Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Nye kontraktsformer, hvordan påvirker det vår fremtid? Asbjørn Hagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Nye kontraktsformer, hvordan påvirker det vår fremtid? Asbjørn Hagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Nye kontraktsformer, hvordan påvirker det vår fremtid? Asbjørn Hagen

2 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING • BAKGRUNN • PROBLEMSTILLING • MÅL • TILTAK • HVORDAN VIL DETTE PÅVIRKE OSS • ERFARING INNHOLD

3 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING UTGANGSPUNKT FORSLAG NTP 2014 – 2023. Betydelig økt satsning innen samferdsel SAMFERDSEL

4 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING NTP VEGPROSJEKTER Ca. 50 % økning ift. inneværende periode BAKGRUNN

5 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING NTP: Jernbaneprosjekter Ca. 50 % økning ift. ift. inneværende periode BAKGRUNN

6 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING BAKGRUNN IC-triangelet NTP 2023: Ca. 50 mrd.

7 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING BAKGRUNN NTP: Økt satsing på Drift og Vedlikehold. Gjennomsnitt pr. år i NTP- perioden: Veg: 10,5 mrd Jernbane: 7,6 mrd

8 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Oppsummert fra NTP: Betydelig økt satsning innen samferdsel. Inneværende NTP-periode: 322 mrd SAMFERDSELS- BUDSJETTET 2013: 32 mrd kr. BAKGRUNN

9 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING VI STÅR OVERFOR STORE UTFORDRINGER Følgende spørsmål kan stilles:  Organiserer vi prosjektene på en riktig måte?  Er kontraktsformen hensiktsmessig?  Har entreprenørbransjen tilstrekkelige ressurser?  Har byggherren nødvendige ressurser?  Har rådgiver nødvendige ressurser? PROBLEMSTILLING

10 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING HVA FØRER OSS TIL DISKUSJONEN OM ENDRING I PROSJEKTGJENNOMFØRING OG KONTRAKTSFORM? Vi registrerer:  Treg offentlig planprosess  Manglende finansiering fører til oppstykket og langvarig utbygging av prosjektet.  For lav gjennomføringshastighet. PROBLEMSTILLING

11 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Mer sammenhengende utbygging i hvert enkelt prosjekt. Større prosjekter. Effektivisere. Gjennomføring på kortere tid. MÅL

12 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING  Forenkle planprosessen. Statlig regulering?  Finansiering: Sikre tilstrekkelig bevilgninger for å gjennomføre lengre strekninger på kortere tid. Så langt mulig unngå oppstykking.  Endre kontraktsformen  Styrke kapasitet med bruk av utenlandske aktører TILTAK

13 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Fra Nasjonal Transportplan Sitat: For å bidra til bedre kapasitet skal transportetatene arbeide for kontraktsstrategier som samling av tiltak, samlet planlegging, utbygging av lengre strekninger samt økt bruk av totalentrepriseer. RESULTAT: Dreining mot større totalentrepriser TILTAK

14 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Samferdselsministeren mener at:  Nye kontraktsformer er nødvendig for å utnytte norsk anleggskapasitet.  Dette er like viktig som å hente inn utenlandske ressurser. HVORDAN SIKRE GJENNOMFØRING?

15 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Men ingen tvil om at regjeringen ønsker utenlandske entreprenører velkommen for å øke kapasiteten. GJENNOMFØRING

16 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Byggherrestyrt enhetspriskontrakt. Byggherren har ansvaret for å utarbeide konkurransegrunnlag, prosjektering, kontrahering og teknisk/økonomisk oppfølging. Driftskontrakter. Vegholder har ansvaret for å utarbeide kontraktsgrunnlag. Entreprenøren utfører drifts-vedlikehold i en tidsbegrenset periode. Totalentreprise Byggherren utarbeider tilbudsgrunnlag og følger opp anlegget. Entreprenøren har min. ansvaret for prosjektering og gjennomføring. OPS Offentlig – privat samarbeid. OPS-selskapet finansierer, prosjekterer, utfører anlegget. I tillegg drift og vedlikehold av anlegget i 25 år. Det offentlige har ansvaret for konkurransegrunnlag og oppfølging DAGENS KONTRAKTSFORMER

17 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Status mhp. kontraktsmodeller innen samferdsel.  Byggherrestyrt enhetspriskontrakt er rådende i markedet. • Egne driftskontrakter innen Drift og Vedlikehold.  Liten andel totalentrepriser.  OPS-prosjektene på E39 og E18 besluttet i 2002 som prøveprosjekt. Gjennomført 2002 – 2008. Foreløpig stans i denne kontraktstypen. DAGENS KONTRAKTSFORMER

18 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Signaler:  Større kontrakter baseres på modell med totalentreprise. Også innen jernbane. Ulike varianter. Fra fastpris til målpris  Drift og vedlikehold kan inngå som en del av totalentreprisen. Eksempel Helgelandspakka.  OPS-kontrakter aktuelt hvis vi får regjeringsskifte. Dette er en type totalentreprise som også omfatter D&V og finansiering av anlegget. HVA FORVENTES Å ENDRES?

