Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NSF og tillitsvalgtes rolle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NSF og tillitsvalgtes rolle"— Utskrift av presentasjonen:

1 NSF og tillitsvalgtes rolle
INNLEIE OG BRUK AV VIKARBYRÅ Lover og direktiver NSF og tillitsvalgtes rolle

2 BAKTEPPET Innleie og bruk av vikarbyrå i helsetjenesten er et fenomen i vekst – og vil fortsette å øke Avdekking av uakseptable lønns- og arbeidsvilkår og sosial dumping Regjeringen og NSF ønsker å være i front i kampen mot sosial dumping – egen forskrift på området Arbeidsmiljølovens bestemmelser om vilkår for bruk av innleie fra bemanningsforetak Forskrift om bemanningsforetak og krav om registrering Avtaleverkets krav om drøfting Vikarbyrådirektivet og impementering i arbeidsmiljøloven 60% av tillitsvalgte etterlyser mer kunnskap 2004; 67 registrerte bemanningsforetak som leide ut sykepleiere – fem år senere (2009) ; 135 registrerte bemanningsforetak 2004; 560 sykepleiere ansatt i bemanningsforetak – fem år senere; 3300 I 2000 utgjorde utenlandske sykepleiere om lag 30% av alle utstedte autorisasjoner I 2010 var tallet steget til 45% - nær annenhver autorisasjon

3 FOKUS Forutsetninger for innleie fra bemanningsforetak
Krav til utleier (bemanningsforetak) Krav til innleier Arbeidsgiveransvar – hvem har ansvar for hva? Tillitsvalgtes ansvar og rolle

4 Forutsetninger for innleie fra vikarbyrå
Arbeidsmiljøloven; §14-9: Fast ansettelse er hovedregelen §14-12: Innleie fra vikarbyrå tillatt i samme utstrekning som midlertidig ansettelse (vikariater) TV og arbeidsgiver kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uavhengig av vilkårene i første ledd er oppfylt Fra ; ”Arbeidsgiver skal minst en gang pr år drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte

5 Forutsetninger for innleie
Forskrift om bemanningsforetak; §10: Innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak er kun tillatt fra foretak som er registrert i Arbeidstilsynets register for godkjente bemanningsforetak. Forskrift om offentlige anskaffelser Kontrakter over skal kunngjøres offentlig Kontrakter over 1,6 mill skal kunngjøres i EU/EØS-området

6 Forutsetninger for innleie
Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter; Ansatte i vikarbyrå som utfører tjenester for kommuner og helseforetak skal ikke ha dårligere lønns – og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver skal informere om denne klausulen i anbudsrunden.

7 Forutsetninger for innleie
Tariffavtalen KS; Vedlegg 7, gjeldende fra : ”Partene informerer og drøfter minst 2 ganger i året prinsippene for bruk av innleie i virksomheten. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgte. Tariffavtalen Spekter; del III, kapittel 4; ”Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere i henhold til gjeldende regler i AML skal omfang og behov drøftes med de tillitsvalgte Tariffavtalen Virke; til protokollen punkt 8: ”Ansatte i bemanningsforetak skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften

8 Krav til utleier Må oppfylle vilkårene i bemanningsforskriften, dvs være godkjent av Arbeidstilsynet Opplysningsplikt om vikarenes lønns- og arbeidsvilkår overfor tillitsvalgte i innleievirksomheten og egne ansatte Må ha arbeidsgiveransvar for vikarene – ikke videreformidle vikarer som har annen arbeidsgiver Avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstid må være gjort med vikarbyrået tillitsvalgte Avtaler om søndagsarbeid etter AML 10-8 (4) må være gjort med vikaren og vikarbyrået om de skal kunne arbeide påfølgende rød dag.

9 Vikarbyrådirektivet Implementeres i norsk lov fra som Arbeidsmiljølovens §§14-12a, 14-12b og 14-12c (fra ) Formålet er bl.a å innføre et likebehandlingsprinsipp mellom vikarer og innleievirksomhetens egne ansatte (pensjon unntatt) ..men åpner også for mer bruk av vikarer på bekostning av faste ansettelser…

10 Ny AML §14-12a Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak (1)Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som kommer til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid når det gjelder; arbeidstidens lengde og plassering overtidsarbeid varighet og plassering av pauser og hvileperioder nattarbeid feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og lønn og utgiftsdekning

11 Ny AML §14-12 b Opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak 1 Ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling etter §14-12 a. 2 Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nødvendige for at arbeidstaker skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling i §14-12 a. 3. Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver

12 Ny AML b – forts. 4. Innleier skal, når tillitsvalgte ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver 5. Plikten til å gi opplysninger etter tredje og fjerde ledd gjelder bare vilkår nevnt i 14-12a. Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte som mottar opplysninger i medhold av bestemmelsen her, har taushetsplikt om opplysningene. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet til likebehandling etter a eller til å oppfylle plikter etter bestemmelsen her.

