Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsutmerkelsen EQRM og Europeisk F&U prosjekt Attføringsmessa 2006 Ingjerd Morland Nettestad – Åstvedt AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsutmerkelsen EQRM og Europeisk F&U prosjekt Attføringsmessa 2006 Ingjerd Morland Nettestad – Åstvedt AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsutmerkelsen EQRM og Europeisk F&U prosjekt Attføringsmessa 2006 Ingjerd Morland Nettestad – Åstvedt AS

2 Min presentasjon: •EQRM prosess ved Åstvedt AS •EQRM – hva er det? •Mulig Europeisk F&U prosjekt

3 Åstvedt AS og EQRM •Vi ble introdusert til EQRM i desember 2003 •Vi ble EQRM sertifisert i mai 2005

4 Hvorfor har vi satset på EQRM? •Vårt eksisterende KS arbeid var ikke dekkende for attføring. Vi søkte andre muligheter og fant EQRM. •Det hersker i dag ingen standard rundt hva som er god attføring. EQRM er et redskap som kan hjelpe oss til å sikre at vi har prosesser som holder et godt nivå i forhold til anerkjente prinsipper. Det lar seg lett kombinere med ISO.

5 En helhetlig og balansert fokus Sammenlikning mellom ISO 9001:2000 og EQRM •Lederskap •Rettigheter •Etikk •Partnerskap (med mer enn leverandør) •Individfokus •Deltakelse (personellets engasjement + tiltaksdeltakere) •Helhet (prosess og system tankegang ++) •Resultatsorientering •Kontinuerlig forbedring Felles ISO og EQRM Felles elementer men med annen fokus i EQRM Elementer i EQRM men ikke i ISO

6 Mål med EQRM ved Åstvedt •Et overordnet mål om å være mer helhetlig. •Kortsiktig: Få til forbedret attføring i egen bedrift. •Langsiktig: Å ha en felles tilnærming til kvalitet i Norge og Europa. EQRM prinsippene blir nå brukt på landsbasis i flere Europeiske land. •Strategisk mål om standardisering i bedrift, land og Europa: –Endring og internasjonalisering stiller økte krav til kommunikasjon og kompetanseoverføring. Nye ”språk” kommer bl.a. via kvalitetsmetodikker som Six Sigma, EQRM. •For å jobbe mot disse målene innen attføring, er EQRM – i øyeblikket - det verktøyet vi fant passet best.

7 EQRM prosess •Bidrar til bevegelse fra før  nå –Historisk ”vi skal attføre deg” –De siste årene har vi fått en økt fokus på individuell tilpasning, involvering og delaktighet. –EQRM har bidratt til en bevisstgjøring i organisasjonen på dette. Vi har brukt prosessen for å ta tak i gamle holdninger, brekke de opp og skape nye. •Øker bruk av data i beslutningsprosesser, mer resultatsorientert. Måler prestasjonsnivå, tilfredshet, formidling over tid osv. •Systematiserer – gi knagger vi kan henge våre utviklingsprosjekter på. •Setter milepæler  momentum.

8 Ikke bare attføring… •EQRM prosessen har gitt og gir effekter langt utover attføring. Med krav om en helhetlig tilnærming involveres svært mange interessenter. •Skaper engasjement og kultur: ”Dette er ikke i EQRM ånd!”

9 Forbedringsprosess Åstvedt Februar 2004 Selvevaluering Mai 2005 Sertifisering Mål 2008 Sertifisering Oktober 2004 Desember 2004 Desember 2003 1 H 2008

10 En krevende prosess •Det har utfordret og utviklet vår organisasjon •Det er ikke på ”toppen av alt annet” - på mange måter er det ”alt annet”. •Vi er bevisst faren med å selge skinnet før bjørnen er skutt og arbeider stadig med det. Vi ser mot 2008. •Hvor ressurskrevende var prosessen ved Åstvedt? –Kostnader fra Des 2003 – Sertifisering mai 2005: •€14 000 i direkte kostnader •PL: 700 timer •EQRM Team: 6 personer a 70 timer •Ca 15 timer pr tillitsvalgt •Ca 10 timer pr medlem i ledergruppen •40 timer for daglig leder •2 timer pr medarbeider – informasjonsinntak •+5 timer pr medarbeider som deltok i assessment samtaler •Tid for bearbeidelse, tenking, ide myldring - innimellom og her og der for veldig mange.

