Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 4 Februar 2014 Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 4 Februar 2014 Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 4 Februar 2014 Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle

2 s2 http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/200 6-06-23-724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16

3 Lov- og avtalesystemet Tariffavtalar Hovudtariffavtalen •Lønns- og stillings- bestemmelsar •Forhandlings- bestemmelsar •Fellesbestemmingar •Pensjonsvilkår Særavtalar •Sentrale SGS/SFS •Lokale særavtalar • Barnehagelova • Opplæringslova • Arbeidsmiljølova • Ferielova • Likestillingslova • Aldersgrenselova • Pensjonslova • Folketrygdlova • Kommunelova •Arbeidstvistlova •Tenestetvistlova Lover PartarStortinget Del A Forhandlingsordningar Del B Medråderett, rettar og plikter m.m. Hovudavtalen

4 Tilsettinger; prosedyre og politikk •Tilsettingsprosedyre •Tilsettingspolitikk •Tillitsvalgtes rolle •Hefte om tilsetting fra UtdanningsforbundetHefte om tilsetting fra Utdanningsforbundet •Hefte om tilsetting fra Utdanningsforbundet BergenHefte om tilsetting fra Utdanningsforbundet Bergen s4

5 -Hovedavtalen KS: Tillitsvalgtes rettigheter og plikter De tillitsvalgte har rett til medvirkning m.h. til tilsetting i ledige stillinger: har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling som omfattes av Tariffavtalen. –Hovedavtale for andre tariffområder i privat sektor Alle Hovedavtaler gir som et minimum rett til å gi uttale om tilsettinger. Det forutsetter at AT har tilgang på all relevant informasjon om prosess og om søkerens kvalifikasjoner s5 Hva sier Hovedavtalen?

6 s6 Tillitsvalgte på ulike nivå Stor variasjon – ulik delegering og fullmakter Ikke tråkk i hverandres bed! AT - arbeidsplassnivå •Drøfte arbeidsplassen sitt behov for personale •Uttalelse? –Medbestemmelse? –Med i tilsettingsutvalg? HT - kommunenivå •Drøfte generelle retningslinjer for tilsetting •Drøfte kommunens behov for personale •Uttalelse? –Medbestemmelse? –Med i tilsettingsutvalg? Hvem har tilsettingsmyndighet?

7 •Avdekke barnehagens/skolens behov •Ikke ledig stilling: –Vikar med rettighet etter 4 års regel –Overtallige arbeidstakere i virksomheten •Har noen fortrinnsrett? –Ufrivillig deltid •Har kommunen/arbeidsplassen rutiner for å sikre rettighetene til disse? s7 Er det en ledig stilling?

8 Er det ledig stilling? 2006: ny regel i Arbeidsmiljøloven, 4 års regelen «For arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mere enn 4 år, kommer reglene om oppsigelse av arbeid til anvendelse» Reglene gjelder for privat, kommunal og fylkeskommunal anvendelse. Unntak: Midlertidig ansatt som ikke fyller lovkrav s8

9 Er det ledig stilling? •Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, AML §4-6 •Overtallige fra andre barnehager/skoler •Arbeidstakere med personlig avtale om økning etter midlertidig deltid Fortrinnsrett: •Deltidsansatte med ønske om økning –skal bekjentgjøres før utlysning •Arbeidstakere med personlig avtale om fortrinn –Skal være kvalifiserte, og at det ikke vil føre til vesentlig ulempe for virksomheten –Skal ikke kalles inn til intervju, men samtale mulig –AT: Være oppmerksom, stanse prosessen før utlysning og ivareta rettighetene s9

10 Utlysning •I offentlige virksomheter er det et ulovfestet krav om at alle ledige stillinger skal lyses ut •En stilling kan lyses ut eksternt eller internt –Internt for å avgjøre hvorvidt noen har fortrinnsrett. Noen har i søknadsskjema mulighet for å krysse av for fortrinsrett •Opplæringsloven par. 10-4: alle undervisningsstillinger og rektorstillinger skal lyses ut offentlig. Unntak: stillinger som er ledig for under 6 mnd. s10

