Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogkonferansen 2011, 24. mars 2011 Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogkonferansen 2011, 24. mars 2011 Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogkonferansen 2011, 24. mars 2011 Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF

2 ” Vi er i samme b å t Men det er ikke enkelt å navigere … Administrerende direktør Stortinget Styreledere heleforetak Direktører i helseforetak Ledergrupper i helseforetak Avdeling/enhet i helseforetak Helse- og omsorgsminister Regjeringen Styreleder  45 lover med forskrifter  212 krav i departementets oppdragsbrev  57 krav i foretaksprotokollen  En rekke opptrappingsplaner og strategier, 9 nevnes spesielt i oppdragsbrevet  11 aktive og ambisiøse tilsyn  165 stortingsrepresentanter med synspunkter  176 kommuner med egne ønsker  70 000 medarbeidere med engasjement og ambisjoner  2,7 millioner innbyggere med individuelle ønsker om behandling  En omfattende privat sektor med ønske om å styrke pasientbehandlingen innenfor sitt spesifikke område

3 Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi. Visjon

4 •Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav er fulgt opp •God økonomistyring - positivt økonomisk resultat •Fremtidig utvikling av tjenestetilbudet baseres på langsiktighet, forutsigbarhet og økonomisk bærekraft - Plan for strategisk utvikling 2009-2020 Samlet sett er ”sørge for”-ansvaret oppfylt for 2010 Årlig melding 2010

5 Helse Sør-Øst er på rett vei  Pasientbehandling innen somatikk økte med 30 prosent fra 2001 til 2010. Ventetiden er gått ned med 14 prosent  Ventetidene inne psykisk helsevern for barn og unge er gått ned med 49 prosent  Kapasiteten innen rusbehandling er økt med 16 prosent i løpet av de tre siste år  Antall doktorgrader per år er mer enn fordoblet fra 2002. Vi bruker årlig 1,7 mrd kroner på forskning  Vi har fått kontroll over økonomien. Helse Sør-Øst hadde i 2010 et positivt resultat på cirka 200 millioner kroner

6 Vi behandler flere pasienter enn noensinne  Pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst har aldri vært så stor som i 2010.

7 Aktiviteten har økt markant Nasjonale tall Antall henvisninger har økt sterkt Helse Sør-Øst tall Antall henvisninger (uavhengig av fagområde) økte med om lag 37 % fra 2002 til 2008 Registrert nyhenviste innen rus ble nær tredoblet fra 2006-2008

8 Utvikling ventetid 2001-2009 Helse Sør-Øst Status per 3. tertial hvert år

9 Helsetjenesten skal være tilgjengelig og rettferdig fordelt Rettighetspasienter somatikk – ventet over ett å r Flertallet langtidsventende gjelder ortopedi og øre-nese-hals-sykdommer

10 Anslag polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten - Helse Sør-Øst 2009 Antall nyhenvisninger somatiske poliklinikker: ca. 530 000 Antall nyhenvisninger poliklinikk BUP/VOP : ca. 45 000 Antall konsultasjoner Sykehus- poliklinikk Avtale- spesialister Til sammen Somatikk2,4 millioner1,35 millioner3,75 millioner Psykisk helsevern 1,05 millioner0,45 millioner1,5 millioner

11 Mål ventetider – krav i Oppdragsdokumentet fra HOD 2011 •Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten ved utgangen av 2011 •Antall oppdaterte vente- tider på Fritt Sykehusvalg •Antall ventet > 1 år •Ned mot 65 løpedager •100 % •Ingen rettighetspasienter skal vente > 1 år. Eget mål i HSØ

12 Mål fristbrudd – krav i Oppdragsdokumentet 2011 •Andel fristbrudd for rettighetspasienter (alle tjenesteområder) •Andel rettighetspasienter som gis behandling innen 65 dager i psykisk helsevern/og eller TSB for personer under 23 år •Andel pasienter som er vurdert innen 30 dager •Andel pasienter innen BUP som er vurdert innen 10 dager •Skal reduseres  0 •100 %

