Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNLEIE OG BRUK AV VIKARBYRÅ Lover og direktiver NSF og tillitsvalgtes rolle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNLEIE OG BRUK AV VIKARBYRÅ Lover og direktiver NSF og tillitsvalgtes rolle."— Utskrift av presentasjonen:

1 INNLEIE OG BRUK AV VIKARBYRÅ Lover og direktiver NSF og tillitsvalgtes rolle

2 BAKTEPPET •Innleie og bruk av vikarbyrå i helsetjenesten er et fenomen i vekst – og vil fortsette å øke •Avdekking av uakseptable lønns- og arbeidsvilkår og sosial dumping •Regjeringen og NSF ønsker å være i front i kampen mot sosial dumping – egen forskrift på området •Arbeidsmiljølovens bestemmelser om vilkår for bruk av innleie fra bemanningsforetak •Forskrift om bemanningsforetak og krav om registrering •Avtaleverkets krav om drøfting •Vikarbyrådirektivet og impementering i arbeidsmiljøloven •60% av tillitsvalgte etterlyser mer kunnskap

3 FOKUS •Forutsetninger for innleie fra bemanningsforetak •Krav til utleier (bemanningsforetak) •Krav til innleier •Arbeidsgiveransvar – hvem har ansvar for hva? •Tillitsvalgtes ansvar og rolle

4 Forutsetninger for innleie fra vikarbyrå Arbeidsmiljøloven; §14-9:Fast ansettelse er hovedregelen §14-12:Innleie fra vikarbyrå tillatt i samme utstrekning som midlertidig ansettelse (vikariater) TV og arbeidsgiver kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uavhengig av vilkårene i første ledd er oppfylt Fra 1.1.2013; ”Arbeidsgiver skal minst en gang pr år drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte

5 Forutsetninger for innleie Forskrift om bemanningsforetak; •§10:Innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak er kun tillatt fra foretak som er registrert i Arbeidstilsynets register for godkjente bemanningsforetak. Forskrift om offentlige anskaffelser •Kontrakter over 500.000 skal kunngjøres offentlig •Kontrakter over 1,6 mill skal kunngjøres i EU/EØS-området

6 Forutsetninger for innleie Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter; Ansatte i vikarbyrå som utfører tjenester for kommuner og helseforetak skal ikke ha dårligere lønns – og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver skal informere om denne klausulen i anbudsrunden.

7 Forutsetninger for innleie Tariffavtalen KS; Vedlegg 7, gjeldende fra 1.1.2013: ”Partene informerer og drøfter minst 2 ganger i året prinsippene for bruk av innleie i virksomheten. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgte. Tariffavtalen Spekter; del III, kapittel 4; ”Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere i henhold til gjeldende regler i AML skal omfang og behov drøftes med de tillitsvalgte Tariffavtalen Virke; til protokollen punkt 8: ”Ansatte i bemanningsforetak skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften

8 Krav til utleier •Må oppfylle vilkårene i bemanningsforskriften, dvs være godkjent av Arbeidstilsynet •Opplysningsplikt om vikarenes lønns- og arbeidsvilkår overfor tillitsvalgte i innleievirksomheten og egne ansatte •Må ha arbeidsgiveransvar for vikarene – ikke videreformidle vikarer som har annen arbeidsgiver •Avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstid må være gjort med vikarbyrået tillitsvalgte •Avtaler om søndagsarbeid etter AML 10-8 (4) må være gjort med vikaren og vikarbyrået om de skal kunne arbeide påfølgende rød dag.

