Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikringssystemet EQUASS - et nødvendig onde - eller en nødvendighet i det framtidige attføringsmarkedet? v/ Andreas Tømmerbakke, prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikringssystemet EQUASS - et nødvendig onde - eller en nødvendighet i det framtidige attføringsmarkedet? v/ Andreas Tømmerbakke, prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikringssystemet EQUASS - et nødvendig onde - eller en nødvendighet i det framtidige attføringsmarkedet? v/ Andreas Tømmerbakke, prosjektleder for Attføringsbedriftenes EQUASS - prosjekt

2 Kvalitetssikringssystemet EQUASS - Innledning, kvalitet og kvalitetssikring. - EPR og utvikling av EQRM og EQUASS - De 9 prinsippene. - 4 pilotprosjekt. - Et par prinsipper / dimensjoner og et par spørsmål fra søknadsskjema. - Equass og AVI-meldingen. Samfunnsperspektiv og individfokus. - Rapporten om kvalitetssikring i AMB-tiltaket. - Noen fordeler ved sertifisering iht EQUASS.

3

4 Hva er riktig (god) kvalitet i attførings- og rehabiliteringsarbeid? •Hva tror vi NAV mener? (Samfunnsperspektiv?) •Hva tror vi bruker mener? (Individperspektiv?) •Hva mener vi som organisasjon?

5 Attføringsbedrifter bruker kvalitetssikring på noen områder i dag. •Samarbeidsavtale med NAV •Strategisk plan •Verdidokument •Kompetanseutviklingsplan •Individuelle handlingsplaner •Dagbøker og rapportskriving •Fremmøteregistrering •Hospiteringsavtaler •Etc. HAR VI BEHOV FOR EN METODE SOM HJELPER OSS TIL Å TENKE SAMMENHENG OG HELHET?

6 EPR – European Platform for Rehabilitation •” Non profit”, ”Non Governmental” organisation, Interesseorganisasjon etablert 1993 i Brüssel. •Eier og ansvarlig for utviklingen av EQRM og EQUASS.

7 EPR – European Platform for Rehabilitation •18 medlemsorganisasjoner fordelt på 14 europeiske land. •Attføringsbedriftene er assosiert medlem •Attføringsbedriftene har fått lisens på sertifisering iht EQUASS i Norge.

8 Brukere av tjenester Tjeneste- tilbydere Interesse- organisasjoner Arbeidsgivere Politiske myndigheter EPR - Samarbeid om utvikling og forankring av en kvalitetsstandard for velferdssektoren. Gruppen ble enige om 9 prinsipper for kvalitet i det europeiske rehabiliteringsarbeidet.

9 EPR – Samarbeid om utvikling og forankring av en kvalitetsstandard for velferdssektoren. •Rehabilitation International •The European Assosiation of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) •The European Parliament Disability Group •European Trade Union Confederation (ETUC) •European Disability Forum (EDF) •European Social Insurance Partners •Employers Forum on Disability •The Confederation of European Business, •Business Europe •International Labour Organisation, ILO

10 9 prinsipper Rettigheter Etikk Partnerskap Deltakelse Individfokus Helhetstanke Lederskap Kontinuerlig forbedring Kontinuerlig forbedring Resultatfokus

11 EQRM – European Quality in Rehabilitation Mark

12 EQRM – European Quality in Rehabilitation Mark EQUASS - European Quality Assurance for Social Services. •EQRM - avansert, krever mye arbeid og et annet kvalitetssystem i bunn. •EQUASS lansert som en grunnivå i 2006. •EQUASS og EQRM bygger på de samme 9 prinsippene.

13 Evaluering 4 piloter • Søkere • Revisorer • Observatører

14 Ekspert vurdering 15 internasjonale eksperter 10 EU medlemsland

15 Konklusjoner fra vurderingen ved universitetet i Maastricht. EQUASS: •Gyldig, pålitelig og helhetlig sertifiseringssystem •Sikrer et grunn-nivå av ytelse på alle nøkkelverdiene •Sikrer kvalitet i tjenestene •Et operasjonelt KS system •Europeisk anerkjennelse •Et solid utgangspunkt for utvikling mot EQRM

16 - Prinsipper for fremragende virksomhet. EQUASS dimensjoner Antall KriterierAntall Indikatorer 1 LEDERSKAP Formål og visjon 27 Kommunikasjon 27 Innovasjon 22 Bidrag til samfunnet 23 2 RETTIGHETER Rettigheter og plikter 26 3 ETIKK Etiske retningslinjer 25 Roller og ansvar 23 4 PARTNERSKAP Samarbeid i tjenesteleveranser 24 5 DELTAKELSE Brukermedvirkning 26 6 INDIVIDFOKUS Kartlegging av kundens / brukers behov 27 Individuelle planer 25 7 HELHETSTANKE Beskrivelse av leveranseprosess 26 Sammenhengende tjenester 25 Helhetlig tilnærming 26 8 RESULTATORIENTERING Måling av resultater 25 Evaluering av resultater 25 9 KONTINUERLIG FORBEDRING Årlig planlegging 27 Forbedringssyklus 25 Opplæring og utvikling av ansatte 26 TOTAL9 1938100

