Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Pasientbehandling – tilgjengelighet og kvalitet Peder Olsen Administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF Fagforbundets sykehuskonferanse, 4. mars 2014

2 2 Helse Sør-Øst Visjon: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi. •Ansvarlig for spesialisthelsetjeneste til innbyggerne I sør-øst Norge, ca 2,8 millioner mennesker (56 prosent av landets befolkning) •Ti helseforetak organisert i syv sykehusområder. Avtaler om forpliktende samarbeid med fem private ideelle, ikke- kommersielle sykehus. Avtaler med vel 1 000 avtale- spesialister. Avtaler med til sammen 70 leverandører (90 behandlingssteder) innen TSB, psykisk helsevern, kirurgi, laboratoriefag, radiologi og habilitering / rehabilitering •75 000 medarbeidere. Bruttobudsjett i 2014 på ca 72 milliarder kroner

3 Ett døgn i Helse Sør-Øst • 44 500 mennesker er på jobb • 13 100 pasienter behandles • 1 980 nye henvisninger mottas • 90 nye verdensborgere fødes • 360 bemannede ambulanser i beredskap • 1 000 ambulanseoppdrag utføres • 42 500 kilometer i ambulanse • 8 200 munnbind forbrukes • 6 200 par operasjonshansker • 4 850 infusjonssett • 1 100 operasjonsfrakker • 190 millioner kroner i samlet kostnadsforbruk

4 Funksjons- og oppgave- fordeling Etablering av foretaks- modellen Kvalitet og pasient- sikkerhet Helse Sør og Helse Øst (2002-2007) Helse Sør-Øst (2002-2012) Helse Sør-Øst (2013-2020) Nå er fokus på kvalitet, kompetanse og ledelse

5 Utvikling siste 10 år • Betydelig økt aktivitet (30 % på 10 år) • Bedre kvalitet (ventetider, fristbrudd, sykehusinfeksjoner er redusert) • Økt overlevelse (bla flere kreftområder) • Vekst i forskning og innovasjon (dobling i ressursbruk og antall doktorgrader) • Samordning fellestjenester – Innkjøp, IKT, HR

6 Regjeringen Helse- og omsorgsminister Styreleder i Helse Sør-Øst Administrerende direktør i Helse Sør- Øst Administrerende direktør i helseforetakene Styring av spesialisthelsetjenesten Den politiske styringen følger de formelle ansvarslinjene. Stortinget og regjeringen har beslutningsmyndighet i styringen av spesialisthelsetjenesten

7 •Befolkningsvekst/ sammensetning •Sykdomsgrupper i vekst •Nye behandlingsformer •Befolkningens forventninger •Økt samhandling •Ny teknologi •Aldrende IKT-infrastruktur •Utdatert bygningsmasse Vår strategi gir retningen Behov for tydelig retning Utviklingstrekk i sykehustjenester Brukernes syn legges til grunn

8 To hovedområder for innsats fram mot 2020 Begge skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet Helse Sør-Østs strategiske plan er organisert i to hovedområder: – Et løft for kvalitet og pasientsikkerhet – Fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger

9 2016201320142015 Pasient- behandling Forskning og innovasjon Kunnskaps-basert praksis Virksomhets- utvikling gjennom mobilisering av ledere og medarbeidere Mål- bilde 2020 Organisering og utvikling av fellestjenester Bærekraftig utvikling gjennom økt handlingsrom

10 Strategiske valg for kvalitet og pasientsikkerhet Kvalitet og pasient- sikkerhet Bruker- medvirkning Resultat og åpenhet Ledelse og styring Standard- isering Ansattes engasjement Pasientsikkerhetsprogrammet IKT, Digital fornying Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i desember 2013 en regional strategi for bedre kvalitet og pasientsikkerhet