9 Vikarbyrådirektivet •Implementeres i norsk lov fra 1.1.2013 som Arbeidsmiljølovens §§14-12a, 14-12b og 14-12c (fra 1.7.2013) •Formålet er bl.a å innføre et likebehandlingsprinsipp mellom vikarer og innleievirksomhetens egne ansatte (pensjon unntatt) •..men åpner også for mer bruk av vikarer på bekostning av faste ansettelser…

10 Ny AML §14-12a Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak (1)Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som kommer til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid når det gjelder; a)arbeidstidens lengde og plassering b)overtidsarbeid c)varighet og plassering av pauser og hvileperioder d)nattarbeid e)feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og f)lønn og utgiftsdekning

11 Ny AML §14-12 b Opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak 1Ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling etter §14-12 a. 2Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nødvendige for at arbeidstaker skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling i §14-12 a. 3.Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver

12 Ny AML 14-12 b – forts. 4.Innleier skal, når tillitsvalgte ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver 5.Plikten til å gi opplysninger etter tredje og fjerde ledd gjelder bare vilkår nevnt i 14-12a. Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte som mottar opplysninger i medhold av bestemmelsen her, har taushetsplikt om opplysningene. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet til likebehandling etter 14.12 a eller til å oppfylle plikter etter bestemmelsen her.

13 Ny 14-12 c – virkning fra 1.juli 2013 Solidaransvar for innleier 1Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter 14-12, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling etter 14- 12 a. 2Arbeidstaker må fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet innen tre uker etter at kravet er kommet fram Solidaransvarlig kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstakeren visste at forutsetningene for arbeidsoppdraget var at lønn mv helt eller delvis skal dekkes av solidaransvarlige. Solidaransvaret gjelder ikke ved konkurs i bemanningsforetaket.

14 Innleiers ansvar •Overholde sine forpliktelser i henhold til lover og avtaler – herunder bl.a AML, Helsepersonell-loven og tariffavtaler •Selvstendig ansvar for å sjekke vikarens kompetanse på linje med ordinær tilsetting og i tråd med Helsedirektoratets veileder for gode tilsettinger; ”Anbefalingene gjelder også for helsepersonell som er rekruttert gjennom vikarbyrå. Arbeidsgiver bør alltid foreta intervju og innhente referanser for å sikre at den som tilsettes; •Har tilstrekkelig språkferdigheter og kommunikasjonsevne for stillingen •Anses som personlig egnet for stillingen •Har faglige kvalifikasjoner for stillingen – inkl autorisasjonssjekk

15 Ny AML §2-2 c Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere; ”sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.” •Instruksjonsmyndighet og arbeidsmiljøansvar overfor innleid arbeidstaker •Ansvar for opplæring og forsvarlig arbeidsmiljø •Ha dokumentasjon på inngåtte avtaler om vikaren skal arbeide i en turnus basert på gjennomsnittsberegning •Ha dokumentasjon på eventuelle avtaler om søn- og helgedagsarbeid •Sørge for at innleid arbeidstaker informeres om ledige stillinger på linje med andre ansatte –jmfr nytt andre punktum i AML §14-1

16 Tillitsvalgtes rolle Trekkhund og vakthund….. Fokus i drøftingene: •Alternativer til bruk av vikarbyrå? •Valg av tilbyder – referansesjekk •Krav ved eventuell bruk av underleverandører •Hvordan skal vikarene anvendes? •Hvordan sikre at vi får vikarer med rett kompetanse? •Hvordan sikre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - likebehandling •Hvordan sikre dokumentasjon på arbeidstid, hviletid, søndagsarbeid? •Tillitsvalgtressurser •Dokumentasjon på arbeidstid, merarbeid og overtid •Etisk rekruttering •Prosess for evaluering / tilbakemelding

17 Tillitsvalgtes rolle Verv en vikar ! Den beste måten NSF kan ivareta rettighetene til sykepleiere fra bemanningsforetak på er å verve dem som medlemmer ! Selv om dere som tillitsvalgte ikke kan representere dem i møte med arbeidsgiver(vikarbyrået) – kan de få bistand bl.a fra fylkeskontoret.


Laste ned ppt "INNLEIE OG BRUK AV VIKARBYRÅ Lover og direktiver NSF og tillitsvalgtes rolle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google