11 Utlysning •Barnehageloven har ikke tilsvarende regler. •Kommuner, private og helseforetak skal ha rutiner for tilsetting. Som regel for faste stillinger, ledig for 6mnd. og mere. Også Udf sin politikk •Alle tariffavtaler har formuleringer om kvalifikasjonsprinsipp s11

12 Utlysningstekst s12

13 Oppgave 1 til case •Dere diskuterer forslag til utlysningstekst: •Noe som ikke bør stå i utlysningsteksten? •Noe mer eller annet som bør stå i utlysningsteksten? •Kan stillingsplan være til hjelp? s13

14 Intervju – utvelgelse •Velge ut de best kvalifiserte i forhold til: –Relevant faglig og pedagogisk kompetanse/utdanning i henhold til utlysningsteksten –Nasjonal ansiennitet •Begrense antallet –De med høyest kompetanse og lengst praksis •Utvidet søkerliste s14

15 Oppgave 2 •Utvelgelse til intervju •Diskutere utvelgelse av kandidater til intervju •Er du enig med rektor/ styrer? s15

16 Intervju – gjennomføring •Strukturert og godt planlagt intervju – sikrer likebehandling •Begrenset antall paneldeltakere •Gruppeintervju; av og til brukt •Noe nytt nå -> prøveundervisning… •Arbeidsgiver og tillitsvalgt avtaler hvordan intervju skal foregå •At kan observere, skrive referat, komme med oppklarende spørsmål •Søkeren må anmodes om å gi referanser s16

17 Vurdering av kvalifikasjoner –Den best kvalifiserte skal ha tilbud om stillingen. –KS Tariffavtale definerer det slik: søkerens kvalifikasjoner som teoretisk og praktisk utdanning, samt skikkethet for stillingen (tilsvarende i andre tariffavtaler) –Når søkere av begge kjønn står likt, foretrekkes kvinnl. søker når dette kjønn er underrepresentert. –Når søkere står likt, foretrekkes den med lengst tjeneste i kommune til kom. stilinger –Opplæringsloven: det skal legges vekt på utdanning og praksis, hvilke undervisningsbehov som skal dekkes og hvor kvalifisert søkeren er for stillingen. –Bh. loven: kompetansekrav til ped.leder og styrer s17

18 s18 Kvalifikasjonsprinsippet Skal sikre at det blir rekruttert personer med best mulig kompetanse i forhold til oppgavene som skal gjøres –Utdanning –Praksis –Personlige egenskaper •Oppl. § 10-5: •Hovedtariffavtalen KS § 2.2: •Private tariffavtaler

19 Kriterier: •Pedagogisk leder: skal være utdannet førskolelærer/barnehagelærer, –Eller ha 3 –årig høgskoleutdannelse med vidr. Utd. I barnehagepedagogikk •Førskolelærer/barnehagelærer: annen 3- årig pedagogisk utdannelse med videreutdanning i barnehagepedagogikk e.l. hovedfag/master i barnehagepedagogikk, almennlærer,faglærer,spesialpedagog, barnevernspedagog •Styrer: førskolelærer/barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse, almennlærer,faglærer s19

20 Kompetansekrav grunnskole •Kap. 14 Kompetanseforskrift til opplæringslova: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23- 724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16 http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23- 724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16 •Grunnskole –Allmennlærerutdanning –Grunnskolelærerutdanning –Bachelor/master + PPU –Faglærerutdanning –Barnehagelærerutdanning + 60 stp fag/spes.ped. –Yrkesfaglærerutdanning Det er egne kompetansekrav for ulike klassetrinn og fag s20

21 Kompetanse vgo •60 studiepoeng for å undervise i fag •Allmennfag –Bachelor/mastergrad + PPU –Faglærerutdanning •Yrkesfag –Yrkesfaglærerutdanning –Faglærerutdanning –Høgskole/universitetsutdanning + PPU –Fagbrev + 4 års yrkeserfaring + 2-årig yrkesteori + PPU •Spes.ped. 60 stp. s21