17 - Prinsipper for fremragende virksomhet. EQUASS dimensjoner Antall KriterierAntall Indikatorer 1 LEDERSKAP Formål og visjon 27 Kommunikasjon 27 Innovasjon 22 Bidrag til samfunnet 23 2 RETTIGHETER Rettigheter og plikter 26 3 ETIKK Etiske retningslinjer 25 Roller og ansvar 23 4 PARTNERSKAP Samarbeid i tjenesteleveranser 24 5 DELTAKELSE Brukermedvirkning 26 6 INDIVIDFOKUS Kartlegging av kundens / brukers behov 27 Individuelle planer 25 7 HELHETSTANKE Beskrivelse av leveranseprosess 26 Sammenhengende tjenester 25 Helhetlig tilnærming 26 8 RESULTATORIENTERING Måling av resultater 25 Evaluering av resultater 25 9 KONTINUERLIG FORBEDRING Årlig planlegging 27 Forbedringssyklus 25 Opplæring og utvikling av ansatte 26 TOTAL9 1938100

18 Rettigheter Organisasjoner er forpliktet til å beskytte og fremme brukers rettigheter når det gjelder likeverdige muligheter, likeverdig behandling og likeverdig deltakelse, gi mulighet for kvalifiserte valg og til å ta i bruk ikke-diskriminerende og positive virkemidler i egne tjenester. Denne forpliktelsen er tydelig i alle deler av utvikling og leveranse av tjenester og i organisasjonens verdier.

19 Rettigheter Rettigheter og plikter: EQUASS-kriterier : 9. Organisasjonen informerer brukeren om hans/hennes rettigheter og plikter, spesielt med hensyn til likeverdig behandling uavhengig av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion eller tro, og seksuell legning, før han/hun mottar tjenester. 10. Organisasjonen har et system for håndtering av klager, hvor det registreres tilbakemeldinger om ytelser og gjennomføring, fra brukere, kunder og andre aktuelle interesseparter.

20 - Prinsipper for fremragende virksomhet. EQUASS dimensjoner Antall KriterierAntall Indikatorer 1 LEDERSKAP Formål og visjon 27 Kommunikasjon 27 Innovasjon 22 Bidrag til samfunnet 23 2 RETTIGHETER Rettigheter og plikter 26 3 ETIKK Etiske retningslinjer 25 Roller og ansvar 23 4 PARTNERSKAP Samarbeid i tjenesteleveranser 24 5 DELTAKELSE Brukermedvirkning 26 6 INDIVIDFOKUS Kartlegging av kundens / brukers behov 27 Individuelle planer 25 7 HELHETSTANKE Beskrivelse av leveranseprosess 26 Sammenhengende tjenester 25 Helhetlig tilnærming 26 8 RESULTATORIENTERING Måling av resultater 25 Evaluering av resultater 25 9 KONTINUERLIG FORBEDRING Årlig planlegging 27 Forbedringssyklus 25 Opplæring og utvikling av ansatte 26 TOTAL9 1938100

21 Deltakelse Organisasjoner fremmer deltakelse og inkludering av funksjons- og yrkeshemmede på alle nivåer i organisasjonen og i samfunnet. I streben etter å oppnå mer likeverdig deltakelse og inkludering, rådfører organisasjoner seg med representative organ og grupper for å støtte deres gjerning, fjerning av barrierer, offentlig utdannelse og aktivt fremme likeverdige muligheter.

22 Deltakelse Brukermedvirkning : EQUASS-kriterier : 17. Organisasjonen inkluderer bruker som en aktiv medspiller som gir innspill i planlegging og evaluering av tjenester. 18. Organisasjonen gjennomfører en årlig evaluering av brukers medvirkning, både individuelt og på gruppebasis.