13 Aktivitetsøkning 2002-2010 – Helse Sør-Øst Totalaktiviteten har økt med 30 prosent fra 2002 til 2010

14 Helse Sør-Øst og UiO har blitt en gigant innen nordisk forskning og utvikling •Helse Sør-Øst bruker 1 700 millioner kroner på forskning i 2010 •Tilsvarer 3 prosent av foretaks- gruppens driftsbudsjett, mål om å bringe forskningsinnsatsen opp på 5 prosent av driftsbudsjettet •Antall doktorgrader i året har mer enn fordoblet seg fra 2002-2003 •Nært samarbeid med Universitetet i Oslo Helse Sør-Øst share NOK 1,700mill/1,400 man-years 5780 4880 4950 3875 1400 1700

15 De regionale helseforetakene leverte i 2009 et positivt økonomisk resultat 2002200420032005200620072008 2009 Millioner kroner + 312 millioner kroner RHFene styrer mot et økonomisk resultat for 2010 på minst samme nivå som for 2009

16 Vi oppnår økonomiske resultater som er bedre enn noensinne Resultat per utgangen av oktober 47 millioner kroner Budsjettavvik per utgangen av oktober - 117 millioner kroner Syv helseforetak har per oktober positive budsjettavvik på til sammen 247 millioner kroner. Årsestimat for de samme helseforetakene er på 259 millioner kroner. Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF har et samlet akkumulert negativt avvik på 361 millioner kroner per oktober.

17 Vårt arbeid med etiske retningslinjer for innkjøp prises Regjeringen legger vekt på at offentlig sektor gjennom sine innkjøp skal ta samfunnsansvar ved å bidra til etisk og sosialt forsvarlig produksjon, handel og forbruk. Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Helse Sør-Østs krav til leverandørene: •Må vise sosialt ansvar og høy etisk standard •Leverandøren skal ha fokus på etisk handel og ha: •System for sporbarhet i leverandørkjeden •System for forankring, implementering og oppfølging av etiske krav i leverandørkjeden Helse Sør-Østs krav til leverandørene: •Må vise sosialt ansvar og høy etisk standard •Leverandøren skal ha fokus på etisk handel og ha: •System for sporbarhet i leverandørkjeden •System for forankring, implementering og oppfølging av etiske krav i leverandørkjeden - Helse Sør-Øst har utmerket seg ved å ta et sjumilssteg det siste året.

18 Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi •Bedre samordning i hovedstads- området •Samordning på fag og styrking av forskning •Økonomiske resultatkrav •Sikre et fortsatt desentralt tilbud •Ta ut stordriftsfordeler •Komme hele nasjonen til gode •Bedre koordinering og utnyttelse av personell, arealer, IKT, støttefunksjoner, innkjøp og investeringer mv Oppdraget - bedre samordning og ressursutnyttelse

19 •Sykdomsgrupper i vekst •Nye behandlingsformer •Ny teknologi •Utdatert bygningsmasse •Befolkningens forventninger Gir gap mellom behov og finansiering Vår strategi gir retningen Behov for tydelig retning Utviklingstrekk Politiske føringer og spesifikke utfordringer i omgivelsene

20 Omstillingsprogrammet •Vedtatt høsten 2008 etter bred og involverende prosess: –Pasientbehandling –Forskning –Kunnskapsutvikling og god praksis –Organisering og utvikling av fellestjenester –Mobilisering av medarbeidere og ledere –Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring •Strategisk fundament for langsiktig utvikling av gode og fremtidsrettede helsetjenester i regionen •Gjennomføring vil gå over mange år  Ettårige budsjetter begrenset planlegging på lang sikt.  Helse Sør-Øst har etablert økonomisk langtidsplan for 2011-2014.  Mer langsiktgige investeringsplaner.  Nasjonal helseplan kan gi langsiktighet for viktige utviklingstrekk.