22 Oppgave 3: hvem bør ansettes? •Hvem bør ansettes? •Hva tar du som tillitsvalgt hensyn til? s22

23 Tilsetting •Vedtak om tilsetting er gjort, og arb. giver sender ut tilbud om stilling •Frist for tilbakemelding •Dersom vedkommende ikke tar i mot stilling, går tilbudet til nr.2 på listen •Søker som ikke får tilbud, skal og ha skriftlig melding om vedtak •Tillitsvalgte kan skrive uenighetsreferat ved uenighet •Søker som mener seg forbigått kan gå til Sivilombudsmann, s23

24 Rettigheter for søkeren: •Forvaltningsloven •Se utvidet søkerliste •Søknad med vedlegg til den som er innstilt eller tilsatt •Opplysninger om seg selv som fremgår av referanser •Skriftlig referat fra intervju; ikke vurderinger som er gjort •Innstilling •Gjelder offentlige virksomheter, men er eksempler på god forvaltningsskikk også i private virksomheter s24

25 Tilsettingsform -Hovedregel i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven(stat) er at stillingen skal være fast. Dersom tilsetting er gjort for et tidsrom, skal det være hjemmel i arbeidsmiljøloven -Alle skal ha en skriftlig arbeidsavtale s25

26 Lønn ved tilsetting •Tariffestet minstelønn utgangspunktet •Lønnskrav i enhver stilling •Arbeidsgiver kan innvilge krav, ikke forpliktet •Heve lønnsnivået s26

27 Tillitsvalgtes rolle •Forpliktet på lov- og avtaleverk •Forpliktet på Utdanningsforbundets politikk •Utdanningsforbundets representant – uttalerett (ingen rett/plikt til å begrunne ) s27

28 s28 Vern mot diskriminering Forbud mot direkte og indirekte diskriminering •Likestillingsloven –Forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn •Arbeidsmiljøloven – kap. 13 –Politisk syn, medlem i arbeidstaker-organisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder –Deltids- eller midlertidig tilsatt •Diskrimineringsloven –Etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn

29 s29 Vern mot diskriminering – forts. •Visse unntak •Positiv forskjellsbehandling •Opplysningsplikt •Delt bevisbyrde

30 s30 Litt ekstra om likestillingsloven •Generalklausul – forbud mot forskjellsbehandling av kjønn •Særlig beskyttelse i forhold til graviditet og fødsel •Særbehandling for å fremme likestilling, f.eks moderat kvotering av kvinner til lederstillinger •Moderat kvotering av menn til stillinger i barnehage og skole som er direkte rettet mot barn

31 s31 Forbigåelse? •Ikke klagerett etter forvaltningsloven •Sivilombudsmannen (bare off. stilling) •Likestillings- og diskrimineringsombudet (all virksomhet) •Søksmål – erstatning Medlemmet må ta selv ta stilling til oppfølging og bistand fra Utdanningsforbundet. Ta kontakt med hovedtillitsvalgt eller lokallaget!

32 Forvaltning •Habilitet •Taushetsplikt •Partsinnsyn (gjelder offentlige virksomheter, ellers god forvaltningsskikk): Rett til innsyn i sakens dokumenter gjennom hele tilsettingsprosessen, samt etter at tilsetting er foretatt –Opplysninger som er nedtegnet –Opplysninger om seg selv –Skriftlige referat (egne utsagn) –Søkerliste (for alle): Navn, fødselsdato, yrke, arbeidssted… –Utvidet søkerliste (de involverte): + utdanning, praksis –De innstilte og rekkefølge, samt om dissens –Opplysninger til den innstilte/tilsatte •Søknad med vedlegg •Det vedkommende har sagt hvis av betydning (og hvis i referat) s32

33 Forvaltning 2 •Utredningsplikt (rektor/styrer) •Tilsettingsvedtak – enkeltvedtak (rektor/styrer) s33

34 Aktuelle Lover: •Arbeidsmiljøloven •Opplæringsloven med forskrifter •Barnehageloven med forskrifter •Likestillingsloven •Diskrimineringsloven •Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven •Forvaltningsloven •Offentlighetsloven •Sivilombudsmannsloven •Diskrimineringsombudsloven s34


Laste ned ppt "Modul 4 Februar 2014 Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google