Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansiering av E6 på Helgeland - alternativer Møter med kommuner på Helgeland 22. og 23. januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansiering av E6 på Helgeland - alternativer Møter med kommuner på Helgeland 22. og 23. januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansiering av E6 på Helgeland - alternativer Møter med kommuner på Helgeland 22. og 23. januar 2008

2 Korridor 7: Status i forhold til Handlingsprogram (HP) Løpende kr, kun statlige HPBevHPBevHPBev - E12 Umskaret E6 Helgeland Rv 80 Miljøgate Fauske Rv 80 Vegpakke Salten Sum strekningsvise Mindre investeringstiltak SUM

3 Korridor 7, Trondheim-Bodø: Foreløpig budsjettforslag (kun Region nord) Statlige midler Annen finans. Budsjettramme Rv 80 Røvika-Strømsnes120 - Rv 80 Åsen-Vikan (refusjon)23 - Planlegging7

4 Korridor 7: Status i forhold til Handlingsprogram (HP) •Følgende prosjekt blir ikke gjennomført i perioden/ utsatt til etter 2010  E6 Underganger v/ Majavatn  Bruer og ulykkespunkt på E6 Mosjøen-Osen  Undergang E6 Setså  Ombygging kryss E6 Laksfors  Mindre omfang av tiltak etter trafikksikkerhetsrevisjoner og miljøtiltak

5 Aktuelle prosjekter på Helgeland Kostnad E6Majahaugen - Flyum80 E6Brenna – Lien -Brenna-Kappskarmo -Kappskarmo-Brattås -Brattås-Lien 455 (55) (100) (300) E6Kulstad – Osen600 E6Bjerka-Finneidfjord15 E6Urland – Skamdal70 E6Dalselv-Åga40 E6Åga – Langnes30 E6Gruben – Illuhulia200 E6Storforshei – Bolna310 Sum 1800

6 Planer på E6 StrekningLengde (km) E6 Majahaugen - Flyum4,7 E6 Brenna – Kappskarmo4,9 E6 Mjåvatn – Angermoen7,8 Sum17,4 Planer som vedtas i 2008: Vedtatte planer: StrekningLengde (km) E6 Kappskarmo - Brattåsen7,0 E6 Urlandå - Skamdalen3,6 E6 Raudfjellforsen-Krokstrand8,0 Sum10,6 Ved utgangen av 2008 har vi vedtatte reguleringsplaner for 28 km av E6.

7 Foreslåtte bevilgninger til E6 – strekningsvise tiltak • Forslag til budsjett 2009: 0 kr til bygging • NTP 2010 – 2013: + 20 %  E6 Majavatn: 80 mill. kr  E6 Brenna–Brattås–Lien: 150 mill.kr • NTP :  Brenna-Brattås-Lien: 300 mill. kr • Total sum: 530 mill. kr 450

8 Foreslåtte bevilgninger til E6 – mindre investeringstiltak •Brukes til trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveger, kollektivtiltak, miljø og servicetiltak og mindre utbedringer •Forslag til budsjett 2009: 0 kr til bygging •NTP : 696 mill. kr for hele rute 7, dvs. fra Nord-Trøndelag grense til Bodø + E12 796

9 Hvordan bygge ut E6 på Helgeland? Tre alternativer: 1.Med kun statlige midler 2.Med statlige midler og bompenger - ordinære kontraktstyper •Hele strekningen sees under ett •Etappevis utbygging 3.Med statlige midler og bompenger – ny kontraktstype: utviklingskontrakt. •Forutsatt at hele strekningen sees under ett.

10 Resultat ved alternativ 1: Kun statlige midler I 2019 vil følgende være bygd: •E6 Majavatn •E6 Brenna – Brattåsen •Brattåsen – Lien (forutsatt utbedring) •Utbedring av mindre strekninger, bygging av noen g/s-veger, kollektivtiltak, trafikksikkerhetstiltak

11 Forutsetninger bompengeberegninger Full takstNetto takst 20/4018,40 30/6027,60 Følgende er forutsatt i beregningene av bominntekter: • Bompengene kreves inn parallelt med utbyggingen • Gjennomsnittlig rabatt 20 % • Andel tunge kjøretøy 15 % • Takstene priskorrigeres med en årlig takstøkning på 2% • Takstene i tabellen nedenfor er gitt i 2007 priser

12 E6: Prosjekt og bommer Bomplassering Prosjektstrekning Mosjøen Trofors Sandnessjøen Mo i Rana Bjerka Stokkvågen Majavatn Fra sør mot nord: -E6 nord for Trofors -E6 nord for Mosjøen -E6 Skamdalen -E6 Røssvoll

13 Alt. 2: Statlige midler + bompenger; ordinære kontraktstyper Takst *Trafikk Bidrag hvert år (mill kr) Bidrag over 15 år Trofors20/ / 17190/302 Mosjøen nord20/ / 13144/235 Skamdalen20/ / 25286/447 Røssvoll20/ / 31351/554 Sum bompenger55 / 85970/1525 Statlige investeringsmidler80 – Sum finansiering /2325 Prosjektkostnad ca bygger ett år for det man tar inn i bompenger samme år * Alternative bomtakster lette kjt./tunge kj.t kr 20/40 og kr 30/60

14 Alt. 3: Utviklingskontrakt •Kontrakten har et utbyggingselement, et drift- og vedlikeholdselement og et finansieringselement. •Drift og vedlikeholdsdelen kan være som en ordinær funksjonskontrakt. •Utviklingselementet vil være utbygging/ utbedring av enkelte strekninger på E6. •Varigheten på kontrakten kan for eksempel være 15 eller 20 år. Utbyggingsdelen av kontrakten bør imidlertid være kortere, for eksempel 8-10 år.

15 Forts. utviklingskontrakt •Utbyggingsdelen vil inneholde spesifiserte prosjekt som bestemmes i kontraktsgrunnlaget. •Dette kan beskrives som en totalentreprise der entreprenøren har ansvar for prosjektering. •Entreprenøren får en fast årlig godtgjørelse i kontraktsperioden. Da må entreprenøren delfinansiere utbyggingsdelen med låneopptak. •Vår finansiering av dette vil være årlige budsjettmidler fra stat (og de nye regionene) evt. supplert med bompenger.

16 Alt. 3 Utviklingskontrakt Ref. forslag til NTP 2010 – 2019 side

17 Hva oppnår vi med denne kontraktstypen? •Entreprenørene kan snekre sammen et gunstig driftsopplegg som kombinerer drift/vedlikehold og utbygging på en rasjonell måte. •Totalentrepriseformen gir entreprenøren mulighet til å finne kreative tekniske løsninger. •Entreprenøren får en langsiktig kontrakt. •I sum kan dette gi en gunstig pris. •Utbygging/utbedring av E6 kan skje relativt raskt mens våre utgifter spres over en lengre tidsperiode.

18 Skisse utviklingskontrakt E6 pr. år (mill. kr) Sum 20 år (mill. kr) Utgift funksjonskontrakt40800 Statlige midler80 – – 2000 Bompenger40 – – 1000 Totalt til entreprenør160 – – Funksjonskontrakt Entreprenørens kapitalkostnader30 – – 800 Midler til utbygging

19 Sammenligning alle alt. Alt. 1Alt. 2Alt.3 Statlige midler Alternativ finansiering 0970/ Sum /


Laste ned ppt "Finansiering av E6 på Helgeland - alternativer Møter med kommuner på Helgeland 22. og 23. januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google