21 Det handler om - kvalitet, medvirkning og prioritering … for å møte pasientenes behov, nå og i fremtiden •Målet er å sikre kvalitet i tjenestene. De skal være: –virkningsfulle (fører til helsegevinst) –trygge og sikre (unngår utilsiktede hendelser) –involverer brukerne og gi dem innflytelse –samordnet og preget av kontinuitet –utnytter ressursene på en god måte –tilgjengelig og rettferdig fordelt

22 Grunnmuren ”Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene” Helhetlige pasientforløp som organiserende prinsipp

23 Mål Desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må −80-90 % av de tjenestene som skal leveres i sykehusområdet Et mer helhetlig tilbud –Samhandling mellom sykehusene –Samordning mellom somatikk, psykisk helsevern og rus Trygghet og nærhet - en dør inn –Samordning av akuttberedskap Riktig behandling på rett sted –Breddekompetanse –Spisskompetanse Sykehusområder - bedre samhandling Et helseforetak som består av flere sykehus tar helhetlig ansvar for helsetjenester til befolkningen i et geografisk område. Opptaksområde 400 000 – 500 000 mennesker

24 Forsterke rollen til lokalsykehus Samle dagens 28 regionsfunksjoner Tilpasse ressurser til redusert opptaksområde. Redusere areal Langsiktig målbilde er å samlokalisere regionsfunksjonene på Gaustad Styresak 108-2008 i Helse Sør-Øst Fokus på forbedret pasienttilbud, kvalitet, fag og forskning

25 OsloAhusVestre Viken Ut av Oslo universitetssykehus •Overtar en rekke lokal- og område- funksjoner fra Oslo universitetssykehus •160 – 170 000 i økt pasientgrunnlag •160-170 000 i pasientgrunnlag •> 2,0 mrd NOK i redusert budsjett Fra Oslo universitetssykehus Befolkningsansvaret flyttes

26 Høy Middels Lav Gevinstpotensial Faggrupperinger Hjerte, lunge, Thorax Kreft Nevro* Kvinne Barn Ortopedi Plastikk- og ansiktskirurgi Gastromedisin og gastrokirurgi Pasientbehandling Forskning og fagutvikling RHUUSRHUUS Ø konomiske besparelser RHUUS Valg av modell RHUUS 11 11 11 11 21 11 2 1 1 *Nevrologi (inkl. epileptologi), nevrokirurgi, nevroradiologi, voksenhabilitering, rehabilitering, klinisk nevrofysiologi, nevropsykiatri og psykosomatisk medisin **Vurdering av samlet risiko ved implementering av modell 1, primært knyttet til pasientbehandling og arbeidsmiljø Kilde:Rapporter og møtereferat fra Verdiskapingsarbeid; teamanalyse Intet 11 Risiko modell 1** RHUUS MiddelsLav Middels/h ø y Middels Lav/middels HøyHøyHøyHøy HøyHøy Lav H ø y/middels Lav/middels Middels Mulig gevinstpotensial modell 1 Betydelige gevinster kan realiseres

27 Oslo universitetssykehus er et ”nav” i forskningen Helse Sør-Øst skal legge til rette for forskning av høy kvalitet ved alle helseforetak i hele regionen. Forskningen ved Oslo universitetssykehus utgjør et nav i forskningen i hele Helse Sør-Øst. Universitetet i Oslo

28 Foretak med god kontroll på drift genererer positive resultater og økt investeringsevne Foretak berørt av hovedstadsprosessen har omstillings- kostnader og ekstra investeringsbehov Utfordring i 2011-2012

29 Helsetjenestene skal være trygge og sikre

30 Kunnskapsbasert praksis? •20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig •30-45 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon Grol R. 2001 30

31 Drømmemila” – pasientforløp for hofteprotesekirurgi ved Vestre Viken HF, Sykehuset Asker & Bærum

32 Pasientens drømmemil: Forbedring fra ca 10 % i 2008 til ca 4 % i 2009

33 Helsetjenestene skal være virkningsfulle •Standardiserer vi nok? •En lærende organisasjon? •Måler vi kvaliteten og sammenlikner i stor nok grad? •Satser vi rett og nok på forskning og kunnskapsutvikling? •Har vi god nok kompetanse – og bruker vi den rett? •Bruker vi registerdata til kvalitetsforbedring? •Bruker vi brukerkunnskapen? •Hvilken plass skal behandlingslinjer ha? •Har vi gode nok mål på service- kvalitet? •Skiller vi faglig kvalitet og kvalitet på tjenesten?

