Diskrimineringsgrunnlag: kun alder: 3 saker alder+ funksjonshemming: 1 sak alder + kjønn: 2 saker ikke-medlemskap i fagforening: 2 saker seksuell orientering: 1 sak (1 sak, etnisitet, behandles under diskrimineringsloven)

6 Saker som gjelder alder
5 saker hvor lovbrudd ikke ble konstatert: 3/2008: Alder og funksjonshemming, lønn og arbeidsvilkår for deltidsansatt. 11/2008: Ansettelse i lederstilling ved bakeri 12/2008: Lønnsutvikling i departement 19/2008: ansettelse i StatoilHydro som prosesstekniker, alder og kjønnsskifte 32/2008: Lønn og arbeidsoppgaver ved sykehus

7 alder forts. Én sak hvor det ble funnet å foreligge lovbrudd:
8/2008: Alder og kjønn, ansettelse som brannkonstabel. Ombudet: lovstrid pga alder, Nemnda: lovstrid både pga alder og kjønn

8 Medlemskap/ikke-medlemskap i fagforening
1/2009 og 2/2009 To saker fra samme arbeidsplass Avlønning av ikke-organisert ansatt ved et fengsel var ikke i strid med diskrimineringsforbudet Prinsipielt: Diskrimineringsgrunnlag i § 13-1: ”medlemskap i arbeidstakerorganisasjon”, dekker også ikke-medlemskap

9 Seksuell orientering 15/2009: professoropprykk, ikke lovstrid

10 Diskrimineringsloven
8 saker (inkl. 1 etter tidligere arbeidsmiljølov) Diskrimineringsgrunnlag: Etnisk bakgrunn/etnisitet og hudfarge, 3 saker Etnisitet/nasjonal opprinnelse 2 saker Nasjonal bakgrunn 1 sak Etnisitet og språk 1 sak Religion (og kjønn) 1 sak

11 Nærmere om sakene etter diskrimineringsloven
26/2009: religion og kjønn. Opphør av arbeidsforhold etter at arbeidstaker begynte å bruke hijab. Direkte diskriminering pga religion, indirekte diskriminering pga kjønn. 2/2008: etnisk bakgrunn og hudfarge, bakgrunn fra Iran, ansettelse i legestilling. Ombudet: ikke lovstrid, Nemnda: lovstrid.

12 17/2008: etnisk bakgrunn og hudfarge. Ansettelse i datafirma
17/2008: etnisk bakgrunn og hudfarge. Ansettelse i datafirma. Adoptert fra Sør-Korea. Ikke lovstrid 18/2008: etnisitet og språk. Ansettelse som lærer. Bakgrunn fra Sør-Amerika. Lovstrid.

13 26/2008: etnisitet. Ansettelsesprosess: innkalling til intervju til stilling som prosjektmedarbeider i kommune. Bakgrunn fra Iran. Ombudet: lovstrid, Nemnda: ikke lovstrid. 4/2009: etnisitet/nasjonal opprinnelse. Ansettelse i politidistrikt. Bakgrunn fra Kurdistan. Ikke lovstrid.

14 14/2009: etnisitet og hudfarge. Rekrutteringsprosess, bemanningsselskap. Bakgrunn fra Etiopia, bosatt i Sverige. Ombudet: lovstrid, Nemnda: ikke lovstrid. 21/2009: nasjonal bakgrunn. Ansettelse som pianolærer. Bakgrunn fra Russland. Ombudet: lovstrid, Nemnda: ikke lovstrid.

15 Likestillingsloven Til sammen 17 saker: Gjengjeldelse, 1 sak
Kjønn og religion, opphør av arbeidsforhold: 1 sak (nevnt foran) Ansettelse, kjønn 1 sak, kjønn/alder 1 sak Ansettelse, kjønnsskifte og alder, 1 sak Graviditet og fødselspermisjon, 8 saker Kjønn og lønn, 2 saker Positiv særbehandling ved ans., 1 sak Arbeidsforhold, indirekte diskr., 1 sak

16 Sakene etter likestillingsloven - avlønning
29/2008: Sykehus, sammenligning av fire kvinnelige seksjonsledere med sykepleierutdanning og to mannlige seksjonsledere med legeutdanning. Ikke lovstrid.

17 Lønn forts. - Harstadsaken
23/2008 Sammenligning av to kvinnelige avdelingssykepleiere og fire mannlige fagkoordinatorer i teknisk sektor Ombudet: lovstrid, Nemnda: ikke lovstrid Arbeid av lik verdi Lønnsfastsettelsen virker slik at kvinner stilles dårligere Vurdering ut fra § 3 fjerde ledd: saklig, egnet til å fremme formålet, nødvendig, ikke uforholdsmessig inngripende. Markedsverdi

18 Ansettelsessaker 19/2008: ansettelse i StatoilHydro som prosesstekniker; alder og kjønnsskifte. Prinsipielt: kjønnsskifte som diskrimineringsgrunnlag omfattet. Ikke holdepunkter for vektlegging av verken alder eller kjønnsskifte. Ikke lovstrid. 16/2009: Politioverbetjent, forskjellsbehandling pga kjønn. Ombudet: ikke lovstrid, Nemnda: lovstrid 23/2009: Sorenskriverstilling. Positiv særbehandling til fordel for kvinne, klage fra mann som var innstilt som nr. 1. Ombudet: ikke lovstrid, Nemnda: ikke lovstrid (dissens 3-2).

19 Graviditet og fødselspermisjon
Generelt: strengt graviditetsvern 6 ansettelsessaker: lovstrid: 6/2008, 13/2008, 16/2008, 25/2008, 3/2009, 13/2009: kokk på hotell butikksjef i Vinmonopolet legevikariater (2 saker) barnehagestyrer tollaspiranter

20 Graviditet forts., to mer spesielle saker
7/2009: hundeklubb forskjellsbehandlet ikke pga graviditet og fødselspermisjon ved tilsetting av kontorleder. Ikke aktuell graviditet, kun mulighet for dette pga alder og livssituasjon. Ikke holdepunkter for at dette var vektlagt, ikke lovstrid

21 18/2009: ansatt i vikarbyrå, arbeidet for oppdragsgiver, oppdraget opphørte etter sykmelding pga graviditet. Beholdt ansettelsesforhold og lønn i vikarbyrået. Ombudet: lovstrid, Nemnda: ikke lovstrid (dissens 3-2).

22 Arbeidsforhold 25/2009: kvinnelige forpleiningsassistenter på fartøy, lugarplassering. Indirekte forskjellsbehandling. Ombudet: lovstrid, Nemnda lovstrid (dissens 4-1)

23 Nærmere om uenighet mellom Ombudet og Nemnda
Ulikt resultat i 8 saker 6 saker: Ombudet: lovstrid, Nemnda: ikke lovstrid 2 saker: Ombudet: ikke lovstrid, Nemnda: lovstrid Enighet om at bevisbyrden gikk over, ulik vurdering av om arbeidsgiver hadde oppfylt denne (3 saker) Ulikt syn på om bevisbyrden gikk over (3 saker) Anvendelse av unntaksbestemmelsen (1 sak) Vilkåret om å stilles ulikt (1 sak)


Laste ned ppt "Oversikt over Likestillings- og diskrimineringsnemndas saker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google