23 - Prinsipper for fremragende virksomhet. EQUASS dimensjoner Antall KriterierAntall Indikatorer 1 LEDERSKAP Formål og visjon 27 Kommunikasjon 27 Innovasjon 22 Bidrag til samfunnet 23 2 RETTIGHETER Rettigheter og plikter 26 3 ETIKK Etiske retningslinjer 25 Roller og ansvar 23 4 PARTNERSKAP Samarbeid i tjenesteleveranser 24 5 DELTAKELSE Brukermedvirkning 26 6 INDIVIDFOKUS Kartlegging av kundens / brukers behov 27 Individuelle planer 25 7 HELHETSTANKE Beskrivelse av leveranseprosess 26 Sammenhengende tjenester 25 Helhetlig tilnærming 26 8 RESULTATORIENTERING Måling av resultater 25 Evaluering av resultater 25 9 KONTINUERLIG FORBEDRING Årlig planlegging 27 Forbedringssyklus 25 Opplæring og utvikling av ansatte 26 TOTAL9 1938100

24 Individfokus Organisasjoner gjennomfører prosesser som blir drevet på grunnlag av behovene til både bruker, innkjøper og andre som potensielt kan dra nytte av prosessene, involverer brukere som aktive medlemmer av tjeneste-teamet, respekterer hver enkelts bidrag ved å engasjere dem i selv- evaluering, tilbakemeldinger og evalueringer fra bruker, og som verdsetter både personlige mål og mål med tjenesten. Alle prosesser er gjenstand for regelmessig gjennomgang.

25 Individfokus Identifisering av kundens / brukers krav: EQUASS-kriterier: 19. Organisasjonen velger ut program som baserer seg på en behovsanalyse. 20. Organisasjonen leverer program i overensstemmelse med de kartlagte kunde-/brukerbehov og intensjonene med programmet.

26 Individfokus Individuell planlegging : EQUASS-kriterier: 21. Organisasjonen opererer med individuelt tilpassede prosesser, som tar utgangspunkt både i behovet til den enkelte bruker og til andre som potensielt kan nyte godt av dem. 22. Organisasjonen dokumenterer tjenester, tilrettelagt med utgangspunkt i den enkelte brukers behov og forventninger, i en individuell plan

27 Revisjonsprosess Søknad Administrativ sjekk Valg av revisor Gjennomgang av sjekkliste Dokument gjennomgang Intervju Revisjons- rapport Sertifisering Valg av dokumenter Forbedringer Maks 6 måneder Nei Søker Attførings- bedriftene Revisor Attførings- bedriftene EPR

28 To hovedkilder til livsopphold: NAV Arbeids- marked Færre på trygd, flere i arbeid Hindre utstøting fra arbeidslivet Regjeringens målsetting: HVORDAN KAN VÅRE VIRKSOMHETER BIDRA TIL Å NÅ DENNE MÅLSETTINGEN?

29 Arbeidsevnen beskriver brukerens nåsituasjon og derved avstanden til det framtidige målet - arbeid. Arbeidsevne i NAVs metodiske arbeid Individets muligheter og begrensninger Arbeidsevne Omgivelsenes krav og forventninger

30 Fra rapporten: Kvalitetssikring i AMB-tiltaket. Arbeidsgruppe nedsatt i 2006 av Aetat, Arbeidsdirektoratet og Attføringsbedriftene. Anbefaling fra gruppen:  Det innføres et sertifiserbart kvalitetssikringssystem som innebærer de 9 viktige kvalitetsprinsippene, for hele bransjen / sektoren.  Innføring av et slikt kvalitetssikringssystem vil ivareta store deler av Aetat sin kravspesifikasjon og lette Aetat lokals oppfølgingsarbeid overfor bedriftene.  En ekstern sertifiseringsordning er nødvendig for å sikre nødvendig tillit til bransjen.

31 Kvalitetssikring, et nyttig verktøy? •Prosessen med gjennomføring gir alle ansatte et helhetlig, oversiktlig bilde av organisasjonen. •Ved at alle avdelinger og ansatte deltar vil dette også bidra til kompetansedeling og dermed kompetanseheving i organisasjonen. •Sikrer et grunnivå av ytelse og kvalitet på alle nøkkelverdiene. Et godt gjennomtenkt system sikrer gjennomtenkte prosesser i attføringsarbeidet. •Organisasjonen vil kunne vise utad at den har et gjennomtenkt syn på hvordan den forholder seg til alle prinsippene. Dette vil påvirke omdømme.

32 Kvalitetssikring, et nyttig verktøy? •Evalueringer i etterkant av prosessene gir mulighet til å lære mye om hva som fungerer og hva som ikke fungerer i organisasjonen. •Kontinuerlig forbedring. •Lav pris – enkel gjennomføring •Knyttet til EQRM. Mulighet for utvikling til ”fremragende virksomhet”. Noe å strekke seg etter. •Utviklet spesielt for velferdssektoren inkl. attføring/rehabilitering •Riktig ambisjonsnivå for mange norske attføringsbedrifter.

33 SLUTT


Laste ned ppt "Kvalitetssikringssystemet EQUASS - et nødvendig onde - eller en nødvendighet i det framtidige attføringsmarkedet? v/ Andreas Tømmerbakke, prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google