11 Så litt om hva EQRM er… •Kvalitetsutmerkelse – Mark of Excellence –En virksomhetsmodell for kontinuerlig forbedring – mot excellence –Bygger på et eksisterende kvalitetssystem – er ikke et, men krever et •Utviklet over de siste 10+ årene •Initiativ av European Platform for Rehabilitation (EPR) –Europeisk nettverk innen rehabilitering

12 EQRM – Hva er det? II •Utviklet for sektoren ”vocational rehabilitation” i Europa •Perspektiv fra flere interessegrupper –International Labour Organisation (ILO) –Council of Europe –Employers’ Forum on Disability –European Trade Union Confederation (ETUC) –European Social Insurance Partners (ESIP) –European Disability Forum. •9 principles of excellence •3 dimensjoner, måles på: tilnærming – gjennomføring – resultat

13 Person fokus Tjeneste fokus Rettigheter Etikk Virkemidler Partnerskap Deltakelse Personfokusert Helhetstanke Lederskap Kontinuerlig forbedring Kontinuerlig forbedring Resultat

14

15 Utbredelse Utvikling av EQRM i Europa - Historikk 2 pilotbedrifter 3 sertifiserte bedrifter i 2003 5 sertifiserte bedrifter i 2004 3 sertifiserte bedrifter i 2005 14 bedrifter i prosess Attføringsbedriftene / Norge – EQRM 2 Quick Scans i 2004 Åstvedt AS fikk EQRM utmerkelsen mai 2005 Durapart AS er nå i prosess

16 Vil din bedrift vurdere EQRM? Noen motargumenter vi har møtt i Norge…

17 5 motargument •For stort og krevende for oss •Altfor dyrt, tar for mye tid… •Kunden etterspør det ikke •Vi er for små… •Passer ikke attføring i Norge... •Vi er jo best i Europa allerede…

18 Svar på 5 motargument •For stort og krevende for oss Prinsippene er de samme, omfanget justeres i forhold til størrelse. EQRM skaper fokus og forenkling, ikke byråkrati. Enheter med 25 personer er sertifisert. •Altfor dyrt, tar for mye tid… •Kunden etterspør det ikke •Vi er for små… •Passer ikke attføring i Norge... •Vi er jo best i Europa allerede… TID er største kostnad – organisasjonsutvikling - varierer basert på størrelse av bedrift OG forbedringsbehov. Kartlegging av forbedringsbehov er ikke så dyrt. Positiv respons fra Aetat i Hordaland og Arbeidslivssenteret m fl. Timing ifht fremtidige rammebetingelser. Den dagen det etterspørres har vi dokumentasjon. EQRM som utgangspunkt for å etablere en minimumsstandard for kvalitet i flere land. Prinsippene er de samme, omfanget justeres i forhold til størrelse. Werkenrode: 60 deltakere, 10 ansatte. Til tross for enkelte forskjeller, har både D og Å funnet at det passer godt med alle våre tiltak. Hvordan vet vi det? Kan vi få det bekreftet?

19 Hvor står din bedrift? Tør vi se oss i speilet? Våg en Quick Scan!

20 Quick Scan •Selvevaluering langs 9 prinsipper og 3 dimensjoner •2 dager med EQRM konsulent •  Plassering av bedrift på edderkoppdiagram •  Forbedringsplan •Koster 24 000 NOK + ca 90 timer

21 Vil du vite mer om EQRM eller ta en Quick Scan? Ingjerd Morland Nettestad +47 994 90 790 imn@aai.no European Quality in Rehabilitation Mark EPR Secretariat, Brussels – Belgium Tel +32 2 736 54 44 eqrm@epr.be www.epr.be

22 QUAS – noe nytt… •Kvalitetssertifisering på et lavere nivå enn EQRM, slik at fremdrift mot EQRM kan gå i to steg. •QUAS ble styrebehandlet i EPR i desember 2005 og et pilotprosjekt ble besluttet. •Pilotprosjekt går nå – våren 2006.

23

24 Søknad om Collective Research prosjekt ”Enhanced Vocational Rehabilitation” •Hvorfor CR–EQRM initiativ fra Åstvedt –Vi følte at EQRM bedre kunne reflektere modellen for attføring i Norge og at dette kanskje også gjaldt andre modeller i bransjen –Mål: Markere oss og bygge VR nettverk - det har vi oppnådd •Bransjeutviklingsprosjekt i EUs 6. rammeprogram –Instrument: Collective Research •Søknad I sendt 26 mai 2005, Søknad II sendt 16 november 2005 •Evaluering kommer innen 3 måneder •Størrelse €3Mill •Varighet 2006-2008; 2,5 år

25 •Bruke Action Research for å teste hvor anvendbar EQRM er for hver av de 6 ulike hovedmodellene for yrkesrettet rehabilitering i Europa. Etablere gode støtteverktøy og felles ”språk”, nøkkelbegrep og kriterier. Anbefale endringer i verktøy, prosess og EQRM. –The objective of this project is to research and enhance the relevance of EQRM across vocational rehabilitation models and modes, national contexts and target groups. –The result will be an improved and more applicable system, accessible to the larger SME community with common indicators, best practice and technological tools. Hva går prosjektet ut på?