19 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Totalentreprisemodell der entreprenøren også er ansvarlig for en drift og vedlikeholdsfase etter ferdig anlegg. Stort nok vegnett for DV-kontrakt? NTP: 4,3 mrd. Oppstart i 2014-2017. Også enkle reguleringsplaner HELGELANDSPAKKA

20 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Event. regjeringsskifte til høsten vil ha betydning for kontraktsformen som velges. HVA FORVENTES Å ENDRES?

21 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING VALG Jobbe for byggherren eller entreprenør? HVA BETYR DETTE FOR OSS?

22 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING VALGET ER IKKE «ENTEN/ ELLER», MEN «BÅDE /OG»  Tverrfaglighet er avgjørende for å skape en attraktiv arbeidsplass.  Delta i tidligfase-prosjekter er viktig for å skape grunnlag for å påvirke samferdselssektoren, konsepter og løsninger.  Deltagelse i detaljprosjekter er viktig for å opprettholde teknisk ingeniørkompetanse. HVA BETYR DETTE FOR OSS?

23 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Forts.  Det store volumet av rådgivertjenester ligger i detaljeringsprosjektene.  Deltagelse i detaljeringsfase er avgjørende for bidrag i utviklingen av programvare. HVA BETYR DETTE FOR OSS?

24 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Kortere og mer intens planlegging og prosjekteringsfase Byggherrestyrt entreprise Foreløpig prosjektering. HøringsutgaveByggeplan og konk. grunnlagArbeidsgrunnlag Totalentreprise Løsningsutvikling, arbeidsgrunnlag Dette vil gi oss en anstrengende arbeidssituasjon! Men totalt mindre arbeidsomfang? HVA BETYR DETTE FOR OSS?

25 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Større prosjekter over kortere tid. Vi må takle variasjon ressursbehov. Vil nettverket klare dette? Eller må vi søke samarbeid med våre konkurrenter? HVA BETYR DETTE FOR OSS?

26 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Avhengig av gode prosjekteringsmetoder og verktøy for å sikre:  Rasjonell prosjektering  KS  Dokumentasjon  Leveranse tilpasset entreprenørens produksjon. HVA BETYR DETTE FOR OSS?

27 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Velger man være Byggherrens rådgiver i detaljeringsfasen, vil arbeidsområdene i en totalentreprisemodell i hovedsak være :  Utarbeide plangrunnlag for totalentreprisen  Utarbeidelse av grunnlag for totalentreprise  Kontraktsoppfølging Men, NB!! Fremdeles vil vi ha et vesentlig andel prosjekter etter «gammel» modell. Det er de store prosjektene som primært er aktuelle for endring. HVA BETYR DETTE FOR OSS?

28 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Større kontrakter øker interessen fra utlandet. Økt konkurranse både hos entreprenører og prosjekterende. Lavere rater? Redusert andel av markedet? HVA BETYR DETTE FOR OSS?

29 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Bransjen må i felleskap bidra til å gjøre kontrakten levelig. RIF HVA BETYR DETTE FOR OSS?

30 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Press på kostnadsoptimale løsninger som akkurat tilfredsstiller krav til spesifikasjoner. Vil håndbøkene bli gode nok til å sikre ønsket kvalitet? Her mangler det mye i dag. Sannsynlig store konsekvenser dersom byggherren endrer kravene under gjennomføring. HVA BETYR DETTE FOR OSS?

31 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Mengdeberegning! Verktøy? Doikumentasjon? Risiko? HVA BETYR DETTE FOR OSS?

32 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Entreprenøren ønsker den prosjekterende tilstede på anlegget. Kompetansehevende HVA BETYR DETTE FOR OSS?

33 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Store totalentrepriser åpner for utenlandske aktører: Språk i kontraktsdokumenter? Kommunikasjon med utførende? HVA BETYR DETTE FOR OSS?

34 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING PROSJEKTEKSEMPEL. OPS E39 Klett – Bårdshaug. Sør-Trøndelag 22 km ny E39. Byggestart vinter 2003 Åpning Juni 2005 Litt mer enn 2 år!

35 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING PROSJEKTEKSEMPEL. Rv.44. Omkjøringsveg Kleppe. Totalentreprise med målpris og incitament. • 4 km riksveg + lokalveger • Byggestart desember 2006 • Åpning 15. desember 2007 1 år!

36 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING PROSJEKTEKSEMPEL. E6 Nordre avlastningsveg i Trondheim, Marienborgtunnelen Totalentreprise 3,5 km ny E6, hvorav 2 km i tunnel Byggestart april 2008 Åpning mai 2010 Byggetid ca. 2 år Men her fikk vi skjermet en 4 mnd prosjekteringsperiode i startfasen.

37 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING


Laste ned ppt "VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Nye kontraktsformer, hvordan påvirker det vår fremtid? Asbjørn Hagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google