Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversikt over Likestillings- og diskrimineringsnemndas saker Ved Nemndas nestleder Gudrun Holgersen 26.10.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversikt over Likestillings- og diskrimineringsnemndas saker Ved Nemndas nestleder Gudrun Holgersen 26.10.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oversikt over Likestillings- og diskrimineringsnemndas saker Ved Nemndas nestleder Gudrun Holgersen 26.10.09

2 Nemndas organisering og arbeidsform  Diskrimineringsombudsloven § 5: leder, nestleder, seks øvrige medlemmer, fire varamedlemmer. To avdelinger  Forberedes av eget sekretariat  Behandling på grunnlag av dokumenter pluss møte hvor partene kan være til stede

3 Nemndas saker i 2006 og 2007  Sakene redegjort for i publikasjonen ”Erfaringer etter 2 år. Juridiske vurderinger”  Avgjørelse i til sammen 45 saker:  Likestillingsloven 36 saker  Diskrimineringsloven 10 saker  Arbeidsmiljøloven 6 saker  (flere saker ble vurdert ut fra to lovgrunnlag)  Ca. 33 saker angikk arbeidslivet

4 Saker fra 2008 og 2009  2008: Avgjørelse i 27 saker, hvorav 17 gjelder arbeidslivet  2009, t.o.m. september: avgjørelse i 25 saker, hvorav 14 gjelder arbeidslivet  Til sammen 31 saker fra arbeidslivet: likestillingsloven: 14 saker diskrimineringsloven: 6 saker likestillingsloven + diskr.loven: 1 sak arbeidsmiljøloven: 8 saker likestillingsloven + arb.miljøloven: 2 saker

5 Saker etter arbeidsmiljøloven  Diskrimineringsgrunnlag:  kun alder: 3 saker  alder+ funksjonshemming: 1 sak  alder + kjønn: 2 saker  ikke-medlemskap i fagforening: 2 saker  seksuell orientering: 1 sak  (1 sak, etnisitet, behandles under diskrimineringsloven)

6 Saker som gjelder alder  5 saker hvor lovbrudd ikke ble konstatert:  3/2008: Alder og funksjonshemming, lønn og arbeidsvilkår for deltidsansatt.  11/2008: Ansettelse i lederstilling ved bakeri  12/2008: Lønnsutvikling i departement  19/2008: ansettelse i StatoilHydro som prosesstekniker, alder og kjønnsskifte  32/2008: Lønn og arbeidsoppgaver ved sykehus

7 alder forts.  Én sak hvor det ble funnet å foreligge lovbrudd:  8/2008: Alder og kjønn, ansettelse som brannkonstabel. Ombudet: lovstrid pga alder, Nemnda: lovstrid både pga alder og kjønn

8 Medlemskap/ikke-medlemskap i fagforening  1/2009 og 2/2009  To saker fra samme arbeidsplass  Avlønning av ikke-organisert ansatt ved et fengsel var ikke i strid med diskrimineringsforbudet  Prinsipielt: Diskrimineringsgrunnlag i § 13-1: ”medlemskap i arbeidstakerorganisasjon”, dekker også ikke-medlemskap

9 Seksuell orientering  15/2009: professoropprykk, ikke lovstrid

10 Diskrimineringsloven  8 saker (inkl. 1 etter tidligere arbeidsmiljølov)  Diskrimineringsgrunnlag:  Etnisk bakgrunn/etnisitet og hudfarge, 3 saker  Etnisitet/nasjonal opprinnelse 2 saker  Nasjonal bakgrunn 1 sak  Etnisitet og språk 1 sak  Religion (og kjønn) 1 sak

11 Nærmere om sakene etter diskrimineringsloven  26/2009: religion og kjønn. Opphør av arbeidsforhold etter at arbeidstaker begynte å bruke hijab. Direkte diskriminering pga religion, indirekte diskriminering pga kjønn.  2/2008: etnisk bakgrunn og hudfarge, bakgrunn fra Iran, ansettelse i legestilling. Ombudet: ikke lovstrid, Nemnda: lovstrid.

12  17/2008: etnisk bakgrunn og hudfarge. Ansettelse i datafirma. Adoptert fra Sør-Korea. Ikke lovstrid  18/2008: etnisitet og språk. Ansettelse som lærer. Bakgrunn fra Sør-Amerika. Lovstrid.

13  26/2008: etnisitet. Ansettelsesprosess: innkalling til intervju til stilling som prosjektmedarbeider i kommune. Bakgrunn fra Iran. Ombudet: lovstrid, Nemnda: ikke lovstrid.  4/2009: etnisitet/nasjonal opprinnelse. Ansettelse i politidistrikt. Bakgrunn fra Kurdistan. Ikke lovstrid.