11 Pasientene Helsepersonell Styre og ledelsen i helseforetakene • Melde risiko og avvik • Involveres i forbedringsprosesser • Reelt med i beslutninger som angår deres egen situasjon • Gi relevant informasjon til helsepersonell om egen situasjon • Melde risiko og avvik • Initiere og delta i forbedringsarbeidet • Delta i opplæring i forbedringsarbeid • Følge standardiserte prosedyrer • Gode rollemodeller med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i alt de gjør • Dele kunnskap og delta i opplæring av kolleger • Følge opp meldinger om risiko og avvik • Utarbeide konkrete handlingsplaner (mål og tiltak) basert på overordnede føringer • Sørge for at det finnes gode systemer for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet • Sørge for at alle ansatte får tilbud om opplæring i forbedringsarbeid • Evaluere forbedringsarbeid og måle kvalitet • Gode rollemodeller med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i alt de gjør • Rapportere til Helse Sør- Øst RHF • Gir retning og overordnede føringer for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet • Definere innsatsområder • Understøtte og tilrettelegge for helseforetakene i deres arbeide • Ha oversikt over og følge opp arbeidet i helseforetakene Styre og ledelsen Helse Sør Øst RHF Roller og ansvar

12 Brukernes syn vektlegges • Trygghet • Åpenhet om kvalitet • Informasjon og kommunikasjon

13 2014: kvalitet og pasientsikkerhet 1.Ingen fristbrudd 2.Bedre tilgjengelighet – kortere ventetider 3.Sunn økonomi som gir rom for nødvendige investeringer Hva må til?  Lære av de beste (benchmarking mellom sykehus og avdelinger)  På sakskartet i alle leder- og styremøter  Bruke ledig kapasitet – hos private og i egne sykehus  Mer aktiv pasient- og brukerrolle  Medvirkning for mer ansvarlig medarbeiderrolle  Trygge og standardiserte IKT-løsninger

14

15 Digitalt tett på – et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

16 En tryggere, enklere og bedre hverdag for pasienter, pårørende og ansatte Organisasjonsutviklingsprogram for fornying og standardisering av teknologiske løsninger og arbeidsprosesser I løpet av en fireårsperiode skal det investeres rundt 5-6 milliarder kroner Over 1 500 mennesker er involvert - fra helseforetakene, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF og leverandører

17 Digital fornying skal gi bedre pasientbehandling gjennom fem hovedmål Relevant, sammenlignbar og oppdatert informasjon skal være tilgjengelig på en brukervennlig og lettfattelig måte for pasienter, pårørende og helsepersonell når de trenger det, der de trenger det og med riktig kvalitet Bedret samhandling Mer effektive tjenester Forenklede arbeidsrutiner og bedre arbeidsdag Økt kvalitet i behandlingen Styrket pasientsikkerhet Pasienten

18 Klinisk dokumentasjon Digital fornying består i hovedsak av seks strategiske programmer Laboratoriedata Radiologi Digital samhandling Infrastrukturmodernisering Virksomhetsstyring

19 Digital fornying skal gi synlige og varige gevinster •Digital fornying gjennomføres med et helhetlig perspektiv på teknologi, arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling •Teknologisk fornying gir mulighet for forbedring – mulighetene må utnyttes i helseforetakene for at målene skal nås •Både for å realisere og dokumentere gevinster må programmene ha konkrete gevinstmål •God gevinstrealisering krever en klar rollefordeling mellom helseforetak og program

20 Mye bra – gir mulighet for gode strategier på krevende områder • Mye går bra – de fleste sykehusene har gode resultater • Forsatt utfordringer – spesielt Ahus og til dels OUS • God kontroll på foretaksgruppens samlede økonomi • Samdata-tall viser at vi har de fem øverste plassene ved sammenligning av effektiviteten i alle sykehusene i Norge • Den gode jobben som gjøres ved de fleste sykehusene våre har lett for å forsvinne og overskygges av problemene ved noen få av våre sykehus

21 ÅPENHET Dersom vi skal ha suksess med arbeidet med pasientsikkerhet må vi praktisere: … selv om det gjør vondt av og til ÅPENHET OM: • nå-situasjonen • planer • resultater • feil • sammenligninger


Laste ned ppt "Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google