Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GRUNNLEGGENDE LEDELSE Trude Halvorsen Klubbveileder NSF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GRUNNLEGGENDE LEDELSE Trude Halvorsen Klubbveileder NSF."— Utskrift av presentasjonen:

1 GRUNNLEGGENDE LEDELSE Trude Halvorsen Klubbveileder NSF

2 «Teoretisk lederopplæring skaper like gode ledere som teoretisk svømmeopplæring skaper svømmere» Henry Mintzberg (1999) UTSAGN

3  Lederen er god i teorien. Det er bare synd at medlemmene er misfornøyde, at alle i styret slutter, at regnskapet viser total mangel på økonomistyring og at ingen vil ha verv. EKSEMPEL

4  Lederens oppgave er å nå organisasjonens mål ved å arbeide gjennom andre  Lederens relasjonelle kompetanse er den viktigste for å skape et godt miljø, og for å nå målene  Relasjonell lederkompetanse er et prosjekt som pågår så lenge du er leder

5 «Tillit og motivasjon hører sammen» «Involverende og støttende lederstil» «De som får ansvar tar ansvar»

6 Å legge forholdene til rette for personlig og kollektiv vekst Trivsel Og aktivitet? Mål

7 «Du blir en bedre leder gjennom diskusjoner og åpenhet om hvor vanskelig det er - Ikke ved å si at «Slik gjør du!» Derfor må du jobbe med det og erkjenne hva dilemmaene og utfordringene er, og være åpen for påfyll og hjelp. Da først blir du en bedre leder»

8 NHOs etiske test:  Er det lovlig?  Er det rimelig?  Er det riktig?  Hvem blir berørt og hvordan?  Hva ville jeg anbefale mine barn og gjøre?  Hvordan ønsker jeg at andre skal opptre i en lignende situasjon? ETIKK

9 IDRETTENS VERDIGRUNNLAG  Aktivitetsverdier:  GLEDE  FELLESSKAP  HELSE  ÆRLIGHET  Organisasjonsverdier:  FRIVILLIGHET  DEMOKRATI  LOJALITET  LIKEVERD

10 Dagens lederrolle er å ta gartnerens rolle: Vanne og gjødsle medlemmer, tillitsvalgte og utøvere slik at de trives, vokser og gror. Hvordan er lederrollen i dag?

11 LEDEROPPGAVER I EN KLUBB  Bidra til planutvikling og fastsetting av mål  Formulere tiltak og sikre at disse gjennomføres for å nå målene  Koordinere oppgaver og sikre framdrift  Sørge for god saksbehandling og etterrettelighet i klubbens administrasjon  Oppmuntre og motivere klubbens tillitsvalgte, trenere og øvrige medlemmer  Utvikle team som trekker i samme retning og pusher hverandre  Få bemannet valgkomiteer som gjør en solid jobb

12  Skape et godt samarbeidsklima og ansvarliggjøre medlemmene  Være tydelig, gi konstruktiv feedback og tørre å korrigere, men også være ydmyk når det trengs  Se nye muligheter for klubben, gjør den proaktiv  Motivere til kunnskapsutvikling mellom idretter og mellom trenere  Ha kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og representere klubben utad  Delta i relevante råd og utvalg på lokalt plan eller regionaltnivå  Holde seg idrettsfaglig og forvaltningsmessig oppdatert LEDEROPPGAVER forts.

13 Angst Rådgivning Tradisjoner Vekst Forandring Coaching Visjoner Mestring Vedtak Forvaltning Nå Idrettslederens evige utfordring: Beholde noe, endre det som ikke fungerer

14 Motivasjon til engasjement  Idealisert innflytelse De involverte, barn og unge og tillitsvalgte får være med å bestemme i klubben  Individet i sentrum Som klubbmedlem blir du sett, hørt og bekreftet  Inspirasjon Du får ros og konstruktiv feedback og blir inspirert av tydelige ledere  Intellektuell utvikling Du utvikles sosialt og mentalt og må reflektere og være delaktig i å gjøre klubben proaktiv

15 LEDERSKAP  I norsk idrett er belønningen gleden og opplevelsen av å endre noe fra en nå-situasjon til noe bedre i fremtiden; en transformasjon.  Dette er ledelsesformen idrettens lederskap skal særpreges av.  Transformasjonsledelse handler mye om personlige kvaliteter og kvalifikasjoner hos den eller de som innehar lederverv.

16 Charles Darwin:  En organisme som ikke utvikler seg i tempo med, eller raskere enn sine omgivelser, dør.

17 HELHETEN

18 Undersøkelser viser at det er viktig: • Å fokusere på dyktige ledere over tid, er det viktigste bidraget til å skape utvikling i idrettsforeningene • Å rekruttere og kvalifisere ungdom til lederoppgaver bør intensiveres • Å styrke ungdoms deltakelse i idrettens demokratiske prosesser, sikrer rekruttering og utvikling av fremtidens ledere MMI 2000 Hvordan bruker klubben ungdom som ressurs?

19 Hva kan vi tilby:  Kultur  Sosial arena  Inkludering MILJØBYGGING Miljøbygging Tilhørighet Involvering

20 Med fokus på:  Fellesskap – gruppe med felles interesser  Sosial kapital – nettverk og tillitt  Delegering – flere føler ansvar  Omdømme – for å skape velvilje i lokalsamfunnet bør klubben jobbe med å finne et felles ståsted gjennom bl.a. verdier, visjon, virksomhetside KULTURBYGGING

21 HVA MÅ DU SOM LEDER KJENNE TIL?  Idrettslagets lov og formål  Medlemmers rettigheter og plikter  Hvordan idrettslaget er organisert (Organisasjonsplan)  Fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet  Idrettslagets planer, langtidsplan/virksomhetsplan, årsplaner

22 §18 Lovnorm  Idrettslaget ledes og forpliktes av styret……  Styret skal holde møte når lederen bestemmer…. eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det HVA STÅR I LOVEN AT LEDEREN SKAL GJØRE?

23 TILBAKEMELDING og ROS Ledere og tillitsvalgte skal få ros for utført arbeide, denne skal komme ofte og være begrunnet.

24 OPPSUMMERING  Lederen er som gartneren som vanner og gjødsler medlemmene slik at de trives, vokser og gror  En vakker hage består av ulike planter, både i størrelse, lukt og farge  Klubbens ledere må dyrke ulikhetene hos alle klubbens medlemmer slik at helheten blir best mulig  I tillegg stake ut kursen mot videre kompetanseheving for klubben - det er lederskap.


Laste ned ppt "GRUNNLEGGENDE LEDELSE Trude Halvorsen Klubbveileder NSF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google