13 Ny 14-12 c – virkning fra 1.juli 2013
Solidaransvar for innleier 1 Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter 14-12, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling etter a. 2 Arbeidstaker må fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet innen tre uker etter at kravet er kommet fram Solidaransvarlig kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstakeren visste at forutsetningene for arbeidsoppdraget var at lønn mv helt eller delvis skal dekkes av solidaransvarlige. Solidaransvaret gjelder ikke ved konkurs i bemanningsforetaket.

14 Innleiers ansvar Overholde sine forpliktelser i henhold til lover og avtaler – herunder bl.a AML, Helsepersonell-loven og tariffavtaler Selvstendig ansvar for å sjekke vikarens kompetanse på linje med ordinær tilsetting og i tråd med Helsedirektoratets veileder for gode tilsettinger; ”Anbefalingene gjelder også for helsepersonell som er rekruttert gjennom vikarbyrå. Arbeidsgiver bør alltid foreta intervju og innhente referanser for å sikre at den som tilsettes; Har tilstrekkelig språkferdigheter og kommunikasjonsevne for stillingen Anses som personlig egnet for stillingen Har faglige kvalifikasjoner for stillingen – inkl autorisasjonssjekk

15 Ny AML §2-2 c Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere; ”sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.” Instruksjonsmyndighet og arbeidsmiljøansvar overfor innleid arbeidstaker Ansvar for opplæring og forsvarlig arbeidsmiljø Ha dokumentasjon på inngåtte avtaler om vikaren skal arbeide i en turnus basert på gjennomsnittsberegning Ha dokumentasjon på eventuelle avtaler om søn- og helgedagsarbeid Sørge for at innleid arbeidstaker informeres om ledige stillinger på linje med andre ansatte –jmfr nytt andre punktum i AML §14-1

16 Tillitsvalgtes rolle Trekkhund og vakthund….. Fokus i drøftingene:
Alternativer til bruk av vikarbyrå? Valg av tilbyder – referansesjekk Krav ved eventuell bruk av underleverandører Hvordan skal vikarene anvendes? Hvordan sikre at vi får vikarer med rett kompetanse? Hvordan sikre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - likebehandling Hvordan sikre dokumentasjon på arbeidstid, hviletid, søndagsarbeid? Tillitsvalgtressurser Dokumentasjon på arbeidstid, merarbeid og overtid Etisk rekruttering Prosess for evaluering / tilbakemelding Alternativer til bruk av vikarbyrå; Rekrutteringstiltak for å skaffe lokale sykepleiere, tilby deltidsansatte høyere stillingsprosent, sommeravtale? Hvilken tilbyder skal vi velge? Godkjent i A-tilsynets register? Tariffavtale? Erfaringer fra andre som har brukt firmaet? Leveringssikkerhetm kompetanse og språk er viktigere enn pris! Hvordan skal vikarene anvendes Midlertidig stilling/vikariat ? Turnus? ”Hoppe” mellom ledige vakter på ulike turnuslinjer? Hvordan sikre at vi får rett kompetanse? Sjekke CV, referanser og autorisasjon på navngitte sykepleiere som tilbys Intervju i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger Sjekke språkferdigheter opp mot kravet til faglig forsvarlighet Er innleien etisk forsvarlig? Hvordan sikre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår – likebehandling? Avtale innsyn i relevant dokumentasjon Etablere samarbeidsrutiner med bemanningsforetaket Avklare tillitsvalgtes rolle

17 Verv en vikar ! Tillitsvalgtes rolle
Den beste måten NSF kan ivareta rettighetene til sykepleiere fra bemanningsforetak på er å verve dem som medlemmer ! Selv om dere som tillitsvalgte ikke kan representere dem i møte med arbeidsgiver(vikarbyrået) – kan de få bistand bl.a fra fylkeskontoret.


Laste ned ppt "NSF og tillitsvalgtes rolle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google