26 Norge Partnere and roller Bransje- forening Forskning SMB gruppe Mentor bedrifter Åstvedt AS Durapart AS National Learning Network Centro de Reabilitacao Profissional de Gaia Eden Foundation

27 VEDLEGG:Beskrivelse av de 9 prinsipp

28 Lederskap Rettigheter •Organisasjonen utøver ledelse internt, i attføringssektoren og i samfunnet ellers; understøtter best practice, en mer effektiv ressursbruk, innovasjon, og et mer åpent og inkluderende samfunn, og ved å utfordre lave forventinger. •Organisasjonen er forpliktet til å beskytte og understøtte tiltaksdeltakernes rettighetene ifht like muligheter, lik behandling og lik deltakelse, ved å sørge for ar informasjon er tilgjengelig når avgjørelser tas. Organisasjonen iverksetter også ikke- diskriminerende og positive tiltak i egne tjenester. Denne forpliktelsen er tydelig i alle deler av tjenesteutvikling og -leveranse og i organisasjonens verdier. EQRM – 9 prinsipp

29 Etikk Samarbeidspartnere •Organisasjonens virksomhet er basert på en etisk norm som respekterer verdigheten til tiltaksdeltakere og deres evt. familier/omsorgspersoner og som beskytter dem fra utilbørlig risiko, som spesifiserer kompetansebehov innenfor organisasjonen og som understøtter sosial rettferdighet. For å kunne tilby helhetlige tjenester og oppnå mer effektivt gjennomslag for tjenestene og et åpnere samfunn opererer organisasjonen i samarbeid med offentlige og private instanser, arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter, finansielle bidragsytere, innkjøpere/kunder, organisasjoner for yrkeshemmede, lokale grupper, familier og omsorgspersonell. EQRM – 9 prinsipp

30 Individfokus Deltakelse •Organisasjonens prosesser 1) er basert på behovene til både tiltaksdeltakere og evt. personer som mottar støtte, 2) involverer tiltaksdeltakere som aktive medlemmer av serviceteamet 3) respekterer tiltaksdeltakeres bidrag ved å engasjere dem i egenvurdering, tilbakemeldinger og evaluering av både personell og mål for tjenesten. Alle prosesser er gjenstand for regelmessig gjennomgang. •Organisasjonen fremmer deltakelse og inkludering av yrkeshemmede på alle nivåer i organisasjonen og i samfunnet. For å oppnå dette, arbeider organisasjonen i samarbeid med representative grupper for å fjerne barrierer, støtte offentlig utdannelse og aktivt fremme like muligheter. 5EQRM – 9 prinsipp

31 Helhet Resultatorientering •Organisasjonen sørger for at tiltaksdeltaker har tilgang til et helhetlig og bredt spekter av samfunnsbaserte tjenester, som verdsetter bidraget til alle tiltaksdeltakere og potensielle partnere inkludert lokalsamfunnet, arbeidsgivere og andre interessenter, og som omfatter alt fra tidlig inngripen til støtte og oppfølging, levert gjennom flerfaglige team eller partnerskap med andre tjenestetilbydere og arbeidsgivere. •Organisasjonen er resultatfokusert, både når det gjelder oppfatninger/innsikt og måloppnåelse for tiltaksdeltakere, evt. familie /omsorgspersoner, arbeidsgivere, andre interessenter og samfunnet. Organisasjonen har ambisjoner om å gi kunder og finansielle bidragsytere best mulig nytteverdi. Effekter av tjenestene måles, overvåkes og er et viktig element i prosesser for kontinuerlig forbedring, gjennomsiktighet og ansvarliggjøring. EQRM – 9 prinsipp

32 Kontinuerlig forbedring •Organisasjonen er pro-aktiv/i forkant for å møte markedsbehov, oppnå en mer effektiv ressursbruk, utvikle og forbedre tjenester og bruk av forskning og utvikling for å oppnå nyskaping. Organisasjonen er engasjert i ansattes utvikling og læring, etterstreber effektiv kommunikasjon og markedsføring, verdsetter tilbakemeldinger fra tiltaksdeltakere, finansielle bidragsytere og andre interessenter, og benytter systemer for kontinuerlig kvalitetsforbedring. EQRM – 9 prinsipp


Laste ned ppt "Kvalitetsutmerkelsen EQRM og Europeisk F&U prosjekt Attføringsmessa 2006 Ingjerd Morland Nettestad – Åstvedt AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google