34 Kvalitetsarbeid mot 2011 •Omstillingsprogrammet = vår kvalitetsstrategi –Sak 108/2008 –Sykehusområder og områdeplaner; desentralisere det vi kan og samle det vi må –Forskning og innovasjon –Fellestjenester –Mobilisere ledere og ansatte •Mål 2011; tilgjengelighet –Fristbrudd –Timeavtaler –Reduserte ventetider •Mål 2011; pasientsikkerhet –Infeksjoner –Arbeidsmiljø

35 Pasientsikkerhet •For mange pasienter rammes av uønskede hendelser. Mye av dette kan forebygges •Det må stimulere til større åpenhet og meldekultur der ansatte som varsler om bekymringsverdige forhold eller feil blir ansett som viktige bidragsytere •I 2009 ble det iverksatt avviksbehandling, fagrevisjoner, sertifiseringsmetodikk med standardisering og sjekklister, forbedret risikostyring og internkontroll med videre •Helseforetakene er i oppdrag og bestilling 2010 pålagt å dokumentere reduksjon i sykehusinfeksjoner, feilmedisinering og andre alvorlige uønskede hendelser, samt å redusere antall saker til Norsk pasientskadeerstatning Nasjonal treårig pasientsikkerhetskonferanse fra 2011

36 Pasientsikkerhetskampanje 2011-2014 Pasient- sikkerhet og kvalitet

37 Brukermedvirkning •Brukerne deltar i å utvikle tjenestene på system- og individnivå •Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF bidrar til å videreutvikle helsetjenestene våre på best mulig måte for alle pasienter i Helse Sør-Øst •Det er i 2009 utviklet 13 prinsipper for hvordan brukermedvirkning på systemnivå skal ivaretas i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst har ambisjoner om å være et nasjonalt utstillingsvindu for brukermedvirkning

38 Brukerne former veien videre for fremtidens helsetjenester … - skal involveres og gis innflytelse…

39 ” Uansett hva som vedtas av gode mål, strategier og faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere, gjennomføringsevne og ledelseskraft. Medvirkning fra ansatte – helt avgjørende ”

40 På rødt felt i risikomatrisen •Økonomisk balanse inkludert bemanningsutvikling og drift ved Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Vestre Viken HF •Integrasjonsprosess Oslo universitetssykehus •Integrasjonsprosess Vestre Viken •Manglende økonomisk handlingsrom for å oppnå et ønsket investeringsnivå •Kvalitet, pasientsikkerhet og tilgjengelighet: –Fristbrudd, ventetid, korridorpasienter –Manglende måloppnåelse time ved henvisninger og infeksjoner lavere enn 3 prosent •Kundetilfredshet og leveranse (inkludert informasjonssikkerhet) fra Sykehuspartner •Leveringskvalitet og bruk av forsyningssenteret •Avtalelojalitet og realisering av gevinst innkjøp/logistikk •Redusert uønsket deltid

41 Roller og bestilling Helse Sør-Øst RHF Bestilling Analyse, bestilling, oppfølging Eierstyring Foretaksmøte KontraktProtokoll Private.. Private ideelle HF 1HF 3HF2HF 11HF 4 Oppdrag ogbestilling Bestillingen sammenstilles i dokument for oppdrag og bestilling. For helse- foretakene bekreftes dette i foretaksmøte. Oppdrag ogbestilling

42

43 •Pasienten opplever ikke fristbrudd •Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % •Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning •Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider- undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet •Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Helse Sør-Østs mål 2011

44 Andel fristbrudd for rettighetspasienter

45 Prevalens av sykehusinfeksjoner Sykehus- infeksjoner er redusert til under 3 %

46 Den viktigste jobben i 2011 Pasient- sikkerhet og kvalitet Samhandlings -reformen Gjennomføre omstillings- programmet Sikre god drift

47 • At vi tenker helhet for regionen (og nasjonen) – likeverdighet – pasientens beste – funksjonsfordeling • At vi er tydelige på de felles prinsipper og beslutninger som er trukket opp • At det blir gitt svar – om enn ikke et svar helseforetaket alltid liker • At vi lytter til innvendinger og nye forslag – men bruk det med vett. • At det er trykk på gjennomføring og gevinstrealisering • At vi er er tydelig på milepæler/leveranser – endring i frister skal være avtalt. • At vi bidrar til kompetanseoverføring mellom HF/områdene • At vi ”leverer” på fellestjenestene og -oppgavene som er under etablering. Hva kan helseforetakene kan forvente av RHFet?