14  14/2009: etnisitet og hudfarge. Rekrutteringsprosess, bemanningsselskap. Bakgrunn fra Etiopia, bosatt i Sverige. Ombudet: lovstrid, Nemnda: ikke lovstrid.  21/2009: nasjonal bakgrunn. Ansettelse som pianolærer. Bakgrunn fra Russland. Ombudet: lovstrid, Nemnda: ikke lovstrid.

15 Likestillingsloven  Til sammen 17 saker:  Gjengjeldelse, 1 sak  Kjønn og religion, opphør av arbeidsforhold: 1 sak (nevnt foran)  Ansettelse, kjønn 1 sak, kjønn/alder 1 sak  Ansettelse, kjønnsskifte og alder, 1 sak  Graviditet og fødselspermisjon, 8 saker  Kjønn og lønn, 2 saker  Positiv særbehandling ved ans., 1 sak  Arbeidsforhold, indirekte diskr., 1 sak

16 Sakene etter likestillingsloven - avlønning  29/2008: Sykehus, sammenligning av fire kvinnelige seksjonsledere med sykepleierutdanning og to mannlige seksjonsledere med legeutdanning. Ikke lovstrid.

17 Lønn forts. - Harstadsaken  23/2008  Sammenligning av to kvinnelige avdelingssykepleiere og fire mannlige fagkoordinatorer i teknisk sektor  Ombudet: lovstrid, Nemnda: ikke lovstrid  Arbeid av lik verdi  Lønnsfastsettelsen virker slik at kvinner stilles dårligere  Vurdering ut fra § 3 fjerde ledd: saklig, egnet til å fremme formålet, nødvendig, ikke uforholdsmessig inngripende. Markedsverdi

18 Ansettelsessaker  19/2008: ansettelse i StatoilHydro som prosesstekniker; alder og kjønnsskifte. Prinsipielt: kjønnsskifte som diskrimineringsgrunnlag omfattet. Ikke holdepunkter for vektlegging av verken alder eller kjønnsskifte. Ikke lovstrid.  16/2009: Politioverbetjent, forskjellsbehandling pga kjønn. Ombudet: ikke lovstrid, Nemnda: lovstrid  23/2009: Sorenskriverstilling. Positiv særbehandling til fordel for kvinne, klage fra mann som var innstilt som nr. 1. Ombudet: ikke lovstrid, Nemnda: ikke lovstrid (dissens 3-2).

19 Graviditet og fødselspermisjon  Generelt: strengt graviditetsvern  6 ansettelsessaker: lovstrid:  6/2008, 13/2008, 16/2008, 25/2008, 3/2009, 13/2009:  kokk på hotell  butikksjef i Vinmonopolet  legevikariater (2 saker)  barnehagestyrer  tollaspiranter

20 Graviditet forts., to mer spesielle saker  7/2009: hundeklubb forskjellsbehandlet ikke pga graviditet og fødselspermisjon ved tilsetting av kontorleder. Ikke aktuell graviditet, kun mulighet for dette pga alder og livssituasjon. Ikke holdepunkter for at dette var vektlagt, ikke lovstrid

21  18/2009: ansatt i vikarbyrå, arbeidet for oppdragsgiver, oppdraget opphørte etter sykmelding pga graviditet. Beholdt ansettelsesforhold og lønn i vikarbyrået. Ombudet: lovstrid, Nemnda: ikke lovstrid (dissens 3-2).

22 Arbeidsforhold  25/2009: kvinnelige forpleiningsassistenter på fartøy, lugarplassering. Indirekte forskjellsbehandling. Ombudet: lovstrid, Nemnda lovstrid (dissens 4- 1)

23 Nærmere om uenighet mellom Ombudet og Nemnda  Ulikt resultat i 8 saker  6 saker: Ombudet: lovstrid, Nemnda: ikke lovstrid  2 saker: Ombudet: ikke lovstrid, Nemnda: lovstrid  Enighet om at bevisbyrden gikk over, ulik vurdering av om arbeidsgiver hadde oppfylt denne (3 saker)  Ulikt syn på om bevisbyrden gikk over (3 saker)  Anvendelse av unntaksbestemmelsen (1 sak)  Vilkåret om å stilles ulikt (1 sak)


Laste ned ppt "Oversikt over Likestillings- og diskrimineringsnemndas saker Ved Nemndas nestleder Gudrun Holgersen 26.10.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google