48 2010 - ledelse, ledelse, ledelse ”Vi ser et underskudd – ikke av ledervilje, men av lederskap. Vi må ha ledere som evner å se pasientens behov ut over egen virksomhet og tradisjon, og som oppriktig søker å finner løsninger i fellesskap. De må klare å bygge tillit og gode relasjoner internt og eksternt, og de må ha fokus på å drive innenfor egne ramme, uten samtidig å skyve kostnader over på andre Bente Mikkelsen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

49 Samhandlingsreformen trer i kraft fra 2012 •Tilslutning fra Stortinget i april 2010 •To nye lovforslag ute til høring høsten 2010 : –Ny helse- og omsorgslov - skal tydeliggjøre kommunenes ansvar for folks helse –Ny folkehelselov - skal tydeliggjøre statens og lokalsamfunnets ansvar for å styrke folkehelsen •Lovene og en ny helse- og omsorgsplan til Stortinget før påske 2011 •Iverksettelse fra 2012 Høringsfrist 18. januar 2010. Helse Sør-Øst organiserer et felles høringssvar fra hele gruppen. Informasjon om frist for helseforetakenes innspill til Helse Sør-Øst kommer.

50 Helsepyramiden bygger på kommunehelsetjenesten ”Midlertidig utskrevet til spesialisthelsetjenesten”

51 Tre hovedutfordringer i samhandlingsreformen 1 : Pasientens behov for koordinering besvares ikke godt nok 2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense sykdomsutvikling og forebygge sykdom 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne Samhandlings -reformen

52 Ny framtidig kommunerolle •Konkretiseres og beskrives tydeligere etter behandling av ny helse- og sosiallov –Forebygging og tidlig diagnostikk, tidlig intervenering –Flere skal kunne få behandling i kommunene –Øke antall helsepersonell (leger, sykepleiere, fysioterapeuter) –Mer tverrfaglighet –Frivillig kommunesamarbeid om oppgavene –Flere oppgaver: •LMS •Observasjons- og kortidsplasser •Etterbehandling og rehabilitering

53 Hovedutfordringer i kommunene •Kompetanse og rekruttering •Kommunesamarbeide basert på frivillighet (ulikheter i tilbud?) •Samhandling internt i kommunen (eks. pleie- og omsorg og fastleger/legevakt) •Samarbeidsavtaler som klargjør ansvars- og myndighetsområder •Nye modeller for brukermedvirkning?

54 Vi har gjennomført en rekke tiltak •Sykehusområder – fra rekvirering til befolkningsansvar •Samarbeidsavtaler •Helsedialog og andre nettverk •Veiledning av kommunehelsepersonell •Økt bruk av individuell plan •Raskere og bedre epikriser •Reduksjon av antallet korridorpasienter •Bedre oppfølging av enkeltpasienter •Tilsetting av praksiskoordinatorer og –konsulenter •Behandlingslinjer •Omstillingsprogrammet – fokusområder for samhandling •Kompetanseoverføring •Intermediæravdelinger •Prosjektstøtte til en rekke samhandlingsprosjekter

55 ”Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere – vår viktigste ressurs og innsatsfaktor” HR-strategi 2008-2011 Ledelse helt ut!

56 13 prinsipper for brukermedvirkning •Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF har utformet 13 prinsipper for hvordan brukermedvirkning på systemnivå kan ivaretas. Ble vedtatt i styret i Helse Sør-Øst RHF i mai 2009

57 Bente Mikkelsen Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF •jeg blir møtt med respekt •det ikke er tilfeldig hvilken behandling jeg får •jeg får likeverdig behandling •jeg ikke utsettes for unødvendige undersøkelser •jeg ikke blir påført en infeksjon eller annen unødvendig komplikasjon •jeg får samme informasjon av dem som er involvert i behandlingen •behandlingen er planlagt og koordinert, uten unødvendig ventetid •min integritet blir ivaretatt •jeg blir involvert i behandlingen •jeg har en ansvarlig lege og sykepleier å forholde meg til •alle involverte parter samarbeider rundt meg og min sykdom Når jeg blir pasient ønsker jeg at…

58 SLUTT


Laste ned ppt "Dialogkonferansen 2011, 24. mars 2011 Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google